پایان نامه رایگان با موضوع درس پژوهی، زبان فارسی، رشد حرفه ای، محتوای آموزشی

دانلود پایان نامه ارشد

حد معمول می رود، و نمی تواند توسط پیش زمینه های نژادی، قومی، زبانی، جنسیتی و اجتماعی-اقتصادی پیش بینی شود.پس برای تحقق چنین هدفی ما بایستی معلمان کارآمدتری داشته باشیم و یک راه کارآمد تر کردن معلمان ،ایجاد یک بستر و فرصت مناسب به منظور هم آموزی آنان از تجربه های یکدیگر است و درس پژوهی این فرصت را بدون تخمل هیچ هزینه اضافی فراهم می آورد.(ساده ئی ،1393)

2-3-درس پژوهی چیست؟

پژوهشهای جهانی نشان میدهد که برنامههای آموزش ضمنخدمت معلمان در مدرسه از جمله مؤثرترين روشهای ارتقای صلاحيتهای حرفهای معلمان و بهسازی کيفيت فرآيند ياددهی-يادگيری است. بيشتر به اين علت که آموزش ضمنخدمت معلمان در مدرسه توجه آشکاری به علاقمندیهای حرفهای معلمان دارد، گوناگونی خواستهای معلمان را در نظر میگيرد و فرصتهای بسياری را برای يادگيری آنها با تأکيد بر شناخت بيشتر از مدرسه و دانشآموزان فراهم می کند. ضمن اين که معلمان را بيش از پيش در تصميمگيريهای آموزشی مشارکت میدهد و امکان پژوهش در کلاس درس را توسط معلمان و با همراهی دانشآموزان به وجود میآورد. در اين روش به دانشآموزان، علاوه بر يادگيرندگان، به عنوان کسانی که درتوسعهي حرفهای معلمان نيز نقشی قابل توجه دارند، نگاه میشود. اين روش، رويکردی نوين از پژوهش کنشی را متبلور میسازد که در آن، شرکت مؤثر در تصميمگيری و مشارکت فعال در عمل معلمان دو پايهي اساسی پژوهش محسوب میشوند و نقشی بسزا در توسعهي حرفهای معلمان ايفا میکنند(سرکارآرانی،1379).
درسپژوهی به عنوان رويکردی ژاپنی در فرهنگ آموزش اين کشور، مطرح است که به صورت يک فرآيند مشارکتی و مستمر به عميق شدن دانش موضوعی، مهارتهای تدريس و توليد دانش حرفهای77 کمک میکند و لذا منجر به توسعهی حرفهای مؤثر خواهد شد(ادارهی آموزش و پرورش آمريکا78،2000؛ ماتوباو سرکارآرانی،2005).
درس پژوهی راهکار یادگیری حرفه ای کارآمد شاگرد-به- شاگرد و جا افتاده ای است. لازمه ی این راهکار این است که معلمان و دیگر مربیان با همکاری همدیگر درس مورد نظر را تا زمانی که تا حد امکان پالایش شده تقویت کنند وسپس آن را تدریس کنند تا اطلاعات قوی در مورد نحوه ی عملکرد خوب درس را به دست آورند. در یک کنفرانس بعد از آنکه درس تدریس می شود، معلم (که درگروه درس پژوهی هرکسی می تواند باشد)ابتدا در مورد درس اظهار نظر می کند و سپس دیگر اعضای گروه درس پژوهی اطلاعاتی را که در طی درس بدست آورده اند با همدیگر در میان می گذارند. گروههای درس پژوهی در مورد اینکه آیا درسی را که در زمینه ی خود آزمایش شده بازبینی کنند و سپس آن را مجددا تدریس کنند یا آنکه فقط آنچه را که یاد گرفته اند در درس دیگری بکار گیرند تصمیم میگیرند. علاوه بر فهمیدن اصول درس پژوهی و مشارکت در سه تجربه ی درس پژوهی، شرکت کنندگان در مورد تغییرات درس پژوهی مطالبی را یاد خواهند گرفت. این افراد در مورد نحوه ی اجرای درس پژوهی در مناطق ، نواحی و مدارس خود برنامه ریزی خواهند کرد و با همدیگر برای حل مسائل مرتبط با اجرای آن همکاری می کنند. (لویس79،2009)
