پایان نامه رایگان با موضوع جامعه آماری، سلامت عمومی، همسانی درونی، علوم اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

دارد؟

1-3- مقدمه
بی تردید یکی از مهمترین فصول هرتحقیق، بحث روش شناسی آن می باشد. دستیابی به هدفهای تحقیق وشناخت علمی آن میسر نخواهد بودمگر زمانی که باروش درست صورت پذیرد. هدف ازتحقیق، عمدتاً پی بردن به جنبه مکنون وپنهان مسائل وپدیده هاست. برای حصول این هدف، اینک باگذار ازمرحله نظری پژوهش به میدان مشاهده وتجربه گام می نهیم؛ لذا دراین فصل به تشریح روش تحقیق می پردازیم تا هم منظور ما از مفاهیم به کارگرفته شده در فصل گذشته روشن شود وهم شیوه های اندازه گیری آنها را بیان کنیم. برای این منظور دراین فصل، روش تحقیق، جمعیت آماری، حجم نمونه، شیوه نمونه گیری، ابزار جمع آوری داده ها، روایی وپایایی ابزار اندازه گیری، تکنیک های مورد استفاده برای تجزیه وتحلیل داده ها وتعاریف نظری وعملیاتی متغیرهارا به بحث می گذاریم.
2-3- روش پژوهش
روش پژوهش در تحقیق حاضر، پیمایشی است که یکی از متداولترین روش های تحقیق در مطالعات کمی محسوب می شود. پژوهش پیمایشی برساختن فرضیه وآزمون آن وتحصیل روابط بین متغیرهای دستکاری نشده، توجه دارد. به عبارت دیگر تحقیق پیمایشی با انتخاب ومطالعه نمونه های منتخب ازجامعه آماری به بررسی میزان شیوع، توزیع وروابط متقابل متغیرهای فردی واجتماعی می پردازد. پژوهش پیمایشی متغیرهایی را انتخاب می کند که هم اکنون یا قبلاً وجود داشته اند. محقق پیمایشی بابررسی تغییرات متغیر برحسب مورد جستجو ویژگی های دیگری که به طور منظم باآن پیوند دارد ، در پی شناخت پدیده ها برمی آید. پس همانطور که گفته شد تحقیق حاضر از نوع کمی است که با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از تکنیک پرسشنامه استفاده شده است.

3-3- جمعیت آماری
جامعه آماری عبارتست از گروهی ازافراد، اشیا یا حوادث که حداقل دارای یک صفت یا ویژگی مشترک هستند. درپژوهش مفهوم جامعه به کلیه افرادی اطلاق می شود که عمل تعمیم پذیر ی درموردآنها صورت می گیرد. ماهیت پژوهش تعیین کننده دامنه جامعه است. (سرمد وهمکاران،200:1380)
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی درحال تحصیل در دانشگاه علامه طباطبایی درنیم سال دوم سال تحصیلی93ـ 1392 است.
4-3- حجم نمونه:
مساله اي كه بيشتر محققان با آن روبرو هستند اندازه يا حجم لازم براي نمونه است. قانون كلي در اين مورد بزرگترين اندازه ممكن را توصيه مي كند. هدف از مطالعه نمونه كسب اطلاع در مورد جامعه اي است كه نمونه از آن انتخاب شده است. بنابراين هر اندازه نمونه با حجم بزرگتري انتخاب شود شاخص هاي آماري محاسبه شده برآورد دقيق تري از پارامترهاي جامعه بدست خواهد آمد.اما در اكثر مطالعات محدوديت هاي مالي ،دقت و نيروي انساني و مسايل ديگر اندازه نمونه را كه لازم است مورد مطالعه قرار گيرد محدود مي سازد.
اين تحقيق از اين اصل مستثي نبوده است ولذا برآورد حجم نمونه اي كه بيانگر جامعه آماري باشد ضروري است.
جهت تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده گرديده است كه به قرار زير مي باشد.
N=
N=حجم جامعه P=احتمال وقوع برابر 0.5 Q=عدم احتمال وقوع برابر 5و0
t=1.96 باضریب اطمینان95% d=0.005 دقت احتمالي مطلوب

