پایان نامه رایگان با موضوع دانشگاه کارآفرین، کارآفرینی، بازدارندگی، مدیریت دانش

دانلود پایان نامه ارشد

تخصیص وام های دانشگاهی جهت طرح های کارآفرینی در پیشبرد دانشگاه به سمت دانشگاه کارآفرین مؤثر است.
تأمین مالی اولیه برای راه اندازی کسب و کار توسط دانشگاه در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است.
سرمایه گذاری داخلی دانشگاه در طرح های کارآفرینی، در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است.
برگزاری دوره های کارآفرینی برای دانشجویان در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است.
ایجاد مراکز کارآفرینی و دفاتر ارتباط با صنعت در پیشبرد دانشگاه به سمت دانشگاه کارآفرین مؤثر است.
آموزش کارآفرینی توسط کارآفرینان و خبرگان صنعتی به دانشجویان، در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است.
ملاقات دانشجویان با کارآفرینان موفق یا ناموفق و استفاده از تجارب آنان، در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است.
دعوت از نمایندگان بنگاه های تجاری موفق برای حضور در دانشگاه ها و کلاس های درسی در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است.
بکارگیری شیوه های آموزشی منعطف و برگزاری کلاسها بصورت خلاقانه توسط اساتید، در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است.
که این عوامل در سه شاخه کلی قرار می گیرند:
تیم های پژوهشی چند مهارتی
حمایت مالی برای کاربردهای تجاری
کارکردهای تخصصی
سه شاخه ذکر شده نیز زیرمجموعه پیش برنده های داخلی می باشند.
عوامل موجود در عامل یک بیشترین تأثیر را در شکل گیری دانشگاه کارآفرین دارند، که سه عامل تیم های پژوهشی چند مهارتی، حمایت مالی برای کاربردهای تجاری و کارکردهای تخصصی را شامل می شود. به همین منوال بقیه عوامل نیز در عامل های دوم تا ششم آمده اند.
15مورد به عنوان عامل دوم شناخته شدند، که عبارتند از:
بکارگیری شیوه های آموزشی منعطف و برگزاری کلاسها بصورت خلاقانه توسط اساتید، در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است.
توجه به کیفیت در مقابل کمیت در سیستم آموزشی، در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است.
توسعه فعال بیوتکنولوژی (زیست-فناوری)، فناوری های رایانه، و علوم مواد و مهندسی در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است.
انتشار مقالات با مضامین کاربردی نقش مهمی در شکل گیری دانشگاه کارآفرین دارد.
نگرش مثبت دانشجویان نسبت به کارآفرینی در پیشبرد دانشگاه به سمت دانشگاه کارآفرین مؤثر است.
نگرش مثبت کارکنان نسبت به کارآفرینی در پیشبرد دانشگاه به سمت دانشگاه کارآفرین مؤثر است.
نگرش مثبت مدیریت دانشگاه نسبت به کارافرینی در پیشبرد دانشگاه به سمت دانشگاه کارآفرین مؤثر است.
داشتن چشم انداز و تنظیم راهبرد کارآفرینی توسط مدیریت دانشگاه، در پیشبرد دانشگاه به سمت دانشگاه کارآفرین می تواند مؤثر باشد.
استفاده از مدیر توانمند در رأس مدیریت دانشگاه، در پیشبرد دانشگاه به سمت دانشگاه کارآفرین مؤثر است.
ساختار سازمانی منعطف در شکل گیری دانشگاه به سمت دانشگاه کارآفرین مؤثر است.
ایجاد واحد حمایت از مالکیت معنوی در دانشگاه، در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است.
وجود پارک های علم و فناوری در پیشبرد دانشگاه، به سمت دانشگاه کارآفرین مؤثر است.
وجود مراکز رشد در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است.
ایجاد شرکت های انشعابی توسط دانشگاه، در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است.
ایجاد مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی، در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است.
عوامل ذکر شده در 4 شاخه کلی قرار می گیرند:
کیفیت بالای پژوهش و دانشگاه
نگرش افراد نسبت به کارآفرینی
هسته هدایتگر تقویت شده
کانال ها و تسهیل کننده های مناسب
که از این 4 شاخه 3 مورد اول جزو موارد پیش برنده داخلی و مورد چهارم جزو پیش برنده های محیطی می باشد.
عامل سوم 5 مورد را شامل می شود:
حمایت از شرکت های نوپای دانشگاهی در پیشبرد دانشگاه به سمت دانشگاه کارآفرین مؤثر است.
قوانین شفاف در مورد مالکیت دارایی فکری در شکل گیری دانشگاه کارآفرین موثر است.
ایجاد مراکز مشاوره برای شرکت های نوپای دانشگاهی، در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است.
حداقل کردن مقررات قانونی برای ایجاد کسب و کارهای جدید دانشگاهی، در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است.
وجود سیستم پاداش مناسب در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است.
این 5 مورد در یک شاخه اصلی” معیارهای حمایتی از شرکتهای نوپای دانشگاهی” قرار می‌گیرند که این شاخه زیر مجموعه پیش برنده های محیطی می باشد.
تنها دو مورد در عامل چهارم قرار گرفت:
اعطاء پتنت ها (حق اختراع ها) و لیسانس ها (مجوزهای ساخت) از طرف دانشگاه ها به سرمایه گذاران خارج از دانشگاه، در پیشبرد دانشگاه به سمت دانشگاه کارآفرین مؤثر است.
وجود دفاتر انتقال فناوری در دانشگاه ها در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است.
که این 2 مورد جزو شاخه اصلی “انتقال دانش” بوده که جزو پیش برنده های محیطی می باشد.
عامل پنجم در برگیرنده 5 مورد می باشد:
ارتقاء فرهنگ کارآفرینانه فردی در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است.
ارتقاء فرهنگ کارآفرینانه گروهی در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است.
ارتقاء فرهنگ کارآفرینانه دانشگاهی در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است.
ارتقاء فرهنگ کارآفرینانه ملی در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است.
همسویی مأموریت دانشگاه با طرح های توسعه ای و مسئولیت های اجتماعی، در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است.
که این 4 مورد اول جزو شاخه “پرورش فرهنگ کارآفرینانه در همه سطوح” می باشند و مورد آخر جزو شاخه اصلی “مشارکت در توسعه اقتصادی و اجتماعی” است که هر دو جزو پیش برنده های محیطی می باشند.
و دو مورد نیز در عامل ششم قرار گرفتند:
جذب سرمایه های محلی و خارجی، در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است.
وجود مکانیزم انتقال مسائل جامعه و صنعت به سیستم آموزشی دانشگاه ها، در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر می باشد.
که این دو عامل جزو شاخه “مشارکت در توسعه اقتصادی و اجتماعی” می باشند.

