پایان نامه رایگان با موضوع دانشگاه کارآفرین، مدل مفهومی، موجودیت ها، انتقال تکنولوژی

دانلود پایان نامه ارشد

که توسط صوره و همکاران صورت گرفته است (Sooreh et al., 2011) مدلی ترکیبی از مدل گوررو و همکاران (Guerreo et al., 2006) و سلام زاده و همکاران (Salamzadeh et al., 2011) ارائه شده است. در این مقاله که تحقیقی آمیخته بشمار می آید، با بهره گیری از گروه های کانونی و نظرات خبرگان مدلی مفهومی ارائه شده و سپس اجزا هر بعد مدل با استفاده از تکنیک تاپسیس و تجزیه و تحلیل اهمیت-عملکرد رتبه بندی و تعیین وضعیت شده اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که می توان دانشگاه کارآفرین را در قالب چارچوبی شامل نه بلوک اساسی مطرح نمود. همچنین وضعیت کنونی دانشگاه کارآفرین در ایران از دید خبرگان و صاحبنظران سنجیده شده است. مدل پیشنهادی ایشان در زیر نشان داده شده است.
جدول 2-10 چارچوب مفهومی دانشگاه کارآفرین (Sooreh et al., 2011)

عوامل محیطی
عوامل داخلی

رسمی
غیر رسمی

درونداد ها
سیاست ها و مأموریت های کارآفرینانه سیستم آموزش عالی؛ ویژگی های مدیریت دانشگاه؛ انواع معیارهای حمایتی؛ کانال های ارتباطی در دسترس؛ دوره های کارآفرینانه در دسترس؛ و برنامه های کارآفرینانه در دسترس
قصد دانشجویان بالقوه؛ مطلوبیت دانشجویان بالقوه؛ امکانات دانشجویان بالقوه؛ قصد دانشگاهیان بالقوه؛ مطلوبیت دانشگاهیان بالقوه؛ و امکانات دانشگاهیان بالقوه

دانشجویان، اساتید و کارکنان کنونی؛ منابع مالی؛ منابع اطلاعاتی؛ قابلیت های کارآفرینانه؛ انتظارات جامعه، صنعت، دولت و بازار؛ و مأموریت کارآفرینانه دانشگاه

فرایند ها
ساختاردهی سازمانی؛ سیستم ها و فرایند ها؛ استقلال از دولت؛ تعیین سطوح سلسله مراتبی؛ سرمایه تخصیص یافته به معیارهای حمایتی؛ و سرمایه تخصیص یافته به ارتباطات
منابع آموزشی؛ آموزش اساتید؛ و فرایند های محیطی مشوق
قوانین و مقررات؛ روش های آموزش؛ روش های مدیریتی؛ روش های پشتیبانی؛ فرایند تجاری سازی؛ روش انتخاب دانشجو؛ روش های تأمین مالی؛ شبکه سازی؛ فرایند های تعامل چند جانبه (بین دانشجویان، اساتید، کارکنان، محققین صنعت، مراکز کارآفرینانه، صنایع، تصمیم گیرندگان و جامعه)؛ فعالیت های نوآوری، تحقیق و توسعه؛ و فرایند های جبران خدمت و سیستم های پاداش
بروندادها
سیستم های شبکه سازی کارآفرینانه؛ شرکا و وابستگان استراتژیک؛ و سیستم ها و معاهدات تجاری سازی
الگو های نقش سفارشی؛ و فرهنگ کارآفرینانه
منابع انسانی کارآفرین (شامل اساتید دانشگاهی، دانش آموختگان، محققین و کارکنان)؛ تحقیقات اثربخش در راستای نیازهای بازار؛ ابداعات و اختراعات؛ شبکه های کارآفرینانه؛ مراکز کارآفرینانه (مانند انکوباتورها، پارک های علم و فناوری، شرکت های انشعابی، و غیره)

