پایان نامه رایگان با موضوع درس پژوهی، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، پیش آزمون

دانلود پایان نامه ارشد

حاصل از پژوهش ها به ارائه الگوهای بومی متناسب با امکانات خود پرداخته اند. (با توجه به مبانی نظری این نوع پژوهش در خارج از ایران در حال گسترش است.)
به نظر می رسد در حالی که این روش به تازگی وارد نظام تعلیم و تربیت کشور ما شده است ، اما استفاده از تجربیات کشورهای دیگر برای این که چگونه بتوانیم از درس پژوهی استفاده کنیم و تمرکز خود را به جای اجرای چرخه مدل ژاپنی آن ، به بررسی بهسازی روابط انسانی(معلم-معلم، معلم-دانشآموز)، معماری مناسبات اجتماعی و بازسازی فرهنگ مدرسه ، احساس نياز به آموختن و بهبود آموزش مستمر ، آمادگی برای حرکت از آموزش به يادگيری و تأکيد بر يادگيرنده و.. به ما کمک بیشتری خواهد کرد.

شکل 7 : الگوی پژوهش

فصل سوم
روش تحقیق

3-1- مقدمه

در این فصل از پژوهش، ابتدا روش تحقیق و طرح پژوهش معرفی می شود، در مرحله بعد فرایند تحقیق توضیح داده شده، سپس جامعه آماری و روش نمونه گیری توصیف شده و در مرحله بعد ابزار گردآوری اطلاعات (آزمون دانشی، مهارتی، چک لیست ارزشیابی از عملکرد دانش آموزان در کارگروهی و انجام فعالیت های مربوط به آزمون مهارتی، پرسشنامه نگرش سنج) معرفی و چگونگی تعیین روایی و پایایی آن ها آمده است، در پایان این فصل به توضیح روش آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش پرداخته شده است.
3-2- روش و طرح تحقیق
در این تحقیق از طرح نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه استفاده شده است. این طرح مشتمل بر دو گروه است که قبل و بعد از اینکه در معرض متغیر مستقل قرار بگیرند، با هم مقایسه می شوند. جدول 3-1 طرح پیش آزمون – پس آزمون گروه های مورد مطالعه تحقیق را نشان می دهد.

گروه های مورد مطالعه
تعداد
پیش آزمون
متغیر مستقل
پس آزمون
گروه آزمایش
120
T1
X
T2
گروه گواه
120
T1

T2

ویژگی های این طرح عبارت است از:
1) دو گروه به کار برده می شود (در جدول دو گروه مشاهده می شود).
2) هر دو گروه قبل و بعد از اجرای متغیر مستقل مورد مشاهده و اندازه گیری قرار می گیرند.
3) در این طرح منظور از ( T1) پیش آزمون و منظور از ( T2) پس آزمون است و منظور از( X )، متغیر مستقل ارائه شده (شیوه درس پژوهی) است.
4) در این پژوهش آزمودنی های گروه آزمایش در معرض متغیر مستقل(آموزش مبتنی بر درس پژوهی ) قرار گرفته و سپس از لحاظ متغیر وابسته ی پژوهش پیشرفت تحصیلی مورد اندازه گیری واقع شده و نتایج به دست آمده با نتایج گروه گواه مورد مقایسه قرار گرفته است.
5) در این تحقیق آزمودنی های گروه گواه در معرض متغیر مستقل (عدم مشارکت معلمان در گروه درس پژوهی ) قرار گرفته و سپس از لحاظ متغیر وابسته ی پژوهش پیشرفت تحصیلی مورد اندازه گیری واقع شده اند.