4-3-2 سوال دوم: عوامل بازدارنده در توسعه دانشگاههای ایران به سمت دانشگاه کارآفرین کدامند؟
جدول 4-9 تحلیل عاملی عوامل بازدارنده

1
2
3
4
کاهش تمایل سرمایه گذاری داخلی دانشگاه نقش بسزایی در بازدارندگی دانشگاه ها به سمت کارآفرینی دارد.
.707

کاهش حمایت مالی دانشگاه از تیم های کارآفرینی نقش بسزایی در بازدارندگی دانشگاه ها به سمت کارآفرینی دارد.
.768

ساختار سازمانی انعطاف ناپذیر، نقش بسزایی در بازدارندگی دانشگاه ها به سمت کارآفرینی دارد.
.819

عدم تمایل حاکمیت دانشگاه نسبت به کارآفرینی نقش مؤثری در بازدارندگی دانشگاه به سمت کارآفرینی دارد.
.657

بوروکراسی ها و ضعف سیستم های ارزیابی نقش مهمی در بازدارندگی دانشگاه ها به سمت کارآفرینی دارد.
.912

عدم ایجاد انگیزه در دانشجویان برای طرح های نوآورانه و کارآفرینانه توسط مدیریت دانشگاه در بازدارندگی دانشگاه به سمت کارآفرینی نقش بسزایی دارد.
.791

بی تجربگی مدیریت دانشگاه در بازدارندگی دانشگاه کارآفرین نقش بسزایی دارد.
.740

استفاده از کارکنان ناکارآمد نقش مؤثری در بازدارندگی دانشگاه به سمت کارآفرینی دارد.
.808

استفاده از اساتید بی تجربه و ناکارآمد نقش مؤثری در بازدارندگی دانشگاه ها به سمت کارآفرینی دارد.
.813

عدم تمایل حاکمیت (مجموعه مدیریتی) دانشگاه نسبت به تغییر، نقش مهمی در بازدارندگی دانشگاه به سمت کارآفرینی دارد.

.596

مقاومت دربرابر فناوری های جدید بر روی کارآفرین شدن دانشگاه اثر نامطلوب دارد.

.785

عدم همسویی بین اهداف کوتاه مدت و بلندمدت دانشگاه بر روی کارآفرین شدن دانشگاه اثر نامطلوب دارد.

.813

عدم انعطاف پذیری در شیوه آموزشی در بازدارندگی دانشگاه به سمت کارآفرین شدن مؤثر است.

.539

هدف ابزاری داشتن از انجام پژوهش ها (مانند کسب مدرک) نقش مهمی در بازدارندگی کارآفرینی دانشگاه دارد.

.723

تمرکز دانشجویان بر انجام پژوهش های غیرکاربردی و پایه در ایجاد دانشگاه کارآفرین اثر نامطلوب دارد.

.634

همسو نبودن مأموریت دانشگاه با اهداف آموزشی آن نقش مهمی در بازدارندگی دانشگاه به سمت کارآفرینی دارد.

.883

عدم ارتباط پژوهش های دانشگاهی با صنعت نقش بسزایی در بازدارندگی کارآفرین شدن دانشگاه دارد.

.950

روش های سنتی آموزش در بازدارندگی دانشگاه ها به سمت کارآفرینی مؤثر است.

