پایان نامه رایگان با موضوع حمایت اجتماعی، سلامت روان، سلامت روانی، دانشگاه تهران

دانلود پایان نامه ارشد

کنندگی درحمایت اجتماعی می تواند پیشگیرانه یا توانبخش باشد.
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین متغیر حمایت اجتماعی وسازگاری وهمچنین رابطه بین منبع کنترل درونی باسازگاری می باشد. جامعه مورد نظرشامل کلیه ی دانشجویان شاغل به تحصیل درمقطع کارشناسی ارشد بود که به صورت تصادفی انتخاب شدند یک نمونه 42نفری متشکل از34 مرد و8زن، 20متاهل و22مجرد در 5گروه تحصیلی علوم انسانی، علوم پایه، فنی ومهندسی، پزشکی وکشاورزی پرداخته شده است. نتایج حاکی ازاین است که:
ـ رابطه معناداری بین متغیر حمایت اجتماعی وسازگاری وجود دارد.
ـ رابطه معناداری بین متغیرهای منبع کنترل درونی با سازگاری وجود ندارد.
بدین ترتیب متغیرهای حمایت اجتماعی وسازگاری وهمچنین منبع کنترل درونی درجامعه ازهم مستقل می باشند. انتقادی که به این پژوهش می توان وارد کرد این است که نمونه 42 نفری انتخاب شده برای تحقیق کمی وباتوجه به 5گروه تحصیلی علوم انسانی، علم پایه، فنی ومهندسی، پزشکی وکشاورزی اندک می نماید.
2ـ «ارتباط بین پیشینه اجتماعی، اقتصادی، حمایت اجتماعی، عزت نفس بامیزان افسردگی درمیان دانشجویان دانشگاه تهران» این پژوهش توسط آقای گل رضایی در دانشگاه تربیت مدرس در مقطع کارشناسی ارشد جامعه شناسی درسال 1375 انجام شده است.
دراین پژوهش برای آزمون این فرضیات که پیشینه اجتماعی، اقتصادی، حمایت اجتماعی وعزت نفس با افسردگی رابطه معنی داری دارند یا خیر تعداد229 دانشجوی شاغل به تحصیل دردانشگاه تهران با روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای ازمیان 20 خوابگاه دانشجویی انتخاب شدند، دانشجویان دررشته های مختلف دوره کارشناسی تحصیل می کردند، آزمودنی ها به سوالات تست افسردگی بک، مقیاس حمایت اجتماعی، قیاس عزت نفس وسوالات مربوط به پیشینه اجتماعی و اقتصادی پاسخ دادند.
ـ رابطه معناداری بین دومتغیر حمایت اجتماعی، عزت نفس با افسردگی وجود دارد.
ـ رابطه معناداری بین پیشینه اجتماعی واقتصادی با افسردگی وجود ندارد. این دومتغیر 36% تغییرات مربوط به افسردگی را در جمعیت مورد مطالعه توضیح می دهد.
نقدی که براین پژوهش وارداست این است که نمی توان نتایج را به کل جامعه آماری نسبت داد چون آزمودنیهای خود را تنها ازمیان دانشجویان ساکن خوابگاه انتخاب نموده است درحالی که تعدادی ازدانشجویان دانشگاه تهران به طور حتم ساکن خوابگاه نمی باشند.
3ـ «بررسی رابطه میان رضایت از زندگی وحمایت اجتماعی باسلامت روان دانشجویان ورودی82-81 دانشگاه تهران» این پژوهش توسط آقای بخشی پور وهمکاران برای مرکز مشاوره دانشگاه تهران انجام شده است. آزمودنی های این پژوهش کلیه دانشجویان ورودی کنکور 82-81 بوده که 3261 دانشجورا شامل می شد. ازاین تعداد 1248 نفرمذکر، 2012 نفر مونث ویک نفر نامشخص، 96 نفرمتاهل، 3163نفرمجرد ودونفر نامشخص بودند. کلیه دانشجویان ورودی حین ثبت نام پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی را به همراه پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-12)، مقیاس رضایت از زندگی (TSWLS) ومقیاس حمایت اجتماعی (SSS) را تکمیل نمودند. هرسه ابزار، ازویژگی های مطلوب روان سنجی برخوردار می باشند که نتایج آن بیانگر اینست که:
ـ رضایت از زندگی وحمایت اجتماعی به شکل معناداری سلامت روان را پیش بینی می کند.
