پایان نامه رایگان با موضوع دانشگاه کارآفرین، کارآفرینی، توسعه دانشگاه، توسعه دانش

دانلود پایان نامه ارشد

بازدارنده داخلی و بازدارنده محیطی انجام شد که مشخص شد عوامل بازدارنده داخلی نسبت به عوامل دیگر اهمیت بیشتری دارد و بدین منظور باید توجه بیشتری به آن داشت. عوامل پیش برنده داخلی، بازدارنده محیطی و پیش برنده محیطی، عوامل دیگری هستند که از نظر اهمیت در جایگاه های بعدی قرار گرفتند.
بنابراین عوامل مؤثر در توسعه دانشگاه های ایران به سمت دانشگاه کارآفرین شناسایی شده اند و باید به هر کدام از عوامل توجه کنیم، البته همانطور که ذکر شد، به بعضی از عوامل باید دقت نظر بیشتری داشت.
از يک نقطه نظر، مدل ها، چارچوب ها و مفهوم سازي هاي دانشگاه کارآفرين را مي توان در دو گروه طبقه بندي نمود: گروهي که بر جنبه هاي کارآفرينانه دانشگاه هاي کارآفرين تمرکز دارند (براي مثال، Ropke, 1998; Jacob et al., 2003; Etzkowitz, 2004)، و گروهي ديگر که با عوامل مؤثر بر شکل گيري و گذار دانشگاه هاي کارآفرين سر و کار دارند (براي مثال،Guerrero et. al., 2006; Guerrero&Urbano, 2010). اما در مجموع، چنانچه ژو (Zhou, 2008) اشاره مي نمايد: «طلوع مدل هاي دانشگاه کارآفرين در حال وقوع مي باشد» (Salamzadeh et al. 2011 ). پس از انقلاب دوم دانشگاهی، ورود دانشگاه ها به عرصه کارآفرینی، تحقیقات متعددی درباره کارآفرینی دانشگاهی صورت گرفت، اما همچنان تحقیقات بر فرآیندهای کارآفرینی دانشگاهی متمرکز بود. کلارک (Clark, 1998) با تحقیق طول خود در زمینه دانشگاه کارآفرین، بارقه های تحقیقات بر روی دانشگاه کارآفرین را بوجود آورد. به دنبال آن محققان متعددی درصدد شناسایی موجودیت چنین دانشگاهی برآمدند، اما تعدد نگاه ها و رویکردها، باعث پراکندگی و تکه تکه شدن ادبیات این حوزه گشت (Guerreo and Urbano, 2010; Rothaermel et al., 2007). از این رو نیاز به دیدگاهی منسجم و شامل عوامل مؤثر در شکل گیری دانشگاه کارآفرین به چشم می خورد.
گوررو و همکاران (2006) از دیدگاه تئوری نهادی بهره برده و عوامل مؤثر بر کارآفرین شدن دانشگاه ها را به دو دسته رسمی و غیر رسمی تقسیم می کنند. این دیدگاه دربرگیرنده عوامل محیطی بوده و به طور دقیق اجزاء خود دانشگاه را در بر نمی گیرد. در صورتی که در تحقیق حاضر، تمرکز بر عوامل داخلی نیز بوده و متغیرهای پیش برنده و بازدارنده داخلی را نیز مورد مطالعه قرار می دهد.
راماپراساد و لاپاز (2007) در بررسی عوامل تسهیل کننده و موانع، در مقاله خود عامل بازدارنده ای که اهمیت بیشتری نسبت به بقیه دارد را حمایت مالی می داند و تحقیق ما نیز این عامل را به عنوان یکی از پر اهمیت ترین عوامل می داند. گوررو و اوربانو (2010) عوامل داخلی را از دیدگاه منبع محور شناسایی می کنند ولی در تحقیق ما عوامل را از نظر کارکرد آنان به عوامل داخلی یا خارجی شناسایی می کنیم.
