پایان نامه رایگان با موضوع دانشگاه الزهراء، مشارکت مردم

دانلود پایان نامه ارشد

استراتژي هاي کلان 217
2. در مرحله تطبيق 218
1. 2. شناخت دقيق تر محيط داخلي و بين اللمللي 218
2. 2. آسيب شناسي نظام 218
3 . 2. گسترش راهکارهاي نظارتي 218
4. 2. برخورد قاطع با تخلفات 218
5. 2. نهادينه سازي فرهنگ پاسخگويي 218
6. 2. روزآمد کردن شيوه ها 218
3. در مرحله تطابق 218
1. 3. معرفي صحيح کارآمدي نظام اسلامي 218
2. 3. ايجاد همگرايي 219
3. 3. پرهيز از عوامل تنش زا 219
4. 3. استفاده از فرصت ها 219
فهرست منابع 220

فهرست جداول و نمودارها
عنوان صفحه

1. نمودار ايستون براي سيستم سياسي 16
2. نمودار نظام سياسي و کارويژه هاي آن 21
3. نمودار ساختار و کارکرد نظام سياسي اسلام 21
4. نمودار سيستم سياسي و سطوح کارکرد ها از نظر آلموند 24
5. نمودار مشروعيت و کارآمدي 38
6. نمودار رابطه مشروعيت و کارآمدي 40
7. نمودار رابطه مشروعيت الهي و کارآمدي 41
8. نمودار چرخه کارآمدي و وفاداري دولت و ملت 42
9. جدول شاخصه هاي کارآمدي نظام سياسي 54
10. جدول آثار علمي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران 72
11. نمودار عمل به تکليف 145
12. نمودار نظريه ترکيبي با محوريت تکليف گرايي 175
13. نمودار عملکرد سيستم سياسي 176
14. نمودار رابطه تکليف گرايي با کارآمدي سياسي 214
15. نمودار رابطه متقابل تکليف گرايي با کارآمدي سياسي 215

مقدمه) طرح تحقيق)

1. طرح مساله ، بيان هدف و ضرورت آن
يکي از مهمترين مسائل نظامهاي سياسي و انقلاب ها، موضوع کارآمدي سياسي و موفقيت در دستيابي به اهداف است که ارتباط مستقيمي با بهبود کل نظام اجتماعي، توسعه کشور، جلب اعتماد مردم، افزايش مشروعيت و تداوم حکومت ها دارد. از گذشته هاي دور، متفکران و انديشه ورزان جامعه بشري در کنار بررسي انواع نظام هاي سياسي و حقانيت آنها، چگونگي تحقق کارويژه هاي نظام سياسي در جهت تحقق اهداف، تأمين نيازها و خواسته هاي مردم را مد نظر داشته اند. امروزه اين موضوع يکي از کانون هاي مباحث سياسي بوده و روز به روز بر اهميت آن افزوده مي شود. در دوران جديد به علت گستردگي و عمق تأثيرات نظام سياسي بر سرشت و سرنوشت جامعه و وابستگي شديد و اجتناب ناپذير سعادت، رفاه و امنيت امروز و فرداي اقشار و آحاد جامعه به نوع ساختار و شيوه هاي حکومتي، اين موضوع از جايگاه ويژه اي برخوردار است. از اين رو پيرامون ماهيت کارآمدي سياسي، عوامل تأثير گذار بر آن، ميزان ارتباط و نحوه تأثيرگذاري آن بر ساير موضوعات سياسي و چگونگي ارزيابي و سنجش آن، ديدگاههاي مختلفي در ميان انديشمندان سياسي وجود داشته و رهيافت هاي متنوعي – نظير “تئوري سيستمي”، “تئوري توفيق”، “تئوري رضايت مردم”، “تئوري انجام تکليف”- ارائه گرديده است.
امروزه پس از گذشت سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي، نظام جمهوري اسلامي با چالش کارآمدي سياسي مواجه و يكي از سؤالات اساسي مطرح در ميان نخبگان داخلي و خارجي، بحث كارآمدي نظام سياسي اسلام مي باشد. بي‌ترديد ميان صحت و اتقان يك انديشه سياسي و كارايي و توانايي نظام سياسي برآمده از آن در پاسخگويي به مسائل و مشكلات جامعه و تحقق اهداف خويش، رابطه مستقيمي برقرار است. و در کارآمدي نظام هاي سياسي لازم است مباني نظري و انديشه اي بوجود آورنده آن و سازوکارهاي تحقق اهداف، مورد کنکاش و دقت نظر قرار گيرد.
در بررسي انديشه سياسي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، با اصل تکليف گرايي و عمل بر اساس وظيفه شرعي مواجه مي باشيم که در مواضع و تصميم گيري هاي متعدد خويش از زمان شروع نهضت انقلابي خويش تا فرايندهاي مختلف انقلاب و نظام جمهوري اسلامي، همواره بر رعايت اين اصل تأکيد داشته و تصريح کرده‌اند که تمامي رفتارهاي ايشان بر اساس عمل به تکليف بوده است: ” ما بنا داريم به تکليف عمل کنيم”(صحيفه نور، 1383، ج 6: 220).
به همين دليل در اين پژوهش تلاش مي شود با بررسي و تحليل محتواي آثار و انديشه هاي امام خميني (ره) به عنوان بنيانگذار و طراح نظام جمهوري اسلامي، كارآمدي حكومت از ديدگاه ايشان و سازوکار تحقق آن خصوصاً از جنبه تکليف گرايي مورد کنکاش و دقت نظر قرار گيرد. در اين راستا ضمن توضيح و تحليل “كارآمدي سياسي” و نظريه هاي مربوطه به بيان مباني انديشه سياسي بنيانگذار جمهوري اسلامي پيرامون مکانيسم تحقق کارآمدي سياسي در حكومت اسلامي، و ارتباط تکليف گرايي با کارآمدي سياسي از ديدگاه ايشان مي پردازيم.

