پایان نامه رایگان با موضوع دانشگاه کارآفرین، کارآفرینی، صنعت و دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

توسعه دانشگاه های کارآفرین.
بکارگیری عوامل پیش برنده داخلی در تهیه سناریوهای آتی در سیستم های دانشگاهی.
ایجاد شرکت های انشعابی، راه اندازی پارک های علم و فناوری، انعقاد قراردادهای انتقال دانش وفناوری، در دانشگاه ها.
توجه بیشتر به ایجاد شرکت های دانش بنیان در دانشگاه ها

5-4 محدودیت های تحقیق
برخی از مشکلات و محدودیت‏هایی که در انجام مراحل گوناگون این تحقیق موجب کندی پیشرفت آن گردیده است، عبارتند از:
کمبود و يا فقدان منابع علمي قابل دسترس و استفاده. منابع علمي بسيار کم و محدودي (حداقل به صورت فارسي) در اين زمينه موجود است که به طور مستقيم به موضوع مورد مطالعه و تحقيق مربوط باشد. به همين دليل نيازمند استفاده از منابع لاتين مي باشم که خود مشکلات ديگري همچون محدود بودن زمان استفاده از اينترنت در دانشکده، برگردان درست متون لاتين به فارسي و يک دست کردن آنها را به همراه دارد.
کمبود وقت یکی از محدودیت های تحقیق به شمار می آید.
عدم امکان دسترسی به بسیاری از منابع علمی غیرفارسی؛
امکانات و ابزارهای ناکافی برای اجرای تحقیقات علمی (مانند سرعت بسیار پایین اینترنت)؛
دشواری دسترسی به اعضای هیأت علمی به دلیل موقعیت زمانی اجرای تحقیق؛
همکاری اندک برخی از اساتید در تکمیل پرسشنامه‏های تحقیق.
فقدان بودجه لازم براي انجام و پيشبرد کار. هر کار تحقيقي در مراحل مختلف خود نيازمند صرف هزينه هاي مالي است که مسلماً تحقيقات دانشجويي به دليل شرايط خاص محقق ازاين موضوع مستثني نيست.

فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی:
احمدپور داریانی، محمود؛ ابراهیم زاده، فریمان؛ جعفری، پریوش؛ زالی، محمدرضا. (1387). ارائه الگوی مفهومی جهت تبدیل دانشگاه های کشور به دانشگاه کارآفرین. تولید علم: 6، 44- 63.
امیرنژاد، قنبر؛ محسن نصب، محمد حسن. (1387). دانشگاه کارآفرین، اشتغال زنان و کارآفرینی. کار و جامعه، شماره 101، آبان.
ایمانی، محمد نقی. (1384). بررسی نقش دانشگاه ها در آماده سازی دانش آموختگان کارآفرین به منظور ارائه مدل نظری برای تدوین برنامه های کارآفرینی در دانشگاه ها. رساله دکترا در رشته مدیریت آموزشی. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.
حسن مرادی، نرگس. (1384). تدوین الگوی دانشگاه کارآفرین. رساله دکترا در رشته مدیریت آموزشی. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه. (1387). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه.
سلام زاده، آیدین. (1390). طراحی مدل مفهومی پویا برای دانشگاه کارآفرین. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی. تهران. دانشگاه تهران.
شاهوردیانی، شادی. (1389). بررسی تأثیر عوامل محیطی بر ایجاد و توسعه ی مراکز رشد دانشگاه ها: رهیافتی نو بر دانشگاه کارآفرین و ارتباط بین صنعت و دانشگاه. نشریه صنعت و دانشگاه، سال سوم، شماره 7 و 8: 45- 55.
صدیفیان، غلامحسین. (1387). دانشگاه کارآفرین. مجله مهندسی شیمی ایران، سال هفتم، شماره 35.
فاتح راد، مهدی؛ تقی یاری، حمیدرضا. (1384). دانشگاه کارآفرین، نظام ملی نوآوری و توسعه مبتنی بر دانایی رشد فناوری: فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز رشد، شماره 17.
فکور، بهمن. (1387). دانشگاه کارآفرین (مفهوم، زمینه های پیدایش و نحوۀ دستیابی). رشد فناوری. شماره 17. 35-42.
کردنائیج، اسدالله؛ احمدی، پرویز؛ قربانی، زهرا؛ نیاکان لاهیجی، نازیلا. (1391)؛ بررسی ویژگی های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه تربیت مدرس. توسعه کارفررررآفرینی، دوره 5، شماره 3:47 – 64.
معصوم زاده، سید محسن؛ انصاری، محمد تقی. (1388). عوامل مؤثر در شکل گیری دانشگاه کارآفرین؛ رهیافت، 44: 5- 11.
نیازی، محسن؛ کارکنان نصرآبادی، محمد. (1387). دانشگاه کارآفرین. کار و جامعه، شماره 96 و 97، خرداد و تیرماه.

