پایان نامه رایگان با موضوع دانشگاه کارآفرین، آزمون فریدمن، تحلیل عاملی، تحلیل عامل

دانلود پایان نامه ارشد

اکتشافی……………………………………………………………137
3-8-1-2 تحلیل عاملی تأییدی……………………………………………………………..137
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق………………………………………………………………139
4-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..140
4-2. ویژگی های جمعیت شناختی نمونه های آماری………………………………………………………140
4-2-1. وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان تحصیلات……………………………………….141
4-2-2. وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان سابقه………………………………………………142
4-2-3. وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر رتبه………………………………………………………..143
4-2-4. وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر سن…………………………………………………………144
4-2-5. وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت…………………………………………………..146
4-2-6. وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر تأهل………………………………………………………147
4-3. بررسی سؤالات با استفاده از تحلیل عاملی ……………………………………………………….148
4-3-1 سؤال اول: عوامل پیش برنده در توسعه دانشگاههای ایران به سمت دانشگاه کارآفرین
کدامند؟……………………………………………………………………………………………………………..151
4-3-2 سؤال دوم: عوامل بازدارنده در توسعه دانشگاههای ایران به سمت دانشگاه کارآفرین
کدامند؟………………………………………………………………………………………………………………158
4-5. آزمون فریدمن……………………………………………………………………………………………..164
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………..169
5-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………….170
5-2. خلاصه تحقیق و نتیجه گیری………………………………………………………………………….171
5-3. پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………….179
5-3-1. پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………..179
5-3-2. پیشنهادات اجرایی و کاربردی…………………………………………………………………….180
5-4. محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………..181
فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………….182
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………..182
منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….183
پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………….193
پیوست الف. پرسشنامه………………………………………………………………………………………….193

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 2-1. قضاياي پژوهشي اسپورن بمنظور رسيدن به يک تئوري تطبيق براي دانشگاه ها…..37
جدول 2-2. ساختارهاي نو ظهور و مکانيزم هاي توسعه…………………………………………………39
جدول 2-3. اجزاء مدل گوررو و همکاران……………………………………………………………………..42
جدول 2-4. خلاصه مطالعات گوررو و همکاران…………………………………………………………….44
جدول 2-5. جمع بندی نتایج مطالعات تجربی انجام گرفته………………………………………………..48
جدول 2-6. چارچوب مفهومی دانشگاه کارآفرین……………………………………………………………64
جدول 2-7. مدل هاي نظري دانشگاه کارآفرين……………………………………………………………….66
جدول 2-8. شاخص های کارت امتياز دانشگاه کارآفرين اسپانيا…………………………………………69
جدول 2-9. سازه هاي اصلي دانشگاه کارآفرين………………………………………………………………71
جدول 2-10. چارچوب مفهومی دانشگاه کارآفرین………………………………………………………….76
جدول 2-11. ادبیات تحقیق مربوط به دانشگاه کارآفرین و عوامل شناسایی شده آن ها……………82
جدول 2-12. تسهیل کننده ها و موانع……………………………………………………………………………87
جدول 2-13. تعاریف دانشگاه کارآفرین…………………………………………………………………………93
جدول 2-14. جدول مقایسه ای سابقه تحقیق خارج از کشور…………………………………………..111
جدول 2-15. جدول مقایسه ای سابقه تحقیق داخل کشور………………………………………………114
جدول 3-1 مؤلفه ها و زیرمؤلفه های پرسشنامه تحقیق…………………………………………………..131
جدول 3-2 مقدار آلفای کرونباخ مؤلفه های کلی پرسشنامه…………………………………………….135
جدول 4-1. میزان تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………………………………….141
جدول 4-2. سابقه خدمت پاسخ دهندگان……………………………………………………………………..142
جدول 4-3. رتبه علمی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………143
جدول 4-4. وضعیت سنی پاسخ دهندگان……………………………………………………………………..145
جدول 4-5. جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………….146
جدول 4-6. وضعیت تأهل پاسخ دهندگان……………………………………………………………………147
جدول 4-7 یافته های شاخص KMO و آزمون بارتلت ……………………………………………….150
جدول 4-8. تحلیل عاملی عوامل پیش برنده………………………………………………………………….151
جدول 4-9. تحلیل عاملی عوامل بازدارنده……………………………………………………………………158
جدول 4-10. آزمون فریدمن بر روی عوامل تأثیرگذار در شکل گیری دانشگاه کارآفرین……….165
جدول 4-11. آزمون فریدمن بر روی عوامل پیش برنده داخلی و محیطی مؤثر در شکل گیری دانشگاه کارآفرین……………………………………………………………………………………………………..166
جدول 4-12. آزمون فریدمن بر روی عوامل بازدارنده داخلی و محیطی مؤثر در شکل گیری دانشگاه کارآفرین……………………………………………………………………………………………………..167

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1. میزان تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………………………………….142
نمودار 4-2. سابقه خدمت پاسخ دهندگان………………………………………………………………………143
نمودار 4-3. رتبه علمی پاسخ دهندگان………………………………………………………………………….144
نمودار 4-4. وضعیت سنی پاسخ دهندگان……………………………………………………………………..145
نمودار 4-5. جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………..146
نمودار 4-6. وضعیت تأهل پاسخ دهندگان…………………………………………………………………….147

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل 1-1. مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………….15
شکل 2-1. مدل گوررو و همکاران………………………………………………………………………………….43
شکل 2-2. چارچوب اوشی و همکاران…………………………………………………………………………….57
شکل 2-3. چارچوب گيب و همکاران……………………………………………………………………………..59
شکل 2-4. چارچوب فيلپات و همکاران…………………………………………………………………………..62
شکل 2-5. مدل دانشگاه کارآفرين……………………………………………………………………………………68
شکل 2-6. چارچوب مفهومی دانشگاه کارآفرین………………………………………………………………..74
شکل 2-7. مدل مفهومی دانشگاه کارآفرین……………………………………………………………………….79
شکل 3-1. مراحل انجام تحقیق………………………………………………………………………………………136

1-1 مقدمه
در این فصل خلاصه ای از تحقیق صورت پذیرفته در مراحل مختلف آورده شده است. در ابتدا مسأله اصلی تحقیق بیان گردیده و به ضرورت انجام این تحقیق اشاره شده است. در ادامه نیز سؤال ها و فرضیه های اصلی تحقیق، گزاره های تحقیق، چارچوب نظری تحقیق، چگونگی انجام تحقیق و روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات به طور مختصر شرح داده شده اند. در انتهای فصل نیز به نوآوری پژوهش اشاره شده است.

1-2 بیان مسأله پژوهش
از نظر برخی از اقتصاددانان و صاحبنظران و دانشمندان مدیریت، موتور محرک و رشد اقتصاد یک جامعه، کارآفرینان هستند که در محیطی رقابتی و در شرایط عدم تعادل (و نه تعادل ایستا) جامعه را به حرکت در می آورند و توسعه می بخشند. کارآفرین با شناخت صحیح از فرصتها و استفاده از سرمایه های راکد امکاناتی را فراهم کرده و با سازماندهی و مدیریت مناسب منابع، ایده خوی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع دانشگاه کارآفرین، عوامل بازدارنده، جامعه آماری، تحلیل عاملی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع دانشگاه کارآفرین، جامعه آماری، کارآفرینی، عوامل داخلی