پایان نامه رایگان با موضوع حمایت اجتماعی، سلامت عمومی، حمایت عاطفی، کارکردهای اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

ای بودن داده ها در اين پژوهش از همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل و تحلیل واریانس چند متغیره (ANOVA) به منظور تحلیل و بررسی فرضیات پژوهش استفاده می شود.
10-3- تعریف مفاهیم
1-3-10- تعریف نظری وعملیاتی متغیرهای مستقل
تعریف نظری حمایت اجتماعی:
ازحمایت اجتماعی تعاریف متعددی به عمل آمده است. ازجمله سارافینومعتقد است” که حمایت اجتماعی به مراقبت، محبت، عزت، تسلی وکمکی که سایر افراد وگروهای اجتماعی به فرد ارزانی می دارند گفته می شود. این حمایت را ممکن است منابع گوناگونی مانند همسر، اقوام، دوستان وهمکاران و یا سازمانهای اجتماعی برای فرد فراهم آورند” (سارافینو، 170:1384)
کاپلان 1979 حمایت اجتماعی را اینگونه تعریف می کند: هرگونه محرکی که به پیشبرد اهداف فرد حمایت شده کمک می کند حمایت اجتماعی گویند
تعریف عملیاتی حمایت اجتماعی:
ازنظرلین “حمایت اجتماعی عبارتست از انواع وفراوانی تعاملات حمایتی خاصی که فرد در روابط اجتماعی ودرقالب آنها کمکهای ابزاری، اطلاعاتی وعاطفی را ازدیگران دریافت می کند. درواقع لین حمایت های ابزاری، اطلاعاتی وعاطفی را به عنوان کارکردهای حمایت درنظرگرفته است” (صالح، 121:1389)
سوالات مربوط به حمایت اجتماعی در بخش تعریف نظری وعملیاتی ابعاد حمایت اجتماعی مطرح خواهدشد و درنهایت نمره حمایت اجتماعی درسه دسته تقسیم بندی خواهدشدکه کمترین امتیاز 12 وبالاترین امتیاز 60 خواهد بود.
28-12 حمایت اجتماعی کم
44-29 حمایت اجتماعی متوسط
60-45 حمایت اجتماعی بالا
تعریف نظری وعملیاتی ابعاد حمایت اجتماعی:
حمایت عاطفی:
این نوع حمایت شامل ابرازهمدردی، توجه وعلاقه نسبت به فرد است. ممکن است حمایت عاطفی، پیامی باشدکه احترام به نفس را درفرد بالامی برد یا پیامی باشد که نشان دهنده پذیرش بی قید و وشرط است؛ به طورکلی این نوع حمایت درجهت قوت قلب دادن به فرد برای مقابله با فشار وخستگی است (بهمنی، 82:1387)
تعریف عملیاتی: حمایت عاطفی باسوالاتی درخصوص میزان دریافت ابراز همدردی، توجه ومحبت وعلاقه، احترام به احساسات وگفتگوی صمیمانه ازطرف اطرافیان است.
دراین پژوهش با 4سوال با استفاده از طیف لیکرت 5درجه ای (خیلی کم- کم- متوسط- زیاد- خیلی زیاد) سنجیده می شود که حداکثر 20 وحداقل 4 می باشد که به ترتیب زیرسنجیده می شود.
8-4 حمایت عاطفی کم
15-9 حمایت عاطفی متوسط
20-16 حمایت عاطفی بالا
این سوالات این بعد شامل موارد زیرمی شود:
شما هریک از حمایت های زیر را به چه میزان از خانواده، دوستان ودیگران دریافت کرده اید؟
ـ گفتگوی صمیمانه و دوستانه با شما در جهت تقلیل نگرانی هایتان در زندگی
ـ توجه به شما در زمینه های گوناگون زندگی
ـ ابراز همدردی با شما در زمینه مشکلات مربوط به خودتان
ـ احترام به احساسات شما در شرایط گوناگون
حمایت مادی یا ابزاری118:
کمک ابزاری یا مادی کمکی است که به فرد درجهت مقابله با فشاروخستگی یاری می رساند. این حمایت ها شامل کمک مستقیم به فرد است، مانندقرض دادن پول به او(سارافینو، 171:1384).
