پایان نامه رایگان با موضوع حمایت اجتماعی، شبکه اجتماعی، جامعه شناختی، روابط اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

جامعه است.جامعه زمینه ساز وبسترشکل گیری روابطی است که فرد می تواند داشته باشد، لذا برای داشتن رابطه باید با جامعه ارتباط برقرار کردوبه دنبال آن، بدون تردید تامین سلامت روانی در قبال حضور در جامعه وارتباط با افراد حاضر در جامعه در قبال تغییرات سریع اجتماعی و فنی وتغییرات ووقایع تنیدگی زای زندگی امری اجتناب ناپذیر است. به طور کلی حمایت اجتماعی شامل حمایت عاطفی، ابزاری واطلاعاتی می باشد. حمایت اجتماعی شامل ابراز عشق ومحبت، مراقبت ونگهداری، احترام قائل شدن، اطمینان وقوت قلب، اعتماد، همدردی وتوجه می باشد. این نوع حمایت تقویت کننده مناعت طبع، حس ارزش داشتن وحسی می شود که یک نفر برای سایرین اهمیت داشته ودر نتیجه ممکن است حسی را بروز دهد که فرد وبدن او ارزش مراقبت وحمایت کردن را داشته باشد، ضمناً ممکن است دریافت کننده را قادر سازد تا استرس وفشار را کنترل کند وبه همین وسیله تاکید اساسی بر حفظ سلامت به جای درگیر شدن در فعالیت های مضر یا بی هدف را داشته باشد. ارتباط صادقانه وخالص موجب تقویت حسی از پیروزی وتبحر شده ودر فرد حس افتخار واعتماد را برای انجام تلاش ها به وجود آورد، در ضمن ممکن است افراد را از طریق توسعه تدابیر و ارتقای سلامت تشویق به انجام کنترل در مورد سلامت ورفاه شان کند.
رویکردهای مطالعه حمایت اجتماعی:
سه رویکرد کلی برای بسیاری ازکارهای عملی درمورد حمایت اجتماعی مشخص شده، این رویکردها در بیست سال اخیر تکمیل شده اند. این رویکردها شامل: رویکرد شبکه اجتماعی یا جامعه شناختی، رویکرد ادراکی یا شناختی و رویکرد کنش متقابل یا ارتباطی می باشد. این رویکردها یکی پس از دیگری پدید آمدند.
رویکردشبکه های اجتماعی11:
اولین پژوهش ها درمورد حمایت اجتماعی وسلامت با روشهای شبکه اجتماعی انجام شده است. (مثل پژوهش های برکمن وسیمی1979، هیرش1980، هوس، روبین ومترنز198212). این روشها به طورمناسب زمانی مورد برسی قرار گرفتند که پژوهش ها ظاهراً اظهار می داشتند که موجودیت صرف پیوندهای اجتماعی13(وجود پیوندهابادسته بندی مشخص) منجربه بهبود وارتقاء سلامت می شود، بدین ترتیب پژوهشها روی آن متمرکز شدند تا مشخص کنند که چگونه اندازه، تراکم، فراوانی وویژگی های دیگر شبکه اجتماعی فرد با شاخص های سلامت وبهزیستی همبستگی پیدامی کند. بدین ترتیب این پژوهش ها درنظر داشتند کانون توجه به دیدگاه جامعه شناختی را نشان دهد، باتمرکز براینکه چگونه وجود پیوندهای اجتماعی بر روی پیامدهای سلامتی تاثیرمی گذارد.
مطالعات شبکه ارتباطی مربوط به حمایت اجتماعی باچندین انتقاد قابل توجه روبرو شده است. نخست، دلایل زیادی وجود دارد مبنی براینکه ویژگی های ساختاری شبکه اجتماعی صرفاً ارتباط ضعیفی با دستیابی به حمایت ونیز با پیامدهای سلامت دارند. (ساراسون14، 204:1375)
دوم، پژوهشگران زیادی تشخیص داده اند که اصلاً پیوندهای اجتماعی موجب ارتقا سلامت نمی شود. بسیاری ازپیوندهای اجتماعی منبع استرس به شمار می روند، با این حال پیوندهای اجتماعی دیگری وجود دارد که هم منابع حمایتی وهم استرس محسوب می شوند. (روک1984، ساندلروباررا151984). این شناخت مستلزم بررسی کیفی ومعنی روابط اجتماعی علاوه بر ساختار وکمیت شان می باشد.
