پایان نامه رایگان با موضوع دانشگاه کارآفرین، کارآفرینی، ایجاد و توسعه، فرهنگ کار

دانلود پایان نامه ارشد

و با استفاده از تجارب برخی از دانشگاه های کارآفرین موفق به تجزیه و تحلیل برخی الزام های ضروری در راستای ایجاد دانشگاه کارآفرین بپردازد. نوع تحقیق انجام شده توصیفی می باشد و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد. دانشگاه های کارآفرین موفق که از تجربیات آنها استفاده شده است، شامل دانشگاه ملی سنگاپور، دانشگاه علوم کاربردی آلمان، دانشگاه واترلو کانادا و دانشگاه چالمرز سوئد می باشد. یافته تحقیق، بخشی از الزامات تبدیل دانشگاه سنتی به دانشگاه کارآفرین است که عبارتند از: بازنگری در ساختار سازمانی، فرهنگ کارآفرینی، قوانین و سیاست ها، توسعه اقتصاد محلی (معصوم زاده و انصاری، 1388) .
شاهوردیانی در سال 1389، تحقیقی تحت عنوان «بررسی تأثیر عوامل محیطی بر ایجاد و توسعه ی مراکز رشد دانشگاه ها: رهیافتی نو بر دانشگاه کارآفرین و ارتباط بین صنعت و دانشگاه » انجام داده است. این پژوهش، نتیجه مطالعه پژوهش میدانی مبتنی بر تحلیل SWOT است که از گروه مخاطب که متولیان مقوله ایجاد و توسعه ی مراکز رشد در دانشگاه ها اعم از دولتی و غیر دولتی هستند در قالب نظرسنجی، اطلاعات جمع آوری و تحلیل شده است. پژوهش حاضر از نظر روش، پیمایشی – توصیفی، از نظر هدف کاربردی است. برای جمع آوری داده ها از شیوه پرسشگری با استفاده از پرسشنامه و به روش میدانی جهت پاسخ به سؤالات پژوهش و سنجش اهداف پژوهش استفاده گردید. ضمن اینکه از روش کتابخانه ای و آرشیوی برای شناسایی مبانی تئوریک و پیشینه تحقیق نیز استفاده شد. جامعه آماری مطالعه، معاونین پژوهشی دانشگاه ها اعم از دولتی و غیردولتی با تأکید بر معاونت پژوهشی های واحد دانشگاه آزاد اسلامی است که مراکز رشد ایجاد کرده و یا در برنامه اجرایی آنها است. برای تحلیل داده ها از روش توصیف و شناسایی مؤلفه ها با توجه به هدف مطالعه استفاده گردید. هدف اصلی مطالعه، شناخت و تعیین عوامل محیطی تأثیرگذار بر ایجاد و توسعه ی مراکز رشد و توجه به اهمیت آن در موقعیت دانشگاه ها در مسیر تحقق دانشگاه کارآفرین است. نظر به اهداف مطالعه و روش شناسی مورد نظر، نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها شناسایی گردید و مهمترین تأثیرات ایجاد و توسعه ی مراکز رشد بر موفقیت دانشگاه ها در مسیر تحقق دانشگاه کارآفرین اولویت بندی شد. نتایج مطالعه، شواهد لازم جهت معرفی مجموعه نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدات را تأیید کرد. علاوه بر آن از مهمترین تأثیرات ایجاد مراکز رشد مبتنی بر مطالعه عبارتند از: اشتغال زایی، کارآفرینی، ارتقای کیفیت آموزشی، رقابتی کردن دانشگاه ها، تجاری سازی فعالیت های پژوهشی، توسعه ی نوآوری و خلاقیت دانشجویان و ارتباط مؤثر دانشگاه و صنعت (شاهوردیانی، 1389).
سلام زاده و همکاران (2011)، با توجه به مطالعه اي که در ايران انجام دادند، در مقاله خود سعي در تببين و استحکام دانش موجود در زمينه دانشگاه کارآفرين داشته و همچنين بدنبال ارائه چارچوبي براي نسل سوم دانشگاه ها، دانشگاه هاي کارآفرين، بودند. آنها رويکردي سيستمي را با بهره گيري مدل ورودي- فرايند- خروجي- پيامد184 در دستور کار خود قرار داده و پس از مرور ادبيات، طي بيست و پنج مصاحبه نيمه ساختار يافته با کارشناسان و متخصصين آشنا به اين حوزه، چارچوبي سيستمي را پيشنهاد مي کنند. مصاحبه شوندگان از ميان اساتيد دانشگاهي، سياستگذاران، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و