پایان نامه رایگان با موضوع درس پژوهی، آموزش ریاضی، پژوهش کیفی، افزایش مشارکت

دانلود پایان نامه ارشد

رياضی و علوم،2001:5)میگويد: ” تا آن زمان، ما با واژهی درسپژوهی آشنا نبوديم اما آن چيزی بود که تفکر ما را نسبت به توسعهی حرفهای عوض کرد.” او میافزايد: ” درسهای ژاپنی دو نکتهی اصلی دارد، مشاهدهی مستقيم دانش آموز و معلم در کلاس درس و بحث بين معلمان دربارهی آنچه مشاهده کردهاند.” يوشيدا و فرناندز پژوهشگران دانشکدهی معلمان دانشگاه کلمبيا240 در سال 2000-1999 مدرسهی پاترسون را با مدرسهی ژاپنی در گرينويچ241 مرتبط کردند تا از تجربيات يکديگر بياموزند. 16 معلم در مدرسهی پاترسون با 12 معلم در گرينويچ همکاری خود را آغاز کردند. معلمان آمريکايی از همتايان خود چيزهای زيادی میآموختند و معلمان ژاپنی پيوسته به تشويق آنان میپرداختند. البته گاهی اوقات هم اين همکاری بسيار دشوار میشد؛ مثلاً فرناندز(فرناندز،کنون و چاکشی242،2001) میگويد:
پس از آنکه آقای تاناکا243 يکی از معلمان مدرسهی ژاپنی به تشخيص اهداف درسپژوهی از مشکلات دانشآموزان در ژاپن اشاره کرد، معلمان آمريکايی هم هدف خود را از درس پژوهی، افزايش قدرت حلمسئله در دانشآموزان قرار دادند. موضوع درسی، مساحت مثلثها بود. پس از 15 ساعت بحث و تبادل نظر، معلمان آمريکايی به اين نتيجه رسيدند که بايد موضوع را عوض کرد اما معلمان ژاپنی تأکيد میکردند که اختلاف نظرها و بحثها بسيار مفيد است. برای معلمان آمريکايی مطابقت با روش ژاپنی بسيار مشکل بود.
با اين حال فرناندز و يوشيدا معتقدندکه درسپژوهی ژاپنیها در آمريکا هم میتواند مؤثر باشد(فرناندز،کنون و چاکشی، 2003). ليپتاک244مدير مدرسهی پاترسون(نقل از ائتلاف منطقهای شمال غربی آيزنهاور در رياضی و علوم ،2001:17) میگويد: ” من هنوز دادههايی که حاکی از بهبود عملکرد دانشآموزان ندارم، اما دلايل زيادی دارم که بگويم درسپژوهی مؤثر است. من تغييرات را هر روز بيشتر از روز قبل در معلمان مدرسهام میبينم.”
پس از بررسی مطالعه ی ويديويی TIMSS گروه تحقيقاتی سان ماتئو فاستر سيتی (SMFC )245 در سال 2000 ميلادی تصميم به انجام پروژهای در زمينهی درسپژوهی در سان ماتئو زدند. اين پروژه شامل سه مرحله بود که در زير به بررسی آنها پرداخته خواهد شد. داده های حاصل از طريق مشاهده، مصاحبه و يادداشتهای بازتابی جمعآوری شدند.
مرحله ی اول: فاز اول درس پژوهی ،بهار 2000 تا بهار 2001
در اين مرحله همکاری پژوهشگران و معلمان برای درسپژوهی شروع شد. ابتدا معلمان با درسپژوهی، مراحل و ابزار آن آشنا شدند. سپس گروههای3 تا 5 نفره برای درسپژوهی در دروس علوم و رياضی تشکيل شد. لازم به ذکر است که به معلمان شرکتکننده حقوق هم پرداخت میشد. همچنين هنگام حضور در کلاسهای ديگران برای آنها معلم جانشين، جايگزين میشد. بنابر اين در مجموع، 28 معلم، 7 تيم درسپژوهی را تشکيل دادند و فعاليت خود را آغاز کردند. در نهايت، يک کنفرانس محلی برای بيان نتايج و تلاشها در بهار 2001 برگزار شد. دادههای حاصل از اين يک سال درسپژوهی نشان میداد که معلمان بيشتر با طرح درسها درگير هستند و طرح، به طور کلی به جای يادگيری دانشآموزان بر يادگيری معلم متمرکز شده است. بنابراين پژوهشگران SMFCبر آن شدند تا تغييراتی در طرح ايجاد کنند(لوئيس246،2002).
