پایان نامه رایگان با موضوع درس پژوهی، آموزش و یادگیری، اهداف یادگیری، معلمان مدارس

دانلود پایان نامه ارشد

سازماندهی تفکر و فهم دانشآموزان است.)
چگونگی استفاده از تفاوتهای فردی دانشآموزان در يادگيری رياضی.
چگونگی پايان دادن به درس با توجه به لحظهي کليدی که در آن فهم دانشآموزان افزايش میيابد(استيگلر و هيبرت، 1999؛ اکتفايینژاد و فدايی، 1385).
اظهار نظر،کنفرانس رسمی درس پژوهی که در آن مشاهده کنندگان اطلاعات بدست آمده را به اشتراک می گذارند، از اطلاعات برای یادگیری دانش آموزان ، متن منظم ، طراحی درس و واحد، و موضوعات گسترده تر در آموزش –یادگیری استفاده می کنند؛ چرخه ی درس پژوهی و تثبیت یادگیری در آینده وسوالات جدید در چرخه ی آینده را مستند سازی می کنند.( لویس براون ، 2009)
دادلی (2013) معتقد است ، از طریق بحث های معلمان اکثریت شواهد مربوط به موارد زیر آشکارمی شود :
الف) آگاهی آنها از شاگردان، کلاسها، محتوا و روش تدریس
ب) فرصت های به وجود آمده برای “خطر کردن119”
پ) چگونه آنها درس پژوهی را طراحی کردند تا یادگیری شاگردان استثنایی و ویژه را تسهیل کنند؛
ت) چگونه اعضای گروههای درس پژوهی با هم همکاری می کردند؛
ث) چگونه از شواهد مشاهده برای تحلیل یادگیری شاگردان استفاده کرده اند؛
ج) چگونه این تحلیل را به ایده هائی برای تغییر تبدیل کرده اند و رویکردهای تدریس به منظور یادگیری شاگردان را بازبینی کرده اند؛
چ) ماموریت شاگردان در این فرایندها،
ه) چگونه دانشی که بر درس پژوهی آنها تاثیر می گذارد بعدا به صورت تصمیم های گروهی درس پژوهی که تحت تاثیر عموم و رفتارهای آنها قرار گرفته، در می آید.
همچنين در اين جلسات، نقش هر معلم در فرآيند تدريس در کلاس مشخص میشود و مسئوليت هر معلم تعيين میگردد. در مورد اين که چگونه در کلاس درس شرکت داشته باشند تا کمترين مزاحمت را برای دانشآموزان ايجاد کنند، صحبت میشود. از کل فرآيند درسپژوهی گزارشی تهيه میشودکه شامل اهداف، روشها و ارزيابی فرآيند درسپژوهی است. اين گزارش برای مستند کردن مباحث تدوين میشود و بايد چنان باشد که هر کس آن را بخواند، هدف و منطقی را که گروه با آن درگير بوده بشناسد. (خاکباز ،1386)