ـ تاهل به شکل معناداری به بهداشت روانی بالاتر ورضایت از زندگی واحساس حمایت اجتماعی همبسته است.
ـ دربین دانشجویان براساس جنسیت درسلامت روانی تفاوت معناداری وجود ندارد.
محقق براین موضوع تاکید دارد که حمایت اجتماعی به مثابه یک تعدیل کننده تجربه سوگ عمل می کند. افرادی که فقدان را تجربه می کنند وقتی ازحمایت اجتماعی برخوردار باشند، بهتر باآن کنار می آیند وبهبودی ازتجربه سوگ با سهولت بیشتر وبهتری صورت می گیرد. همچنین حمایت اجتماعی درکاهش علایم افسردگی پس از سوگ تاثیر معناداری می گذارد. دربحث ونتیجه گیری این پژوهش عنوان شده که هرچه دریافت شخص ازمیزان حمایتی که ازسوی دیگران دریافت می دارد بالاتر باشد، به همان نسبت سلامت روان بالاتری دارد. یافته های این پژوهش برطرح بومی گرایی تاکیددارد، مبنی براینکه تفاوت دانشجویان ورودی برحسب محل سکونت نشان داده است که هرچه دانشجو به محل سکونت نزدیک تر باشد، رضایت بالاتری از زندگی، احساس حمایت اجتماعی بیشتر وسلامت روانی مناسب تری در اومشاهده می شود. به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داده است که می توان برحسب پاره ای ازمتغیرها مانند شاخص های رضایت از زندگی، حمایت اجتماعی وپاره ای از ویژگی های جمعیت شناختی، دانشجویان آسیب پذیر ودرمعرض خطر راشناسایی نمود.
نقدی که به این پژوهش می توان وارد کرد این است که باپرکردن پرسشنامه درحین ثبت نام ورود به دانشگاه، نمی توان پاسخ مطلوب دریافت کرد، زیرا فردی که اخیراً درکنکور پذیرفته شده وهنوز تجربه ای نسبت به دوری ازخانواده ندارد ومحیط دانشگاه وخوابگاه را به خوبی نمی شناسد، نمی تواند به طور دقیق به سوالات پاسخ دهد. علاوه برآن استرس واضطراب اولین ثبت نام وانتخاب واحد دردانشگاه نیز می تواند درپاسخ گویی دخالت نماید.
4ـ «بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان ورودی سال تحصیلی 74ـ 73 دانشگاه تهران» این پژوهش به منظوربررسی وضعیت سلامت روانی پذیرفته شدگان ورودی سال تحصیلی سال تحصیلی 74ـ 73 دانشگاه تهران توسط سید عباس باقریزدی وهمکاران برای دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم وتحقیقات وفناوری انجام گرفت. 2321 دانشجوی پذیرفته شده به طور تصادفی وبرای اولین بار درایران پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-12) را تکمیل نمودند. نتایج نشان داد که 30% پذیرفته شدگان از احساس غمگینی وافسردگی و26% ازتحت استرس بودن رنج می برند. 4% آنها سابقه بیماری عصبی وروانی را درگذشته خود ذکرنموده اند. نتایج این پژوهش نشان دادکه:
ـ ازنظرسلامت روانی درآغاز تحصیل بین دانشجویان دختروپسر، مجرد ومتاهل، دانشجویان با سهمیه های قبولی وگروه های سنی مختلف تفاوت معناداری وجود ندارد.