مرحله ی دوم: تشکيل کارگاه آموزشی و همکاری معلمان ژاپنی و آمريکايی، تابستان 2001
گروه SMFC عده ای از معلمان ژاپنی را برای يک کارگاه آموزشی تابستانی دو هفته ای به سان ماتئو دعوت کردند. در هفتهی اول، معلمان آمريکايی جزئيات شيوهی درسپژوهی را از همکاران ژاپنی خود آموختند و هفتهی دوم، 5 معلم ژاپنی و 4 معلم آمريکايی درسپژوهی را در عمل اجرا کردند. بدينترتيب محيطی فراهم شد که در آن، معلمان آمريکايی و ژاپنی با هم فعاليت کنند و از هم بياموزند.
مرحله ی سوم: فاز دوم درسپژوهی، تابستان 2001 به بعد
تجربهی مشترک با معلمان ژاپنی، نقطهضعفهای آموزگاران آمريکايی را هويدا ساخت. در اين سال، درسپژوهی استمرار بيشتری يافت، بر يادگيری دانشآموزان متمرکز شد و اهداف درس پژوهی با دقت بيشتری تدوين گرديد. با بررسی پژوهش سال قبل، پژوهشگرانSMFC فهميدندکه دو نکته بسيار ناديده انگاشته شده بودند: 1-تعيين اهداف؛ 2- بازتاب مستمر و مشارکتی. در واقع فاز اول درسپژوهی در سان ماتئو تعقيب مراحل درسپژوهی ژاپنیها بود. همچنين کارگاه آموزشی تابستان نقش ناظر بيرونی و سهيم شدن در نتايج را پررنگتر کرد، لذا به دليل ايجاد ارتباط با ديگر گروههای درسپژوهی يک جلسهی عمومی در سال 2002 برگزار گرديد که منبع خوبی برای تبادل اطلاعات محسوب میشد. در اين فاز، اشتياق معلمان به درسپژوهی بيشتر شده بود و 61 معلم به 15 گروه درسپژوهی در 9 مدرسه تقسيم شدند که 35 نفر از آنان برای نخستين بار بود که درسپژوهی را انجام میدادند.
آنچه نتايج دو سال پژوهش در سان ماتئو نشان داد، تغييرنگرش در اهداف، ساختار، تمرکزها، حمايتها، ميزان علاقمندی و فهميدن نقش عناصری از درس پژوهشی مانند طرح درس، ناظر بيرونی و جلسات عمومی بود؛ همهی عوامل باعث افزايش يادگيری دانش آموزان میشد(لوئيس و ، 2002).
در پژوهشی ديگر ريموند247 از دانشگاه اينديانا248 پژوهشکنشی مشارکتی در کلاس درس را برای کم کردن شکاف بين معلمان و محققان به کار می برد. در اين پژوهشکنشی پژوهشگر با گروهی از معلمان پايهی هفتم در کلاس رياضی مشارکت می کند. وی پژوهش مشارکتی در کلاس درس را به عنوان عاملی در توليد دانش حرفهای و ايجاد محيط حرفهای تدريس معرفی میکند. به نظر او مشکلترين قسمت چنين پژوهشهايی، تشويق معلمان به باور توانايی در انجام پژوهش است و سپس درگيری معلمان در اعمالی که موجب بازتاب بر کار آنان میشود(ريموند،1994).
