پایان نامه رایگان با موضوع درس پژوهی، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، برنامه درسی

دانلود پایان نامه ارشد

میزان دانش های کسب شده دانش آموزان دردرس ریاضی سوم دبستان که معلمان آنها درگروه درس پژوهی مشارکت داشته اند نسبت به دانش آموزانی که معلمان آنها درگروه درس پژوهی مشارکت نداشته اندبیشتر است.
میزان نگرش های کسب شده دانش آموزاندردرس ریاضی سوم دبستان که معلمان آنها درگروه درس پژوهی مشارکت داشته اند نسبت به دانش آموزانی که معلمان آنها در گروه درس پژوهی مشارکت نداشته اند بیشتر است.
میزان مهارت های کسب شده دانش آموزاندردرس ریاضی سوم دبستان که معلمان آنها در گروه درس پژوهی مشارکت داشته اند نسبت به دانش آموزانی که معلمان آنها در گروه درس پژوهی مشارکت نداشته اند بیشتر است.

1-7-تعریف واژه ها، مفاهیم و متغیرها

1-7-1-درس پژوهی

الف)تعریف نظری: درس پژوهی یک رویکرد نظام دار مطالعه ، توسعه و بهبود آموزش و یادگیری است . به بیان دیگر یک چرخه پژوهشگری درباره یادگیری دانش آموزان است که به منظور ارتقای یادگیری معلمان و بهبود آموزش و پرورش اجرا می شود.گورمن63 ، مارک64 ، نیکولا65 ، 2010 ( نقل از حبیب زاده،37:1392)
ب)تعریف عملیاتی:
در این تحقیق فرایند درس پژوهی ( برگرفته از مدل استیگلر و هیبرت ، 1390) با اجرای مراحل زیر عملی می گردد:
تشکیل گروه درس پژوهی
تبیین مساله گروه درس پژوهی و تعیین درس های پژوهشی
تهیه طرح درس پژوهشی برای تدریس
اجرای طرح درس تهیه شده توسط یکی از معلمان گروه درس پژوهی و مشاهده آن توسط
معلمان دیگر
نقد و بررسی طرح درس اجرا شده و بازنگری و اصلاح آن توسط گروه
اجرای طرح درس اصلاح شده توسط معلم دیگر عضو گروه
نقد و بررسی مجدد طرح درس اجرا شده و بازنگری و اصلاح دوباره آن
جلسه بحث پایانی درباره طرح درس ، تدریس ها ی انجام شده و یافته های به دست آمده

1-7-2- پیشرفت تحصیلی

الف)تعریف نظری:پیشرفت تحصیلیبه عملکرد و نتیجه آموزش گفته می شود، یعنی یک دانش آموز تا چه حد به اهداف آموزشی رسیده است. اندازه گیری پیشرفت تحصیلی عموماً توسط امتحان و یا ارزیابی مستمر صورت می گیرد، پیشرفت تحصیلی در سه زمینه (دانش، مهارت و نگرش) می باشد، اما هیچ توافق کلی در اینکه کدام جنبه از این سه زمینه در یادگیری مؤثرتر است وجود ندارد(وندن66، 2006).
پیشرفت تحصیلی عبارت است از سنجش عملکرد یادگیرندگان و مقایسه نتایج حاصل با هدف های آموزشی از پیش تعیین شده، به منظور تصمیم گیری در این باره که آیا فعالیت های آموزشی معلم و کوشش های یادگیری دانش آموزان یا دانشجویان به نتایج مطلوب انجامیده اند و به چه میزانی ، (سیف، 1391، ص 128 ).

ب)تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از پیشرفت تحصیلی، میانگین نمرات پیش آزمون- پس آزمون دانش آموزان گروه آزمایش و گواه در آزمون های دانشی، مهارتی و نیز پرسش نامه نگرش سنجدرس ریاضی پایه سوم دبستان می باشد.

1-7-2-1-دانش67

الف)تعریف نظری: مایر68 دانش را دو نوع معرفی کرده است: دانش معنایی69، دانش روندی .70وی دانش معنایی را مرتبط با دانش حقیقی فرد درباره جهان می داند این نوع دانش در حافظه بلندمدت به صورت معنایی رمزگردانی می شود که به آن حافظه معنایی هم می گویند. دانش روندی نیز طرح ، نقشه یا فهرستی از روش هایی است که می توان در یک موقعیت خاص به کار برد. این نوع دانش در حافظه روندی ذخیره می شود(کرد نوقابی و پاشاشریفی، 1384). حافظه روندی به دانستن چگونه انجام دادن یک عمل گفته می شود(سیف، 1383، ص132). مثالی از دانش معنایی در ریاضی، دانستن تعریف فرمول مساحت یا محیط مستطیل است. همچنین مثالی از دانش روندی در ریاضی، توانایی حل مسأله مربوط به محیط و مساحت می باشد.
ب)تعریف عملیاتی: منظور از دانش در این تحقیق، میانگین نمرات به دست آمده دانش آموزان در آزمون های دانشی می باشد که به صورت مداد- کاغذی طراحی شده است و شامل 15 سوال برگرفته از کتاب ریاضی سوم دبستان می باشد.