متخصصين موجود در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ايران انتخاب شده و داراي پيشينه اي مرتبط بودند. همچنين داده ها، پس از سه مرحله کدگذاري، طي چند جلسه گروه کانوني مورد بررسي و مداقه بيشتر قرار گرفته و به عنوان نتايج تحقيق ارائه شده است. بنابر چارچوب پيشنهادي ايشان، دانشگاه کارآفرين «سيستمي پوياست که شامل ورودي ها (منابع (انساني، مالي، اطلاعاتي،فيزيکي)، قوانين و مقررات، ساختار، مأموريت، قابليت هاي کارآفرينانه، و انتظارات جامعه، صنعت، دولت و بازار)، فرايندها (آموزش، پژوهش، مديريت، پشتيباني، تجاري سازي، انتخاب و گزينش (دانشجويان، اساتيد و کارکنان)، تأمين مالي، شبکه سازي، فرايند هاي تعامل چند جانبه (بين دانشجويان، اساتيد، کارکنان، محققين صنعت، مراکز کارآفرينانه، صنايع، سياستگذاران و جامعه)، و فعاليت هاي نوآوري، تحقيق و توسعه185، خروجي ها منابع انساني کارآفرين (شامل اساتيد، دانش آموختگان، محققين و کارکنان)، تحقيقات اثربخش در راستاي نيازهاي بازار، نوآوري ها و اختراعات، شبکه هاي کارآفرينانه، و مراکز کارآفرينانه (براي مثال، انکوباتورها، پارک هاي علم و فناوري، شرکت هاي انشعابي و غيره)ي بخصوصي بوده و بدنبال بسيج تمامي منابع، توانمندي ها و قابليت هاي خود بمنظور تحقق «مأموريت سوم» خود مي باشد» (سلام زاده و همکاران، 2011).
صوره و همکاران (2011) با هدف تعریف و ارزیابی دانشگاه کارآفرین، پژوهشی را انجام داده اند. این محققان، مدلی ترکیبی از مدل گوررو و همکاران (2006) و سلام زاده و همکاران (2011) ارائه کرده اند. در این مقاله که تحقیقی آمیخته بشمار می آید، با بهره گیری از گروه های کانونی و نظرات خبرگان مدلی مفهومی ارائه شده و سپس اجزا هر بعد مدل با استفاده از تکنیکTOPSIS و تجزیه و تحلیل اهمیت- عملکرد رتبه بندی و تعیین وضعیت شده اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که می توان دانشگاه کارآفرین را در قالب چارچوبی شامل نه بلوک اساسی که سه بلوک مربوط به عوامل داخلی دانشگاه کارآفرین بوده و شش بلوک عوامل محیطی رسمی و غیر رسمی موثر بر گذار دانشگاه ها به دانشگاه کارآفرین را بر می شمارند، مطرح نمود. همچنین وضعیت کنونی دانشگاه کارآفرین در ایران از دید خبرگان و صاحبنظران سنجیده شده است (صوره و همکاران، 2011).
کردنائیج و همکاران (1391)، در پژوهشی به بررسی ویژگی های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه تربیت مدرس پرداخته اند. این تحقیق توصیفی و کاربردی بوده و جامعه ي آماري اين پژوهش كاركنان دانشگاه تربيت مدرس (كارمندان و هيأت علمي ) به تعداد 1500 نفر مي باشد كه براي اين تحقيق تعداد 165 نفر از كاركنان و 137 نفر از اعضاي هيات علمي به صورت طبقه ای- تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این مقاله 13 فرضیه مطرح شده و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون t، میانگین یک طرفه و هم بستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج نشان می دهد دانشگاه تربیت مدرس ویژگی های دانشگاه کارآفرین از جمله فرهنگ سازمانی کارآفرینانه، تعامل مستمر با محیط، چشم انداز مشترک و راهبرد آینده نگر و منابع انسانی را دارد اما از ساختار کارآفرینانه و استقلال مالی برخوردار نیست. بر اساس نتایج به دست آمده، توجه به نیروی انسانی، تلاش برای جذب منابع مالی، تقویت اصل ابتکار عمل، ایجاد ساختار غیرمتمرکز و کاهش بوروکراسی از جمله تلاش هایی است که می تواند دانشگاه را به سوی کارآفرینی سوق دهد (کردنائیج و همکاران، 1391).