5939=〖5939(1/96×0/5)〗^2/(〖5939(0/2)〗^2+〖(1/96×0/5)〗^2 )~361

دراین پژوهش باید تعداد 361 پرسشنامه توزیع وپر شود که برای اطمینان بیشتر تعداد 365 پرسشنامه توزیع خواهد شد.
4-3- روش نمونه گیری
شیوه نمونه گیری دراین پژوهش از نوع نمونه گیری سهمیه ای است. این نوع نمونه گیری شبیه نمونه گیری طبقه بندی است با این اختلاف که نمونه گیری سهمیه ای فاقد چهارچوب نمونه گیری برای انتخاب نمونه است. در این روش گروه ها معین شده، حجم نمونه گیری از هرگروه تعیین می شود وسپس از هر کجا که بتوان افراد واجد شرایط را پیداکرد آنها را برای نمونه گیری سهمیه ای انتخاب می کنند. (سرمد وهمکاران،243:1380)
در پژوهش حاضر ابتدا دانشجویان برحسب دانشکده محل تحصیل به گروه هایی تقسیم شده اند. سپس متناسب با درصد حجم هر دانشکده در کل جامعه، نسبت آنها در حجم نمونه با فرمول زیر تعیین گردید.
ni=Ni/(∑▒〖Ni×n〗)
آمار دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی به تفکیک دانشکده محل تحصیل در جدول زیر آمده است.
نام دانشکده
تعداد دانشجویان
درصد
نسبت(تعداد پرسشنامه)
درصد
دانشکده زبان و ادبیات فارسی
416
7
25
7
دانشکده علوم اجتماعی
949
16
57
16
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
734
3/12
45
3/12
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
399
7/6
25
7/6
دانشکده مدیریت و حسابداری
1009
17
61
17
دانشکده اقتصاد
404
8/6
24
8/6
دانشکده بیمه اکو
203
4/3
12
4/3
دانشکده زبانهای خارجی
732
3/12
45
3/12
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
189
3
13
3
پردیس دانشگاه
904
2/15
54
2/15
کل
5939
100
361
100
6-3- واحدپژوهش
واحد پژوهش به یک عضو از جامعه آماری می گویند، این واحد نه لزوما یک فرد که می تواند یک رویداد، یک دانشگاه، یک ملت و…. باشد(سرمد وهمکاران،230:1380)در ای مطالعه واحد پژوهش هر یک از دانشجویان شاغل به تحصیل مقطع کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی است.
7-3- ابزار پژوهش واعتبار وروایی
1-7-3- اعتبار وپایایی110
ازآنجاکه اندازه گیری درعلوم اجتماعی غالباً غیرمستقیم است، پژوهشگر همیشه با این پرسش روبرو می شود که: آیا همین چیزی را اندازه گیری می کنم که قصداندازه گیری آنرا دارم؟ مساله اعتبار ازهمین جا ناشی می شود. بنابراین، اعتبار یک امرکیفی وناظربه میزان صحت اندازه گیری است. به چند شیوه می توان از اعتبار یک ابزار اطمینان حاصل نمود.
اعتبار محتوایی111: اعتبار محتوایی بیانگر آن است که معرف ها تا چه اندازه وجوه مختلف یک مفهوم را می سنجند. این نوع اعتبار شامل دونوع است:
اعتبارصوری: منظور، شناسایی وبررسی معرف های یک مفهوم از طریق مراجعه به صاحب نظران وکسب توافق نظرآنها پیرامون گویه های طرح شده می باشد. بنابراین اگر دریک وسیله اندازه گیری اجماع نظرباشد، آن وسیله دارای اعتبارصوری است. ایراد این روش آن است که هرفرد براساس ذهنیت خود درباره گویه ها قضاوت می کند.
اعتبار نمونه گیری: توجه به اینکه مجموعه شرایط، افراد یا صفات مورد نظر به طورکافی به وسیله ابزاراندازه گیری، نمونه گیری شده یا نه؟

