پایان نامه رایگان با موضوع توزیع فراوانی، علی کریمی، توزیع فراوانی پاسخگویان، تحلیل عاملی

دانلود پایان نامه ارشد

شخصیت نوستالژیکی با گویه‌های سازنده‌اش

بررسي شاخص‌های برازش
جدول ذيل شاخص‌هاي استخراج شده از مدل را نشان مي دهند.
جدول 4-2: شاخص‌های برازش مدل آشنایی با شخصیت نوستالژیکی
آماره
مقدار
Chi-Square
15/4
Df
2
Chi-Square/ Df
07/2
RMSEA
064/0
GFI
94/0
AGFI
91/0
CFI
93/0
NFI
94/0
RMR
043/0
با توجه به شاخص‌های برازش مدل که در جدول فوق ارائه شده، مقدار df/2x محاسبه شده 07/2 است، وجود df/2x کوچکتر از 3 نشان دهنده برازش مناسب مدل است، همچنين تقریب ريشه خطاي ميانگين مجذورات (RMSEA) مي‌بايستي کمتر از 08/0 باشد که در مدل ارائه شده اين مقدار برابر 064/0 است. ميزان مولفه‌هاي GFI و AGFI و CFI و NFI نيز بايد بيشتر از 90/0 باشد که در مدل تحت بررسي به ترتيب برابر 94/0 و 91/0 و 93/0 و 94/0 است. همچنین مقدار RMR نیز بایستی باید کوچکتر از 05/0 باشد که در مدل تحت بررسي برابر 043/0 است، با توجه به شاخص‌ها و خروجي‌هاي مدل سنجش شاخص آشنایی با شخصیت نوستالژیکی به همراه گویه‌های سازنده‌اش مي‌توان گفت، معرف‌های انتخاب شده برای سنجش شاخص آشنایی با شخصیت نوستالژیکی از اعتبار لازم برخوردار است و به خوبی می‌توانند شاخص آشنایی با شخصیت نوستالژیکی را بسنجند.
بررسی اعتبار گویه‌های سازنده شاخص تأثیرپذیری نوستالژیکی:
در این قسمت به بررسی گویه‌های سازنده شاخص تأثیرپذیری نوستالژیکی پرداخته شده است تا مشخص شود آیا این گویه‌ها معرف‌های معتبری برای سنجش شاخص تأثیرپذیری نوستالژیکی هست یا خیر؟

شکل 4-3: مدل اندازهگیری شاخص تأثیرپذیری نوستالژیکی با گویه‌های سازنده‌اش
بررسي شاخص‌های برازش
جدول ذيل شاخص‌هاي استخراج شده از مدل را نشان مي دهند.
جدول 4-3: شاخص‌های برازش مدل تأثیرپذیری نوستالژیکی
آماره
مقدار
Chi-Square
08/39
Df
20
Chi-Square/ Df
95/1
RMSEA
056/0
GFI
95/0
AGFI
92/0
CFI
96/0
NFI
97/0
RMR
021/0

با توجه به شاخص‌های برازش مدل که در جدول فوق ارائه شده، مقدار df/2x محاسبه شده 95/1 است، وجود df/2x کوچکتر از 3 نشان دهنده برازش مناسب مدل است ، همچنين تقریب ريشه خطاي ميانگين مجذورات (RMSEA) مي‌بايستي کمتر از 08/0 باشد که در مدل ارائه شده اين مقدار برابر 056/0 است. ميزان مولفه‌هاي GFI و AGFI و CFI و NFI نيز بايد بيشتر از 90/0 باشد که در مدل تحت بررسي به ترتيب برابر 95/0 و 92/0 و 96/0 و 97/0 است. همچنین مقدار RMR نیز بایستی باید کوچکتر از 05/0 باشد که در مدل تحت بررسي برابر 021/0 است ، با توجه به شاخص‌ها و خروجي‌هاي مدل سنجش شاخص تأثیرپذیری نوستالژیکی به همراه گویه‌های سازنده‌اش مي‌توان گفت، معرف‌های انتخاب شده برای سنجش شاخص تأثیرپذیری نوستالژیکی از اعتبار لازم برخوردار است و به خوبی می‌توانند آنرا را بسنجند.
بررسی اعتبار گویه‌های سازنده شاخص تمایل به خرید:
در این قسمت به بررسی گویه‌های سازنده شاخص تمایل به خرید پرداخته شده است تا مشخص شود آیا این گویه‌ها معرف‌های معتبری برای سنجش شاخص تمایل به خرید هست یا خیر؟

