پایان نامه رایگان با موضوع جویبار، (همان/، (فرخي، جوي

دانلود پایان نامه ارشد

شد
خبرت هست که دی گم شد و تابستان شد
(همان/ 320)
ج
جوي
رود كوچك، نهر. (دهخدا، 1377، ذیل واژه جوی)

شکل 4-19- جوی

مسجد آدینه و عالی منار میمنه
سد رود شور بار و جوی آب نوسراب
(فرخي ، 1385 ، 8)
آب در جوی ز باران بهاری و ز سیل
همچنان گشت که با سرخ می آمیخته شیر
(همان/ 185)

این باغ و راغ ملکت نوروز ماه بود
این کوه و کوهپایه و این جوی و جویبار
جویش پر از صنوبر و کوهش پر از سمن
راغش پر از بنفشه و باغش پر از بهار
(منوچهري ، 1375 ، 39)

خوش می‌روی درکوی ما خوش می‌خرامی سوی ما
خوش می‌جهی درجوی ما ای جوی وای جویای ما
(مولوي،1367 ، 62)
جان چو سوی وطن رود آب به جوی من رود
تا سوی گولخن رود طبع خسیس ژاژخا
(همان/ 69)

صد جوی آب بسته‌ام از دیده بر کنار
بر بوی تخم مهر که در دل بکارمت
(حافظ، 1362، 200)
بعد از این دست من و دامن سرو و لب جوی
خاصه اکنون که صبا مژده فروردین داد
(همان/232 )
جويبار
جوي بزرگي كه از جوي هاي كوچك تشكيل شده باشد. (معين، 1371، ذیل واژه جویبار)

شکل 4-20- جویبار
بامدادان بوی فردوس برین آید همی
از در باغ و در راغ و زکوه و جویبار
(فرخي ، 1385 ، 108)
تو سر و جویباری تو لاله بهاری
تو یار غمگساری تو حور دلربایی
(همان/ 361)

نافه مشکست هرچ آن بنگری در بوستان
دانه درست هرچ آن بنگری در جویبار
(منوچهري ، 1375 ، 36)
این باغ و راغ ملکت نوروز ماه بود
این کوه و کوهپایه و این جوی و جویبار
(همان/39)

ما را به مشک و خم و سبوها قرار نیست
ما را کشان کنید سوی جویبار ما
(مولوي،1367 ، 69)
میان شوره خاک نفس جز وی
به هر سویی درختی جویباری
(همان/ 69)

یا رب به وقت گل گنه بنده عفو کن
وین ماجرا به سرو لب جویبار بخش
(حافظ، 1362، 124)
قد تو تا بشد از جویبار دیده من
به جای سرو جز آب روان نمی‌بینم
(همان/ 990 )
چ
چشمه
جايي كه آب از زمين بيرون مي آيد. (معين، 1371، ذیل واژه چشمه)

شکل 4-21- چشمه

بباغی درو سایه شاخ طوبی
بباغی درو چشمه آب کوثر
(فرخي ، 1385 ، 54)
چوچشم شوخ همه چشمه های او بی آب
چو قول سفله همی کشتهای او بی بر
(همان/67)

آبش همه از کوثر و از چشمه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع عدل و انصاف Next Entries منابع پایان نامه درمورد ایرج میرزا، ناصرالدین شاه، قرآن کریم، ناصرالدین شاه قاجار