3-3-فرایند تحقیق
این تحقیق به شرح زیر انجام شد:
ابتدا با اساتید راهنما و مشاور در خصوص موضوع مشورت و پس از موافقت آن ها و مطالعه منابع مختلف، اعم از پایان نامه ها، مقالات و کتاب ها در رابطه با موضوع و همچنین مشاوره با صاحبنظران و اساتید مجرب ، موسی پور، خاکباز ، حبیب زاده و…در این زمینه، در ادامه مباحث مورد نظر از درس ریاضیات برای ارائه آموزش مبتنی بر درس پژوهی ،برنامه عملیاتی برای مراحل اجرای آن طراحی شد. سپس مراحل اجرای پایان نامه جهت مشخصی به خود گرفت. جامعه ی آماری، 240 نفردانش آموز دو مدرسه ابتدایی دولتی منطقه 5 تهران سال تحصیلی 93-92 هستند تعریف شد .سپس دو مدرسه به روش تصادفی چند مرحله ای به این شکل انتخاب شد: ابتدا کلیه مدارس ابتدایی دولتی و غیر دولتی شهر تهران ، سپس به لحاظ میزان آگاهی و آشنایی پژوهشگر به منطقه پنج ، مدارس ابتداییدولتی وغیردولتی منطقه پنج ، در مرحله بعد مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و سپس به عنوان نمونه از میان آن مدارس، دو مدرسه (با داشتن تعداد3 تا 5 معلم در گروه درس پژوهی) ، 8 کلاس، چهار کلاس برای اجرای آموزش مبتنی بر درس پژوهی (گروه آزمایش) و چهار کلاس دیگر ، معلمانی که در درس پژوهی مشارکت نداشته اند (گروه گواه) تعیین شدند.
سپس 4 جلسه آموزشی با هدف آشنایی با درس پژوهی ،1 جلسه طرح موضوع به صورت عمومی در شورای مدرسه با موضوع آشنایی با درس پژوهی و بیان ضرورت انجام این فرایند ، 1 جلسه برای همسو نمودن والدین پایه سوم ازاهداف اجرای پژوهش و تغییر رویکرد برنامه درسی ریاضی جدید ، 2 جلسه برای تبیین و چگونگی اجراو نگارش طرح درس پژوهشی برای معلمین پایه سوم ، نقش معلم در سند تحول بنیادین و ارائه جزوه و کتاب های آموزشی درباره درس پژوهی ، 6 جلسه برای اجرای فرآیند درس پژوهی برای هر موضوع (تدوین طرح درس پژوهشی برای هر موضوع 2 جلسه ، اجراس تدریس برای هر موضوع درسی 2 جلسه و جلسات بحث و گفت و گو ، برای هر موضوع درسی ، 2 جلسه ) در مجموع 22 جلسه 45 تا 50 دقیقه ای به انجام تحقیق مبادرت نموده است.
پس از مشخص شدن دو گروه، پیش آزمونی از پیشرفت تحصیلی (دانشی، مهارتی و نگرشی) به عمل آمد که دو گروه تقریباً نتایج یکسانی داشتند.(جدول ،فصل چهارم).
متغیر آزمایشی تحقیق (آموزش مبتنی بردرس پژوهی بر اساس طرح درس های پژوهشی ) در شش جلسه آموزشی45 دقیقه ای تدریس شد .منظور از ریاضی در این تحقیق، کتاب ریاضی سوم ابتدایی است که شامل 8 فصل شامل (الگوها، عددهای چهاررقمی ، عددهای کسری ، ضرب و تقسیم ، مساحت و محیط، جمع و تفریق ، آمار و احتمال ، ضرب عددها ) و 145 صفحه می باشد که با توجه به سه حیطه یادگیری (دانشی، نگرشی، مهارتی)، سه موضوع آن ( تساوی کسرها ، واحد اندازه گیری مساحت ، جمع و تفریق فرایندی ) در 6 جلسه آموزشی تدریس شده است. پس از اتمام جلسه های آموزشی و با گذشت یک هفته از آخرین جلسه آموزش، پس آزمون پیشرفت تحصیلی اجرا گردید و نتایج پس آزمون دانش آموزان دو گروه آزمایش و گواه با هم مقایسه شدند.
جدول3-2: محتوای تدریس شده ریاضی در این پژوهش
فصل های کتاب ریاضیات
عنوان موضوع
فصل سوم
تساوی کسرها
فصل پنجم
واحد اندازه گیری سطح
فصل ششم
جمع و تفریق فرایندی
3-4-اجرای پیش آزمون برای گروه گواه و آزمایش
پس از انتخاب نمونه و تقسیم کلاس ها به گروه آزمایش و گواه ، آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضیات شامل آزمون های دانشی، مهارتی و پرسشنامه نگرش سنج، برای هر دو گروه در شرایط یکسان به صورت همزمان اجرا گردید.