2-4-11 – درسهای پژوهشی در فرآيند درسپژوهی

شايد به جرأت بتوان گفت مهمترين قسمت درس پژوهی، درسهای پژوهشی می باشد، به گفته ساکی (1392) طرح درس پژوهشی ستون فقرات در یک فعالیت درس پژوهی و به مثابه نقشه گروه برای رفع موانع و مسائل فراروی تحقق اهداف یادگیری تلقی می شود.این طرح پیگیری تغییرات مطلوب در آموزش و یادگیری را هدف خود قرار می دهد. ژاپنی ها علت اصلی موفقيت خود را درسهای پژوهشی میدانند. درسهای پژوهشی به دو صورت درسهای پژوهشی درون مدرسه ای120 که اغلب در مدارس اجرا می شود و درسهای پژوهشی عمومی121 که در جلسات بازديد عمومی ارائه می گردد، تدوين میشوند(لوئيس و توچيدا122، 1998، لوئيس، 2002a، ائتلاف منطقهای شمال غربی آيزنهاور در رياضی و علوم123،2001:6).
تفاوت اين درسها با درسهای کلاسی سنتی اين است که در واقع درسهای پژوهشی، گزارشی از مشاهدات و بحث های مشارکتی معلمان است که روی يک درس خاص صورت گرفته و ثبت شده است(لوئيس و توچيدا،1998). قسمتهای اصلی يک درسپژوهشی شامل انتخاب اهداف، برنامهريزی، طرح درس، اجرا و بازانديشی، برنامهريزی و طرح درس مجدد است. همچنين طرح درس که قسمتی از درسهای پژوهشی است، شامل نام درس، اهداف درس، ابزار وپيشنيازهای لازم، ساختار درس و ارزيابی از درس میباشد. در حقيقت يک درسپژوهشی گزارشی از روند پژوهش است و طرح درس قسمتی از آن می باشد؛ به عبارت ديگر درس پژوهشی ممکن است شامل چندين طرح درس و بحث و بررسی هر کدام از آنها باشد.
برای انتخاب اهداف درسهای پژوهشی ابتدا اهداف کلی برای درسپژوهی مشخص و سپس اهداف جزئی برای موضوع درس انتخاب میشود و بين هر دو ارتباط برقرار شده، زمينه ای برای تمرکز روی آنها تعيين میگردد. بهطور مثال در يک درس پژوهشی، هدف کلی اين است که دانشآموزان به عنوان مسئله حلکنهای مستقل بار بيايند و هدف جزئی اين است که دانشآموزان قادر به محاسبهی مساحت مثلثها شوند. ارتباط بين آنها در اين است که دانشآموزانی بار بياوريم که مساحت مثلثها را به طور مستقل کشف کنند، لذا زمينهی بررسی درس پژوهشی اين است که چگونه به دانشآموزان کمک کنيم تا مساحت مثلث ها را مستقلاً کشف کنند؟ (فرناندز، يوشيدا، چاکشی و کنون،2001).درسهای پژوهشی ابزاری برای تبديل دانش غيررسمی معلمان به دانش حرفهای محسوب میشوند(هيبرت، استيگلر، 2002). البته بايد اشاره کرد که درسهای پژوهشی پايان راه نيست، بلکه پنجره ای است به سوی پژوهش بيشتر(لوئيس، پری و موراتا،2006).

2 -4-12- ناظران بيرونی در فرآيند درس پژوهی
مشاوران خارجی که با اصطلاحاتی از قبيل:
مشاور بيرونی124؛
ممتحن بيرونی125؛
واکنشگر126؛
مشاور مدعو127؛
ديگران آگاه128؛
ناميده می شوند، با سه هدف زير وارد جريان درس پژوهی می شوند:
1- مشاور: ديدگاه متفاوتی را به گروه درس پژوهی وارد کنند.
2- متخصص موضوع: اطلاعاتی در زمينه ی موضوع درس پژوهشی وارد کنند.
3- مشوق: به گروه درس پژوهی روحيه دهند(فرناندز، يوشيدا، چاکشی و کنون، 2001).
موراتا129 (نقل از ائتلاف منطقهای شمال غربی آيزنهاور در رياضی و علوم، 2003:15)معتقد است: ” وقتی درس پژوهی يک روند عادی شد، بايد ديدگاه جديدی به گروه آورده شود.” واتانابه(نقل از ائتلاف منطقهای شمال غربی آيزنهاور در رياضی و علوم،2003:15)نيز از تجربهی شخصی خود به عنوان يک ناظر بيرونی چنين میگويد: “در ابتدا سعی میکردم فقط به حرفها گوش دهم و تشويق کنم و بعد که با اعضای گروه صميمیتر شدم، نظر خود را هم میگفتم؛ اما به هر حال بايد از هر ده بار تشويق، يک بار انتقاد کرد.”
تيمپون130 (نقل از ائتلاف منطقهای شمال غربی آيزنهاور در رياضی و علوم،2003:15)تعدادی از توانايیهای ناظر بيرونی به شرح زير بر میشمرد:
قادر به شناسايی اهداف درس پژوهی هنگام تدريس درس باشد.
در زمينهی موضوع درس اطلاعاتی داشته باشد.
مشوق باشد و کمتر انتقاد کند.
با معلمان احساس صميميت کند.
به معلمان و شاگردان احترام بگذارد.
اين موضوع را درک کند که او آموزش دهنده نيست، بلکه يک يادگيرنده است.
قدرت جمع بندی، تصميمگيری و انتقال دانش داشته باشد.
مشاوران خارجی در ژاپن، اغلب عبارتند از: اساتيد دانشگاه، مديران مدارس، مشاوران ماهر، معلمان مدارس ديگر و اعضای گروههای ديگر درس پژوهی(واتانابه و ونگ ايورسون،2002).
بايد توجه کرد که ورود ناظر بيرونی به گروه باعث نشود که اعضای گروه تصور کنند که ارزيابی میشوند، لذا ناظر بيرونی بايد از اصول و شرايط نظارت معلم محور اطلاع کافی داشته باشد و اگر مقدور است تجربهای از درسپژوهی را حس کرده باشد. با ورود ناظر بيرونی بايد جريان توسعهی حرفهای آسانتر و سريعتر رخ دهد، به خصوص اگر ناظر بيرونی از دانشگاه باشد، بايد پلی بين تحقيقات دانشگاهی و جريان درس پژوهی ايجاد شود.

