پایان نامه رایگان با موضوع حافظه کاری

دانلود پایان نامه ارشد

(اعداد رو به جلو و معکوس) برای سنجش حافظه کاری نمونه استفاده شده است.

3-5-3- آزمون توجه (آزمون برو/ نرو):
این آزمون یکی از ابزارهای رایانه ای معتبر در بررسی مهار است که به دو مرحله برو و نرو تقسیم می شود. در مرحله برو، محرکی (تصویر دایره ای ساده) به فرد نشان داده می شود که در این حالت فرد با کلیک کردن باید به محرک پاسخ دهد. در مرحله نرو، محرکی (دایره های طرح دار) نمایش داده می شود که در این حالت فرد نباید به محرک پاسخ دهد. شاخص مورد ارزیابی در این تست شامل میانگین زمان پاسخ های صحیح هم خوان محرک (سرعت) در هر دو مرحله برو و نرو می باشد. از آن جایی که آزمون برو/ نرو به فرهنگ وابسته نیست و مبنای عصب شناختی دارند، ذکر روایی و پایایی مقالههای خا رجی در این مورد قابل استناد است (اختیاری و بهزادی، 1386؛ به نقل از نجاتی، 1392). آزمون بازآزمون برو/ نرو پایایی آن را مناسب و بالای 800/ نشان داده است (هوپکو و میهل، 2006؛ به نقل از نجاتی، 1392). از این نرم افزار برای سنجش توجه و هوشیاری (زمان پاسخ های صحیح) افراد نمونه به صورت فردی استفاده شده است.

4-5-3- آزمون یادداری – دیداری بنتون:

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع تحت درمان، متادون، حافظه کاری، گروه کنترل Next Entries منابع و ماخذ مقاله ورزشکاران، آمادگی جسمانی، تمرینات مقاومتی، تمرین مقاومتی