پایان نامه رایگان با موضوع دانشگاه کارآفرین، توسعه دانشگاه، کسب و کار، توسعه دانش

دانلود پایان نامه ارشد

نوآوری اقتصادی- اجتماعی به عنوان نتایج پژوهش
هیچ ساختار سازمانی ایده آل منحصر بفردی وجود ندارد، اما ساختار به سیستم های قانونی و شرایط محیط بستگی دارد. این مهم است تا ابزارها و وظایف مختلف برای ارتقاء را ترکیب کنیم و آن ها را جدا نسازیم. روحیه کارآفرینانه باید در دانشجویان فارغ التحصیل پرورش داده شود، اینطور که آن ها به ایجاد شغل و نوآوری های عملی کمک خواهند کرد.
Schutte, 1999
رابطه دانشگاه-صنعت در یک دانشگاه کارآفرین، و اثر اجتماعی
نگرش کارآفرینانه در همه سطوح
تغییر شکل ساختار سازمانی
ایجاد کانالهای ارتباطی میان دانشگاه و صنعت
تحریک تأسیس شرکت های جدید
حمایت موقتی شرکت های انشعابی
انکوباتورهای تجاری (کسب و کاری) و پارک های علمی
سرمایه گذاری مخاطره پذیر
سرمایه گذاری در محیط توسعه ای و رابطه های قوی با دانشجویان فارغ التحصیل وسیله ای است برای ادامه و تقویت رابطه میان دانشگاه و صنعت
Thursby, Thursby, 2003
اثرات لیسانس دهی
فعالیت (اقدام، عمل) Bayh-Dole
تأمین مالی خصوصی برای پژوهش
تأمین مالی دولتی برای پژوهش
مشوق های مالی برای دانشکده ها
سود تنها هدف لیسانس دهی نیست. محدودیت ها در انتشار اثرات پژوهش محتمل تر هستند در پژوهش مورد حمایت شرکت نسبت به پژوهش تأمین مالی به صورت فدرالی اتفاق بیفتد. مشوق های مالی به نظر نمی آید تا دانشگاه را از پژوهش پایه ای به کاربردی تر انتقال دهد. لیسانس دهی دانشگاه انتقال تکنولوژی را با کمترین اثرات در محیط پژوهش تسهیل می کند.
Washburn, 2005
دانشگاه به عنوان کسب و کار
تأمین مالی صنعتی برای پژوهش
مدل بازار U
علاقه های حاکم بر پژوهش در دانشگاه های کارآفرین
تعامل کنترل نشده و/یا بی قاعده میان دانشگاه کارآفرین و صنعت می تواند نتیجه تبعیش آمیزی به دانش، پژوهش، و جامعه مربوط به واقعیت دانشگاه ها داشته باشد.

تسهیل کننده ها و موانع می توانند به عنوان عوامل یا نیروهایی که نزدیک یا برخلاف یک هدف اقدام می کنند در نظر گرفته شوند ، که این هم در مورد موضوع مورد مطالعه تولید یک دگرگونی و تنوع در یک دانشگاه از نوع سنتی به نوع کارآفرینانه آن است. ادبیات تحقیق موجود در مطالعه دانشگاه های کارآفرینانه معمولاً این دودستگی عوامل شناسایی را ارائه می دهد که کارآفرینی گرایی را در یک دانشگاه قادر می سازد، پرورش می دهد، یا افزایش دهد (Ropke, 1998; Schulte, 1999; Nelson, 2000; Meyer, 2003; Thursby and thursby, 2003; Schulte, 2004; Chukumba and Jensen, 2005; Clark, 2005; O’Shea, Allen et al., 2005; Toole and Czarnitzki, 2005; Bercovitz and Feldman, 2006)، و یا اینکه مانع می شود، آن را مشکل می سازد، و یا از آن جلوگیری می کند (Ropke, 1998; Meira-Soares and Amaral, 1999; Nelson, 2000; Meyer, 2003; Chukumba and Jensen, 2005; Bercovitz and Feldman, 2006; Renault, 2006). جدول زیر خلاصه ای از عواملی که به طور عادی تسهیل کننده ها و موانع را برای تغییرشکل، با اثرات مرتبه اول و دوم خودشان امکان پذیر می سازد، ذکر کرده است:
جدول 2-12 تسهیل کننده ها و موانع (Ramaprasad & La Paz ,2007)
عامل
اثر مرتبه اول
اثرات مرتبه دوم
تسهیل کننده ها
ایجاد شرکت های انشعابی
ایجاد شرکت هایی که پژوهش پایه ای را به کاربردهای تجاری و آوردن تأمین مالی تازه برای دانشگاه تفسیر می کنند.
اتحادهای استراتژیک با صنعت، بازاریابی برای دانشگاه، مصرف وقت دانشگاه، پیشنهاد شغل