مهمترین عامل بازدارنده در مقاله اوربانو و همکاران (2010)، ساختار سازمانی و حاکمیت دانشگاه می باشد که البته در این تحقیق، این عامل جزو کم اهمیت ترین عوامل می باشد، لذا یکی از دلایلی که این موضوع را باعث شده است این است که در ایران عوامل دیگری هستند که این عامل را تحت شعاع قرار می دهد. برای مثال، یکی از عوامل این است که از ابتدا تا بحال دانشگاه وابستگی زیادی به دولت داشته و حاکمیت دانشگاه از سوی دولت انتخاب می شده است و این موضوع به صورت یک پیش فرض درآمده بود. این موضوع باعث شده است که برای اساتید گرامی، عادت شود و توجه کمتری به این عامل داشته باشند. همانطور که در تحقیق مشخص شده است وابستگی به دولت به عنوان عامل بازدارنده شناسایی شده است و هر چه کمتر شود دانشگاه ها بیشتر به سمت کارآفرینی شدن می روند.در همین راستا به تازگی کارهایی در حال انجام است که رئیس دانشگاه ها از سوی اعضای هیأت علمی انتخاب شوند و این موضوع باعث می شود که وابستگی به دولت کمتر شده و در نتیجه خودبخود به سمت اتخاب رئیس دانشگاهی می رویم که ساختار مناسبی را جهت دانشگاه پدید آورد و اساتید به سمتی سوق داده می شوند که دانشگاه ها را به کارآفرینی شدن نزدیک تر کنند. البته این مسأله مستلزم عامل دیگری است که باید وجود داشته باشد و آن نگرش مثبتی است که اساتید نسبت به کارآفرینی باید داشته باشند.
دومین عامل پر اهمیت پیش برنده، مشارکت در توسعه اقتصادی و اجتماعی است. سلام زاده و همکاران (1390)، در مقاله خود این موضوع را تصدیق کرده اند و مشارکت در توسعه اقتصادی و اجتماعی را به عنوان یکی از مهمترین عوامل پیش برنده که در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است، می داند؛ چون مأموریت اصلی دانشگاه های نسل سوم، مشارکت در توسعه اقتصادی و اجتماعی است. یکی از مأموریت های غایی دانشگاه کارآفرین، مشارکت در توسعه اقتصادی و اجتماعی است (Etzkowitz, 2003). دانشگاه ها با هدف پرورش و توسعه انسان پا به عرصه وجود گذاشته و می کوشند تا جامعه خود را از این افراد و توسعه ناشی از آن ها بهره مند سازند. نقش دانشگاه کارآفرین به عنوان موتور محرک توسعه را می توان در پرورش کارآفرینان، یا همان عامل های تغییر، بوضوح دید. در عین حال، این نقش در سایر عرصه ها نیز آشکار است. عرصه هایی همچون پاسخگویی به نیازها و مسائل جامعه، بازار، صنعت، و دولت، میزان همسویی مأموریت با طرح های توسعه ای و مسئولیت های اجتماعی، میزان جذب سرمایه های محلی و خارجی، میزان جذب منابع انسانی منطقه ای و بین المللی و میزان کمک به سیاستگذاری توسعه و اعمال آن.