اعتبارتجربی112 : اعتبارتجربی متکی به رابطه ابزاراندازه گیری با نتایج کسب شده باتوجه به یک معیاراست که به دوصورت زیراست.
اعتبارتجربی همزمان: سنجش نتیجه همزمان باکاربردمعیارباشد.
اعتبارتجربی پیش بینی: یعنی، توان پیش بینی همبستگی بین نتایج یک وسیله اندازه گیری بانتایج یک وسیله اندازه گیری دیگر.
اعتبارسازه113: به میزان ارتباط معرف ها باجنبه ها وانتظارات نظری وابعاد مرتبط با آن درتحقیق اشاره دارد (غیاثوند، 1391: 59-58)
دراین پژوهش برای بررسی اعتبار شاخص ها وسوالات از شیوه های اعتبار محتوا وسازه ای استفاده شده است. یعنی ضمن توجه به ارتباط وانطباق پرسش ها وگویه ها با مباحث ودیدگاه های مطرح شده درمبانی وچهارچوب نظری (اعتبارسازه ای)، با مراجعه به اساتید راهنما ومشاور وپژوهشگرانی که سابقه تحقیق دراین عرصه را داشتند، به رفع کاستی های پرسشنامه پرداخته ایم (اعتبارصوری).
پایایی:
پایایی آزمون به دقت اندازه گیری وثبات آن مربوط است، پس پایایی دومعنای متفاوت دارد: یکی، ثبات وپایا بودن نمره های آزمون درطول زمان است؛ بدین معناکه اگر یک آزمون چندبار درباره یک آزمودنی اجرا شود، نمره آن درهمه مواردیکسان باشد. دوم، به همسانی درونی گویه ها اشاره دارد؛ یعنی، سوال های آزمون تا چه اندازه با یکدیگر همبستگی دارند. (همان، 61)
برای بررسی پایایی، چهاروش وجود دارد:
روش آزمون- آزمون مجدد114: دراین روش وسیله اندازه گیری دربین یک نمونه واحد، طی دوزمان متفاوت مورد ارزیابی قرارمی گیرد وضریب همبستگی آنها محاسبه می شود.
روش موازی115: دراین روش دو وسیله اندازه گیری به طورهمزمان مورد آزمون قرار می دهیم تاهمبستگی نتایج فرم اول با فرم دوم مورد مقایسه قرارگیرد.
روش دونیمه کردن116: دراین شیوه ابزاراندازه گیری در بین نمونه، موردآزمون قرارمی گیرد؛ سپس به دونیمه تقسیم می شود وضریب همبستگی دونیمه محاسبه می شود.
روش پایداری درونی117: دراین روش ازتمامی گویه ها دربرآورد پایایی استفاده می شود. مبنای آن سازگاری درونی گویه هاست. برای سنجش پایایی درونی ازدوشیوه می توان استفاده نمود: نخست روش کودر- ریچاردسون، دوم روش آلفای کرونباخ.
برای بررسی پایایی جدیدترین ورایج ترین شیوه، استفاده از آلفای کرونباخ است که برقاعده سازگاری درونی گویه ها مبتنی است. یعنی هریک ازگویه ها بامجموع گویه های دیگر در رابطه گذاشته می شود و از روی میزان همبستگی آن با سایرگویه ها، پایداری ومناسب بودن آن مشخص می شود پایایی درپژوهش حاضربااستفاده ازآلفای کرونباخ محاسبه گردیده است که نتایج آن برای متغیرهای پژوهش درجدول زیر قابل مشاهده است.
متغیر
میزان آلفای کرونباخ
حمایت عاطفی
51/72
حمایت ابزاری
48/78
حمایت اطلاعاتی
82/73
حمایت اجتماعی
38/74

