پایان نامه رایگان با موضوع حافظه کاری، محافظه کاری، ورشکستگی

دانلود پایان نامه ارشد

تحقيق
تحقيق حاضر از شاخه تحقيقات شبه تجربي و از نوع پس رويدادی است كه بر اساس اطلاعات واقعي بازار سهام و صورت هاي مالي شركت ها پذيرفته شده در بورس اوراق بها دار انجام خواهد گرفت. اين تحقيق از نظر هدف كاربردي و از لحاظ محتوا از نوع تحقيقات همبستگي است. اطلاعات اساسي اين تحقيق، قيمت بازار سهام و اطلاعات مربوط به صورت هاي مالي شركت ها است. از اين رو به دليل سهولت در دسترسي، شفافيت در ارائه و قابليت اتكاي بالا در محتواي اطلاعات و همچنين به واسطه مقبوليت عمومي از سوي استفاده كنندگان حرفه اي اين عرصه از قابليت سرمايه گذاران و تحليل گران مالي مجرب و تحميل قوانين نظارتي بر عملكرد شركت ها، از اطلاعات شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بهره گرفته و به همين منظور براي جمع آوري داده هاي مربوطه، از بانگ اطلاعات نرم افزارره آورد نوين استفاده شده است.
براي آزمون فرضيه هاي تحقيق، مدل رگرسيون خطي به كار گرفته شده است.

7-3 مدل هاي مورد استفاده براي آزمون فرضيه هاي تحقيق
در اين تحقيق ريسك ورشكستگي تابعي از محافظه كاري است و مدل هاي تحقيق به صورت زير است:
(شاخص محافظه کاری مشروط) F = ریسک ورشکستگی
(شاخص محافظه کاری نا مشروط) F = ریسک ورشکستگی

نمودار (1-3) مدل تحقيق

8-3 متغیر های تحقیق
1-8-3 متغیر مستقل
متغیر مستقل در این تحقیق محافظه کاری حسابداری می باشد در این پژوهش محافظه کاری به دو نوع محافظه کاری مشروط و محافظه کاری تقسیم شده است.
محافظه کاری مشروط:
m = ( غیرعملیاتی تعهدی اقلام )/(داراییها کل جمع) × (-1)
محافظه کاری نا مشروط:
n = (تعهدی اقلام کل )/(داراییها کل جمع) × (-1)

هدف از انتخاب این دو مدل برای اندازه گیری محافظه کارانه به قرار زیر است:
الف) مدل های موجود برای اندازه گیری محافظه کاری با خطای زیادی مواجه هستند(گیول و هاین، 2007، 65)143.
ب) اطلاعات مورد استفاده این پژوهش، مبتنی براطلاعات حسابداری است و در آن از شاخص های بازار استفاده نمی شود. با توجه به دسترسی به اطلاعات صورت های مالی، برای اندازه گیری محافظه کاری نهفته در صورت های مالی این مدل نسبت به سایر مدل ها برای بازار های در حال توسعه نظیر بازار سرمایه ایران مناسب تر است (بنی مهد و باغبانی، 1388، ص9)144.

2-8-3 متغیر وابسته
متغير وابسته در اين تحقيق شامل ريسك ورشكستگي مي باشد و از آن جا كه در اين پژوهش از دو مدل آلتمن و زاوگين استفاده شده است ابتدا مدل آلتمن و متغيرهاي آن سپس مدل زاوگين و متغير هاي آن ذكر مي گردد.
مدل آلتمن
z = 1.2×1 + 1.4×2 + 3.3×3 + 0.6×4 + 0.99×5
در اين مدل:
X1 = (سرمايه در گردش) / (كل دارايي)
X2 = (سود انباشته) / (كل دارايي)
X3 = درآمد قبل از بهره و ماليات145. / (كل دارايي)
X4 = (ارزيابي بازار سهام) / (ارزش دفتري بدهي)
X5 = (فروش) / (كل دارايي)
اگر z کوچکتر از1.81 باشد شرکت ورشکسته است.
مدل زاوگین
p = 0.23883 – 0.108×1 – 1.583×2 – 10.78×3 + 3.074×4 + 0.486×5 – 4.35×6 – 0.11×7
در اين مدل:
x1 = فروش / متوسط موجودي‌ها
x2 = متوسط موجودي‌ها / متوسط حسابهاي دريافتني
x3 = كل دارايي‌ها / موجودي نقد + سرمايه‌گذاري كوتاه مدت
x4 = بدهي‌هاي جاري / دارايي‌هاي آني
x5 = بدهي جاري / سود عملياتي– كل دارايي
x6 = بدهي جاري/ بدهي بلند مدت – كل دارايي
x7 = دارايي‌هاي ثابت + خالص سرمايه در گردش / فروش
احتمال ورشكستگي= 1/ (1 + e-p)
هدف از انتخاب این دو مدل برای اندازه گیری ریسک ورشکستگی نیز به قرار زیر است:
الف) مدل پیش بینی التمن به دلیل اینکه در اکثر تحقیقات در بازار سرمایه ایران طی سال های اخیر به کار گرفته شده درتحقیق حاضر نیز از این مدل استفاده شده است.
ب) مدل پیشبینی زاوگین به دلیل این که در تدوین ضرایب متغیر های مدل، فرض نرمال بودن راهکار نگرفته و مستقیما از آمار ناپارامتریک و تحلیل لوجیت استفاده کرده، لذا دقت اندازه گیری اش نسبت به مدل های پیشین بالاتر است واز طرف دیگر خروجی آن به دوحالت ورشکست می شود یا نمی شود، منجر نمی گردد بلکه برای تعیین وضعیت فشار مالی شرکت از یک عدد و احتمال که بین صفر و یک قرار دارد، استفاده کرده و احتمال ورشکستگی شرکت را به ما می دهد، لذا برای مقاصد ما که می خواهیم احتمال ورشکستگی شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران را به دست آوریم که ممکن است این شرکت ها نیز توزیعشان نرمال نباشد، مناسب بوده و از این مدل استفاده می نماییم (جعفری، 1387، ص95)1.