.880

نبود منابع فیزیکی مناسب نقش بسزایی در بازدارندگی دانشگاه کارآفرین دارد.

.846

وابستگی دانشگاه به دولت و تأمین مالی توسط آن نقش مهمی در بازدارندگی دانشگاه به سمت کارآفرینی دارد.

.675

کاهش یا عدم تخصیص وام های دانشگاهی جهت طرح های کارآفرینی نقش بسزایی در بازدارندگی دانشگاه ها به سمت کارآفرینی دارد.

.830
عدم حمایت مالی دولت از شرکت های نوپای دانشگاهی نقش مهمی در بازدارندگی دانشگاه به سمت کارآفرینی دارد.

.872
کاهش یا عدم سرمایه گذاری خارج از دانشگاه در کسب و کارهای دانشجویی نقش مهمی در بازدارندگی دانشگاه به سمت کارآفرینی دارد.

.634
عدم وجود محیط رقابتی و نبود رقابت بین دانشگاه ها، نقش بسزایی در بازدارندگی دانشگاه ها به سمت کارآفرین شدن دارد.

.883
عدم اعتماد صنعت به دانشگاه و بالعکس نقش مهمی در بازدارندگی دانشگاه ها به سمت کارآفرینی دارد.

.872
همسو نبودن دانشگاه با محیط خارجی، نقش بسزایی در بازدارندگی دانشگاه ها به سمت کارآفرینی دارد.

.540
ارتباطات ناکافی با صنعت، نقش مهمی در بازدارندگی دانشگاه به سمت کارآفرینی دارد.

.539
عدم وجود ساز و کارهای پاداش مناسب از سوی دولت نقش بسزایی در بازدارندگی دانشگاه ها به سمت کارآفرینی دارد.

.723
عدم وجود پاداش های انگیزشی جهت ایجاد طرح های کارآفرینی نقش مهمی در بازدارندگی دانشگاه ها به سمت کارآفرینی دارد.

.748

همانطور که در جدول فوق مشاهده می گردد عوامل بازدارنده انتخاب شده که شامل 29 مورد می‌باشند در 4 عامل دسته بندی شده اند. 29 عاملی که دربرگیرنده 12 عامل بازدارنده کلی تری است که شناسایی شده اند و در 4 عامل، از شماره 1 (بیشترین تأثیرگذاری) تا شماره 4 (کمترین تأثیرگذاری) خلاصه شده اند، که ترتیب قرار گیری آنها به قرار زیر می باشد:
عامل یکم از موارد بازدارنده شامل موارد زیر می باشد:
کاهش تمایل سرمایه گذاری داخلی دانشگاه نقش بسزایی در بازدارندگی دانشگاه ها به سمت کارآفرینی دارد.
کاهش حمایت مالی دانشگاه از تیم های کارآفرینی نقش بسزایی در بازدارندگی دانشگاه ها به سمت کارآفرینی دارد.
ساختار سازمانی انعطاف ناپذیر، نقش بسزایی در بازدارندگی دانشگاه ها به سمت کارآفرینی دارد.
عدم تمایل حاکمیت دانشگاه نسبت به کارآفرینی نقش موثری در بازدارندگی دانشگاه به سمت کارآفرینی دارد.
بوروکراسی ها و ضعف سیستم های ارزیابی نقش مهمی در بازدارندگی دانشگاه ها به سمت کارآفرینی دارد.
عدم ایجاد انگیزه در دانشجویان برای طرح های نوآورانه و کارآفرینانه توسط مدیریت دانشگاه در بازدارندگی دانشگاه کارآفرین نقش بسزایی دارد.
بی تجربگی مدیریت دانشگاه در بازدارندگی دانشگاه کارآفرین نقش بسزایی دارد.
استفاده از کارکنان ناکارآمد نقش مؤثری در بازدارندگی دانشگاه به سمت کارآفرینی دارد.
استفاده از اساتید بی تجربه و ناکارامد نقش موثری در بازدارندگی دانشگاه ها به سمت کارآفرینی دارد.
که این 9 مورد در شاخه های زیر قرار می گیرند:
کاهش حمایت مالی
ساختار سازمانی و حاکمیت دانشگاه
افراد ناکارامد و بی تجربه
این سه شاخه زیرمجموعه بازدارنده های داخلی می باشند. عوامل موجود در عامل یک بیشترین تأثیر را در شکل گیری دانشگاه کارآفرین دارند، که سه عامل کاهش حمایت مالی، ساختار سازمانی و حاکمیت دانشگاه و افراد ناکارآمد و بی تجربه را شامل می شود. به همین منوال بقیه عوامل نیز در عامل های دوم تا چهارم آمده اند.
عامل دوم شامل 3 مورد می باشد که عبارتند از:
عدم تمایل حاکمیت (مجموعه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تأییدی، تحلیل عاملی اکتشافی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع کارآفرینی، بازدارندگی، دانشگاه کارآفرین، آزمون فریدمن