2-4-13 مدل مفهومی پویا سلام زاده و همکاران
سلام زاده در سال 1390 پژوهشی تحت عنوان « طراحی مدل مفهومی پویا برای دانشگاه کارآفرین » انجام داده است. مدل مفهومی این تحقیق، از مدل گوررو و اوربانو (2010) الهام گرفته شده و عوامل داخلی دانشگاه را بر اساس دیدگاه منبع محور159 مورد بررسی قرار می دهد. در این مدل، سه موجودیت اصل در نظر گرفته شده اند:
مأموریت دانشگاه: شامل خصیصه های تولید کارآفرینان و جویندگان کار، انتشار مقالات با مضامین عملی، انتقال دانش ( پتنت ها، لیسانس ها، شرکت های انشعابی)، مشارکت در توسعه منطقه ای و اجتماعی، ارتقاء یک فرهنگ کارآفرینانه.
منابع دانشگاه: شامل منابع انسانی، منابع مالی، منابع فیزیکی، منابع تجاری، و … .
قابلیت های دانشگاه: شامل پیشینه دانشگاه، جایگاه دانش، شرکای دانشگاه، محلیت دانشگاه و… .
در کنار این سه موجودیت، عوامل بازدارنده نیز به عنوان یک موجودیت مهم برای نشان دادن پویایی مدل اضافه شده است. بطور کلی، شکل زیر، نمایی کلی از مدل مفهومی پژوهش را نشان می دهد.

شکل 2-7 مدل مفهومی دانشگاه کارآفرین (سلام زاده، 1390)
روابط مختلفی بین موجودیت های مدل مفهومی پیشنهادی ارائه شده است. این روابط عبارتند از:
رابطه هدایتگری (R1): این رابطه نشان دهنده هدایتگری موجودیت مورد نظر بر موجودیت های دیگر می باشد. در این مدل، مأموریت دانشگاه نقش هدایتگری بر سایر موجودیت های دانشگاه را دارد.
رابطه بازدارنده (R2): این رابطه نشان دهنده بازدارندگی موجودیت موردنظر بر سایر موجودیت ها است. در این مدل، عوامل بازدارنده، نقش بازدارندگی بر سایر موجودیت های دانشگاه دارند.
رابطه هم افزایی (R3): این رابطه نشان دهنده هم افزایی موجودیت موردنظر بر سایر موجودیت ها می باشد. در این مدل، بین منابع و قابلیت های دانشگاه رابطه هم افزایی وجود دارد. در عین حال، منابع و قابلیت ها نسب به مأموریت دانشگاه نیز رابطه هم افزایی دارد.
در این تحقیق سعی شده است تا با تمرکز بر ابعاد درونی دانشگاه کارآفرین، مدلی ارائه گردد که در عین دربرگیرندگی و انسجام، قابلیت پویایی نیز داشته، و رویکردهای سابق را در بر بگیرد. بدین سبب، از مدل گوررو و اوربانو (2010) الهام گرفته و با در نظر گرفتن ادبیات و انجام مصاحبه با خبرگان، مدل مفهومی پویای دانشگاه کارآفرین ارائه گردید. در ادامه، مدل بدست آمده شبیه سازی شده و رفتار خصیصه های سیستم، قبل و بعد از شبیه سازی، به تصویر کشیده شد.
بعد از اعمال متغیرهای سیاستی، رفتار سیستم تغییر نموده و وخیم تر شد. این امر نشان دهنده این است که با اعمال متغیرهای سیاستی بیشتر رفتار سیستم تغییر کرده، و پیچیده تر می شود. با این اوصاف، می توان نتیجه گرفت که برای درک و ترسیم بهتر رفتار سیستم دانشگاه کارآفرین می توان متغیرهای سیاستی حاکم بر سیستم را شناسایی نموده و تأثیر اعمال آنها را بر رفتار سیستم بررسی کرد. شکل زیر، مدل کلی تحقیق و ماهیت روابط بین موجودیت های آن را نشان می دهد. هر یک از این موجودیت ها (4 موجودیت) دارای خصیصه ها (13 خصیصه) یی بوده، و هر یک از این خصیصه ها با شاخص ها (65 شاخص) یی سنجیده شده اند. خصیصه های این 4 موجودیت برای مدل مفهومی پویا عبارتند از:
پرورش کارآفرین، پژوهش های کاربردی، انتقال دانش و فناوری، مشارکت در توسعه اجتماعی و اقتصادی، توسعه فرهنگ کارآفرینانه، منابع سخت، منابع نرم، جایگاه و محلیت دانشگاه، پیشینه دانشگاه، شبکه و شرکای دانشگاه، مدیریت و جذب منابع، سیاسی کاری و لابی گری، مقاومت ها.
متغیرهای سیاستی نیز با توجه به میزان اثر خود در مدل لحاظ شده، و رفتار سیستم را بعد از اعمال شان شکل می دهند. می توان گفت، هرچه میزان متغیرهای سیاستی اعمال شده در مدل جامع تر و مانع تر باشند، رفتار سیستم به رفتار واقعی اش نزدیک تر خواهد بود.