پژوهش ديگر مربوط به مدارس منطقه کارلينويل249 در ايالت ايلينويز250 میباشد. در اين پژوهش کنشی چهار معلم و يک مربی معلم در سال 2001 به مدت 15 ماه در پايه دوم ابتدايی و درس رياضی مشغول به درگيری با درس پژوهی بودند. نتايج اين پژوهش حاکی از سودمند بودن درس پژوهی در موارد زير بود:
بهبود طرح درسها؛
انگيزش بيشتر به تدريس؛
مشارکت و تبادل نظر با همکاران؛
تغيير نگرش معلمان نسبت به فرآيند ياددهی-يادگيری؛
بهبود روابط حرفهای(تيلور و همکاران251،2005).
يکی ديگر از پژوهشهای انجام شده در اين حوزه، پژوهشی است که با حمايت مرکز آموزش علوم و رياضی دانشگاه دلاور252 در 6 مدرسهی راهنمايی شهر دلاور در سال 2002 ميلادی صورت گرفت. اين پژوهش، بخشی از پروژهای است که دانشگاه دلاور برای بهبودتوسعه ی حرفه ای معلمان انجام داد. در اين پروژه 10 ويژگی برای توسعهی حرفهای کارآمد در نظرگرفته شد که به شرح زير می باشند:
با توجه به محتوای برنامهی درسی تنظيم شود.
استمرار داشته باشد.
مشارکتی باشد.
در ارتباط با تجربهی روزمرهی زندگی باشد.
رشد و پيشرفت داشته باشد.
تلفيقی باشد.
براساس تحقيق تنظيم شده باشد.
معلم را درگير کند.
بر اساس کار دانشآموزان شکل بگيرد.
خودارزياب باشد.
در بخش درسپژوهی که يکی از سه قسمت پروژهی مذکور است، تيمهايی از معلمان به صورت مشارکتی به تعيين اهداف، تنظيم طرح درس، تدريس، مشاهده و تحليل يادگيری دانشآموزان پرداختند. سپس درسها را به شکل عمومی برای تيمهای ديگر ارائه و نتايج را اعلام کردند(کدزيور و فيفيلد253، 2004).
موفقيت پروژه ی (NSW)254در استرالیادرسال 2002 میلادی پژوهشگران آن پروژه را بر آن داشت تا در دانشکدهی علوم تربيتی مالزی هم کاری مشابه را انجام دهند.آنها تحت پروژهای به نامپروژهی پژوهشی درسپژوهی255 مدل يوشيدا- فرناندز را در دو دبيرستان در مالزی اجرا کردند. در يکی از آنها 8 معلم و در مدرسهی ديگر، 6 معلم به همکاری با پژوهشگران پرداختند. تحليل دادهها ضمن آنکه بيانگر تأثيرمثبت درسپژوهی بر معلمان رياضی در مالزی بود، امکان مقايسه در دو پروژه برای پژوهشگران را در مقولههای زير پديد آورد:
تأثير در باورهای نسبت به تدريس؛
محدوديتهای زمانی؛
مسئوليتپذيری معلمان؛
حمايتهای اجرايی(وايت، سام و مون256، 2004).
اسمیت و کریستی 257(2007) پس از استفاده از روش درس پژوهی در آموزش ریاضیات نتیجه گرفتند که نگرش دانش آموزان نسبت به ریاضیات تغییر یافته و میزان فعالیت آن ها در حل مسائل ریاضی بیشتر شده است.
بیکر ،بندل ،جنسیو،اسمیت و تلب258 (2007)در پایان اجرای درس پژوهی به نتیجه رسیدند که دانش آموزان در تشخیص پاسخ مسائلی که بسیار به هم شبیه هستند موفق تر عمل می کنند و مهارت های حل مساله و تفکر انتقادی آن ها پیشرفت قابل ملاحظه ای کرده است.
فرناندز(2010)پژوهشی درباره درس پژوهی به روش کیفی روی 18 معلم در یک دوره آموزشی انجام داده است . او در پایان پژوهش خود نتیجه می گیرد که دانش شرکت کنندگان از تدریس و راهبردهای آموزشی رشد خوبی کرده است و نتیجه این امر دستیابی بیشتر دانش آموزان به هدف های یادگیری ازجمله استدلال ریاضی بوده است.