منابع انگلیسی:
Aronowitz, S. L. (2000). The knowledge factory: Dismantling the corporate university and creating true higher learning. Boston, MA: Beacon.
Audretsch, D. (2007). The entrepreneurial society. Oxford: Oxford University Press.
Audretsch, D., & Lehrmann, E. (2005). Does the knowledge spillover theory of entrepreneurship hold for regions?.Research Policy, 34(8), 1191–1202.
Azagra-Caro, J., Archontakis, F., Guitierrez-Gracia, A., & Fernandez-de-Lucio, I., (2006). Faculty support for the objectives of university–industry relations versus degree of R&D Cooperation: the importance of regional absorptive capacity. Research Policy,35, 38–45.
Bercovitz, J., Feldman, M., Feller, I., & Burton, R. (2001). Organizational structure as a determinant of academic patent and licensing behavior: An exploratory study of Duke, Johns Hopkins, and Pennsylvania State Universities. Journal of Technology Transfer, 26(1–2), 21–35.
Bernasconi, A. (2005). University Entrepreneurship in a Developing Country: The Case of the P. Universidad Catolica de Chile, 1985-2000. Higher Education, 50(2), 247-274.
Blackmore, P. & Blackwell, P. (2006). Strategic Leadership in Academic Development’. Studies in Higher Education. 31(3), 373-387.
Blenker, P. Dreisler, P. Færgemann, H.M. & Kjeldsen, J. (2004). Entrepreneurship education and university context. Aarhus School of Business, Denmark.
Bok, D. (2003). Universities in the Market Place: The Commercialisation of Higher Education. Princeton University Press, USA.
Boyer, E. (1990). Scholarship reconsidered: priorities of the professorate. Jossey-Bass, San Francisco.
Brennan, M.C., Wall, A.P., & McGowan, P. (2005). Academic Entrepreneurship: Assessing preferences in nascent entrepreneurs. Journal of Small Business and Enterprise Development, 12(3), 307-322
Calvert, J., & Martin, B. (2001). Changing conceptions of basic research? Science and Technology Policy Research [SPRU], Background Document for the Workshop on Policy Relevance and Measurement of Basic Research, Oslo.
Chrisman, J., Hynes, T. & Fraser, S. (1995). Faculty Entrepreneurship and Economic development: The Case of the University of Calgary. Journal of Business Venturing,10, 267-81.
CIC Committee on Engagement (2005). Resource guide and recommendations for defining and benchmarking engagement. Committee on Institutional Cooperation, Champaign.
Clark, B. (1998), Creating Entrepreneurial University: organizational Pathways of transition, Oxford Pergamon Press.
Clark, B. R. (1983). The higher education system. Berkeley, CA: University of California Press.
Clark, B. R. (2001). The entrepreneurial university: New foundations for collegiality, autonomy and achievement. Higher Education Management, 13(2), 9–24.
Collins, S., & Wakoh, H. (2000). Universities and technology transfer in Japan: Recent reforms in historical perspective. Journal of Technology Transfer, 25(2), 213–222.
De Zilwa, D. (2005). Using Entrepreneurial Activities as a means of survival: Investigating the processes used by Australian Universities to diversify their revenue streams. Higher Education, 50(3), 387-411.
Debackere, K., & Veugelers, R. (2005). The role of academic technology transfer organizations in improving industry science links. Research Policy, 34(3), 321–342
Deem, R. (1998). New managerialism and higher education: the management of performances and cultures in universities in the United Kingdom. International Studies in Sociology of Education, 8(1), 47-70.