2-5 عوامل پیش برنده و بازدارنده
مدل هایی که در ادبیات تحقیق آمده است، عواملی را در رابطه با دانشگاه های کارآفرین بررسی می کنند. در این قسمت ما عوامل پیش برنده و بازدارنده را در قالب عوامل تسهیل کننده و موانع بیان می کنیم.
پدیده ی دانشگاه کارآفرین یک جنبه از مدل های نوآوری را درنظر گرفته است و یک نقش کلیدی را در حمایت از توسعه اجتماعی- اقتصادی یک منطقه ایفا می کند (, 2000 Etzkowitz & Leydesdorff). بعلاوه، تجاری سازی پژوهش تأمین مالی شده دولتی، قدرت افزایش بازگشت ها در سرمایه اجتماعی را دارد. هرچند درگیری دانشگاه ها در استفاده های تجاری و پژوهش حمایت شده توسط شرکت ها، یک موضوع جدال برانگیز است، برخلاف آن چیزی که بحث شده است که عینی بودن پژوهش به توافق رسیده است موقعی که بهره های اقتصادی افراد و مراکز به نتایج پژوهش مربوط شده اند (Washburn,2005). مطالعات قبلی توجه خودشان را به شناسایی عواملی متمرکز کرده اند که اعمال کارآفرینانه را در دانشگاه ارتقا می دهند یا مانع از آن می شوند و بر تغییر دانشگاه های سنتی به کارآفرینانه اثر می گذارد و موجب آن می شود. یافته های اصلی آنها و رایج ترین عوامل که در رابطه با عوامل پیش برنده و بازدارنده که با آن سروکار داریم، درجدول زیر ارائه شده است:
جدول 2-11 ادبیات تحقیق مربوط به دانشگاه کارآفرین و عوامل شناسایی شده آن ها (Ramaprasad & La Paz ,2007)
نویسنده و سال
تمرکز مطالعه
عوامل شناسایی شده
یافته های اصلی
Bercovitz & Feldman, 2006
انتقال تکنولوژی از دانشگاه ها به صنعت
توسعه علوم کامپیوتر، زیست شناسی مولکولی و علوم مواد
نیاز برای منابع جدید منجر به کسادی مرتبط با بودجه می شود.
سیاست های دولت به افژایش بازگشت های پژوهش تأمین مالی شده دولتی منجر شد.
قراردادها یا امتیازات پژوهش مورد حمایت
ایجاد شرکت های انشعابی
بی میلی دانشگاه به تشویق در زمینه فعالیت های انتقال تکنولوژی و آشکار دانش خود.
انتقال تکنولوژی انجمن های اجتماعی، حقوق قانونی و علاقه مندی های اقتصادی را درگیر می کند. مأموریت دانشگاه ها تقاضاهای جدید بر آن ها را قرار می دهد و سؤالات را دربارۀ نقش پژوهش دانشگاه ها در اقتصادهای پیشرفته را می پروراند.
Chukumba, 2005
تجاری سازی ابداعات دانشگاه ها در لیسانس دهی
کیفیت دانشگاه مخصوصاً در مهندسی
شرایط بازار مالی (اس اند پی 500، نرخ بهره)
دفتر انتقال تکنولوژی
تنوع منابع درآمدی
بازگشت های مورد تقاضا در سرمایه گذاری مخاطره پذیر
کیفیت مهندسی و مخترع، تعداد افشاها در دفتر انتقال تکنولوژی (TTO)، سن TTO، نرخ صنعتی به حمایت پژوهشی فدرال، و نرخ رشد در اس اند پی 500 رابطه مستقیم و مثبت دارند و به طور مؤثر به لیسانس دهی مربوط می شود. بازگشت ها به سرمایه گذار مخاطره پذیر و نرخ بهره اثرات منفی و مؤثری بر لیسانس دهی دارند.