کیفیت پایین پژوهش و دانشگاه به عنوان پراهمیت ترین عامل بازدارنده شناسایی شده است که باید به آن نسبت به دیگر عوامل بیشتر توجه داشت. کیفیت پایین پژوهش و دانشگاه می تواند در قالب عدم انعطاف پذیری در شیوه آموزشی، هدف ابزاری داشتن از انجام پژوهش ها مانند کسب مدرک، تمرکز دانشجویان بر انجام پژوهش های غیرکاربردی، همسو نبودن مأموریت دانشگاه با اهداف آموزشی، عدم ارتباط پژوهش های دانشگاهی با صنعت و از همه مهمتر روش های سنتی آموزش قرار گیرد. کیفیت بالای پژوهش و دانشگاه نیز به عنوان سومین عامل بااهمیت پیش برنده در شکل گیری دانشگاه کارآفرین شناسایی شده است. از این موضوع می توان این نتیجه را گرفت که کیفیت پژوهش و دانشگاه از مهمترین عواملی است که می تواند در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر باشد. چوکومبا (Chukumba, 2005)؛ اوشی و همکاران ( O’shea & et al. 2005) و رنالت ( Renault, 2006) در تحقیق های خود بر این موضوع صحه گذاشتند و به طور کلی این عامل را از مهمترین عوامل تأثیرگذار در شکل گیری دانشگاه کارآفرین دانسته اند و راماپراساد و لاپاز (Ramaprasad & La Paz ,2007) در تحقیق خود فقط به کیفیت بالای پژوهش و دانشگاه اشاره داشته است و آن را از عوامل تسهیل کننده در شکل گیری دانشگاه کارآفرین دانسته است و تصدیقی بر نتیجه حاصل از تحقیق موجود گذاشته اند. کاربرد روش های پژوهشی مناسب، توجه به کیفیت در مقابل کمیت، انتشار مقالات با مضامین عملی، توسعه فعال علوم جدید، بکارگیری اساتید از شیوه های آموزشی منعطف باعث می شود که نتیجتاً تولید نتایج معتبرتر را در پیش داشته باشد و این عامل یعنی کیفیت پژوهش و دانشگاه، به عنوان یکی از مهمترین عواملی باشد که در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است. در کشور ما نیز دانشگاه ها باید به این موضوع مهم توجه کافی داشته باشند که کیفیت دانشگاه و پژوهش را با استفاده از راهکارهای پیشنهاد شده بالاتر ببرند.
دومین عامل مهم بازدارنده شرایط محیط خارجی می باشد. عدم اعتماد صنعت به دانشگاه و بالعکس، عدم وجود محیط رقابتی و نبود رقابت بین دانشگاه ها و همسو نبودن دانشگاه با محیط خارجی، عواملی هستند که به عنوان شرایط محیط خارجی می توانند در بازدارندگی این عامل در شکل گیری دانشگاه کارآفرین نقش مؤثری داشته باشند.
همچنین در گامی دیگر، آزمون تحلیل عاملی تأییدی را بر روی سؤالات تحقیق انجام دادیم تا عواملی را که تأثیر بیشتری در شکل گیری دانشگاه کارآفرین دارند، شناسایی کنیم. در این جا مشخص می گردد که کدام عامل نسبت به دیگر عوامل مهم تر است. 42 مؤلفه و عامل پیش برنده در 6 دسته از عوامل قرار می گیرند. در دسته اول، تیم های پژوهشی چند مهارتی، حمایت مالی برای کاربردهای تجاری، کارکردهای تخصصی؛ در دسته دوم، کیفیت بالای پژوهش و دانشگاه، نگرش افراد نسبت به کارآفرینی، هسته هدایتگر تقویت شده، کانال ها و تسهیل کننده های مناسب؛ در دسته سوم، معیارهای حمایتی از شرکتهای نوپای دانشگاهی؛ در دسته چهارم، انتقال دانش؛ در دسته پنجم، پرورش فرهنگ کارآفرینانه در همه سطوح، مشارکت در توسعه اقتصادی و اجتماعی و در دسته ششم باز مشارکت در توسعه اقتصادی و اجتماعی قرار دارند. عوامل موجود در دسته اول یعنی تیم های پژوهشی چند مهارتی، حمایت مالی برای کاربردهای تجاری و کارکردهای تخصصی نسبت به عوامل پیش برنده در دسته های دیگر، تأثیر بیشتری در شکل گیری دانشگاه کارآفرین دارد و عوامل دسته دوم در مرتبه دوم تأثیر گذاری بر شکل گیری دانشگاه کارآفرین قرار می گیرد و تا دسته ششم که تأثیرگذاری عوامل موجود در آن در شکل گیری دانشگاه کارآفرین به کمترین حد خود می رسد.