2-7 جدول مقایسه ای سابقه تحقیق
خلاصه چارچوب های ارائه شده برای دانشگاه کارآفرین در جدول های 2-14 و 2-15 نشان داده شده است. همانگونه که در جدول های مذکور آمده است، عوامل و ابعاد یافت شده در هر تحقیق بصورت دسته بندی شده ارائه شده است. در این تحقیق، از عواملی که توسط کلارک (Clark, 1998)، سلام زاده (1390)، راماپراساد و لاپاز (Ramaprasad et al., 2007) و اوربانو و همکاران (Urbano et al., 2011) شناسایی شده است، استفاده شده است. عوامل یاد شده توسط محققان مذکور در کنار هم جامعیت داشته و موضوع دانشگاه کارآفرین را به صورت واضح تر بیان می کند و بقیه عوامل دیگر محققان را بخوبی پوشش می دهد.

جدول 2-14 جدول مقایسه ای سابقه تحقیق خارج از کشور
شماره
محقق
سال
هدف تحقیق
مؤلفه ها و عوامل يافت شده
1
Clark
1998

شناسایی ویژگی ها و ابعاد
هسته هدايتگر تقويت شده؛ يک محيط پيراموني توسعه اي بسط يافته؛ يک پايه مالي متنوع؛ يک فرهنگ کارآفرينانه يکپارچه؛ يک هسته آکادميک با انگيزه
2
Sporn
1999

بررسی میزان انطباق پذیری دانشگاه
محيط؛ مأموريت؛ اهداف؛ فرهنگ؛ ساختار؛ مديريت؛ حاکميت؛ رهبري
3
Etzkowitz et al.
2000
شناسایی نقش دانشگاه در مدل مارپیچی سه گانه
تغييرات داخلي؛ تأثير ميان نهادي؛ فرايندهاي ميانجي گري؛ تأثيرات مکرر
4
Kirby
2005