تعریف عملیاتی: این بعدحمایت اجتماعی با سوالاتی درخصوص دریافت قرض یا مستمری، برعهده گرفتن ضمانت وام، کمک درانجام کارهای منزل وبیرون منزل و… می باشد.
دراین پژوهش این بعد با 4سوال با استفاده از طیف لیکرت 5درجه ای (خیلی کم- کم- متوسط- زیاد- خیلی زیاد) سنجیده می شود که حداکثر 20 وحداقل 4 می باشد که به ترتیب زیرسنجیده می شود.
این سوالات این بعد شامل موارد زیرمی شود:
شما هریک از حمایت های زیر را به چه میزان از خانواده، دوستان ودیگران دریافت کرده اید؟
ـ بر عهده گرفتن ضمانت وام شما
ـ کمک به شما در انجام کارهای منزل(خوابگاه) و خارج از آن
ـ گرفتن قرض در هنگام مواجهه و نیاز شما به دریافت کمک مالی از دیگران
ـ رساندن شما به یک مرکز درمانی درهنگام بیماری
حمایت اطلاعاتی119:
حمایت اطلاعاتی ارائه شواهد وحقایق به فرد، برای مقابله با تحلیل رفتگی است(سارافینو، 171:1384).
تعریف عملیاتی: این بعد ازحمایت اجتماعی با سوالاتی درخصوص توجیه کردن، پیشنهاد دادن و دادن جهت وپسخوراندتوسط خانواده، دوستان ودیگران است.
دراین پژوهش این بعد با 4سوال با استفاده از طیف لیکرت 5درجه ای (خیلی کم- کم- متوسط- زیاد- خیلی زیاد) سنجیده می شود که حداکثر 20 وحداقل 4 می باشد که به ترتیب زیرسنجیده می شود.
سوالات این بعد شامل موارد زیرمی شود:
شما هریک از حمایت های زیر را به چه میزان از خانواده، دوستان ودیگران دریافت کرده اید؟
ـ راهنمایی در جهت استفاده از خدمات مشاوره ای، مادی ومعنوی دردسترس هنگام بروز مشکلات
ـ انجام توصیه های مفید به شما جهت ارتقای سطح سلامت خود
ـ ارائه اطلاعاتی به شما که در فهمیدن مسائل به شما کمک کند
ـ دراختیارگذاشتن اطلاعات درمورد یک متخصص باتجربه در زمینه مشکلات مربوط به خودتان
2-3-10-تعریف نظری وعملیاتی متغیرهای زمینه ای:
وضعیت تاهل:
وضعیت تاهل به وضعیت زناشویی فرد اطلاق می شود که دراین پژوهش در سطح اسمی سنجیده می شود. متاهل دارای کد1، مجرد دارای کد 2، سایر دارای کد3 می باشد.
محل اقامت:
محل سکونت محلی است که خانوار درآن زندگی می کند. محلی است که فرد بیشترین مدت سال را درآنجا به سر می برد (سرشماری عمومی نفوس ومسکن، 1385)
تعریف عملیاتی: دراین پژوهش محل اقامت دانشجویان را درنظر گرفته ایم وآن را در دو وضعیت ساکن خوابگاه باکد1، وساکن تهران باکد2 درسطح اسمی مورد سنجش قرارداده ایم.
جنس120:
منظور ازجنس تفاوت های فیزیولوژیک وجسمی افراد است. جنس واژه ایست مربوط به تفاوت های زیست شناختی میان مردان وزنان که معلول تفاوت های کروموزم ها است. جنسیت ناظر بر ویژگی های شخصی و روانی است که جامعه آن را تعیین می کند وبا مرد و زن بودن وبه اصطلاح مردانگی وزنانگی همراه است (کاظمی پور، 90:1378)
تعریف عملیاتی: منظور ازجنس دراین پژوهش دختر یا پسربودن پاسخگو است که در سطح اسمی دختر دارای کد1 وپسر دارای کد2 مورد سنجش قرارمی گیرد.