2-4-13- نقش فناوری در فرآيند درس پژوهی
فرآيند گردآوری دانش دربارهی آموزش با استفاده از فناوری به سرعت گسترش می يابد. مفيدترين اطلاعاتی که در زمينهی آموزش به طور مشترک مورد استفاده قرار می گيرد، شامل کلاسهای درس است که با فهم تئوريکی از آموزش ارتباط دارد.
در حال حاضر، ذخيره کردن نمونههای ويديويی و دادههای مرتبط در سِروِرهای ويديويی131 که از طريق اينترنت در دسترس و بنابر اين از نظر مکانی در هر جای دنيا قابل بازيابی است، امکانپذير میباشد. برای مثال، برنامهريزان درسی میتوانند آرشيوهای درسی بزرگی که حول ساختارهای معينی از برنامهی درسی سازمان يافته باشد، ايجاد کنند. گروههای معلمان نيز میتوانند روی تکميل درسها کار کنند و نتايج مطالعهی خود را به همراه يک نسخهی کامل ويديويی روی اين سرورها بفرستند. گروههای ديگری از معلمان میتوانند به منظور گزارش کردن کوششهای خود برای بهبود آموزش به اين آرشيوها دسترسی داشته باشند. آنها میتوانند درسهای بايگانی شده را مطالعه کنند و عملاً به طور متقابل با معلمان توليد کنندهی اين درسها از طريق اينترنت همکاری داشته باشند. نتايج بحثها را میتوان مستقيماً با نمونههای ويديويی واقعی ارتباط داد. در اين صورت به مرور، چنين بحث هايی به ايجاد زبان مشترک برای توصيف آموزش به صورتی که وجود دارد و میتواند وجود داشته باشد، خواهد انجاميد.
استيگلر و هيبرت در کتاب شکاف آموزشی تأکيد میکنند که اين پايگاههای اطلاعاتی فقط شامل مجموعه درسهايی نيستند که معلمان میتوانند به دست بياورند و از آنها استفاده کنند. آنان (1999:174)اظهار میکنند:
هدف از مطالعهی اين درسها تقليد از آنها نيست، بلکه استفاده از آنها به عنوان نمونههايی است که میتوان از آن، تئوريهای آموزشی جديدی برداشت کرد؛ زيرا به نظر ما معلم حرفهای کسی نيست که تنها از آن چه ديگران انجام دادهاند، تقليد کند بلکه کسی است که دربارهی آنچه ديگران انجام داده اند فکر میکند، آن را بهبود میبخشد و برای درک ريشههای مؤثر اين بهبودها میکوشد.
منابع اينترنتی مثل گفتگوی روی خط132، فيلم های ويديو، نامهی الکترونيکی133 و گفتگوی دوستانه134، فرصتی ايجاد میکند تا معلمان، خارج از زمان مدرسه با يکديگر ارتباط برقرار کنند. همچنين شايد فناوری فرصتی ايجاد کند تا کسانی که وقت کافی برای شرکت در کلاسهای درس و بحث را ندارند، به تبادل نظر و توليد دانش حرفهای بپردازند. محيطهای يادگيری رايانهای، بحث کمبود زمان و مشکلات ناشی از حضور در کلاسهای درس معلمان ديگر و نيز بحث مسافت برای شرکت در جلسات عمومی مدارس ديگر را منتفی میکند و حتی خود میتواند باعث توسعهی حرفهای بين فرهنگی135 شود. پس تکنولوژی نوين، عامل مؤثری برای استفاده از پتانسيلها و مقابله با مشکلات محسوب می شود. البته برای تعميم تکنولوژی نيازی به تندروی در ايجاد تغييرات نداريم؛ معلمان میتوانند با تلفيق فناوری با کار خود شروع کنند.