ـ بین پذیرفته شدگان تهرانی وشهرستانی، دانشجویان علاقمند، بی علاقه به رشته قبولی، وهمچنین پذیرفته شدگانی که با اولین بار وبیش ازسه باردرکنکور سراسری به دانشگاه راه یافته اند، ازنقطه نظر سلامت روانی تفاوت معنی دار مشاهده گردید.
براساس نتایج این آزمون 16% پذیرفته شدگان مشکوک به اختلال روانی می باشند که پیشنهادشده است ضمن ارزیابی روانشناختی وبالینی از آنها وارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های آموزشی، تخصصی ودرمانی بتوان درجهت ارتقا سلامت روانی دانشجویان گام برداشت.
دراین پژوهش متغیرهای مستقل سن، جنس، سابقه بیماری عصبی وروانی درگذشته، وضعیت تاهل، نوع سهمیه قبولی، اهلیت، دفعات شرکت درکنکور اندازه گیری شده که به نظرمی رسد این سوالات مطرح شده برای بدو ورود به دانشگاه مناسب است وسود جستن ازنتایج آن برای ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های مورد نظر از محاسن تحقیق است.
5ـ «بررسی وضعیت سلامت روانی وعوامل مرتبط با آن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران» این پژوهش توسط آقای محمدشریعتی وهمکاران انجام شده ودر فصلنامه علمی ـ پژوهشی پایش درسال 1381 به چاپ رسیده است. این پژوهش بیانگر این است که: گزارش اخیر سازمان جهانی بهداشت نشان می دهد که اختلالات روانی حدود 10% بالغین جامعه را گرفتارکرده است وبروز این اختلالات روبه تزاید است. اصولاً دانشجویان به دلیل شرایط خاص دانشجویی ازجمله دوری ازخانواده، وارد شدن به مجموعه ای بزرگ وپرتنش، مشکلات اقتصادی، حجم زیاد دروس، رقابت فشرده و… مستعد ازدست دادن سلامت روانی بوده ودانشجویان پزشکی ضمن درگیر بودن بامسائل یادشده مشکلات خاص خود ازجمله فشارهای روحی وروانی، برخورد بامسائل ومشکلات بیماران، طول مدت تحصیل وعدم برخورداری ازآینده شغلی روشن رانیز دارا هستند وبه نظر می رسد این گروه بیش ازسایر دانشجویان درخطر ازدست دادن سلامت روانی هستند. دراین مطالعه که به روش مقطعی99وبا استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی ( GHQ-12) انجام شده است، اقدام به تعیین وضعیت سلامت روانی و عوامل مرتبط با آن (ازجمله سن، جنس، وضعیت تاهل ووضعیت اقتصادی) نموده اند. گروه تحت مطالعه عبارت بودند از460 نفرشامل 206مرد و254 زن که به صورت تصادفی ازبین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران انتخاب شده بودند. نتایج عبارتند از:
ـ شیوع اختلالات روانی درآنان 42% بوده وشیوع این اختلال باجنس، وضعیت تاهل و وضعیت اقتصادی ارتباط معنی دار داشته است.
این مطالعه نشان داد که شیوع اختلالات روانی در دانشجویان پزشکی بیش از سایر افراد جامعه است که احتمال می رود علت این اختلاف شرایط خاص دانشجویان پزشکی باشد. محقق اظهار امیدواری کرده است که مطالعات آینده به حل این مشکل کمک نماید.
انتقادی که به این پژوهش می توان وارد کرد این است که محقق مدعی تفاوت دانشجویان پزشکی باسایر افراد جامعه از نظر سلامت روانی شده است که دراین موارد لازم است که محققین با انتخاب یک یاچند گروه گواه از رشته های غیرپزشکی واجرای آزمون این نتیجه را اعلام نماید.
6ـ «طرح بررسی سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور ورودی 80-1379» این طرح توسط دکترعلیرضا مرادی، دکتر مجید محمود علیلو و وحمید پیروی درسال 1379 برای دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم وتحقیقات وفناوری اجراشده است. جامعه آماری این پژوهش شامل مجموعه دانشجویان مذکر ومونث ورودی به دانشگاه های مورد بررسی درسال تحصیلی 80-1379 می باشد. پرسشنامه مربوطه توسط کلیه دانشجویان تازه وارد تکمیل گردید که درمجموع تعداد آنها 14200 نفر در12 دانشگاه ازدانشگاههای کشور می باشد. ابزار مورد استفاده دراین پژوهش پرسشنامه استاندارد شده سلامت عمومی( GHQ-12) بوده وهمچنین دوسوال مربوط به سابقه مصرف داروهای آرام بخش توسط دانشجو وسابقه ناراحتی عصبی در خانواده وبستگان وهمچنین اطلاعات دموگرافیک مورد نیاز به ضمیمه پرسشنامه مذکور جهت دانشجویان مورد استفاده قرارگرفت. نتایج ارایه شده نشان می دهد:
ـ به طورکلی میانگین نمرات اختلالات روانشناختی دردانشجویان معادل 49/14 ودرحیطه سلامت روانی قراردارد.
ـ 16% دانشجویان درمعرض ابتلا به اختلالات روانشناختی می باشند. توزیع انواع اختلالات فوق نشان می دهد که بیشترین میزان اختلالات دربعد اختلال عملکرد اجتماعی با میانگین25/6 وکمترین میزان اختلال دربعد اختلال افسردگی بامیانگین 47/1 می باشد. توزیع اختلالات مختلف نشان ی دهد که 4/5% دانشجویان دارای اختلالات خفیف شبه جسمانی بوده و9% آنان دارای اختلال متوسط یا شدید شبه جسمانی می باشند. همچنین9/9% دانشجویان دارای اختلالات خفیف اضطرابی وخواب بوده و5/2% آنها دارای اختلال متوسط یا شدید اضطراب وبی خوابی هستند درحالی که این میزان برای اختلال عملکرداجتماعی 3/18% درسطح خفیف 2/2% درسطح متوسط یا شدید می باشد. شیوع اختلال افسردگی نیز نشان می دهد که 9/2% دانشجویان درسطح خفیف 2/1% درسطح متوسط یا شدید دارای اختلال افسردگی هستند.
ـ به طور کلی 8/87% دانشجویان از نظر اختلال روانشناختی سالم، 8/10% دارای اختلالات خفیف 3/1% دارای اختلال درسطح متوسط و1% دارای اختلال درسطح شدید می باشند.
تفاوت این طرح باتحقیقات دیگر کشوری بودن آن است. دراین پژوهش عدم برخورداری ازسلامت روان را به سه سطح خفیف، متوسط وشدید دسته بندی شده است.
7ـ « بررسی جامعه شناختی رابطه بین حمایت اجتماعی وافسردگی» این رساله توسط دکتر محمد قدسی که به بررسی جامعه شناختی رابطه بین حمایت اجتماعی وافسردگی درمیان کارمندان اداره آموزش وپرورش شهر مشهد می پردازد، درسال 1383 در دانشگاه تربیت مدرس به انجام رسیده است. آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از پرسشنامه 90 سوالی محقق ساخته وپرسشنامه 21 سوالی افسردگی بک نشان داد که:
ـ دربین منابع ساختاری حمایت، شبکه اجتماعی وپیوندهای قوی با افسردگی رابطه معکوس ومعناداری وجود دارد.
ـ بین عضویت اجتماعی درگروه ها با افسردگی رابطه معناداری وجود ندارد.
ـ حمایت عاطفی( کارکردهای حمایتی) بیشترین رابطه معکوس ومعنی دار را با افسردگی دارد.
8ـ «بررسی تاثیر حمایت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع حمایت اجتماعی، روابط اجتماعی، شبکه اجتماعی، نظریه مبادله Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع حمایت اجتماعی، سلامت عمومی، سلامت روان، میزان برخورداری