2. پرسش هاي پژوهش
پرسش اصلي که در اين تحقيق بررسي مي شود اين است که؛
” در انديشه سياسي بنيانگذار جمهوري اسلامي تکليف گرايي چه تأثيري بر کارآمدي سياسي و ارزيابي آن دارد؟”
و مهمترين پرسش هاي فرعي تحقيق حاضر عبارتند از:
1.کارآمدي سياسي چيست؟
2.کارآمدي سياسي چه نقشي در نظام هاي سياسي ايفا مي نمايد؟
3. راههاي ارتقاء کارآمدي سياسي کدام است؟
4. چه نظريه هايي پيرامون ارزيابي کارآمدي سياسي وجود دارد؟
5. انديشه سياسي بنيانگذار جمهوري اسلامي بر اساس کدام مباني و اصول شکل گرفته است؟
6 . بنيانگذار جمهوري اسلامي از چه منظري به کارآمدي سياسي مي نگريست؟
7 . بنيانگذار جمهوري اسلامي براي کارآمدي حکومت چه ساز و كاري را پيشنهاد مي‌كند؟
8 . در ارزيابي کارآمدي سياسي، ديدگاه ايشان بر کداميک از نظريه هاي مربوطه قابل تطبيق است؟
9. تکليف گرايي چيست؟
10. معيارها و ضوابط شناخت تکليف در انديشه بنيانگذار جمهوري اسلامي کدام است؟