9-3 روش تجزيه و تحليل اطلاعات
پژوهش های همبستگی شامل کلیه پژوهش هایی است که در آنها تلاش می شود رابطه متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی کشف و تعیین شود
این ضریب شاخص دقیقي است که با محاسبه آن می توان نشان داد که یک متغیر تا چه اندازه با متغیرهای دیگر پیوند دارد و می توان برای همبستگی (مثبت یا منفی) میزان و مقدار آن را محاسبه کرد.
به دلیل اینکه متغیر های پژوهش از نوع فاصله ای بوده رو ش پژوهش همبستگی می باشد جهت انجام آزمون های آماری از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و تحلیل واریانس 146که دارای خطای معیار کمتری در مقایسه با سایر روش های آماری می باشند، استفاده شده است .

1-9-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی
پژوهش های همبستگی – تعریف ، هدف و مزایا:
پژوهش های همبستگی شامل کلیه پژوهش هایی است که در آن سعی می شود رابطه بین متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی، کشف یا تعیین می شود. هدف روش پژوهش همبستگی ، مطالعه حدود تغییرهای چند متغیر با حدود تغییرهای چند متغیر دیگر است. هدف ضریب همبستگی ، بیان رابطه بین دو یا چند متغیر به صورت ریاضی است. در صورتی که رابطه متغیرها کامل و مثبت باشد ضریب همبستگی ، یک است و چنانچه همبستگی بین متغیرها کامل و منفی باشد ضریب همبستگی ، منفی یک ، (1-) خواهد شد. طرح بنیانی و اساسی پژوهش همبستگی بسیار ساده است. در این روشها به جمع آوری نمره های دو (یا چند) متغیر برای آزمودنی های یکسان می پردازیم و سپس ضریب همبستگی را محاسبه می کنیم. به طور خلاصه، ضریب همبستگی را می توان برای بیان روابط علت و معلولی به کار برد. هر چند که این روش به منظور کشف و پیش بینی روابط بین دو متغیر A و B به کار می رود. مزیت عمده روش همبستگی این است که به محقق اجازه می دهد که متغیرهای زیادی را اندازه گیری کند و همزمان، همبستگی درونی بین آنها را محاسبه نماید. امتیاز دیگر روش همبستگی در این است که می تواند درباره درجه همبستگی بین متغیرها مورد مطالعه ، اطلاعات لازم را فراهم سازد و روش همبستگی یا درجه همبستگی را در کل دامنهیا محدوده معین مشخص کند. روش همبستگی برای دو هدف عمده به کار می رود:
1) کشف همبستگی بین متغیرها
2) پیش بینی یک متغیر از یک یا چند متغیر دیگر.
به طور کلی هدف پژوهش همبستگی عبارت است از درک الگوهای پیچیده رفتاری از طریق مطالعه و همبستگی بین این الگوها و متغیرهایی که فرض می شود بین آنها رابطه وجود دارد .
تحلیل همبستگی ، ابزاری آماری است که بوسیله ان می توان درجه ای که یک متغیر به متغیری دیگر از نظر خطی مرتبط است را اندازه گیری کرد. همبستگی را به طور معمول با تحلیل رگرسیون به کار می برند.
درجه همبستگی درباره دو معیار بحث می کند:
1) ضریب تعیین 2) ضریب همبستگی
1) ضریب تعیین :
مهمترین معیاری است که با آن می توان رابطه بین دو متغیر x و y را توضیح داد. این مقدار همیشه بین دو صفر تا یک است:

