پایان نامه رایگان با موضوع حمایت اجتماعی، سلامت عمومی، حمایت عاطفی، توزیع فراوانی

دانلود پایان نامه ارشد

علامه طباطبایی و همچنین نامه معرفی از دانشگاه همکاری لازم را نداشتند.
سوم: عدم همکاری دانشجویان در پر کردن پرسشنامه ها بود. این نکته قابل ذکر است که قبل از پژوهشگر، دانشجویانی با موضوعات دیگر به ایشان مراجعه کرده بودند که بنا به گفته ی ایشان، هیچ نتیجه ای حاصل نشده است. به این دلیل ودلایل دیگر یا از پر کردن پرسشنامه امتناع می کردند یه با دلسردی وعدم رغبت پرسشنامه ها را پر می کردند که تمام این موارد فرآیند تکمیل پرسشنامه را بسیار سخت می نمود.
چهارم: محدودیت زمانی، که مانع از انجام پژوهش جامع تر دراین زمینه بود.
پنجم: عدم توانایی جهت کنترل همه متغیرهای اثرگذار برمیزان سلامت عمومی جامعه هدف

مقدمه:
با توجه به مطالب بررسی شده در مباحث مبانی نظری، رهنمودهای روش شناسانه ویافته های حاصل از روش پیمایش که در فصل قبل به آن اشاره گردید، در این فصل ابتدا نتایج حاصل از پژوهش صورت گرفته را با خلاصه ای از داده های بدست آمده پرداخته شده است. سپس فرضیه های تحقیق را موردبررسی قرار داده ایم ودر پایان پس از ارائه پیشنهادات و موضوعات پیشنهادی برای پژوهش های آتی، محدودیت های پژوهش ونقش مددکار اجتماعی نیز عنوان خواهدشد.
2-5- نتیجه گیری:
کرلینجر معتقد است که “هیچ چیز را از لحاظ علمی نمی توان ثابت کرد، تنها کاری که می توانیم انجام دهیم این است که شواهد مبنی بر درست بودن قضیه ای را بدست آوریم”. بنابراین در امر تجزیه وتحلیل داده های پژوهش هرگز نمی توان واژه اثبات را در معنای منطقی آن بکاربرد، بدین منظور شایسته است که به مرور فرضیات پرداخته وبه استدلال آماری آنها بپردازیم. همچنانکه در ابتدای پژوهش حاضر ذکر کردیم هدف از این تحقیق بررسی تاثیر حمایت اجتماعی برمیزان سلامت عمومی دانشجویان است وبر همین اساس سئوالات وفرضیاتی را مطرح نمودیم وبه بررسی نظری وتجربی آنها پرداختیم که نتایج آن به شرح زیر است.
نتایج بخش توصیفی:
– با توجه به نتایج این پژوهش که میانگین سنی دانشجویان 22.54 نشان داده شده است وهمچنین توجه به اینکه دانشجویان قشر جوان جامعه ما هستند توجه به این گروه برای اینکه نیرویی فعال وشاداب باشند اهمیت ویژه ای دارد و برنامه های خاص خود را برای افزایش انگیزش آنها می طلبد. طبق پژوهشهای انجام شده، جوانان به عنوان نیروی فعال جامعه محسوب می شوند و نقش خطیری در سازندگی کشور ایفا می کنند. بنابراین توجه به سلامت آنها ضروری است. از سوی دیگر، امروزه زندگی شهری واقتضائات آن، افراد وبه ویژه جوانان را با فشارهای روانی، اجتماعی و اقتصادی روبرو کرده است. در این میان یکی از راهبردهای مناسب برای کنار آمدن با فشارهای زندگی روزمره جلب حمایت اجتماعی از سوی افراد وتامین سلامت عمومی آنهاست. به طوری که طبق نظر لین، حمایت اجتماعی یکی از پیش بینی کننده های سلامت محسوب می شود.