2 -4-14- چالش های درس پژوهی
برای انجام هر نوآوری عموماً با سه دسته از چالشها روبرو هستيم. درسپژوهی نيز يک نوآوری است که از اين قاعده مستثنی نيست. اين چالشها عبارتند از: چالشهاي اجرای درسپژوهی، بدفهمیهای درسپژوهی و چالشهايی در پیگيری درسپژوهی.
الف)چالشهای اجرايی:
ظاهر سادهی درس پژوهی ممکن است پيچيدگیهای ضمنی آن را پنهان سازد. ريچاردسون(2004:1) در اين باره ابراز می دارد:
درس پژوهی جزو آن دسته از راهبردهای توسعهی حرفهای به شمار میرود که ظاهر گولزنندهای دارد اما درحقيقت زمانی که فرد شروع به بررسی و درگيری با اين ظاهرساده میکند، در عمل، هر گام از آن بسيار پيچيده میشود.
تحقيقات بسياری در مورد بررسی چالشهای اجرايی درسپژوهی صورت گرفته است که نتايج آنها عموماً چالشهای اجرايی يکسانی را نشان میدهد که برخی از آنها عبارتند از:
فقدان دانش لازم و کافی در مورد درسپژوهی؛
عدم نياز درونی معلمان به تحول در حوزهی تدريس؛
تصور غلط که درسپژوهی ايدهای ژاپنی است و نبايد در کشورهای ديگر استفاده شود؛
نداشتن روحيهی مشارکت با ديگران؛
عدم آزادی عمل معلمان در فرآيندهای آموزشی؛
آشنا نبودن با انتظارات والدين و نيازهای دانشآموزان؛
نظام ارزشيابی که تأکيد بر نتايج داشته باشد تا فرآيند؛
عدم همکاری مديران مدارس و ايجاد فشار بر روی معلمان؛
عدم وجود زمان کافی به دليل چند شغله بودن معلمان برای تأمين زندگی؛
بیتوجهی به شکاف بين تحقيقات دانشگاهی و واقعيت کلاس درس و عدم همکاری اساتيد دانشگاه؛
عدم پذيرش گروه معلمان در کلاسهای درس و مخل بودن ابزار جمع آوری داده ها مانند دوربين فيلمبرداری، در يادگيری دانشآموزان(چاکشی 136و فرناندز137، 2004؛ سرکارآرانی2006).
ب) بدفهمیهای دربارهی درسپژوهی:
رونالد گاليمور138(نقل از استيگلر و هيبرت،1999:129) می گويد:
فعاليتهای فرهنگی به طور تاريخی راه حلهايی را که با چالشها سازگاری پيدا کنند،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع درس پژوهی، آموزش و پرورش، آموزش و یادگیری، جمع آوری اطلاعات Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع درس پژوهی، سازنده گرایی، برنامه ی درسی، تعامل اجتماعی