3-5- اجرای شیوه آموزش مبتنی بردرس پژوهی برای گروه آزمایش
پس از اجرای پیش آزمون، دانش آموزان گروه آزمایش از اواخر مهرماه سال تحصیلی 93-92 به مدت پنج ماه و در طی 15 جلسه ، با تشخیص سه موضوع آموزشی مشکل (که در جلسات بحث و گفت و گو بر اساس نظر همه اعضای گروه به عنوان مسائلی که برای یادگیری عموم دانش آموزانشان دشواری هایی را ایجادکرده و یا بر اساس تجربه سال های قبل ایجاد خواهد کرد) انتخاب شدند.سپس آماده سازی طرح درس پژوهشی اولیه ( 40تا 45 دقیقه ای )، تدریس (45 دقیقه ای ) ، بحث بعد از تدریس (30 تا 40 دقیقه ای ) ، تدوین طرح درس پژوهشی دوم (که هر کدام با زمان 40 تا 45 دقیقه ای )، تدریس دوم (45 دقیقه ای ) ، بحث و جمع بندی (20 تا 30 دقیقه ای ) به شیوه درس پژوهی را دریافت نمودند. معلمان در طی این دوره، سه مبحث کتاب ریاضی ، به شیوه آموزش مبتنی بر درس پژوهی به دانش آموزان آموزش دادند.
3-6- اجرای پس آزمون برای گروه آزمایش و گروه گواه
بعد از پایان آخرین جلسه تدریس به شیوه درس پژوهی ، پس آزمون های دانشی، مهارتی، پرسشنامه نگرش سنج مانند پیش آزمون در شرایط یکسان و همزمان در اسفند ماه برگزار گردید. نمره گذاری آزمون ها، مقایسه گروه ها و اندازه گیری تأثیر شیوه آموزش درس پژوهی در مرحله نهایی، پاسخ دانش آموزان هر دو گروه، تک تک وارد نرم افزار Spss شد و داده های حاصل با استفاده از آمار توصیفی ( میانگین و انحراف معیار) و استنباطی به دلیل وجود همبستگی بین متغیرهای پیشگو ،(تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس) ، تجزیه و تحلیل شدند.

3-7-جامعه آماری
جامعه آماری در این پژوهش شامل 240 تفر دانش آموزان دو مدرسه ابتدایی دولتی منطقه 5 شهر تهران می باشند که در سال تحصیلی 93- 1392 مشغول به تحصیل بوده اند.