3-3-10- تعریف نظری وعملیاتی متغیروابسته:
سلامت عمومی:
“سازمان جهانی بهداشت سلامت عمومی را سلامتی کامل بدنی، روانی واجتماعی و نه فقط فقدان بیماری یا ناتوانی” تعریف می کند. همچنین سلامت عمومی را معادل کلیه روش ها یا تدابیری می داند که برای جلوگیری از ابتلا به بیماری به کار می رود.
تعریف عملیاتی: دراین پژوهش میزان سلامت عمومی دانشجویان از مجموع نمرات آنها در 28 سوال پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (شامل چهار خرده مقیاس نشانه های جسمانی، اضطراب وبیخوابی، اختلال درکارکرد اجتماعی و افسردگی) که به منظور بررسی اختلالات غیر روان گسسته، طراحی شده است، به دست می آید. بالاترین نمره دراین آزمون 84 و پایین ترین نمره 0 است. هراندازه نمره پایین تر باشد، میزان سلامت عمومی مطلوبتر است. مجموع نمرات را درسه سطح می توان دسته بندی نمود:
27-0 سلامت عمومی بالا
55-28 سلامت عمومی متوسط
84-56 سلامت عمومی پایین
تعریف نظری وعملیاتی ابعاد سلامت عمومی:
نشانه های جسمانی (شکایات جسمانی)
بازتاب ناراحتی های برخاسته از ادراک نسبت به اختلال عملکرد جسمانی است. این شکایت ها پیرامون قلب وعروق، معده، روده ودستگاه تنفس متمرکز شده است. سردرد، کمردرد وناراحتی های مربوط به عضلات بزرگ نیز در این مقوله قرارگرفته اند.
تعریف عملیاتی: منظور وضعیت سلامت عمومی وعلایم جسمانی است که فرد دریک ماه گذشته تجربه کرده است که با 7 سوال اول با استفاده از طیف 4 درجه ای (اصلاً، در حد معمول، بیش از حد معمول، به مراتب بیشتر از حد معمول ) مورد ارزیابی قرار می گیرد.
لطفا” سوالات زير را بدقت مطالعه و در هر مورد گزينه اي را كه فكر مي كنيد با وضعيت كنوني شما (از يك ماه پيش تا كنون) مطابقت دارد مشخص كنيد .
1- آيا از يكماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد كه كاملا” خوب و سالم هستيد ؟
2- آيا از يكماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد كه به داروي تقويتي نياز داريد ؟
3- آيا از يكماه گذشته تا به امروز احساس ضعف و سستي كرده ايد ؟
4- آيا از يكماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد كه بيمار هستيد ؟
5- آيا از يكماه گذشته تا به امروز سر درد داشته ايد ؟
6-آيا از يكماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد كه سرتان را محكم با چيزي مثل دستمال بسته ايد يا اينكه فشاري به سرتان وارد مي شود ؟
7- آيا از يكماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد كه بعضي وقتها بدنتان داغ و يا سرد مي شود ؟
بالاترین نمره دراین بعد 21 وپایین ترین نمره 0 است ودرسه سطح می توان دسته بندی نمود.
6-0 نشانه های جسمانی پایین
13-7 نشانه ای جسمانی متوسط
21-14 نشانه های جسمانی بالا
اضطراب وبی خوابی
اضطراب احساس بسیار ناخوشایند و اغلب مبهم دلواپسی است که با یک یا چند نشانه های جسمانی همراه می گردد؛ احساس خالی شدن دل، تنگی قفسه سینه، تپش قلب، تعریق، سردرد، میل ناگهانی برای دفع ادرار، بی قراری ومیل برای حرکت از علایم شایع این اختلال است.
بی خوابی نیز اختلالی است که با نشانه هایی نظیر مشکل دربه خواب رفتن، عصبی وبدحال بودن و بی دلیل از چیزی ترسیدن همراه است.
