پایان نامه رایگان با موضوع دانشگاه کارآفرین، تحلیل عامل، تحلیل عاملی، کارآفرینی

دانلود پایان نامه ارشد

دهنده را از نظر جنسیت در گروههاي ذیل نشان مي دهد.
جدول 4-5 جنسیت پاسخ دهندگان
ردیف
گروه
تعداد
درصد
1
مرد
250
62%
2
زن
150
38%
با توجه به اطلاعات جدول 4-5 مشاهده می شود که بیشترین فراوانی از نظر جنسیت را مردان تشکیل می دهند و کمترین فراوانی زنان می باشند که نمودار دایره ای آورده شده در زیر به وضوح گویای این مطلب می باشد.

نمودار 4-5 جنسیت پاسخ دهندگان
4-2-6 وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر تأهل
افراد پاسخ دهنده از نظر وضعیت تأهل به دو گروه (مجرد و متأهل) تقسیم شده اند. جدول4-6 فراواني افراد پاسخ دهنده را از نظر وضعیت تأهل در گروههاي ذیل نشان مي دهد.
جدول 4-6 وضعیت تأهل پاسخ دهندگان
ردیف
گروه
تعداد
درصد
1
مجرد
62
15%
2
متأهل
338
85%
با توجه به اطلاعات جدول 4-6 مشاهده می شود که بیشترین فراوانی از نظر وضعیت تأهل را متأهلان تشکیل می دهند و کمترین فراوانی مربوط به مجردان می باشند که نمودار دایره ای آورده شده در زیر به وضوح گویای این مطلب می باشد.

نمودار 4-6 وضعیت تأهل پاسخ دهندگان
4-3 بررسی سؤالات با استفاده از تحلیل عاملی
یكي از روش هاي آماري براي تجزية اطلاعات موجود در مجموعة داده ها روش تجزيه عامل ها يا تحليل عاملي191 است. اين روش توسط كارل پيرسون192 (1901) و چارلز اسپيرمن193 ( 1904 ) براي اولين بار هنگام اندازه گيري هوش مطرح شد و براي تعيين تأثيرگذارترين متغيرها در زماني كه تعداد متغيرهاي مورد بررسي زياد و روابط بين آنها ناشناخته باشد، استفاده مي شود. در اين روش متغيرها در عامل هايي قرار مي گيرند، به طوري كه از عامل اول به عامل هاي بعدي درصد واريانس كاهش مي يابد، از اين رو متغيرهايي كه در عامل هاي اولي قرار مي گيرند، تأثيرگذارترين هستند.
تحلیل عاملی نامی عمومی است برای برخی روشهای آماری چند متغیره که هدف اصلی آن خلاصه کردن داده ها می باشد. این روش به بررسی همبستگی درونی تعداد زیادی از متغیرها می پردازد و در نهایت آن ها را در قالب عامل های کلی محدودی دسته بندی و تبیین می کند. تحلیل عاملی روشی هم وابسته بوده که در آن کلیه متغیرها به طور همزمان مدنظر قرار می‌گیرند. هدف اصلی تحلیل عاملی تلخیص تعداد زیادی از متغیرها در تعداد محدودی از عامل‌ها می باشد، بطوریکه کمترین میزان از دست رفتن اطلاعات را داشته باشیم.
در انجام تحلیل عاملی، ابتدا باید از این مسئله اطمینان حاصل شود که می توان داده های موجود را برای تحلیل مورد استفاده قرار داد. به عبارت دیگر،آیا تعداد داده های مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند یا خیر؟ بدین منظور از شاخص KMO و آزمون بارتلت استفاده می شود.
الف- شاخصKMO :
شاخصی از کفایت نمونه گیری است که کوچک بودن همبستگی جزئی بین متغییرها را بررسی می کند و از این طریق مشخص می سازد آیا واریانس متغییرهای تحقیق،تحت تاثیر واریانس مشترک برخی عامل های پنهانی و اساسی است یا خیر.این شاخص در دامنه صفر تا یک قرار دارد.اگر مقدار شاخص نزدیک به یک باشد داده های مورد نظر(اندازه نمونه)برای تحلیل عاملی مناسب هستند.
ب- آزمون بارتلت :
این آزمون بررسی می کند چه هنگام ماتریس همیستگی، شناخته شده برای شناسایی ساختار نامناسب می باشد.اگر سطح معناداری آزمون بارتلت کوچکتر از 5%باشد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار(مدل عاملی)مناسب است.
در اين تحقيق جهت بررسي پيش فرض کرويت (بررسي ماتريس ضرايب همبستگي بين متغيرها درجامعه) از آزمون کرويت بارتلت (1950) استفاده شد. همچنين براي بررسي کفايت نمونه و مناسب بودن داده هاي جمع آوري شده براي تحليل عاملي، از آزمون کایزر (1961) يا KMO استفاده شد، که نتايج آن در جدول زیر آمده است.