– جدول شماره 6-4 توزیع فراوانی افراد بر اساس منبع حمایت اجتماعی بودن اعضای خانواده از نظر آنها را نشان می دهد. برمبنای جدول مذکور، بیشترین میزان پاسخگویان مربوط به کسانی است که نظرشان بر این است که اعضای خانواده درحد زیاد منبع حمایت اجتماعی هستند که 42.9 درصد از کل پاسخگویان را تشکیل می دهد؛ وکمترین میزان مربوط به کسانی است که اعضای خانواده را در حد خیلی کم به عنوان منبع حمایت اجتماعی ارزیابی کرده اند که تنها 1.1 درصد کل پاسخگویان را تشکیل می دهد.
– در جدول شماره 7-4 توزیع فراوانی افراد بر اساس منبع حمایت اجتماعی بودن دوستان از نظر آنها را نشان می دهد. برمبنای جدول مذکور، بیشترین میزان پاسخگویان مربوط به کسانی است که نظرشان بر این است که دوستان درحد متوسط منبع حمایت اجتماعی هستند که 38.8 درصد از کل پاسخگویان را تشکیل می دهد؛ وکمترین میزان مربوط به کسانی است که دوستان را در حد خیلی کم به عنوان منبع حمایت اجتماعی ارزیابی کرده اند که تنها 6.6 درصد کل پاسخگویان را تشکیل می دهد.
– در جدول شماره 8-4 توزیع فراوانی افراد بر اساس منبع حمایت اجتماعی بودن اقوام از نظر آنها را نشان می دهد. برمبنای جدول مذکور، بیشترین میزان پاسخگویان مربوط به کسانی است که نظرشان بر این است که اقوام درحد کم منبع حمایت اجتماعی هستند که 38.2 درصد از کل پاسخگویان را تشکیل می دهد؛ وکمترین میزان مربوط به کسانی است که اقوام را در حد خیلی زیاد به عنوان منبع حمایت اجتماعی ارزیابی کرده اند که تنها 2.8 درصد کل پاسخگویان را تشکیل می دهد.
بنابراین می توان نتیجه گرفت که دانشجویان ابتدا اعضای خانواده، سپس دوستان ودر آخر اقوام را به عنوان منبع حمایت اجتماعی در نظرمی گیرند.طبق ادعای مورین 1989 حمایت خانواده ( حمایت والدین) تاثیر مستقیم و مثبت روی سلامت خانواده دارد. خانواده اولین منبع مراقبتی وحمایتی افراد است. چراکه در هنگام بروز بحران ومشکل، اعضای خانواده با تمام وجود به حمایت از یکدیگر پرداخته وحساب سود وزیان خود را نمی کنند. (رامبد وهمکاران، 53:1389)
.
– با استناد به جدول شماره 14-4 بر اساس متغیر وابسته این پژوهش یعنی سلامت عمومی بیشترین میزان پاسخگویان مربوط به کسانی است که دارای میزان سلامت عمومی در حد متوسط هستند که 57.9 درصد از کل پاسخگویان را تشکیل می دهند و کمترین میزان مربوط به کسانی است که دارای میزان سلامت عمومی در حد پایین هستند که 12.5 درصد کل پاسخگویان را تشکیل می دهند.
-جدول شماره 15-4 توزیع فراوانی افراد برحسب میزان برخورداری از بعد عاطفی حمایت اجتماعی را نشان می دهد. برمبنای جدول مذکور بیشترین میزان پاسخگویان مربوط به کسانی است که از نظر بعد عاطفی حمایت اجتماعی در حد متوسط هستندکه 42.9 درصد کل پاسخگویان را تشکیل می دهند و کمترین میزان مربوط به کسانی است که از نظر بعد ابزاری حمایت اجتماعی در حد پایین هستند که 21.3 در صد از کل پاسخگویان را تشکیل می دهند.