تعریف عملیاتی: منظور علایم نشانه های بالینی اضطراب شدید، تحت فشاربودن، عصبانیت ودلشوره، بی خوابی وداشتن وحشت وهراس است که با هفت سوال دوم (14-8) با استفاده از طیف 4 درجه ای (اصلاً، در حد معمول، بیش از حد معمول، به مراتب بیشتر از حد معمول ) مورد ارزیابی قرار می گیرد.
8-آيا از يكماه گذشته تا به امروز اتفاق افتاده كه بر اثر نگراني دچار بي خوابي شده باشيد ؟
9- آيا از يكماه گذشته تا به امروز شبها وسط خواب بيدار مي شويد ؟
10-آيا از يكماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد كه دائما” تحت فشار هستيد ؟
11-آيا از يكماه گذشته تا به امروز عصباني و بد خلق شده ايد ؟
12- آيا از يكماه گذشته تا به امروز بدون هيچ دليل قانع كننده اي هراسان و يا وحشت زده شده ايد ؟
13- آيا از يكماه گذشته تا به امروز متوجه شده ايد كه انجام هر كاري از توانايي شما خارج است ؟
14- آيا از يكماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد كه در تمامي مدت عصبي هستيد و دلشوره داريد ؟
بالاترین نمره دراین بعد 21 وپایین ترین نمره 0 است ودرسه سطح می توان دسته بندی نمود.
6-0 اضطراب وبی خوابی پایین
13-7 اضطراب وبی خوابی متوسط
21-14 اضطراب وبی خوابی بالا
اختلال درکارکرد اجتماعی:
گستره توانایی افراد درمقابله با مسایل زندگی روزمره و چگونگی کنارآمدن آنها را با موقعیت های متداول زندگی نشان می دهد.
تعریف عملیاتی: منظور عدم توانایی فرد درانجام کارهای روزمره، عدم توانایی تصمیم گیری، عدم احساس رضایت درانجام وظایف، احساس ناکارآمد بودن در زندگی ولذت نبردن از فعالیت های روزمره است که با 7سوال سوم (21-15) با استفاده از طیف 4 درجه ای (اصلاً، در حد معمول، بیش از حد معمول، به مراتب بیشتر از حد معمول ) مورد ارزیابی قرار می گیرد.
15- آيا از يكماه گذشته تا به امروز توانسته ايد خودتان را مشغول و سرگرم نگه داريد ؟
16-آيا از يكماه گذشته تا به امروز اتفاق افتاده كه وقت بيشتري را صرف انجام كارها نماييد ؟
17- آيا از يكماه گذشته تا به امروز بطور كلي احساس كرده ايد كه كارها را بخوبي انجام مي دهيد ؟
18-آيا از يكماه گذشته تا به امروز از نحوه انجام كارهايتان احساس رضايت مي كنيد ؟
19- آيا از يكماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد كه نقش مفيدي در انجام كارها بعهده داريد ؟
20- آيا از يكماه گذشته تا به امروز توانايي تصميم گيري درباره مسائل را داشته ايد ؟
21- آيا از يكماه گذشته تا به امروز قادر بوده ايد از فعاليتهاي روزمره زندگي لذت ببريد ؟
بالاترین نمره دراین بعد 21 وپایین ترین نمره 0 است ودرسه سطح می توان دسته بندی نمود.
6-0 اختلال پایین درکارکردهای اجتماعی
13-7 اختلال متوسط درکارکردهای اجتماعی
21-14 اختلال بالا درکارکردهای اجتماعی
افسردگی:
افسردگی عبارتند از احساس غم‌، دلسردی‌، یا ناامیدی‌ به‌ مدت‌ حداقل‌ 2 هفته‌ د

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع جامعه آماری، سلامت عمومی، همسانی درونی، علوم اجتماعی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع توزیع جمعیت، سلامت عمومی، حمایت اجتماعی، اضطراب و اختلال خواب