جدول 4-7 یافته های شاخص KMO و آزمون بارتلت
شاخص کمو (KMO)
آزمون کرويت بارتلت
کفايت نمونه
X2
Df
Sig
89/0
37/2694
325
001/0

يافته هاي جدول نشان داد که شاخص (89/0=KMO) مي باشد و مقدار مجذورکاي محاسبه شده براي آزمون کرويت بارتلت (37/2694) بدست آمده که در سطح معناداری (001/0P) معني دار مي باشند. يعني فرض واحد بودن ماتريس همبستگي رد شد و داده ها براي انجام تحليل عاملي و حجم نمونه کفايت مي کند (کايزر، 1961 ).
ج- استخراج نهایی عامل‌ها
پس از تعیین تعداد عامل‌ها، ماتریس عاملی استخراج می‌گردد. در این ماتریس هر ستون شامل عامل‌ها و هر سطر شامل متغیرها می‌باشد. مقادیر این ماتریس بار عاملی نامیده می‌شوند که نشان دهنده‌ی میزان همبستگی بین متغیر و عامل مربوطه است. در این ماتریس بهترین ترکیب خطی متغیرها به دست می‌آید. منظور از بهترین ترکیب خطی، ترکیبی از متغیرهای اصلی است که بیشترین واریانس را در مجموعه داده‌ها، نسبت به هر نوع ترکیب خطی دیگر، تبیین می‌کند. بنابراین ممکن است اولین عامل به عنوان تنها بهترین عاملی از همبستگی‌های خطی در بین داده‌ها باشد. دومین عامل، بهترین ترکیب خطی از متغیرهاست که نسبت به عامل اول قرار می‌گیرد. این عامل از بخش باقیمانده واریانس یعنی پس از استخراج عامل اول، استنتاج می‌گردد. بنابراین عامل دوم ترکیب خطی از متغیرهاست که در آن اثر اولین عامل حذف گردیده است و به تبیین بخش عمده‌ای از باقیمانده واریانس می‌پردازد. به همین ترتیب سایر عامل‌ها نیز استخراج شده تا این که کل واریانس داده‌ها تبیین گردد (کلانتری، 1382، ص 296) که در ادامه به بررسی این موضوع و استخراج عامل ها پرداخته می شود:

4-3-1 سؤال اول: عوامل پیش برنده در توسعه دانشگاههای ایران به سمت دانشگاه کارآفرین کدامند؟
جدول 4-8 تحلیل عاملی عوامل پیش برنده

1
2
3
4
5
6
کار گروهی و ایجاد تیم های پژوهشی در دانشگاه در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است.
.463

تشکیل تیم های پژوهشی مرکب از دانشجویان دانشگاه و افراد مرتبط با صنعت در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است.
.746

ساماندهی تیم های پژوهشی مشترک با صنعت، در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است.
.471

میزان حمایت دانشگاه از راه اندازی کسب و کارهای دانشجویی، در پیشبرد دانشگاه به سمت دانشگاه کارآفرین مؤثر است.
.770

تخصیص وام های دانشگاهی جهت طرح های کارآفرینی در پیشبرد دانشگاه به سمت دانشگاه کارآفرین مؤثر است.
.417

تأمین مالی اولیه برای راه اندازی کسب و کار توسط دانشگاه در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است.
.830

سرمایه گذاری داخلی دانشگاه در طرح های کارآفرینی، در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است.
.808

برگزاری دوره های کارآفرینی برای دانشجویان در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است.
.663

ایجاد مراکز کارآفرینی و دفاتر ارتباط با صنعت در پیشبرد دانشگاه به سمت دانشگاه کارآفرین مؤثر است.
.699

آموزش کارآفرینی توسط کارآفرینان و خبرگان صنعتی به دانشجویان، در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است.
.889

ملاقات دانشجویان با کارآفرینان موفق یا ناموفق و استفاده از تجارب آنان، در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است.
.560

دعوت از نمایندگان بنگاه های تجاری موفق برای حضور در دانشگاه ها و کلاس های درسی در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است.
.750

برگزاری کلاس های طراحی ایده برای دانشجویان می تواند در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر باشد.
.782

بکارگیری شیوه های آموزشی منعطف و برگزاری کلاسها بصورت خلاقانه توسط اساتید، در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است.