درس پژوهی شامل گروهی از معلمان است که می خواهند جنبه های فراگیری شاگردان خود را بهبود بخشند: از گروههایی با بهره وری اندک به جنبه هایی از برنامه ی درسی که معلمان احساس می کنند می توان آنها را به صورتی موثر تر آموزش داد. با به وجود آمدن این تمرکز، گروه آنچه را که در جای دیگر روی آن کار شده مورد پژوهش قرار می دهد. (در ژاپن پژوهش های زیادی از سوی معلمان صورت گرفته که برگرفته از درس پژوهی هستند و معلمان با استناد به آنها کار می کنند). بعد از آن ، معلمان درس پژوهشی را با توجه به تمام جزئیات برنامه ریزی می کنند.یکی از معلمان گروه آن را تدریس می کند، در حالی که بقیه به دقت یادگیری شاگردان را مشاهده می کنند و بر رونوشت های درس پژوهی خود یادداشت می نویسند. بعد از اتمام درس پژوهی این معلمان آنچه را از فراگیری شاگردان مشاهده کرده اند با پیش بینی های خود مقایسه می کنند، ایده های خود را اصلاح و درس پژوهی دیگر را برنامه ریزی می کنند. بعد از یک دوره 3 یا چند بار اجرای درس پژوهی، گروه مشخص می کند چه چیزی آموخته شده که می تواند برای روش آنها و دیگران آگاهی بخش باشد. آنها این یافته ها را با همکاران دیگر از طریق مقالات کوتاه، نمایش یا دعوت آنها برای مشاهده ی رویکرد جدید از درسی “در خانه ی باز80″، در میان می گذارند. (دادلی ،2013)
به گفته (استیگلر و هیبرت (1999) درس پژوهی یک عمل گردشی از رشد حرفه ای است که در آن گروهی از معلمان به صورت جمعی درسی را برنامه ریزی می کنند، یک عضو درس را اجرا می کند در حالی که دیگران آن را مشاهده می کنند و گروه با هم در مورد درس مشاهده اظهار نظر و طرح آن را مجددا برنامه ریزی می کنند(نقل ازتاکشی و و نیسلو، 201)
خاکباز( 1386) معتقد است : در واقع آنچه درسپژوهی را با شيوههای سنتی توسعهی حرفهای متمايز میکند، میتواند به صورت زير خلاصه شود:

درس پژوهی
روشهای سنتی
با سؤال شروع میشود.
معلمان آن را اجرا میکنند.
ارتباط افقی بين معلمان وجود دارد.
روابط، دو جانبه و تعاملی است.
عمل در پژوهش است.
با پاسخ شروع میشود.
توسط کارشناسان بيان میشود.
ارتباط از بالا به پايين، از کارشناس به معلم است.
روابط، سلسله مراتبی است.
پژوهش، عمل را به وجود میآورد.

2-4-تعريف درسپژوهی ، درس پژوهشی و درس آزاد
ژاپن مسئوليت اوليه ي بهبود فعاليت کلاس درس را به عهدهي معلمان گذاشته است.کونایکنشيو81واژهای است ژاپنی که از دو قسمت کونای به معنی در مدرسه82 و کنشيو به معنی کارورزی تشکيل شده است. کونایکنشيو برای توصيف فرآيند مستمر پرورش حرفهای معلمان در مدرسه به کار میرود و معلمان ژاپنی هنگامی که فعاليت آموزشی خود را آغاز میکنند، در آن درگير میشوند.