شناسایی ابعاد
ارتباطات؛ اجرا؛ مشارکت؛ ترفيع ؛ شناخت؛ پاداش؛ تصديق
5
Guerrero et al.
2006
شناسایی عوامل نهادی تاثیر گذار بر شکل گیری دانشگاه کارآفرین
عوامل رسمي: ساختار سازماني دانشگاه و اداره دانشگاه، معيارهاي حمايتي از شرکت هاي نوپاي دانشگاهي، و برنامه هاي آموزش کارآفريني دانشگاهي
عوامل غير رسمي: گرايش دانشگاهيان به کارآفريني، موضوع کارآفريني در دانشگاه و مدل هاي نقش، موارد نمونه و سيستم هاي پاداش دانشگاهي،
6
Ramamprasad and LaPaz
2007
بررسی عوامل تسهیل کننده و موانع در گذار به یک دانشگاه کارآفرین
تسهیل کننده ها: ایجاد شرکت های انشعابی، تیم های پژوهشی چند مهارتی، حمایت مالی برای کاربردهای تجاری، مدیریت مناسب شرکت های انشعابی، کانال ها و تسهیل کننده های مناسب، کارکردهای تخصصی، پرورش فرهنگ کارآفرینانه در همه سطوح، کیفیت بالای پژوهش و دانشگاه، چارچوب اصولی (قانونی) خارجی، توسعه فعال بیوتکنولوژی، تکنولوژی های کامپیوتر، علوم مواد و مهندسی.
موانع: حمایت مالی کاهش داده شده، چارچوب اصولی خارجی، تفاوت ها در اهداف کوتاه مدت و بلندمدت، اثر نامطلوب، بی میلی به تغییر، شرایط خارجی، تمرکز پژوهش پایه ای.
7
O’Shea et al.
2008
بررسی دانشگاه MIT به عنوان دانشگاه کارآفرین
افراد، سازمان، فرهنگ، و محيط
8
Gibb et al.
2009
شناسایی ابعاد و ویژگی های متمایز کننده
خودمختاري؛ تشويق؛ تفويض مسئوليت؛ همپوشاني و يکپارچگي، پاداش؛ تفکر استراتژيک؛ فرصت گرايي؛ نوآوري و يادگيري؛ ارزش و مأموريت مشترک
9
Vorley and Nelles
2009
شناسایی ابعاد دانشگاه کارآفرین بر اساس مدل کارآفرینی سازمانی
ساختارها؛ سيستم ها؛ استراتژي ها؛ رهبري؛ فرهنگ
10
Guerrero and Urbano
2010
شناسایی عوامل نهادی تأثیر گذار بر شکل گیری دانشگاه کارآفرین، و بررسی محیط داخلی با تئوری منبع محور
عوامل محيطي: رسمي و غير رسمي
عوامل داخلي: قابليت ها و منابع
11
Philpott et al.
2011
بررسی سطوح مختلف کارآفرینی دانشگاهی
ايجاد پارک فناوري؛ تشکيل بنگاه انشعابي؛ اعطاي پتنت و ليسانس؛ تحقيقات قراردادي؛دوره هاي آموزشي صنعت؛ مشاوره؛ دريافت وجوه اعطايي؛ انتشار نتايج دانشگاهي؛ ارائه افراد آموزش ديده بسيار واجد شرايط
12
Urbano etal.
2011
شناسایی و بررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده در توسعه دانشگاه کارآفرین
عوامل پیش برنده: نگرش مطلوب کارکنان نسبت به کارآفرینی، ارتباطات با صنعت، ساختار سازمانی منعطف، دوره های کارآفرینی برای دانشجویان، حمایت برای انتقال فناوری، اقدامات حمایتی برای شرکت های نوپا، نگرش مطلوب دانشجویان نسبت به کارآفرینی، مدل های نقش کارآفرینی، سیستم پاداش مناسب، انکوباتورها، قوانین شفاف در مورد مالکیت دارائی فکری، حداقل مقررات برای ایجاد سرمایه گذاری جدید، تأمین مالی اولیه، پارک های علم و فناوری و دوره های کارآفرینی برای کارمندان.
عوامل بازدارنده: ساختار سازمانی و حاکمیت دانشگاه، نداشتن عملکرد اولیه دانشگاه ها، ارتباطات ناکافی با صنعت، تداخل اهداف پژوهشی، کمبود تجربه، ارزش های فرهنگی ناکافی، راه های سنتی آموزش، سیستم پاداش نامناسب، تداخل با اهداف آموزشی، کمبود تأمین مالی، کمبود منابع فیزیکی و تأمین مالی دولتی یا وابستگی به دولت
13
Gajon
2011
عوامل داخلی مؤثر بر دانشگاه کارآفرین از دیدگاه منبع محور
منابع نرم (منابع مالی و منابع فیزیکی)
منابع سخت (منابع انسانی و منابع سازمانی)

جدول 2-15 جدول مقایسه ای سابقه تحقیق داخل کشور
شماره
محقق
سال
هدف تحقیق
مؤلفه ها و عوامل يافت شده
1
حسن مرادی
1383
ارائه الگوی مناسب ایجاد دانشگاه کارآفرین
سه مؤلفه ی اصل برون سیستمی شامل: زیرساخت ها (اقتصادی، اجتماعی،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع دانشگاه کارآفرین، کارآفرینی، هیأت علمی، اعضای هیأت علمی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع کارآفرینی، دانشگاه کارآفرین، فرهنگ کار، انکوباتورها