تیم های پژوهشی چند مهارتی
همکاری و انتقاد از رشته های مختلف که می تواند در پژوهش و توسعه های دقیق تر نتیجه دهد.
پخش سریع ایده ها و شکل گیری شبکه های گسترده

حمایت مالی برای کاربردهای تجاری
پرورش ایجاد شرکت های جدید و فراهم کردن تأمین مالی ها برای شروع کسب و کارهای مرتبط با دانشگاه، تنوع منابع درآمدی
بازدهی کم ممکن است ایجاد شده باشد موقعی که شرکت های انشعابی ناموفق رسمی شده هستند و از لحاظ مادی به منابع دانشگاه وابسته هستند.

مدیریت مناسب شرکت های انشعابی
مدیریت حرفه ای با مهارت های کافی برای اداره کل شرکت ها، کاراتر و در استفاده از منابع و برنامه ریزی استراتژیک مؤثرتر هستند.
اعتبار و بازگشت های طولانی مدت

کانال ها و تسهیل کننده های مناسب
تسهیلات (امکانات) و منابع برای توسعه وقف شدند و کاربردهای جدید بازار حمایت می کنند از شروع شرکت ها با فراهم کردن فضایی با هزینه پایین، و با ایجاد سکویی برای همکاری با شرکت های انشعابی دیگر
شبکه سازی میان شروع شرکت ها، توسعه اقتصادی پیرامون پارک های علم و فناوری، افزایش در پیشنهادهای شغلی، عدم کارایی ایجاد شده نه با نرخ کذب رقابتی

کارکردهای تخصصی160
تقسیم شایستگی ها میان مؤسس دانشگاهی و اعضای هیئت مدیره دیگر شرکت های انشعابی، اجازه اقدامات خاص را برای حل ماهیت مختلف مسائل می دهد.
تصمیم شایستگی ها همچنین برای بخش ها و کل دانشگاه با ایجاد دفاتر برای حمایت مدیریت و تشریفات اداری ضروری برای شروع یک شرکت به کار می رود.

پرورش فرهنگ کارآفرینانه در همه سطوح
آگاهی، درک و درگیری بالقوه تمام دانشگاه در اقدام کارآفرینانه
کارآفرینی گرائی اجرایی ممکن است کیفیت و اعتبار بلندمدت دانشگاهی را کاهش دهد.

کیفیت بالای پژوهش و دانشگاه
کاربرد روش های پژوهشی مناسب و نتیجتاً تولید نتایج معتبرتر
اعتبار و طرح بلندمدت

چارچوب اصولی (قانونی) خارجی
حفاظت حقوق دارائی، فروکش ها و سرمایه گذار مخاطره پذیر دولتی برای شرکت های انشعابی اجازه دادند.
پرورش نوآوری، استفاده از نوآوری ها را تحمیل می کند.

توسعه فعال بیوتکنولوژی، تکنولوژی های کامپیوتر، علوم مواد و مهندسی
رشته هایی که راه حل هایی را برای مسائل معروف و حاضر فراهم می کنند، ارتباط قوی با صنعت ایجاد می کند تا به طور انبوه کالاها و خدمات جذاب را برای بازار فراهم کند.
نواحی دیگر ممکن است نیاز به کمک هزینه داشته باشد.
موانع
حمایت مالی کاهش داده شده
منابع در دسترس کم برای پژوهش مالی و فعالیت های دانشگاهی
تحمیل کردن نیاز برای تنوع منابع تأمین مالی، جبر در اثربخشی و سودمندی در استفاده از منابع

چارچوب اصولی خارجی161
محدودیت ها، مراقبت و قانون در استفاده و ایجاد اختراعات جدید
علاقه بیشتر در پژوهشگران برای اینکه یافته هایشان را خصوصی و تجاری سازد.