شکل 4-4: مدل اندازهگیری شاخص تمایل به خرید با گویه‌های سازنده‌اش
بررسي شاخص‌های برازش
جدول ذيل شاخص‌هاي استخراج شده از مدل را نشان مي دهند.
جدول 4-4: شاخص‌های برازش مدل تمایل به خرید
آماره
مقدار
Chi-Square
35/59
Df
35
Chi-Square/ Df
69/1
RMSEA
012/0
GFI
95/0
AGFI
93/0
CFI
96/0
NFI
91/0
RMR
033/0

با توجه به شاخص‌های برازش مدل که در جدول فوق ارائه شده، مقدار df/2x محاسبه شده 69/1 است ، وجود df/2x کوچکتر از 3 نشان دهنده برازش مناسب مدل است ، همچنين تقریب ريشه خطاي ميانگين مجذورات (RMSEA) مي‌بايستي کمتر از 08/0 باشد که در مدل ارائه شده اين مقدار برابر 012/0 است. ميزان مولفه‌هاي GFI و AGFI و CFI و NFI نيز بايد بيشتر از 90/0 باشد که در مدل تحت بررسي به ترتيب برابر 95/0 و 93/0 و 96/0 و 91/0 است. همچنین مقدار RMR نیز بایستی باید کوچکتر از 05/0 باشد که در مدل تحت بررسي برابر 033/0 است ، با توجه به شاخص‌ها و خروجي‌هاي مدل سنجش شاخص تمایل به خرید به همراه گویه‌های سازنده‌اش مي‌توان گفت، معرف‌های انتخاب شده برای سنجش شاخص تمایل به خرید از اعتبار لازم برخوردار است و به خوبی می‌توانند آنرا را بسنجند.
بررسی اعتبار ابعاد و گویه های سازنده شاخص های تحقیق:
در این قسمت نیز به کمک تکنیک تحلیل عاملی تأئیدی و در قالب یک مدل کلی به بررسی گویه‌های سازنده شاخص‌های تحقیق پرداخته شده است.

شکل4-5: مدل اندازهگیری تحلیل عاملی تأئیدی شاخص‌های تحقیق با گویه‌های سازنده‌
بررسي شاخص‌های برازش
جدول ذيل شاخص‌هاي استخراج شده از مدل را نشان مي دهند.
جدول 4-5: شاخص‌های برازش مدل تحلیل عاملی تأئیدی شاخص‌های تحقیق
آماره
مقدار
Chi-Square
29/799
Df
344
Chi-Square/ Df
32/2
RMSEA
029/0
GFI
94/0
AGFI
92/0
CFI
93/0
NFI
91/0
RMR
031/0