1-7-2-2-مهارت71

الف)تعریف نظری: مهارت، ظرفیت آموخته هایی از پیش تعیین شده برای انجام اغلب کارهاست. مهارت ها اغلب به مهارت های عمومی و مهارت های خاص تقسیم می شوند. برای مثال در حوزه کاری، مدیریت زمان و کار تیمی جزء مهارت های عمومی هستند، در حالی که دامنه و مهارت های خاص فقط برای یک کار خاص مفید خواهد بود. مهارت ها معمولاً برای تحقق به محرک های محیطی و شرایط خاص نیاز دارند(وندن، 2006).
ب)تعریف عملیاتی: منظور از مهارت در این تحقیق، میانگین نمرات به دست آمده دانش آموزان در آزمون های مهارتی می باشد که به صورت آزمون های عملکردی کتبی و عملی طراحی شده است. آزمون عملکردی کتبی آن حاوی 3 سؤال (هدف) برگرفته از مهارت های کتاب ریاضی سوم دبستان می باشد و آزمون عملی آن شامل 10 گویه چک لیست ارزشیابی عملکرد دانش آموزان در فعالیت های کلاسی و کارگروهی می باشد.

1-7-2-3-نگرش72

الف)تعریف نظری: نگرش ساختاری فرضی است که نشان دهنده درجه فرد از دوست داشتن یا دوست نداشتن چیزی می باشد. نگرش بطور کلی دیدگاه های مثبت یا منفی یک شخص نسبت به مکان،چیز یا یک رویداد است. نگرش در افراد دو سویه است یعنی نگرش افراد در یک زمینه یا مثبت و یا منفی می تواند باشد. نگرش گامی فراتر از آگاهی و اطلاعات بوده و بایستی در دانش آموزان، علاوه بر شناخت، تغییر نگرش صورت گیرد(ضیاء الدینی، 1387).
ب)تعریف عملیاتی: منظور از نگرش ها، نمرات به دست آمده دانش آموزانگروه گواه و آزمایش در پرسشنامه نگرش سنج ریاضیمی باشد. این نگرش سنج حاوی 16سؤال است که دانش آموزان یک گزینه را علامت می زنند.

1-7-3-درس ریاضیات

الف)تعریف نظری: ریاضیات ، علمی است که درباره مقادیر و اعداد بحث می کند و بر حساب و جبر و مقابله و هندسه اطلاق می شود. (عمید ،1389)ریاضییات ، یک ابزار ، مطالعه الگوها و ارتباطات ، یک شیوه تفکر و هنری است که با نظم و سازگاری درونی توصیف می شود. زبانی است که در تعریف دقیق اصطلاحات و نمادها به کار می رود و ما را در برقراری ارتباطات علمی و سایر ارتباطات در زندگی روزمره توانا می کند.(برنامه درسی ملی ،1391)
ب)تعریف عملیاتی: درس ریاضی ابتدایی یکی از دروس اصلی این دوره می باشد. منظور از ریاضی در این تحقیق، کتاب ریاضی سوم ابتدایی است که شامل 8 فصل شامل (الگوها، عددهای چهاررقمی ، عددهای کسری ، ضرب و تقسیم ، مساحت و محیط، جمع و تفریق ، آمار و احتمال ، ضرب عددها ) و 145 صفحه می باشدودر سال تحصیلی 93-92 در مدارس کشور تدریس شده است.در این پژوهش با توجه به سه حیطه یادگیری بلوم (دانشی، نگرشی، مهارتی)، سه موضوع آن ( تساوی کسرها ، واحد اندازه گیری مساحت ، جمع و تفریق فرایندی ) در 6 جلسه آموزشی تدریس شده است.

فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1-مقدمه

در این فصل ابتدا به معرفی درس پژوهی ، مدل های مختلف آن ، انواع گفتمان در درس پژوهی ، ارتباط هویت معلم و درس پژوهی ، پرداخته شده است . در ادامه ،ارتباط درس پژوهی وپیشرفت تحصیلی و عوامل مؤثر بر آن، سپس درس ریاضی و جایگاه و اهمیت برنامه درسی ریاضی در میان سایر برنامه های درسی دوره ابتدایی و اصول حاکم بر آن و دلایل تغییر این درس مورد بررسی قرار گرفته است و در پایان تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور در رابطه با موضوع پژوهش نقد و بررسی و سپس نتیجه گیری و مدل نظری تحقیق ارائه شده است.