Deem, R. (2001). Globalisation, New Managerialism, Academic Capitalism and Entrepreneurialism in Universities: is the local dimension important?.Comparative Education,37(1), 7-20.
Del Campo, A. A., Sparks, A., Hill, R. C., & Keller, R. T. (1999). The transfer and commercialization of university-developed medical imaging technology: Opportunities and problems. IEEE Transactions on Engineering Management, 46(3), 289–299.
Dill, DD. (1995). University-industry entrepreneurship: The organization and management of American university technology transfer units”, Higher Education, 29(4), 369-384.
Etzkowitz, H., (2001). The second academic revolution and the rise of entrepreneurial science. IEEE Technology and Society Magazine, 20(2), 18–29.
Etzkowitz, H. & Mello, J. (2004). Rise of the Brazilian Triple Helix. International Journal of Technology Management and Sutainable Development, Vol. 2, No. 3.
Etzkowitz, H. (1983). Entrepreneurial Scientists and Entrepreneurial Universities in American Academic Science. Minerva, 21(2-3), 198-233.
Etzkowitz, H. (2003), Innovation in Innovation: The Triple Helix of University-Industry-Government Relations. Social Science Information, 42(3), 293-337.
Etzkowitz, H. (2004). The evolution of the entrepreneurial university. International Journal of Technology and Globalization, 1(1), 64–77
Etzkowitz, H., & Klofsten, M. (2005). The innovating region: Toward a theory of knowledge-based regional development. R & D Management, 35(3), 243–255.
Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of Innovation: From the national systems and “mode2” to a Triple Helix of university-industry-government relation. Research policy, 20(2), 109-23.
Etzkowitz, H., Webster, A., Gebhardt, C., & Cantisno Terra, B.R. (2000). The future of the university and the university of the future: evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm. Research Policy, 29(2), 313–330.
European Commission. (2005). European innovation scoreboard 2005. http://www.trendchart.org/score boards/scoreboard2005/index.cfm. Accessed 25 June 2006
Ewalt, D. M. (2004). America’s most entrepreneurial campuses: Methodology. New York: Forbes.
Forrester, J.W. (1961). Industrial Dynamics. Cambridge, MIT Press.
Frank, D. J., & Meyer, J. W. (2007). University expansion and the knowledge society. Theory and Society, 36, 287-311.
Friedman, J., & Silberman, J. (2003). University technology transfer: Do incentives, management, and location matter?.Journal of Technology Transfer, 28(1), 17–30.
GEM. (2006). Global entrepreneurship monitor-Spanish database. Wellesley MA: London Business School and Babson College.
Gibb, A., Haskins, G., & Robertson, I. (2009). Leading the entrepreneurial university: Meeting the entrepreneurial development needs of higher education institutions. Said Business School, University of Oxford.
Goldstein, H. A. (2010). The ‘entrepreneurial turn’ and regional economic development mission of universities. The Annals of Regional Science, 44, 83–109.
Gordon, T.J., Hayward,H. (1968). Initialexperimentswiththecross-impact matrix method offorecasting. Futures, 1,100–116.
Guerrero, M. (2008). The creation and development of entrepreneurial universities in Spain: An institutional approach. PhD

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع کارآفرینی، بازدارندگی، دانشگاه کارآفرین، آزمون فریدمن Next Entries منبع تحقیق با موضوع گلستان سعدی، قرآن کریم، مفاهیم قرآنی، تلمیحات قرآنی