3. فرضيه هاي پژوهش
در پاسخ به اين پرسش ها با مطالعه انديشه ها و آثار بنيانگذار جمهوري اسلامي اين فرضيه ها مورد بررسي است که؛
1. کارآمدي سياسي و تلاش براي تحقق اهداف نظام سياسي مورد تاکيد بنيانگذار جمهوري اسلامي است رهبر کبير انقلاب اسلامي از منظر جهان بيني توحيدي و ارزشهاي ديني به مقوله حکومت داري، اهداف نظام سياسي و روشهاي تحقق آن نگريسته، و کارآمدي سياسي در گرو پايبندي فکري و عملي به تعاليم اسلامي است.
2. ايشان در کارآمدي سياسي همواره بر لزوم انجام وظايف و تکاليف الهي که بر عهده کارگزاران و دولتمردان و بخشهاي مختلف جامعه است, تأکيد داشتند.
3. کارآمدي سياسي مورد نظر ايشان مبتني بر ارزشها و جهانبيني اسلامي در ابعاد مختلف فردي و اجتماعي است و در حوزه مديريت سياسي، نظام سياسي مکلف به رعايت شاخصه هايي نظير علم و آگاهي، عقلانيت و اجتهاد، مقتضيات زمان و مکان، آرمانگرايي واقع بينانه، مديريت شايسته سالار، حسن تدبير، انتقاد پذيري و مشورت و … مي باشد که نقش بسيار مهمي در کارآمدي سياسي و موفقيت نظام اسلامي در تحقق اهداف خويش دارد.
از اين منظر تکليف گرايي بر کارآمدي سياسي و مولفه هاي سنجش آن (اهداف، امکانات و موانع) تاثير مستقيم دارد و علي رغم اينکه تمامي نکات مثبت و مفيدي که در ساير نظريه ها وجود دارد، در اين نظريه اخذ مي شود، نمي توان کارآمدي نظام اسلامي را بر اساس ساير الگوهاي رقيب نظير تئوري سيستمي، تئوري توفيق، رضايت شهروندان و… دانسته و مورد سنجش قرار گيرد.
از اين رو فرضيه اصلي تحقيق حاضر عبارت است از اينکه در ديدگاه بنيانگذار جمهوري اسلامي:
” تکليف گرايي تأثير مهمي در تحقق کارآمدي سياسي و ارزيابي ميزان تحقق آن دارد.”

4. مفاهيم و متغيرها
در تحقيق حاضر متغير مستقل عبارت است از “تکليف گرايي”. در تکليف گرايي انگيزه و راهنماي انديشه، عمل و کنش سياسي، انجام وظيفه ديني و تبعيت از دستورات الهي است. مهمترين شاخصه‏هاي تکليف گرايي که ارتباط مستقيمي با کارآمدي سياسي نظام اسلامي دارند عبارتند از التزام بينشي و رفتاري به: 1. وحي انديشي و خدامداري؛ 2. عقل‏گرايي اسلامي؛ 3. علم جويي؛ 4. رعايت مصالح عامه؛ 5. کارشناسي ، تدبير و دور انديشي؛ 6. آموزه ها و ارزشهاي ديني.
و متغير وابسته تحقيق حاضر” کارآمدي سياسي” است. كارآمدي سياسي عبارت است از “موفقيت نظام سياسي در تحقق اهداف با توجه به امكانات و موانع ” مهمترين شاخص‏هاي کارآمدي سياسي از منظر تکليف گرايي عبارتند از؛ الف . در مرحله تشخيص تکليف: 1. اهميت دادن به اطلاعات؛ 2. اهتمام به کارشناسي و توانايي هاي علمي و تجربي جامعه؛ 3. تدوين استراتژي کلان؛ 4. اهتمام به برنامه ريزي و مقتضيات زمان و مکان؛ 4. ايجاد نظام تصميم سازي و تصميم گيري عقلاني؛ 5. رعايت دو اصل واقع بيني و آرمانگرايي؛ و … .
ب . در مرحله انجام تکليف: 1. ايجاد ساختارها و سامان دهي مناسب؛ 2.قانون گرايي؛ 3. شايسته سالاري؛ 4. مشورت و کارشناسي؛ 5. مشارکت مردمي؛ 6.نظارت و پاسخگوئي؛ و … .