3-8-نمونه گیری (حجم نمونه و روش محاسبه)
نمونه این پژوهش شامل 240 نفر دانش آموزان سوم دبستان (چهارکلاس سوم با120نفر گروه آزمایش وچهار کلاس سوم دبستان با120 نفر گروه گواه) بوده، دو مدرسه به روش تصادفی چند مرحله ای به این صورت که ابتدا کلیه مدارس ابتدایی دولتی و غیر دولتی شهر تهران انتخاب شدند، سپس به لحاظ میزان آگاهی و آشنایی پژوهشگر به منطقه پنج ، مدارس ابتداییدولتی وغیردولتی منطقه پنج ، در مرحله بعد مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و سپس به عنوان نمونه از میان آن مدارس، دو مدرسه دخترانه (با داشتن تعداد3 تا 5 معلم در گروه درس پژوهی) ، 8 کلاس، چهار کلاس برای اجرای آموزش مبتنی بر درس پژوهی (گروه آزمایش) و چهار کلاس دیگر ، معلمانی که در درس پژوهی مشارکت نداشته اند (گروه گواه) تعیین شدند.
3-9-ابزار گردآوری داده ها
در این پژوهش برای اندازه گیری پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضیات طبق روال معمول ارزشیابی این درس (مداد-کاغذی و عملکردی ) از آزمون ریاضیات (دانشی، مهارتی و چک لیست ارزشیابی از عملکرد دانش آموزان در فعالیت های کلاسی و پرسشنامه نگرشی ) استفاده شد. نمونه آزمون های دانشی، مهارتی، پرسشنامه نگرش سنج و چک لیست ارزشیابی از عملکرد دانش آموزان در پیوست ها آمده است.
3-10- آزمون پیشرفت تحصیلی
آزمون پیشرفت تحصیلی درس ریاضیات : در این تحقیق چون درس ریاضی هم به صورت مداد-کاغذی و هم به صورت عملکردی سنجیده می شود، مطابق با روش های معمول آزمون این درس و پس از مشورت با 3 نفر از مدرسان درس ریاضیات که اغلب معلمان با سابقه (با میانگین سابقه 20 تا 15 سال ) این درس هستند، پیشرفت تحصیلی بر اساس سه آزمون دانشی، مهارتی و نگرشی اندازه گیری شد که در بخش دانشی و مهارتی از آزمون محقق ساخته و در بخش های سنجش عملکرد دانش آموزان در کار گروهی و فعالیت های کلاسی از چک لیست و نگرش از پرسش نامه نگرش سنج استفاده شده است. در نهایت برای محاسبه ی نمره پیشرفت تحصیلی از میانگین نمرات دانشی، مهارتی و نگرشی استفاده شد. مجری آزمون های دانشی و نگرشی محقق بوده که با همکاری مدرسان کلاس ها، آزمون ها در کلاس درس و همزمان برای دو گروه به عمل آمد. محقق همچنین در اجرای آزمون مهارتی و ارزیابی از عملکرد دانش آموزان در کار گروهی نیز بر کار معلمان در هنگام تدریس ریاضیات بر اساس طرح درس های پژوهشی آماده شده ، نظارت داشته است.
مواردی که در طراحی، تدوین و اجرای آزمون های دانشی، مهارتی و نگرشی ریاضیات مورد توجه قرار گرفت:
1) سؤال های آزمون ها بر اساس تدوین جدول دو بعدی هدف- محتوا و شامل ارزیابی از همه آموخته های دانش آموزان در درس ریاضیات در طول جلسه های آموزشی بود.
2) سؤال های هر آزمون شامل حیطه ها و سطوح مختلف هدف های دانشی، مهارتی و نگرشی می باشد.
3) آزمون ها توسط 3 نفر از مدرسان درس ریاضیات و 2 نفر از اساتید علوم تربیتی مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.
4) در تدوین سؤال ها (دانشی و مهارتی) از نظرات دو نفر از متخصصان سنجش و اندازه گیری نیز استفاده شد.
5) آزمون ها در یک گروه 240 نفری از دانش آموزان ابتدایی دولتی مدرسه منطقه 5 تهران که به صورت تصادفی انتخاب شد، به اجرا در آمد، سپس بر اساس ضریب دشواری، ضریب تمیز سؤالات مشخص گردید.
جهت تحلیل سؤالات با توجه به اینکه تعداد دانش آموزان 240نفر( بیش از40 نفر) بود ،120% گروه بالا و 120% گروه پایین تعیین شد(N: %120ﮔﺮﻭﻩﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ). و ضریب دشواری و ضریب تمیز سؤالات با استفاده از فرمول های زیر محاسبه شد.

ﺿﺮﻳﺐﺩﺷﻮﺍﺭﻱ
(p)ﺿﺮﻳﺐﺩﺷﻮﺍﺭﻱ=(بالاافرادنمرات مجموع+پایین افرادنمرات مجموع)/(N2(سؤال

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع درس پژوهی، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان Next Entries پایان نامه با موضوع خودکارآمدی، استرس تحصیلی، مهارت های زندگی، آموزش مهارت