8-3- تکنیک گردآوری اطلاعات پژوهش
روش های متعددی درارتباط با گردآوری داده ها وجود دارد که عبارتند از: مصاحبه عمیق، تحلیل محتوا، پرسشنامه وتکنیک های رایج دیگر که درتحقیقات علوم اجتماعی مورد استفاده قرارمی گیرند. با این حال رایج ترین تکنیک در تحقیقات پیمایشی تکنیک پرسشنامه می باشد. پرسشنامه تکنیک بسیارساختمندی برای گردآوری اطلاعات است که درآن ازهرپاسخگومجموعه یکسانی ازپرسش ها مورد پرسش قرارمی گیرد، به این دلیل پرسشنامه شیوه ای کارا ومناسب برای پژوهش هایی با نمونه های بزرگ است.
ابزار پژوهش دراین تحقیق نیز پرسشنامه است. این پرسشنامه از دو بخش تشکیل شده است. جهت سنجش حمایت اجتماعی ازپرسشنامه طراحی شده توسط محققین قبلی (حسین زاده 1384، بهمنی 1387، ناظر جویباری1391) که اعتبار آنها توسط اساتید مربوطه تایید گردیده است، استفاده شده است ودرمورد پایایی آن نیز پیشتر صحبت کردیم.
جهت سنجش میزان سلامت عمومی دانشجویان ازپرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ-2) استفاده شده است.این پرسشنامه را گلدبرگ (1972) اولین بار تنظیم نمود. پرسشنامه اصلی 60 ماده دارد. گلدبرگ وهیلر (1979)، فرم 28 ماده ای پرسشنامه را اولین بار از طریق اجرای روش تحلیل عاملی بر روی فرم بلندمدت آن طراحی کردند (تقوی، 1380). درپژوهش حاضر از فرم 28 ماده ای پرسشنامه سلامت عمومی استفاده شده است. پرسشنامه 28 ماده ای سلامت عمومی از چهار مولفه (نشانه های جسمانی، اضطراب وبی خوابی، اختلال درکارکرد اجتماعی و افسردگی) تشکیل شده است که هرکدام از آنها 7ماده دارد. اعتبار آزمون با استفاده از روش همسانی درونی ومحاسبه ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد که مقدار آن برای کل مقیاس 92/0، و زیرمقیاس نشانه های جسمانی 85/0، اضطراب وبی خوابی 87/0، اختلال درکارکرد اجتماعی 74/0 و افسردگی 84/0 به دست آمد وبیانگر آن است که این مقیاس دارای همسانی درونی بالا و معنادار (001/0P) است.
9-3- روش تجزیه وتحلیل داده ها:
در این پژوهش، ازنرم افزار 19 spssبرای جمع بندی و پردازش داده ها استفاده می شود. اطلاعات گردآوري شده حاصل از آزمودنی ها، با استفاده از روش هاي آمار توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار می گیرد. در بحث آمار توصیفی از شاخص های آماری و شاخص پراکندگی (فراوانی، درصد فراوانی، ميانگين، انحراف معيار، حداقل و حداکثر نمرات) و نمودار هیستوگرام جهت نمایش هر یک از متغیرهای وضعیت دموگرافیک نمونه مورد بررسی استفاده خواهد شد. در بخش آمار استنباطی نیز به دلیل برقرار بودن پیش فرض های آمار پارامتریک یعنی فرض مستقل بودن، نرمال بودن، همگني واريانس ها و خطی بودن و فاصله

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع حمایت اجتماعی، سلامت عمومی، سلامت روان، میزان برخورداری Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع حمایت اجتماعی، سلامت عمومی، حمایت عاطفی، کارکردهای اجتماعی