تفاوت ها در اهداف کوتاه مدت و بلندمدت
تمرکز بر مسئله علمی بی توجهی مدیریت استراتژیک دانشگاه کارآفرین و/یا شرکت های انشعابی
عدم کارایی ممکن است در مدیریت شرکت های انشعابی مربوط به ایده های خوب ظاهر شود.

اثر نامطلوب162
تعصب در پژوهش منجر به فشار صنعتی می شود.
کمبود عینی بودن، کاهش در اعتبار، نظریه های تعصبی

بی میلی به تغییر
مقاومت در تشویق فعالیت های کارآفرینانه
مشکلات ممکن است که درگیری در کاربردهای تجاری را مانع شود، اما ممکن است عملکرد یکی از آن ها در عمل متفاوت باشد.

شرایط خارجی
ناتوانی در تغییر دانشگاه های دولتی در محیطهای رقابتی با مؤسسات دولتی و خصوصی دیگر
راه حل های خلاق باید به منظور رقابت کردن و بقاءیافتن در بازار دانش متصور شود.

تمرکز پژوهش پایه ای163
درک و فهم اولیه پژوهش به عنوان یک جستجو برای بیان حقیقت با زبان فنی پیشرفته
نوآوری های اولیه برای اینکه تجاری سازی شود خیلی نارس و جنینی164 هستند.