2-2- چرایی درس پژوهی

محققان و سیاست گذاران به تازگی توجه خود را به آماده سازی اولیه معلمان معطوف ساخته اند (سنک و همکاران ، 2012)زیرا آن چه در فرایند یاددهی –یادگیری در کلاس درس اثر می گذارد تا حدود زیادی به کارکردهای عناصری از فرهنگ آموزش مربوط می شود که در قالب برنامه درسی ارئه می شوند و معلم و دانش آموزان در کلاس درس از آن ها استفاده می کنند .معلمان و دانش آموزان با باورها، علایق و انگیزه های متفاوتی به کلاس درس می آیند که در فرایند یاددهی –یادگیری تاثیر شگرفی دارد و فعالیت های آموزشی کلاس درس را تا حدود زیادی تحت تاثیر خود قرار می دهند.( سرکارآرانی 1380) پیوند میان باورهای معلمان و روش تدریس آن ها تایید شده است (پتاری 73و جورجیادئو74 ، 2009،نقل از احمدپور،1391)مطالعه باورهای معلمان و تاثیر آن بر روش تدریس نوید بخش افزایش کیفیت تدریس و در پی آن بهبود یادگیری دانش آموزان است که این دقیقا از اهداف تلاش های تحقیقاتی در آموزش ریاضی به شمار می رود.(مبارکه و همکاران ، 1392)پس ، معلمی حرفه ای پویا با پیچیدگی های بی بدیل است که طی آن معلمان بر بستری از موقعیت های نامعین و دشوار، برنامه درسی را اجرا می کنند. در چنین شرایطی عمل تدریس به عنوان فعالیتی هنری مطرح می شود.(دایموک75 ،2008، نقل از ساکی ، 1391) کلیکمان76 و همکاران (2012) معتقدند که در روش های سنتی به متخصصان با کیفیت در موضوعات درسی نیاز بود و تربیت معلم بر دانش محتوایی و پداگوژیک متمرکز بود. به زعم( شاه مرادی،1392) رویکرد معلم پژوهنده می تواند هسته مرکزی اندیشه معلمان حرفه ای باشد. زیرا معلمی که در بطن کلاس قرار دارد، بیش از هر کس دیگر صلاحیت و شایستگی شناسایی مسئله ، تجزیه و تحلیل و ارزشیابی و ارائه راه حل برای بهبود شرایط یادگیری دارد.به ویژه ، نحوه ای که طبق آن دانش و عمل معلم گسترش یابد – یا می تواند گسترش یابد – در ادبیات رو به رشد مربوط به آینده و به عمل در آوردن آموزش معلمان دارای اهمیت اساسی است.فعالیت های “آموزشی” سازمان یافته برای معلمان(مانند کارگاه ها، دوره ها و غیره) محدود نیوده و باید بتواند حالت های همزمان و مستقل رشد حرفه ای معلمان را در بر گیرد، چه دارای زمینه فردی و یا جمعی باشد. (تاکشی و ونیسلو ، 2013).
دادلی (2013) فرآیند یاددهی – یادگیری در کلاس را نقل از لوئیس به رودخانه های با جریان سریع تشبیه می کند که معلم را در برابر بسیاری از نمونه ها یی از فعالیت های یادگیری دانش آموزان کور می کند.او معتقد است که معلمان باید خیلی بیشتر از سایر مشاغل و خیلی سریع تصمیم بگیرند .بنابراین باید راه هایی برای کنار آمدن با این طوفان اطلاعاتی که هنگام تدریس دریافت می کنند ، پیدا کنند.ممکن است این راه کار ها به عنوان اطلاعاتی که در حال حاضر در امر تدریس مهم نیستند فیلتر شوند. (همان طور که انسان ها به صورت ناخودآگاه نگاه ها و صداهای تصادفی را در طول روز فیلتر می کنند)همچنین بخش عمده ی رفتار یادگیری شاگردان احتمال دارد از جانب یک معلم تنها در کلاس 30 نفری از خاطر برود.اما دیگران مشاهده کرده اند که فرایند های درس پژوهی می توانند فعالیت در کلاس را از طریق آوردن چند دیدگاه دیگر در پیچیدگی تدریس که حرکت سریعی هم دارد، کُند نماید. در نتیجه درس پژوهی به عنوان جایگاهی برای ساختن دانش به کمک اعضای گروه درس پژوهی و تصور ، مشاهده و تصور مجدد روش تدریس و تاثیر آن روش برای انتشار این شناخت ،به افراد گروه عمل می کند.این همان نکته ای است که شورای ملی معلمان ریاضی آمریکا (NCTM، 2014)در بیانه ی خود تاکبد می کندکه عملکردهایی که از دسترسی وعدالت حمایت می کنند نیازمند درک جامعی می باشند. این عملکردها شامل این عوامل است، اما به آنها محدود نمی شود: ایجاد انتظارات بالا، حصول اطمینان از دسترسی به آموزش و برنامه آموزشی مختص ریاضیات با کیفیت بالا، تخصیص زمان کافی برای یادگیری دانش آموزان، تاکید مناسب به فرآیند های مختلفی که تعامل سازنده دانش آموزان با ریاضیات را گسترش می دهد و فرآهم آوری استفاده استرتژیک از منابع انسانی و مادی. هنگامی که دسترسی و عدالت به طور موفقیت آمیزی بدست آمد، دست آوردهای دانش آموزان شامل دستاورد در طیف وسیعی از ارزیابی ریاضیات، استقرار ریاضیات، ثبات در ریاضیات فراتر از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع درس پژوهی، برنامه درسی، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع درس پژوهی، زبان فارسی، رشد حرفه ای، محتوای آموزشی