-جدول شماره 16-4 توزیع فراوانی افراد برحسب میزان برخورداری از بعد ابزاری حمایت اجتماعی را نشان می دهد. برمبنای جدول مذکور بیشترین میزان پاسخگویان مربوط به کسانی است که از نظر بعد ابزاری حمایت اجتماعی در حد متوسط هستندکه 49.3 درصد کل پاسخگویان را تشکیل می دهند و کمترین میزان مربوط به کسانی است که از نظر بعد ابزاری حمایت اجتماعی هستند که 23.5 در صد از کل پاسخگویان را تشکیل می دهند.
-جدول شماره 17-4 توزیع فراوانی افراد برحسب میزان برخورداری از بعد اطلاعاتی حمایت اجتماعی را نشان می دهد. برمبنای جدول مذکور بیشترین میزان پاسخگویان مربوط به کسانی است که از نظر بعد اطلاعاتی حمایت اجتماعی در حد متوسط هستندکه 47.4 درصد کل پاسخگویان را تشکیل می دهند و کمترین میزان مربوط به کسانی است که از نظر بعد ابزاری حمایت اجتماعی در حد پایین که 15.5 در صد از کل پاسخگویان را تشکیل می دهند.
ـ با استناد به جدول شماره 18-4 بر اساس مهمترین متغیر مستقل پژوهش حاضر یعنی حمایت اجتماعی، بیشترین میزان پاسخگویان مربوط به کسانی است که دارای میزان حمایت اجتماعی متوسط که 3/44 درصد کل پاسخگویان را تشکیل می دهد و کمترین میزان مربوط به کسانی است که دارای حمایت اجتماعی در حد پایین هستند که 7/22 درصد از کل پاسخگویان را تشکیل می دهد.

نتایج بخش تبیینی:
فرضیه: به نظر می رسد بین میزان حمایت اجتماعی ومیزان سلامت عمومی دانشجویان رابطه وجود دارد.
ـ با استناد به جدول شماره 22-4 رابطه معنادار ومستقیمی بین حمایت اجتماعی و سلامت عمومی وجود دارد. بدین معنا که هرچه دانشجویان از حمایت اجتماعی بالاتری برخوردار بوده اند، متناسب با آن میزان سلامت شان افزایش پیداکرده است. با توجه به بررسی ها فرضیه اصلی مبنی بر تاثیر حمایت اجتماعی بر میزان سلامت عمومی مورد تایید قرارگرفته وتقویت شده است همچنین به زعم لنکستر 1988 حمایت اجتماعی یکی از مهم ترین روش های مقابله ای جهت انطباق با استرس های منفی به شمار می آید. با توجه به بروز وشیوع فشارهای روانی وبیماری های جسمی، موثرترین شیوه پیشگیری از بروز فشارها واختلالات جسمی و روانی، ایجاد حمایت های اجتماعی وابعاد سه گانه ی آن ( حمایت عاطفی، ابزاری واطلاعاتی) می باشد. طبق مطالعه برکمن 1984، لازاروس وفوکمن 1984، حمایت اجتماعی می تواند به عنوان عاملی درجهت کاهش پیامدهای فیزیکی وروانی موقعیت های استرس زا عمل نماید واثرات پیشگیرانه ودرمان کننده داشته باشد. کمک گرفتن از منابع رسمی وغیررسمی حمایت اجتماعی، هنگام مواجهه با استرس برتوانایی فرد درمقابله با موقعیت، می تواند اثرگذار باشد.
همچنین در پژوهشی که صالح 1381 انجام داده نتیجه گرفته است که بین حمایت اجتماعی وسلامت همسران جانبازان دفاع مقدس همبستگی مثبت وقوی وجود دارد.
فرضیه: به نظر می رسد بین میزان حمایت عاطفی ومیزان سلامت عمومی دانشجویان رابطه وجود دارد.
ـ با استناد به جدول شماره19-4 رابطه مستقیم ومعناداری بین بعد عاطفی حمایت اجتماعی و سلامت عمومی وجود دارد؛ بدین معنا که هرچه دانشجویان از حمایت عاطفی بالاتری برخوردار بوده اند، متناسب با آن نیز میزان سلامت عمومی شان افزایش پیدا کرده است. بنابراین فرضیه دوم ما در مورد تاثیر حمایت عاطفی بر سلامت عمومی مورد تایید قرار می گیرد. در رابطه با ارتباط بین سلامت عمومی وحمایت عاطفی می توان به گفته ی سارافینو مبنی بر اینکه همدردی، توجه ، محبت و علاقه مندی نسبت به دیگران می تواند در احساس آرامش واطمینان وتعلق داشتن و در نهایت سلامت افراد تاثیر گذار باشد، استناد کرد.