2-6 پیشینه تحقیق
2-6-1 پیشینه تحقیق در خارج کشور
کلارک در سال 1998 پنج دانشگاه اروپايي را به منظور شناسایی عوامل گذار کارآفرینانه این دانشگاه ها بررسی می کند. اين دانشگاه ها عبارتند از: دانشگاه وارويک (انگليس)، دانشگاه تونتي (هلند)، دانشگاه استراتکليد (اسکاتلند)، دانشگاه صنعتي چالمرز (سوئد)، و دانشگاه جونسوو (فنلاند). وي يافته هاي خود را از طريق مصاحبه هاي نيمه ساختاري ، مشاهده مستقيم و مستند سازي بدست آورده است و مشارکت اصلي وي، شناسايي پنج عنصر مهم در دانشگاه کارآفرين مي باشد.
کلارک (1998) معتقد است که دانشگاه هاي پويا در قرن بيست و يکم دانشگاه هايي هستند که کارآفرين بوده و بتوانند ارزش هاي تخصصي و مديريتي را ارائه کنند. وي همچنين اظهار مي دارد که هدفمند کردن فعاليت ها، ايجاد توازن ميان پژوهش ها، آموزش و خدمات اجتماعي و تنوع در تأمين بودجه از جمله ويژگي هاي بارز دانشگاه هاي پويا در قرن جديد است.
وي به اين نتيجه رسيد که دانشگاه ها در هنگام گذار به کارآفرين شدن، از پنج عامل اثرگذار متأثر مي گردند، اين پنج عامل عبارتند از: هسته هدايتگر تقويت شده، يک محيط پيراموني توسعه اي بسط يافته، يک پايه مالي متنوع، يک فرهنگ کارآفرينانه يکپارچه، و يک هسته آکادميک با انگيزه.
اتزکويتز و همکاران (Etzkowitz et al.2000) مکانيزم ها و ساختارهاي نوظهور توسعه دانشگاه کارآفرين را تبيين مي کنند. مدل آنها چهار مقوله اساسي را در بر مي گيرد: تغيير داخلي شامل بازنگري در وظايف موجود؛ تأثير ميان نهادي165 پروژه هايي که به دستيابي ثبات کمک مي نمايند؛ فرايند هاي ميانجي گري که در آنها يک نهاد متمرکز، غير متمرکز مي گردد؛ و تأثيرات مکرر همکاري سازمان هاي سه جانبه166 (Guerrero et al, 2006).
اتزکويتز (Etzkowitz, 2004) در کوشش بعدي خود، مدل دانشگاه کارآفرين را ارائه مي دهد، مدلي که حاصل مطالعات وي در ارتباط با توسعه دانشگاه کارآفرين در ايالات متحده، اروپا و آمريکاي لاتين است. عوامل موجود در اين مدل نيز از نقطه نظر گوررو و همکاران (Guerrero et al, 2006) به دو دسته رسمي و غير رسمي تقسيم مي شوند. از نظر ايشان، وابستگي دروني با صنعت و دولت و استقلال از ساير حوزه هاي نهادي، اشکال سازماني هيبريد، و تبديل دانش به سرمايه167 از عوامل رسمي و نوسازي مجدد168 عامل غير رسمي مدل آنها بشمار مي آيد.
کربي (2005) در مقاله خود، خلق دانشگاه هاي کارآفرين در انگليس: کاربرد تئوري کارآفريني در عمل، هفت عمل استراتژيک را براي ارتقاء يک مؤسسه شناسايي مي نمايد. در این مطالعه تئوری های کارآفرینی و توسعه مربوط به آن موضوع بررسی شده است تا چیزهایی که نیاز است انجام گیرد تا یک دانشگاه، کارآفرین شود، شناسایی شوند. وی این تحقیق را در دانشگاه سوری169 که در 30 مایلی شهر لندن قرار دارد، انجام داده است. عوامل شناسایی شده عبارتند از: ارتباطات، اجرا و مشارکت، ترفيع فروش170، شناخت171 و پاداش و تصديق172.
گوررو، کربی و اوربانو در سال 2006 ادبيات موجود در زمينه عوامل محيطي مؤثر بر توسعه دانشگاه کارآفرين را بررسی کردند. آنها در مدل خود از تئوري اقتصاد نهادي173 و رويکرد نورث (North, 1990; 2005) بمنظور تمرکز بر عوامل نهادي رسمي و غير رسمي مؤثر بر دانشگاه کارآفرين بهره مي برند. آنها در اين مرور ادبيات از سه منبع اطلاعاتي مختلف استفاده کرده اند که عبارتند از: کتاب ها، ژورنال هاي آکادميک، و مقالات کاري. اين تحقيق بازه زماني سال هاي 1965 تا 2005 را مورد بررسي قرار مي دهد. مشارکت هاي اصلي آنها عبارتند از: الف. بکارگيري اقتصاد نهادي بمنظور تجزيه و تحليل دانشگاه هاي کارآفرين و سازماندهي ادبيات اين زمينه، و طراحي سياست ها.
آنها عوامل را به دو دسته تقسيم نموده که عبارتند از: ساختار سازماني دانشگاه و اداره دانشگاه، معيارهاي حمايتي از شرکت هاي نوپاي دانشگاهي، و برنامه هاي آموزش کارآفريني دانشگاهي، به عنوان عوامل رسمي؛ و گرايش دانشگاهيان به کارآفريني، موضوع کارآفريني در دانشگاه و مدل هاي نقش، موارد نمونه و سيستم هاي پاداش دانشگاهي، به عنوان عوامل غير رسمي.
کانو و همکاران174 (2006) ادبیات دانشگاه های کارآفرین را با رویکرد سازمانی گردآوری نموده اند. هدف از این تحقیق شناسایی عوامل رسمی و غیر رسمی تسهیل کننده فرآیند شکل گیری دانشگاه کارآفرین بوده و ادبیات گردآوری شده نشان می دهد اجماع نظری در خصوص تعریف دانشگاه کارآفرین وجود ندارد. بیشتر مدلهای مورد استفاده برای دانشگاه کارآفرین مانند کلارک (1998)، اسپورن (2001)، اتزکویتز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع دانشگاه کارآفرین، مدل مفهومی، موجودیت ها، انتقال تکنولوژی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع دانشگاه کارآفرین، کارآفرینی، کسب و کار، فرهنگ کار