گرچه ضریب همبستگی مثلاً 50% به این معنا نیست که دو یا چند متغیر دارای 50 درصد تغییرهای مشترک می باشد، ولی مجذور همبستگی (ضریب تعیین) ، این تغییرهای مشترک را نشان می دهد. در صورتی که همبستگی دو آزمون 50% باشدف این دو ازمون دارای تغییرهای مشترک به میزان یا 25 درصد است.
2) ضریب همبستگی:
اگر از ضریب تعیین ، ریشه دوم بگیریم ، به مقدار بدست آمده ضریب همبستگی می گویم و آن را با r نشان می دهیم که می تواند عدد مثبت یا منفی یا صفر باشد.
کرلینجر ،1986، و تاک من147 در بحث انتخاب مسئله و ساخت فرضیه برای بیان فرضیه، ویژگی هایی را مطرح می کنند که سه ویژگی اول مشترک و ویژگی چهارم مربوط به تاک من می باشد:
1) مسئله باید همبستگی بین دو یا چند متغیر را مورد سوال قرار دهد.
2) مسئله باید به صورت روشن ، بدون ابهام و به طور معمول سوالی بیان شود
3) با استفاده از روش های موجود قابل آزمون باشد. باید امکان جمع آوری اطلاعات برای پاسخ گویی به آن وجود داشته باشد .
4) نباید موقعیت یا وضعیت اخلاقی را پدید آورد (دلاور، 1374، ص98)2.
روش همبستگی گشتاوری (پیرسون):
روش همبستگی گشتاوری148 زمانی به کار می رود که متغیرهای مورد مطالعه (دو متغیری که قصد محاسبه ضریب همبستگی بین انها را داریم) به صورت پیوسته باشند.
در این پژوهش نیز با توجه به ویژگی متغیر های بدست آمده (محافظه کاری مشروط، نامشروط و ریسک ورشکستگی) که از لحاظ پیوسته بودن متغیر ها دارند و نیز مزیتی که روش همبستگی پیرسون دارد از این روش استفاده شده است که مشخصات این روش به شرح زیر می باشد.

نگاره (1-3): مشخصات روش پیرسون
روش
علامت
متغیر اول
متغیر دوم
متغیر سوم
متغیر چهارم


ویژگی
همبستگی گشتاوری پیرسون
r
پیوسته
پیوسته
پیوسته
پیوسته

دقیق ترین و با ثبات ترین روش با کمترین خطای معیار

و نحوه محاسبه آن به شرح فرمول زیر می باشد:

در این پژوهش پس از جمع آوری داده ها و محاسبه …, ROE, EVA REVA)) با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است. در بسیاری از فرضیه ها هدف بررسی ارتباط بین دو متغیر است. صرف نظر از بحث تحلیل رگرسیون می تواند از آزمون های استقلال برای بررسی ارتباط معنی دار دو متغیر استفاده کرد. اگر دو متغیر تعریف شده در فرضیه ها دارای مقیاس کمی باشند، می توان با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون به استقلال یا ارتباط بین دو متغیر پی برد. ضریب همبستگی پیرسون دارای پارامتری است و همان طور که از قبل عنوان شد به صورت زیر است:

مراحل آزمون :
1) تعریف فرضیه های آماری به صورت زیر:
بین محافظه کاری مشروط وریسک ورشکستگی طبق مدل آلتمن همبستگی معنی دار وجود ندارد
بین محافظه کاری مشروط وریسک ورشکستگی طبق مدل آلتمن همبستگی معنی دار وجود دارد

بین محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی طبق آلتمن ارتباط معنادار وجود ندارد
بین محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی طبق آلتمن ارتباط معنادار وجود دارد

بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی طبق مدل آلتمن ارتباط وجود ندارد
بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی طبق مدل آلتمن ارتباط وجود دارد

بین محافظه کاری مشروط ورشکستگی طبق مدل زاوگین ارتباط معنادار وجود ندارد
بین محافظه کاری مشروط ورشکستگی طبق مدل زاوگین ارتباط معنادار وجود دارد

بین محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین ارتباط معنادار وجود ندارد
بین محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین ارتباط معنادار وجود دارد

بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین ارتباط معنادار وجود ندارد
بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین ارتباط معنادار وجود دارد

(2) تعیین سطح زیر منحنی : و
که حسب مورد آزمون t یا z استفاده می گردد،که در این پژوهش با توجه به دو متغیر بودن فرضیه و نوع همبستگی آن از ضریب همبستگی پیرسون و نیز از آزمون t استیودنت در سطح اطمینان 95 درصد (سطح خطا 5 درصد) به منظور آزمون معنی دارد بودن رابطه همبستگی بین دو متغیر استفاده شده است .

(3) به طور معمول دو نوع ریسک یا خطا وجود دارد:
خطای نوع اول (ریسک) : که در این خطا ما به اشتباه فرض رد می کنیم در حالی که بایستی فرضیه پذیرفته می شود
خطای نوع دوم (ریسک) در این خطا نیز فرضه غلط می باشد و بایستی رد شود، درحالی که به اشتباه پذیرفته می شود
به طور معمول

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع ورشکستگی، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع ارتباط معنی دار