سوم، ازچندین مطالعه (مثل مطالعات آنتونوچی وایزریل1986؛ ساراسون، شیرین،پیرس 1987؛ وثینگتن وکسلر161986) استنتاج کرده اندکه پیامدهای سلامتی توسط ادراک فرد ازکیفیت ودردسترس بودن حمایت موردپیش بینی قرار گرفته است نه به وسیله ویژگی های ساختاری شبکه های اجتماعی، این یافته ها انگیزه حرکت به سمت رویکردهای روان شناختی جهت مطالعه حمایت اجتماعی محسوب می شود. (ساراسون، 204:1375)
رویکردهای روانشناختی17
دیدگاه روانشناختی بر مفهوم ذهنی فرد ازحمایت دریافت شده یا رضایت ودسترسی به حمایت تاکید دارد. درآغازاساس پژوهش دیدگاه روانشناختی متمرکز بود روی اینکه چگونه کیفیت روابط اجتماعی فرد روی احساس حمایت او وسپس شاخص های سلامت وبهزیستی وی تاثیر می گذارد. اخیراً مفهوم حمایت اجتماعی به عنوان ویژگی شخصیتی نسبتاً استوار (یعنی تکوین آن باتجربه دلبستگی دراوایل زندگی) مفهوم سازی شده است. دلایل زیادی نشان می دهد که معنی استواری حمایت یک سپر دفاعی مهمی درمقابل استرس ومشکلات سلامتی محسوب می شود. اگرچه دیدگاه روانشناختی ادراک مارا از حمایت اجتماعی و اثراتش بسیار افزایش داده است، با این حال محدودیت هایی نیز در این رویکرد مشاهده می شود. دونکر، شتر، بنت 1990؛ کسلر، پیرس و ورتمن 198518 خاطرنشان کرده اند که روابط خودش مستقیماً حمایتی(یا غیرحمایتی) نیستند؛ بلکه درآن تعاملات خاصی وجود دارد که طرفین رابطه نسبت به یکدیگر به منظور تامین حمایت انجام می دهند.( ، تیوتس19 1982)این موضوع نقطه ضعف مهم دیدگاه روانشناختی به شمارمی آید. برای مثال گتلیب 1985 خاطر نشان می کند که دیدگاه روانشناختی”واقعیت یا حمایت مورد تجربه ای که درکنش متقابل اجتماعی مرد ظاهر می شود” را نمی سنجد، بلکه منبع بازنمایی شناختی پدیده ای است، که انطباق آن با واقعیت اجتماعی نامعلوم می باشد. بنابراین افراد مثل هبفول واستکس201988 پیشنهاد کردند پژوهشی موردنیاز است که توجه را روی ساختار واقعی پیوندهای اجتماعی، جستجو ودریافت کمک وواکنش های عاطفی، شناختی ورفتاری نسبت به آن کمک توجه نماید؛ ونیز روی افکار، احساسات ورفتارهایی که میانجی چنین واکنش هاست، تمرکز نماید. به بیان دیگرمورد نیاز است که پژوهش آزمونهای مفصلی درباره فرآیندهای تعاملی وارتباطی فراهم شودو سپس ازطریق این فرآیندهای ارتباطی وتعاملی حمایت درخواست و ارسال شود.
رویکردهای ارتباط وکنش متقابل21:
درسالهای اخیر شمار زیادی ازپژوهشگران روشی ازپژوهش را به کاربردند که درآن حمایت اجتماعی را به عنوان کنش متقابل ویا مبادلاتی که درزمینه روابط پایدار اتفاق می افتد، مورد برسی قرار دادند. (ساراسون وپیرس 1990؛ بورسن وساراسون 1992) علاقه عمده به این نوع پژوهش همراه با فهم این موضوع است که چراوچگونه مهیاکننده مبادرت به ارائه حمایت می کند ویک گیرنده می تواند توسط این اقدام مورد حمایت وبهره مندی قرار گیرد.