فرضیه: به نظر می رسد بین میزان حمایت ابزاری ومیزان سلامت عمومی دانشجویان رابطه وجود دارد
ـ با استناد به جدول شماره20-4 مشخص گردید که رابطه معنادار ومستقیمی بین بعد ابزاری حمایت اجتماعی وسلامت عمومی وجود دارد؛ بدین معنا که هرچه دانشجویان از حمایت ابزاری بالاتری برخوردار بوده اند، متناسب با آن نیز میزان سلامت عمومی شان افزایش پیدا کرده است. بنابراین فرضیه سوم ما در مورد تاثیر حمایت ابزاری بر سلامت عمومی مورد تایید قرار می گیرد.این بعد حمایت اجتماعی که به گفته میلر بسیار محسوس تر از بعد عاطفی واطلاعاتی است و شامل اقداماتی همچون قرض دادن پول و کمک در انجام امور منزل و… می شود را نمی توان در حفظ سلامت نادیده گرفت.
فرضیه: به نظر می رسد بین میزان حمایت اطلاعاتی ومیزان سلامت عمومی دانشجویان رابطه وجود دارد
ـ با استناد به جدول شماره21-4 مشخص گردید که رابطه معنادار ومستقیمی بین بعد اطلاعاتی حمایت اجتماعی وسلامت عمومی وجود دارد؛ بدین معنا که هرچه دانشجویان از حمایت اطلاعاتی بالاتری برخوردار بوده اند، متناسب با آن نیز میزان سلامت عمومی شان افزایش پیدا کرده است. بنابراین فرضیه چهارم ما در مورد تاثیر حمایت اطلاعاتی بر سلامت عمومی مورد تایید قرار می گیرد.بر این اساس طبق گفته دیماتئو 1991 حمایت اطلاعاتی، از طریق آگاهی دادن به شخص در چگونگی حل مشکل به او کمک می کند. در این روش شخص به واسطه ارتباط با دیگران و راهنمایی خواستن از آنها اطلاعات بیشتری از رویداد استرس زا و چگونگی رویارویی با آن کسب می کند و می تواند در چنین شرایطی، سلامت خود را حفظ نماید.
در ابطه با سه بعد حمایت اجتماعی که در چهارچوب نظری به نظریه هاوس استناد کردیم، می توان گفت هرچه دانشجویان از حمایت عاطفی، ابزاری واطلاعاتی بالاتری برخوردار بوده اند، متناسب با آن میزان سلامت شان افزایش پیداکرده است. با توجه به فرضیه های بررسی شده نظریه هاوس مبنی بر تاثیر حمایت عاطفی، ابزاری واطلاعاتی بر میزان سلامت عمومی مورد تایید قرارگرفته وتقویت شده است.

فرضیه: به نظر می رسد بین وضعیت تاهل دانشجویان ومیزان برخورداری ازسلامت عمومی تفاوت وجود دارد.
– با اسناد به جدول شماره 23-4 مشخص گردید که بین وضعیت تاهل و سلامت عمومی رابطه وجود دارد. به طوری که طبق نتایج این پژوهش میانگین سلامت عمومی دانشجویان مجرد 26.16 ودرمقابل این میانگین برای دانشجویان متاهل 30.29 است. بنابراین میانگین سلامت عمومی دانشجویان متاهل به میزان 4.14 نمره بیشتر از میانگین دانشجویان مجرد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع سلامت عمومی، حمایت اجتماعی، حمایت ابزاری، حمایت عاطفی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع سلامت عمومی، حمایت اجتماعی، حمایت عاطفی، مددکاری اجتماعی