29 مؤلفه و عامل بازدارنده در 4 دسته از عوامل قرار می گیرند. در دسته اول، کاهش حمایت مالی، ساختار سازمانی و حاکمیت دانشگاه، افراد ناکارامد و بی تجربه؛ در دسته دوم، بی میلی به تغییر، تفاوتها در اهداف کوتاه مدت و بلند مدت؛ در دسته سوم، کیفیت پایین پژوهش و دانشگاه، کمبود منابع فیزیکی، وابستگی به دولت؛ در دسته چهارم، کمبود تأمین مالی، شرایط محیط خارجی، ارتباطات ناکافی با صنعت، سیستم پاداش نامناسب. عوامل موجود در دسته اول یعنی کاهش حمایت مالی، ساختار سازمانی و حاکمیت دانشگاه و افراد ناکارامد و بی تجربه نسبت به عوامل بازدارنده در دسته های دیگر، تأثیر بیشتری در شکل گیری دانشگاه کارآفرین دارد و عوامل دسته دوم در مرتبه دوم تأثیر گذاری بر شکل گیری دانشگاه کارآفرین قرار می گیرد و تا دسته چهارم که تأثیرگذاری عوامل موجود در آن در شکل گیری دانشگاه کارآفرین به کمترین حد خود می رسد.
5-3 پیشنهادات
در انتهای این تحقیق، با توجه به دستاوردهای مختلف کاربردی و علمی آن برای محقق، پیشنهاداتی در قالب پیشنهادات تحقیقاتی و اجرائی ارائه می گردد.
5-3-1 پیشنهادات برای تحقیقات آتی
موارد زیر برای تحقیقات آتی پیشنهاد می گردند:
مدل سازی دانشگاه کارآفرین با استفاده از رویکردهای مختلف.
انجام مطالعات موردی (case studies) یا مطالعات موردی چند گانه (multiple studies) در زمینه های دانشگاه های کارآفرین
بررسی سیر تکوینی دانشگاه ها تا رسیدن به دانشگاه کارآفرین در ایران.
شناسایی نقش عوامل پیش برنده داخلی بر توسعه دانشگاه کارآفرین.
شناسایی نقش عوامل پیش برنده محیطی بر توسعه دانشگاه کارآفرین.
شناسایی نقش عوامل بازدارنده داخلی بر توسعه دانشگاه کارآفرین.
شناسایی نقش عوامل بازدارنده محیطی بر توسعه دانشگاه کارآفرین.
مطالعه تطبیقی دانشگاه کارآفرین در ایران و سایر کشورها.
آسیب شناسی و عارضه یابی موانع تحقق دانشگاه کارآفرین در ایران.
بررسی ویژگی های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه تهران.
بررسی ویژگی های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه شاهد.
بررسی ویژگی های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه یزد.
5-3-2 پیشنهادات اجرایی و کاربردی
با توجه به نتایج تحقیق می‏توان پیشنهادات کاربردی زیر را در خصوص دانشگاه های مورد مطالعه (دانشگاه های تهران، شاهد و یزد) و دانشگاه های مختلف دیگر، به طور کلی، ارائه نمود:
تدوین استراتژی مناسب جهت کارآفرینی شدن دانشگاه ها
استفاده از تحقیق حاضر در بررسی روند آتی دانشگاه های تهران، شاهد، یزد و سایر دانشگاه ها، با توجه به اهداف و مأموریت های کنونی.
تدوین نیم رخ جامع توسعه دانشگاه کارآفرین در ایران.
سناریو سازی استراتژی ها و برنامه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه توسعه دانشگاه های کارآفرین.
سناریو سازی استراتژی ها و برنامه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع کارآفرینی، بازدارندگی، دانشگاه کارآفرین، آزمون فریدمن Next Entries منبع تحقیق با موضوع گلستان سعدی، قرآن کریم، مفاهیم قرآنی، تلمیحات قرآنی