با مفهوم سازی حمایت اجتماعی به عنوان ارتباط می توان گرایش به تدوین روشهای تجربی به منظور ایجاد وسازماندهی سوالاتی درباره درون دادها، رویدادها وپیامدهای مربوط به تعاملات حمایتی را افزایش داد. چند مزیت خاص دیگری نیز دربررسی حمایت اجتماعی به صورت شکلی از ارتباط وجود دارد:
نخست: اگرچه رویکردها به حمایت اجتماعی مستقیماً روابط را نشان نمی دهد، با این حال روابط به عنوان مکانیسمی مهم است که از طریق آن حمایت ارسال می گردد. برای مثال اگرچه ارتباط در رویکردهای شبکه ای وجامعه شناختی حمایت اجتماعی به صورت مستقیم مورد آزمون قرار نمی گیرد، اما با چند روش فرضیه سازی شده است که شامل: روابطی که در این پژوهش مورد آزمون قرار می گیردبه وسیله ارتباط ایجادشده است، روابط باید در سرتاسر ارتباط ادامه یابد، اکثر تبیین ها درباره دلیلی که پیوندهای اجتماعی وسیع برسلامت تاثیر می گذارد چنین فرض می کردند که اطلاعات از طریق وسایل ارتباطی منتقل می شود.
دوم، بدون توجه به اینکه ” مفهوم ذهنی حمایت “که به وسیله دیدگاه روانشناختی مطرح شده به عنوان یک ویژگی شخصیتی پایدار یا یک حالت فوق العاده خاص در نظرگرفته می شود، فرآیند ارتباط درایجاد حمایت نقش عمده دارد. اگر به این معنی از حمایت به عنوان یک متغیر تفاوت فردی نگریسته شود که از ابتدای زندگی شکل می گیرد، تحقیق می تواند روی الگوهای روابط والدینی پرورش دهنده تمرکز کند که پایداری وحفظ دلبستگی را تقویت (یا تضعیف) می نماید؛ واگر این معنی از حمایت به عنوان ویژگی موقعیتی درنظرگرفته شود، بنابراین بسیار مهم است، بررسی شود که چگونه این ویژگی زمینه خاص به وسیله رفتارهای تعاملی وپیام های ایجادشده است که درجریان رویدادهای اجتماعی اتفاق می افتد.
سوم، مطالعه نحوه انتقال حمایت به ایجاد مبنایی جهت توصیه به افراد کمک خواهد کرد که چگونه آنها بیشتر مورد حمایت قرار گیرند چون بسیاری از حمایت ها از طریق کنش متقابل صورت می گیرد لذا باید بررسی کرد که حمایت چگونه انتقال می یابد، حمایت باید به عنوان ارتباط مطالعه شود به خاطر اینکه درنهایت از طریق پیام ها ارسال می گرددودرضمن به وسیله زمینه ارتباطی این پیام ها از یک شخص به شخص دیگر فرستاده می شود وخود این رابطه نیز به وسیله کنش متقابل ایجاد وتقویت می گردد. هدف از مطالعه حمایت اجتماعی به عنوان ارتباط این است که ارتباط وسیله ای است که پیام ها را مطالعه می کند واز طریق این پیام ها افراد حمایت را جستجو وابراز می نمایند؛ همچنین آن تعاملاتی (کنش های متقابلی) را مطالعه می کند که در این تعاملات پیام های حمایتی تولید ومورد تفسیرقرار می گیرد ونیزآن روابط ایجاد شده را مطالعه می کند ودر ضمن روابط مورد نظر کنش متقابل حمایتی را زمینه سازی می کند که درآن افراد شرکت دارند.