5 .سابقه پژوهش
بر اساس بررسي هاي مفصل و طولاني مدتي که انجام شد، چنين تحقيق جامعي- که به بر اساس مدلي نظري و علمي، به بررسي کارآمدي سياسي و تکليف گرايي از منظر بنيانگذار جمهوري اسلامي و رابطه ميان اين دو پرداخته باشد- در قالب کتاب، پايان نامه و مقاله انجام نشده، هرچند تحقيقات مفيدي پيرامون متغيرهاي پژوهش و برخي بخشهاي تشکيل دهنده آن در منابع ذيل قابل استفاده و دستيابي است:
1. 5. انديشه سياسي بنيانگذار جمهوري اسلامي:
1. موسوي خميني، سيدروح الله، 1383، صحيفة نور، تهران: انتشارات سازمان مدارك فرهنگي؛ 2. موسوي خميني، سيدروح الله، صحيفة امام، 1387، تهران: مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني؛ 3. موسوي خميني، سيدروح الله، ولايت فقيه، 1357، تهران: انتشارات اميركبير؛ 4. موسوي خميني، سيدروح الله، وصيتنامه سياسي الهي رهبر کبير انقلاب اسلامي، 1369، تهران: اسوه؛ 5. قاضي زاده، کاظم، انديشه هاي فقهي- سياسي امام خميني، 1377، تهران: مرکز تحقيقات استراتژيک رياست جمهوري؛ 6. دهشيري، محمدرضا، درآمدي بر نظريه سياسي امام خميني، 1379، تهران : مرکز اسناد انقلاب اسلامي؛ 7. عبدالحسين، ضميري، حکمراني مطلوب در انديشه سياسي امام خميني، 1388، تهران: دفتر گسترش توليد علم؛ 8. جهان بزرگي، احمد، انديشه سياسي امام خميني، 1381، تهران: دانش و انديشه معاصر؛ 9. نرم افزار روح الله(2)؛ و… ، در اين منابع مي توان به ديدگاههاي بنيانگذار جمهوري اسلامي پيرامون مباحث و موضوعات سياسي دست يافت.
2. 5. مباحث نظري پيرامون کارآمدي سياسي
1. آلموند و پاول، چارچوبي نظري براي بررسي سياست تطبيقي، ترجمه طيب، عليرضا، 1381 تهران: مرکز آموزش مديريت دولتي؛ 2. ژان بلاندل، حكومت مقايسه اي، ترجمه مرشدي زاده، علي، 1378 ، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي؛ 3. قوام، عبدالعلي، سياست هاي مقايسه اي، 1373، تهران: سمت؛ 4. چيلكوت، رونالد، نظريه هاي سياست مقايسه اي، ترجمه بزرگي، وحيد، طيب، عليرضا، 1377، تهران: خدمات فرهنگي رسا؛ 5 . سيف زاده، حسين، مدرنيته و نظريه هاي جديد علم سياست، 1379، تهران: نشر دادگستر؛ 6. لوسين پاي و ديگران، بحران ها و توالي ها در توسعه سياسي، ترجمه خواجه سروي، غلامرضا،1380، تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي؛ 7. ابوالحمد، عبدالحميد، مباني علم سياست، 1376، تهران: توس؛ 8. لاريجاني، محمدجواد، حکومت مباحثي در مشروعيت و كارآمدي، 1373، تهران: سروش.
به غير از کتاب اخير که بخشهاي اصلي آن پيرامون کارآمدي و نظريه هاي آن است، ساير منابع مذکور تنها بخش کمي به بيان کارآمدي، اهميت آن و کارويژه هاي نظام سياسي و چگونگي تحقق آن اختصاص يافته است.
3. 5. کارآمدي از منظر اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي
منابعي که کارآمدي را از منظر اسلام يا بنيانگذار جمهوري اسلامي مورد بررسي قرار داده اند؛
1. 3. 5 .کتاب ها:
1. صنيعي منفرد، محمدعلي، رساله‌اي در تثبيت و کارآمدي نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران از ديدگاه مهندسي سيستم‌ها و علم مديريت، 1380، تهران: دانشگاه الزهراء؛ در اين كتاب نظام‌ سياسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ عنوان‌ يك‌ سيستم‌ ديناميكي‌ و يك‌ سازمان‌ بزرگ‌ از ديدگاه‌ مهندسي‌ سيستم‌ها و علم‌ مديريت‌ مورد مطالعه‌ و بررسي‌ قرار گرفته‌ است‌. در اين بررسي، ابتدا طبقه بندي چالش‌هاي‌ عملي‌ و تجربه‌ شده‌ در طول‌ بيش‌ از بيست‌ سال‌ اداره‌ كشور و ارتباط‌ اين‌ چالش‌هاي‌ مديريتي‌ و عملياتي‌ با چالش‌هاي‌ نظري‌ و مفهوم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع مشارکت مردم، انتقال اطلاعات، صدور انقلاب، علم اقتصاد Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع علم اقتصاد، دانشگاه تهران، نهج البلاغه، منابع معتبر