Clark, 2004
مسیرهای تبدیل شدن به دانشگاه کارآفرین
درآمد متنوع دانشگاه
ظرفیت قوی رهبری
محیط تمدید شده توسعه ای
منطقه مرکزی و حیاتی دانشگاهی تحریک شده
پذیرش فرهنگ کارآفرینانه
مسأله رقابت در بازار دانش مجبور می کند که دانشگاه ها مؤثر باشند. در محیط رقابتی اعتبار و شهرت حیاتی است و یک مسیر با لبه ثابت مناسب نیست تا با تغییرات مواجه شود.
Meyer, 2003
مکانیزم های حمایت برای کارآفرینی دانشگاهی
ایجاد شرکت های انشعابی
حمایت مالی
مدیریت خصوصی
انکوباتورها یا پارک های علمی
جدایی میان شایستگی های مدیریتی و آکادمیک
تأمین مالی اولیه تا حمایت شرکت های جدید سودمند شود، اما ممکن است از کارایی اقتصادی جلوگیری کند موقعی که تأمین های مالی برای مدت زیادی انجام شده است. تسهیلات سودمند هستند نه تنها موقعی که به عنوان یک ابزار شبکه استفاده شدند، بلکه از کارایی اقتصادی جلوگیری می کند موقعی که به آسانی استفاده شد تا در هزینه ها صرفه جویی کند.
O’shea, Allen, Chevalier, Roche, 2005
فاکتورهای موفق برای تولید دانش بر اساس شرکت های انشعابی
سابقه موفقیت
کیفیت بالای دانشگاه
گرایش قوی در علوم زندگی، شیمی و علوم کامپیوتر
درصد بالایی از تأمین مالی صنعتی
منابع تجاری
محاسبه منابع ملموس و ناملموس برای فعالیت شرکت های انشعابی دانشگاه. ویژگی های سازمانی دانشگاه ها یک نقش مؤثری در رفتار کارآفرینانه دانشگاه ها ایفا می کند، و نهایت نویسنده پیشنهاد می دهد که سیاستمداران باید مکانیزم ها را برای شناسایی، مراقبت و تجاری کردن دارائی فکری ایجاد کند.
Renault, 2006
مشوق هایی برای کارآفرینی دانشگاه ها
باورها درباره مأموریت دانشگاه
سیاست های مشوقی دانشگاه
نگرانی های اخلاقی درباره سرمایه داری آکادمیک
کیفیت آکادمیک
اعتقادات شخصی فردی درباره نقش مناسب دانشگاه ها مهم ترین پیشگوئی کننده رفتارشان هستند. کیفیت آکادمیک و اهمیت سیاست ها برای انتقال تکنولوژی همچنین حیاتی ترین عوامل در خلال انتقال تکنولوژی هستند. ناسازگاری علاقه و تضاد تعهد ممکن است که تعداد شرکت های انشعابی را کاهش دهد.
Ropke, 1998
تجزیه و تحلیل کارآفرین گرائی در دانشگاه
یادگیری شایستگی های جدید
موانع فرهنگی
چشم انداز دانشگاه ها به عنوان عامل انتقال، اما نه به عنوان نوآور
یک دانشگاه کارآفرین شایستگی ها را به عنوان یک بلوک توسعه می دهد و درونی می سازد.
Schulte, 2004

دانشگاه به عنوان ایجادکننده شغل
مدیریت خصوصی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع کسب و کار، کارکنان دانشگاه، دانشگاه کارآفرین، عوامل بازدارنده Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع دانشگاه کارآفرین، توسعه دانشگاه، کسب و کار، توسعه دانش