کاناوان و اینپراسیتا259،باحمایت مرکز پژوهش های آموزش ریاضیات ، دانشگاه خونکان260،تایلند؛ پژوهش کیفی خود را ، با هدف بررسی کار مشترک یک تیم درس پژوهی مربوط به پایه ی اول (دو نفر معلم شاغل ویک معلم کارورز) در مدرسه ی کوکهام پیتاواسان انجام داده اند. آن ها اطلاعات لازم را از طریق مشاهده ی مشارکتی و استفاده از پرسشنامه ، مصاحبه و ضبط ویدئوئی جمع آوری نموده اند. نتایج تحقیق به صورت زیر بوده است : 1) دروسی که به صورت تعاملی توسط سایر معلمان در سال های قبل طراحی شده اند را معلم کارآموز دروس پژوهشی را بازبینی کرد وهمراه با معلم شاغل مورد بحث قرار داد. 2) مشاهده ی درس پژوهی همراه با هم، براساس مشاهدات کلاسی خود در سالهای گذشته، معلمان شاغل نقش خود را در امر مشاهده و ثبت ایده های دانش آمزان، راههای حل مسئله و غیره به عهده داشتند تا تا آنها برای بحث در مرحله سوم آماده کنند. 3)اظهار نظر به صورت کارگروهی در مورد روش تدریس. مراحل اظهار نظر عبارت بودند از: الف) بلافاصله بعد از کلاسها معلمان ایده های دانش آموزان ونحوه ی بهتر برگزار کردن کلاس بعدی را مورد بررسی قرار می دادند. ب) در پاین هفته همه معلمان مدرسه با همدیگر اظهار نظر هفتگی داشتند.. یافته های تحقیق روشی را که معلم کارآموز و معلمان شاغل بتوانند با هم همکاری کنند را تایید می کند، نه روشی که در آن معلمان شاغل فقط نقش نظارت داشته باشند. آن ها یک مدل را برای بومی کردن درس پژوهی درتایلند به شرح زیر پیشنهاد داده اند.(کاناوان و اینپراسیتا،2013)

شکل شماره 6- مدل چرخه ی درس پژوهی و رویکرد باز برای تحلیل همکاری بین معلمان شاغل و دانشجویان کارورز (کاناوان و اینپراسیتا 2013 ،برگرفته از اینپراسیتا 2010)
دادلی ، در پژوهش کیفی خود به یادگیری معلمان از طریق تحلیل گفتمان و استفاده از دانش نهفته خود برای تدریس به منظور افزایش دانش عملی و در نتیجه افزایش یادگیری دانش آموزان در انگلستان می پردازد.این پژوهش در دو مدرسه با دانش آموزان 9 ساله که یکی در نقطه محروم و دیگری در حومه ای با درآمد متوسط بوده است انجام شده است دانش آموزان اولین کلاس به منظور افزایش مشارکت ، اعتماد و تفکر فعال ریاضی بر روی بسط سوالات باز با استفاده از گفت و گوی دو نفره در ریاضیات پرداخته و و دومین کلاس به منظور مشارکت بهتر و دست یابی به مشارکت پسرانی که در نوشتن مشارکت نداشتند فعالیت خود را از طریق ارزیابی و یادآوری شفاهی از طریق ایفای نقش بسط دادند. وی تمرکز خود را دراین پژوهش بر زمانی که معلمان درس های پژوهشی خود را برنامه ریزی و بحث می کنند ، قرار داده است و اظهار می دارد که اعضای گروه درس پژوهی منابع و سرمایه های اجتماعی و فرهنگی هستند که اطلاعاتی را که از این طریق به دست آوردند با هم ترکیب کرده و باعث به وجود آمدن شرایط انگیزشی برای دسترسی گروهی به اجرای ابتکاری و توسعه تمرینات کوچک شد که تحولات در تدریس های بعدی و یادگیری فراگیران را به دنبال داشته

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع برنامه درسی، آموزش ریاضی، درس پژوهی، برنامه درسی ملی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع درس پژوهی، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان