پایان نامه رایگان با موضوع حمایت اجتماعی، سلامت عمومی، میزان برخورداری، سوء مصرف مواد

دانلود پایان نامه ارشد

باشند. دانشگاه ها سازمان هایی هستند که هر ساله تعداد قابل توجهی از جمعیت جوان را جذب می کنند وطی زمان معینی توانمندی علمی وعملی این اشخاص را پرورش می دهند ودر نهایت نیروهای آموزش دیده رادر اختیار جامعه قرار می دهند. باید خاطرنشان کرد ورود وتحصیل در دانشگاه بابروز تغییرات زیادی در روابط فردی و اجتماعی همراه است، درکنار این تغییرات انتظارات و نقش های جدیدی هم که در طول دوران تحصیل دردانشجویان شکل می گیرد، نیزمی توان اشاره کرد.توجه به این نکته حائز اهمیت است که دوران تحصیل دانشگاهی به واسطه عوامل فردی، فرهنگی، اجتماعی واقتصادی ازجمله دوری از خانواده و عدم برخورداری کافی از حمایت آنان، مشارکت ومسئولیت پذیری اجتماعی، ارتباط زمانی این دوره با شرایط دوره جوانی، فشارهای تحصیلی، کمبود زمان وامکانات تفریحی، آینده نامشخص وفشارهای درسی، مشکل پرداخت هزینه ها و….دوره خاص تلقی می شود. قرار گرفتن درچنین شرایطی اغلب با فشارها ونگرانی هایی توام است وعملکرد وبازدهی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. امروزه موضوع سلامت دانشجویان مساله ای حیاتی است که چالشهای اساسی را برانگیخته است . دانشجویان قشر وسیعی از جمعیت فعال را تشکیل می دهند و نقش مهمی را در آینده کشور ایفا می کنند(آزاد 206:1385). در سالهای اخیر گزارشات بسیاری درباره افسردگی ،سوء مصرف مواد وافت تحصیلی درمیان دانشجویان جهان دیده می شود؛ وشیوع بیماری های روانی در بین دانشجویان یکی از 5 موضوع مهمی است که دانشگاه ها در کشورهای مختلف با آن روبرو هستند. همانطور که ذکرآن رفت میزان شیوع اختلالات وبیماری های روانی دربین دانشجویان در حال افزایش است. استرس های گوناگون با تاثیر منفی که بر منابع مقابله فردی واجتماعی شخص اعمال می کنند، باعث کاهش مقاومت فرد گشته ودر دراز مدت اثرات ناخوشایندی بربهداشت روانی وجسمانی دانشجویان می گذارند ودر نهایت به پایین آمدن سلامت وکیفیت زندگی آنها منجر شده و آنها را از ایفای نقش بازمی دارد. داشتن مشکلات مربوط به سلامت منجر به اختلال در انجام تکالیف درسی،کاهش انگیزه، اضطراب وترس شده و سبب می شود که دانشجویان بخش قابل توجهی ازنیروی فکری خودرا صرف چنین مشکلاتی کنند ودرنتیجه توان وعلاقه کافی را برای فعالیت در امور آموزشی نخواهند داشت. با وجود این اگرچه این تغییرات می تواند استرس هایی ایجاد نماید، اما ضرورتا باعث تنش یا اضطراب نمی شود، بلکه تعامل بین انواعی از عوامل استرس زا ومهمتر نحوه ادراک آنهاست که منجر به تنش یا اضطراب می شود، واین ادراک به نوع وتعداد منابع حمایت اجتماعی موجود برای آنها ونیز تاثیرات فرهنگی بستگی دارد. همانطور که گفته شد، وجود مشکلات مربوط به سلامت در فعالیت های آموزشی دانشجویان تاثیر به سزایی داشته واز یک سو افت تحصیلی وگاهی ترک تحصیل را در پی خواهد داشت واز سوی دیگر باعث هدر رفتن منابع مادی، نیروی کار حرفه ای، اتلاف وقت واحساس ناامیدی در آنها می شود از اینرو لازم است توجه به مشکلات روحی و جسمی واهمیت به سلامت دانشجویان درراس امور مسئولین دانشگاهی قرار گیرد.
حمایت اجتماعی عامل مهمی است که به عنوان متغیر واسطه ای بین استرس وبیماریهای روانی واجتماعی عمل می کند.لین وهمکارانش در مقاله خود حمایت اجتماعی راچنین تعریف کرده اند”حمایت قابل دسترس برای فرد از طریق پیوندهای اجتماعی با سایر افراد، گروه ها واجتماع بزرگتر. در واقع حمایت اجتماعی از طریق ارتقا سطح رفتارهای بهداشتی وکاهش نتایج منفی وفشارآور رویدادها برسلامت فرد تاثیر می گذارد. حمایت اجتماعی کمکی دوجانبه است که موجب خلق تصور مثبت از خود، پذیرش خود، احساس عشق وارزشمندی می گردد ودر همه این موارد به فرد فرصت خودشکوفایی ورشد می دهد. برخورداری از منابع حمایتی امکان حفظ وتداوم سلامتی را فراهم می کند. این برخورداری به گونه ای است که می توان سلامتی را به عنوان تابعی از میزان حمایت اجتماعی در نظر گرفت؛ به عبارتی هرچه میزان حمایت اجتماعی افزایش یابد سطح سلامت نیز افزایش می یابدو بالعکس. از این نگاه سلامتی مشروط به داشتن حمایت اجتماعی است. حمایت اجتماعی افراد را قادر می سازد تاتوانایی رویارویی بامشکلات زندگی روزمره و بحران های آن راداشته وبه خوبی آنها راسپری کند .پیوستن افراد به گروهها وسازمانها خود دلیلی است بر نیاز انسان به حمایت اجتماعی است.
طبق مطالعات ومشاهدات صورت گرفته توسط محقق مشخص شده میزان برخورداری دانشجویان از سلامت عمومی متفاوت است. متغیرهای مختلفی می تواند این تفاوت را تبیین کند که دراین میان ما قصد داریم نقش حمایت اجتماعی را به عنوان متغیر تعیین کننده بر میزان سلامت دانشجویان بررسی نماییم.
درواقع مادر این پژوهش قصدداریم بدانیم میزان حمایت اجتماعی چه تاثیری بر میزان برخورداری دانشجویان از سلامت عمومی دارد؟

3-1- انگیزه پژوهشگر
سلامتی موضوعی مشترک دربسیاری ازفرهنگ هاست که همه سازمانها ی بهداشتی – درمانی جهت دستیابی به آن تلاش می کنند. عوامل متعددی بر سلامتی تاثیر گذارند که یکی از آنها حمایت اجتماعی است؛ حمایت اجتماعی عاملی است که موجب احساس امنیت و خوداررزشمندی درفر می گردد ودرنتیجه امکان رشد وخودشکوفایی را برای فرد فراهم می کند، تامین حمایت اجتماعی در رشد شخصیت، سلامت هیجانی وروانی فرد آثار پیشگیرانه و درمانی دارد وپزشکان تماس های اجتماعی را دربهزیستی فرد وبهبود ناراحتی های او موثرمی دانند. همچنین پژوهش های بررسی شده توسط محقق نمایانگر این نکته است که مردمانی که پیوندهای اجتماعی گسترده تری دارند (ازدواج، ارتباط با دوستان ووابستگان نزدیک، عضویت در مساجد، کلیسا وسایرانجمن ها) بیش ازکسانی که از پشتیبانی کمتر برخوردارند، عمر می کنند وکمتر گرفتار بیماریهای ناشی از فشار روانی می شوند. باتوجه به مطالب ذکر شده پژوهشگر بر آن شد تا با توجه به اهمیت ونقش اساسی دانشجویان در روند توسعه کشوروهمچنین با توجه به اینکه پژوهشگر در دانشکده علوم اجتماعی مشغول به تحصیل می باشد و از نزدیک شاهد برخی از مشکلات دانشجویان می باشد، به بررسی سلامت عمومی دانشجویان با تاکید بر عامل حمایت اجتماعی به عنوان یکی از عوامل دخیل در سلامت عمومی بپردازد.

4-1- اهدف پژوهش
اهدف اصلی:
بررسی وشناخت تاثیر میزان حمایت اجتماعی برمیزان سلامت عمومی دانشجویان است.
بررسی میزان برخورداری دانشجویان از سلامت عمومی.
ارایه راه کارهایی برای ارتقای میزان سلامت عمومی دانشجویان
اهداف فرعی:
بررسی تاثیرمیزان حمایت عاطفی برمیزان سلامت عمومی دانشجویان
بررسی تاثیرمیزان حمایت ابزاری برمیزان سلامت عمومی دانشجویان
بررسی تاثیرمیزان حمایت اطلاعاتی برمیزان سلامت عمومی دانشجویان
5-1- ضرورت و اهمیت موضوع :
یکی از محورهای ارزیابی در جوامع مختلف، ارزیابی سلامت آن جامعه است. سلامتی افراد جامعه نقش مهمی در تضمین پویایی وکارآمدی هرجامعه ایفا می کند. از آنجا که دانشجویان از اقشار مستعد جامعه وسازندگان فردای هر کشور هستند ارزیابی سلامت آنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است .
علیرغم آنکه تجربه ورود به دانشگاه تجربه خوشایند وبی بدیل بسیاری از جوانان است ولی مانند هر تجربه دیگر با برخی موقعیت های اضطراب آور نیز همراه است.ورود به فضای جدید، دوری ازخانواده، تفاوت میان الگوهای ذهنی با واقعیت های موجودو…از جمله عوامل استرس زایی هستند که متعادل کردن آنها نیازمند فراهم آوردن شرایط وفضای مناسب برای تامین سلامت دانشجویان است. قرار گرفتن در چنین شرایطی می تواند موجب افت تحصیلی، بروز تنشهای فردی مشکلات ارتباطی وعدم شکوفایی استعدادها گردد. از آنجا که سلامت نقش عمده ای در کارکرد در تمام زمینه های فردی، خانوادگی واجتماعی دارد بدیهی است که برنامه ریزی صحیح وجامع در تامین سلامت دانشجویان کاملا ضروری به نظر می رسد. باتوجه به مطالب ذکر شده به نظر می رسد اگر عوامل موثر برسلامت عمومی دانشجویان شناسایی گشته وبه خوبی درک شوند، کمک زیادی درجهت بهبودی سلامت آنها خواهد شد؛ اما اگر دراین حوزه سرمایه گذاری انسانی ومادی صورت نگیرد وسلامت عمومی دانشجویان مورد غفلت قرارگیرد مشکلات بسیاری ازجمله ناسازگاری های فردی ، اجتماعی وتحصیلی گریبانگیر آنان می گردد. با توجه به مطالب ذکر شده و نظر به اینکه در مورد سلامت عمومی دانشجویان علامه طباطبایی پژوهشی صورت نگرفته لذا محقق انجام پژوهشی با این عنوان را ضروری دیده وبه اجرای چنین پژوهشی روی آورده است.
6-1- فایده پژوهش
نتایجی که پس از هر پژوهش به دست می آید برای راهگشایی و حل مشکلات در راستای همان موضوع مورد استفاده قرار می گیرد.در این پژوهش تاثیر حمایت اجتماعی بر میزان سلامت عمومی دانشجویان مورد بررسی قرار می گیرد. باتوجه به اهمیتی که سلامت افراد دارد شناخت عواملی که سلامت عمومی را افزایش یا کاهش می دهد ضروری است. شناخت عوامل موثر بر سلامت دانشجویان امکان پیش بینی و برنامه ریزی جهت کمک به سلامت آنان را فراهم می کند. از طرفی این امر به دست اندر کاران آموزش عالی کمک می کند تا با بسط وتوسعه مراکز وکلینیک های خدماتی مشاوره، مددکاری اجتماعی و روان در مانی و ارایه بیشتر خدمات رفاهی وبهداشتی ومهارت های زندگی از شیوع ناراحتی های روانی، جسمی واجتماعی که گاه گریبانگیر باهوش ترین وخلاق ترین دانشجویان می شود جلوگیری کند.
برای انجام برنامه ریزی صحیح وجامع لازم است پژوهش هایی در زمینه شناخت وضعیت سلامت دانشجویان وهمچنین شناخت عوامل موثر بر آن صورت گیرد؛ لذا در راستای اهداف فوق این پژوهش به دنبال بررسی میزان سلامت دانشجویان وشناخت عوامل اثر گذار(یکی از این عوامل حمایت اجتماعی است) برآن است. همچنین این پژوهش می تواند به عنوان یک نمونه پژوهش تجربی مورد استفاده ی افرادی که به هر نوعی موضوعی مشابه با این پژوهش دارند قرار گیرد.
همچنین این پژوهش می تواند برای مسئولین دانشگاهی فوایدی دیگری هم داشته باشد:
– فراهم آوردن داده های کاربردی
– سازمانها ونهادهای مسئول را در تهیه خط مشی های مناسب برای کمک به دانشجویان در زمینه سلامت یاری می نماید.
– برنامه ریزی در جهت پیشگیری از بیماریها واختلالات ودستیابی به سلامت را هدایت خواهد نمود.
– ارایه راه کارهای لازم در جهت افزایش سلامت عمومی به مشاوران، روانشناسان، مددکاران اجتماعی و… جهت استفاده در فعالیت های حرفه ای خود

مقدمه
بیماری از بدو پیدایش بشر وجود داشته است وهیچ فردی به طور کامل درمقابل آن مصونیت ندارد واین خطری است که بشر را مرتباً تهدید می کند. در تعادل سلامت، انسان به تنهایی مطرح نیست بلکه آنچه مورد بحث است، پدیده هایی هستند که در اطراف او وجود دارند و بر مجموعه سیستم نظام او اثر می گذارند و از آن تاثیر می پذیرند. بدون شک عوامل متعددی برسلامت جسمانی وروانی افراد تاثیرگذارند، عواملی وجود دارند که می توانند به سلامتی آسیب وارد کنند ودرمقابل عواملی نیز وجود دارد که می توانند سلامت افراد را ارتقا ببخشند؛ ازجمله این عوامل می توان به حمایت اجتماعی اشاره نمود که به افراد کمک می کند تا با شرایط استرس زا کنار بیایند وآسیب روانی وجسمانی کمتری را متحمل شوند. برای روشن شدن بهتر بحث مادر این فصل ابتدا تاریخچه مطالعه سلامت عمومی وحمایت اجتماعی را مطرح کرده و سپس تعاریفی راجع به سلامت وحمایت اجتماعی وعوامل موثر برآنها مطرح گردیده ودرادامه نظریه ها ومدلهای مربوط به موضوع وپیشینه پژوهش در ایران وجهان مطرح شده ودر پایان چهارچوب نظری ، الگوی نظری، فرضیات پژوهش وسوالات پژوهش ارائه می گردد.
سلامت عمومی
2-2- تاریخچه موضوع
1-2-2- تاریخچه مطالعه سلامت عمومی
سلامت وبیماری ومفاهیم آن از ابتدای بشر ودر همه فرهنگ ها وجود داشته است. اما بخش اعظم آنچه ما می شناسیم از تحولات جامعه غربی در طول دو یا سه قرن گذشته ناشی می شود که ما بخشی از تاریخچه مطالعه سلامت عمومی را در ذیل می آوریم:
سلامت عمومی از رویکردهای متفاوت مورد بررسی قرار گرفته وهرکدام ا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی کیفیت اطلاعات، ارتباط با مشتری، کیفیت اطلاعات مشتری، منابع انسانی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع سلامت عمومی، حمایت اجتماعی، روانشناسی، جامعه شناختی