همهي مدارس ژاپن به طور فعال با کونایکنشيو در ارتباطند. کونایکنشيو که توسط معلمان اداره میشود، شامل مجموعهای از فعاليتهای مختلف است که با هم فرآيند جامعی از بهسازی مدرسه را تشکيل میدهند. معلمان با هم در گروههايی با پايههای تحصيلی مختلف يا موضوعات درسی متفاوت (برای مثال رياضيات) و نيز در کميتههای ويژه (برای مثال کميتهي تکنولوژی) کار میکنند. فعاليتهای اين گروههای مختلف توسط يک برنامهي بهسازی مدرسه که اهداف را تعيين و بر کوششها و پيشرفتهای سالانه نظارت میکند، هماهنگ میشود. درصد بالايی از معلمان نيز در گروههای منطقهای که به صورت ماهانه تشکيل میشود، شرکت دارند. معلمان، هر ماه زمان قابل توجهی را در کونایکنشيو صرف میکنند. (سرکارآرانی ، 1390)
2-4- 1 –درس پژوهی
يکی از بخشهای رايج کونایکنشيو جوگيوکن کيو83 است. جوگيوکن کيو کلمه ای ژاپنی است که از دو قسمت جوگيو84به معنی درس و کنکيو85به معنی پژوهش يا مطالعه تشکيل شده است و در زبان فارسی به درس پژوهی86 ترجمه شده است. در آن فرآيند، گروهی از معلمان در درسهای کلاس خود به جمعآوری اطلاعات و تجزيه و تحليل آن در مورد ياددهی- يادگيری میپردازند. به اين درسها درسهای پژوهشی گويند (استيگلر و هيبرت،1999).
2-4 -2-درسِ پژوهشی
معلمان ژاپنی در گروههای درسپژوهی، طـی مراحلی، درسهايی را آماده میکنند که به آنها کنکيو جوگيو87 میگويند و اين اصطلاح در زبان فارسی به درس پژوهشی88 ترجمه شده است. در واقع درس پژوهشی يکی از محصولات فرآيند درسپژوهی محسوب میشود.
2-4-3 – درس آزاد 89
یک شکل ژاپنی معمول دیگر از رشد حرفه ای معلمان مجرب درس آزاد است ، که در فضای جلسات مطالعه ی علم روی می دهد. در آمریکا، این نوع دروس درس پژوهی عمومی ، نامیده می شود (لویس 2000؛ لویس و همکاران 2006). ایده اساسی این شکل این است که از معلمان دیگر مدارس (تا حدود چند صد نفر) دعوت می شود که کلاسی را مشاهده نمایند، که یکی از معلمان مدرسه در آن درس داده – و بلافاصله بعد از این در یک جلسه ی بحث با معلم – و گاهی با دیگر کارشناسان دعوت شده – در مورد جزئیات درس شرکت می کنند. درس های باز شباهت ها و اختلافات چشمگیری با درس پژوهی دارند.( تاکشی90 و و نیسلو91 ، 2013)
2-4-4 –اصول درس پژوهی
بهتر کردن چیزی ، مانند تدریس که موضوعی پیچیده و عجین شده با فرهنگ است نیازمند تلاش تمام کسانی است که در این حیطه نقشی بر عهده دارند از جمله دانش آموزان، اولیاء، و سیاستمداران. اما معلمان باید اولین نیروی هدایت کننده در پس تغییرات باشند. آنها در بهترین وضعیت برای درک مسائلی هستند که دانش آموزان با آنها روبرو می شوند تا برای آنها راه حلی پید ا کنند”( جیمز استیگلر و جیمز هیبرت در ” شکاف آموزش در سال 1999 صفحه ی 135). درس پژوهی روشی پیشرونده برای بهبود آموزش بر اساس مشاهده ی دقیق دانش آموزان و کار آنها به وجود می آورد. در چرخه ی درس پژوهی معلمان با همدیگر کار می کنند تا:
تا اهداف یادگیری دانش آموز و پیشرفت بلند مدت آن ها را طبقه بندی کنند.
با همکاری و همیاری برنامه ی درس پژوهی را طراحی می کنند که هدف آن آوردن حیات به درون این اهداف است.