1-3-2- مفهوم سلامت
سلامت موضوعی مطرح دربسیاری از فرهنگ هاست. در واقع هر جامعه به عنوان بخشی از فرهنگ خود از سلامت مفهوم خاصی در نظر دارد. از میان تعریف هایی که هم اکنون نیز کاربرد دارند، شاید دیرینه ترین تعریف آن باشد که سلامتی عبارت از بیمار نبودن. دربرخی از فرهنگها سلامت وهماهنگی22مترادف یکدیگر در نظر گرفته می شوند وهارمونی عبارتند از: سازگار باخود، باجامعه، باخدا وجهان.
آراء هندیان ویونانیان باستان در مفهوم سلامت مشترک بوده وبیماری را به اختلال تعادل بدنی نسبت به آنچه اخلاط می نامیدند، منتسب می کردند.
سلامت بیشتر به عنوان نعمت در نظر گرفته می شود وارزش آن به درستی شناخته نمی شود، مگر هنگامی که از دست برود.در سطح بین الملل تا زمانی که پس از جنگ جهانی اول اساسنامه جامعه ملل تهیه می شد، سلامت ازیاد رفته بودوتنها در واپسین روزها تهیه کنندگان پیش نویس اساسنامه به یاد بهداشت جهان افتادند. در کنفرانس ملل متحد در شهر سانفرانسیسکو در سال 1945 موضوع بهداشت به عنوان یک موضوع ویژه مطرح شد. باوجود این، در چند دهه گذشته جنبش تازه ای پدید آمده وسلامت به عنوان یک حق بشری ویک هدف اجتماعی در جهان شناخته شده است، یعنی سلامت برای برآورده شدن نیازهای اساسی وبهبود کیفیت زندگی انسان لازم است وباید برای همه انسانها در دسترس باشد.
سلامت از واژه هایی است که بیشتر افراد با آنکه اطمینان دارند معنای آنرا می دانند،تعریفش را دشوار می یابند.واژه health برگرفته از واژه انگلیسی heal به معنی کامل است که نشان دهنده مقوله تندرستی کامل فرد، صحت وآسایش اوست. تعریف سلامت در هر جامعه تا اندازه ای به حس مشترک افراد از سلامت وفرهنگ آنان باز می گرددودر جوامع وگروه های گوناگون درک های متفاوتی از آن وجود دارد.
در علم طب گاهی از واژه homeostasis به جای health استفاده می شود وبه معنای توانایی سازمان یافته بدن در جوابگویی موثر به فشارها وبازگشت به وضعیت تعادل. در طب امروز واژه wellness نیز به همین معنی استفاده می شود. در فرهنگ های گوناگون تعریف های بسیاری از سلامت شده است :
در فرهنگ وبستر سلامت وضع خوب وعالی بدن، اندیشه وروح به ویژه برکنار بودن ازدرد یا بیماری جسمی تعریف شده است.
در فرهنگ آکسفورد به معنی وضع عالی جسم وروح وحالتی که اعمال بدن به موقع وگونه ای موثر انجام شود، آمده است.
جالینوس سلامت را عبارت از وجود نسبت معینی از عناصر گرمی، سردی، رطوبت وخشکی تعریف می کند.
ابن سینا معتقد است: سلامت سرشت یا حالتی است که در آن اعمال بدن به درستی انجام می گیرد ونقطه مقابل آن بیماری است.(سجادی، 245:1384)
بهترین تعریف منطبق با الگوی کلیت وبا به کارگیری رویکرد سلامتی، تعریفی است که سازمان بهداشت جهانی23در سال 1948 ارائه داده است: ” سلامت عبارتست از رفاه کامل جسمی، روانی واجتماعی ونه تنها بیمار یا معلول نبودن” در سالهای اخیر با گنجانده شدن ” توانایی داشتن یک زندگی مثمر از نظر اقتصادی واجتماعی ” این تعریف کامل تر شده است. سلامت بیشتر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مدیریت ارتباط، ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط با مشتری، فناوری اطلاعات Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع سلامت روان، سلامت اجتماعی، سلامت روانی، سلامت جسمی