.841

توجه به کیفیت در مقابل کمیت در سیستم آموزشی، در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است.

.574

توسعه فعال بیوتکنولوژی (زیست-فناوری)، فناوری های رایانه، و علوم مواد و مهندسی در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است.

.509

انتشار مقالات با مضامین کاربردی نقش مهمی در شکل گیری دانشگاه کارآفرین دارد.

.822

نگرش مثبت دانشجویان نسبت به کارآفرینی در پیشبرد دانشگاه به سمت دانشگاه کارآفرین مؤثر است.

.583

نگرش مثبت کارکنان نسبت به کارآفرینی در پیشبرد دانشگاه به سمت دانشگاه کارآفرین مؤثر است.

.842

نگرش مثبت مدیریت دانشگاه نسبت به کارافرینی در پیشبرد دانشگاه به سمت دانشگاه کارآفرین مؤثر است.

.524

داشتن چشم انداز و تنظیم راهبرد کارآفرینی توسط مدیریت دانشگاه، در پیشبرد دانشگاه به سمت دانشگاه کارآفرین می تواند مؤثر باشد.

.528

استفاده از مدیر توانمند در رأس مدیریت دانشگاه، در پیشبرد دانشگاه به سمت دانشگاه کارآفرین مؤثر است.

.692

ساختار سازمانی منعطف در جهت گیری دانشگاه به سمت دانشگاه کارآفرین مؤثر است.

.861

ایجاد واحد حمایت از مالکیت معنوی در دانشگاه، در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است.

.850

وجود پارک های علم و فناوری در دانشگاه در پیشبرد دانشگاه به سمت دانشگاه کارآفرین مؤثر است.

.842

وجود مراکز رشد در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است.

.659

ایجاد شرکت های انشعابی توسط دانشگاه، در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است.

.885

ایجاد مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی، در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است.

.941

حمایت از شرکت های نوپای دانشگاهی در پیشبرد دانشگاه به سمت دانشگاه کارآفرین مؤثر است.

.791

قوانین شفاف در مورد مالکیت دارایی فکری در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است.

.740

ایجاد مراکز مشاوره برای شرکت های نوپای دانشگاهی، در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است.

.808

حداقل کردن مقررات قانونی برای ایجاد کسب و کارهای جدید دانشگاهی، در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است.

.813

وجود سیستم پاداش مناسب در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است.

.596

اعطاء پتنت ها (حق اختراع ها) و لیسانس ها (مجوزهای ساخت) از طرف دانشگاه ها به سرمایه گذاران خارج از دانشگاه، در پیشبرد دانشگاه به سمت دانشگاه کارآفرین مؤثر است.

.785

وجود دفاتر انتقال فناوری در دانشگاه ها در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است.

.813

ارتقاء فرهنگ کارآفرینانه فردی در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است.

.539

ارتقاء فرهنگ کارآفرینانه گروهی در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است.

.723

ارتقاء فرهنگ کارآفرینانه دانشگاهی در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است.

.634

ارتقاء فرهنگ کارآفرینانه ملی در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است.

.883

همسویی مأموریت دانشگاه با طرح های توسعه ای و مسئولیت های اجتماعی، در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است.

.813

جذب سرمایه های محلی و خارجی، در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است.

.539
وجود ساز و کار انتقال مسائل جامعه و صنعت به سیستم آموزشی دانشگاهها، در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر می باشد.

.723

با توجه به داده های جدول فوق 42 مورد از عوامل پیش برنده انتخاب شدند که در 6 عامل قرار گرفتند. 42 عاملی که دربرگیرنده 11 عامل پیش برنده کلی تری است که شناسایی شده اند و در 6 عامل، از شماره 1 (بیشترین تأثیرگذاری) تا شماره 6 (کمترین تأثیرگذاری) خلاصه شده اند، که ترتیب قرار گیری آنها به قرار زیر می باشد:
13 مورد از این عوامل در گروه عامل یک قرار گرفتند.
کار گروهی و ایجاد تیم های پژوهشی در دانشگاه در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است.
تشکیل تیم های پژوهشی مرکب از دانشجویان دانشگاه و افراد مرتبط با صنعت در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است.
ساماندهی تیم های پژوهشی مشترک با صنعت، در شکل گیری دانشگاه کارآفرین مؤثر است.
میزان حمایت دانشگاه از راه اندازی کسب و کارهای دانشجویی، در پیشبرد دانشگاه به سمت دانشگاه کارآفرین مؤثر است.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تأییدی، تحلیل عاملی اکتشافی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع کارآفرینی، بازدارندگی، دانشگاه کارآفرین، آزمون فریدمن