این درس پژوهی ممکن است از یک کتاب درسی یا یک کتاب کار برگرفته شده باشد( به ویژه در ابتدا). بعدا این درس پژوهی ممکن است درسی باشد که یک معلم آن را طراحی کرده و از گروه می خواهد که آن را مطالعه کنند. این درس نیز ممکن است از جانب خود گروه درس پژوهی آماده شده باشد« هرچند این کار حداقل زمان مورد نیاز برای درس پژوهی را دو برابر می کند.»
درس پژوهی را با یک نفر از اعضای تیم تدریس در حالیکه بقیه در حال جمع آوری شواهد مربوط به یادگیری و رشد هستند، اجرا کنید. معلمی که درس را تدریس می کند می تواند هر یک از اعضای گروه درس پژوهی باشد- در واقع اگرگروهدرمورددرس به توافق رسیده باشد، نباید مهم باشد که چه کسی درس را تدریس می کند. درس پژوهی در مورد معلم نیست بلکه مربوط به درس می باشد. اگر معلم درس را تغییر می دهد باید تغییرات را یادداشت کند و دلیل این تغییرات را ذکر نماید، همین طور گروه تا بتوان آنها را در جلسات بعدی گفت وگو مورد بحث قرار داد. درس پژوهی ربطی به ویژگیهای فردی معلم به خصوصی ندارد. بلکه مربوط به موفقیت آن درسی است که برنامه ریزی شده و روی آن توافق شده است «که در خلال آن برنامه ریزی آن معلمان حتما باید منحصرا در مورد نحوه ی رویکردشان به درس با همدیگر گفت وگو نمایند.»
شواهد به دست آمده در خلال درس مورد بحث قرار دهید و از آن برای بهتر نمودن درس ، واحد و آموزش بطور کلی استفاده کنید. « در صورت لزوم، درسی که بازبینی شده ممکن است در یک کلاس اضافی تدریس شود ، مورد مشاهده قرار گیرد و دوباره پالایش شود .» (لویس ،2009)
2-4-5-هدف ها ی درس پژوهی
هدف اصلی درسپژوهی کمک به يادگيری مستمر معلم است که اين مهم را از طريق ايجاد بستر مناسب برای بازانديشی و بهبود عمل خود معلم پديد میآورد(تاکاهاشی92،2005)
تاکاهاشی و یوشیدا (2004) هدف اصلی درس پژوهی را کمک به یلدگیری مستمر معلم قلمداد کرده اند که این مهم از طریق ایجاد بستر مناسب برای بازاندیشی و بهبود عمل توسط خود معلم پدید می آید.
سرکارآرانی (2006) درس پژوهی را یک فرصت استثنایی برای معلمان به منظور گسترش دانش و مهارت تدریس ، توسعه مهارت های حرفه ای و بهبود آموزش و یادگیری می داند.
فریدمن 93(2005،گائو94 ،2006، هیث کوک95 2010، نقل از حبیب زاده ،1392) اهداف درس پژوهی را این گونه بیان می کنند:
درس پژوهی به جای تمرکز روی نمرات ، هدفش افزایش دانش معلمان از محتوای آموزشی و بهبود مهارت های آموزشی و پژوهشی آن هاست.
توانمند کردن معلمان و تبدیل آن ها به پژوهشگران ماهر و در نهایت تبدیل مدرسه به یک سازمان یادگیرنده می باشد.
بهبود فرایند طراحی درس ، بررسی و نوآوری در راهبردهای آموزشی ، ارزیابی نتایج و بازدادن به نظام و ارزیابی تفکر دانش آموزان می باشد که همگی از جمله صلاحیت های حرفه ای ملمان است.
استيگلر و هيبرت (1999) نيز به موارد فوق، اين نکته را میافزايند که درس پژوهی،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع درس پژوهی، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، برنامه درسی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع درس پژوهی، آموزش و پرورش، آموزش و یادگیری، جمع آوری اطلاعات