با توجه به شاخص‌های برازش مدل که در جدول فوق ارائه شده، مقدار df/2x محاسبه شده 32/2 است ، وجود df/2x کوچکتر از 3 نشان دهنده برازش مناسب مدل است ، همچنين تقریب ريشه خطاي ميانگين مجذورات (RMSEA) مي‌بايستي کمتر از 08/0 باشد که در مدل ارائه شده اين مقدار برابر 029/0 است. ميزان مولفه‌هاي GFI و AGFI و CFI و NFI نيز بايد بيشتر از 90/0 باشد که در مدل تحت بررسي به ترتيب برابر 94/0 و 92/0 و 93/0 و 91/0 است. همچنین مقدار RMR نیز بایستی باید کوچکتر از 05/0 باشد که در مدل تحت بررسي برابر 031/0 است ، با توجه به شاخص‌ها و خروجي‌هاي مدل سنجش شاخص‌های تحقیق به همراه گویه‌های سازنده‌اش مي‌توان گفت، معرف‌های انتخاب شده برای سنجش شاخص‌های تحقیق از اعتبار لازم برخوردار است و به خوبی می‌توانند شاخص‌های تحقیق را بسنجند.
در این قسمت از گزارش، یافته‌های اصلی تحقیق ارائه خواهند شد. گزارش در سه بخش تنظیم گردیده است. در بخش اول ابتدا سیمای آماری پاسخگویان (مشخصات دموگرافیک یا جمعیت شناختی) ارائه شده است تا پیش از ارائه نتایج، معلوم شود که اطلاعات تحقیق از چه کسانی گردآوری شده است. بنابراین، سیمای آماری پاسخگویان باید با نمونه آماری تحقیق مطابقت داشته باشد. که به منظور ارائه یافته‌های این بخش به خلاصه کردن اطلاعات در قالب جداول توزیع فراوانی، شاخص‌های آماری مرکزی (میانگین) و پراکندگی (انحراف معیار و دامنه تغییرات) با توجه به مقیاس سوالات پرسشنامه پرداخته شده است.
در بخش دوم از این فصل، داده‌های توصیفی راجع به پارامترهای اصلی یا همان شاخص‌های مورد اندازه‌گیری در این تحقیق ارائه شدهاند تا زمینه‌ای باشند برای ارائه نتایج تحلیلی و جداول دو بعدی و به نوعی خواننده، این آمادگی را پیدا کند که نتایج ارائه شده در بخش سوم – که بخش اصلی این فصل تلقی می‌شود – را به درستی درک کند و با پایه اطلاعات تحلیلی بخش سوم در این بخش آشنا گردد. در این بخش محقق ابتدا شاخص‌های تحقیق را به کمک دستور کامیپوت از ترکیب سوالات سازنده ساخته و سپس به منظور سهولت در تفسیر به کمک دستور ریکود دامنه تغییرات به سه دسته تقسیم کرده است. پس از ارائه یافته‌های توصیفی شاخص‌های تحقیق، به گزارش یافته‌های سوالات (گویه‌های) سازنده شاخص‌های پژوهش در قالب جداول توزیع فراوانی پرداخته شده است.
بخش سوم این فصل به ارائه داده های تحلیلی و بررسی قبول یا رد فرضیات تحقیق با استفاده از روش‌های آماری و جداول دو بعدی خواهد پرداخت. در بخش یافته‌های تحلیلی (استنباطی) نیز با توجه به سطوح سنجش متغیرها و نوع فرضیات تحقیق، به کمک آزمون‌های آماری به آزمون هر یک از فرضیات تحقیق پرداخته شده است. لازم به ذکر است ابتدا به کمک آزمون همبستگی پیرسون به بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق پرداخته شده است تا مشخص شود که آیا بین آنها رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟ در ادامه به کمک دستور رگرسیون خطی به بررسی تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته پرداخته شده است. و در نهایت نیز به کمک نرم افزار لیزرل به اجرای مدل مفهومی تحقیق پرداخته شده است تا ضمن برررسی فرضیات مدل و مشخص کردن تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم مولفه‌های نوستالژی بر تمایل به خرید، مشخص شود که آیا مدل مفهومی از برازش لازم برخوردار هست یا خیر؟
یافته‌های توصیفي
در ابتداي بحث توضيحاتي در مورد مشخصات عمومي پاسخگویان خواهد آمد و در ادامه به نتايج مربوط به نگرش آنها در ارتباط با هر يک از شاخص‌ها و گويه‌هاي تحقيق پرداخته می‌شود.
سیمای آماری جمعیت نمونه تحقیق(بخش اول)
جنسیت
نتایج حاصل از سنجش جنسیت گویای این مطلب است که، بیش از نیمی از پاسخگویان مورد مطالعه (9/61 درصد) مرد و 1/38 درصد نیز زن می‌باشند.

جدول 4-6: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت
شرح
فراوانی
درصد
مرد
192
9/61
زن
118
1/38
جمع
310
100

سن
همانطور که در جدول زیر مشاهده می‌شود، افرادی که در رده سنی 23 تا 25 سال هستند بیشترین فراوانی (7/39 درصد) و افرادی که در فاصله سنی بالای 28 سال می‌باشند کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده‌اند (11 درصد). 1/26درصد پاسخگویان در فاصله سنی کمتر از 23 سال و 2/23 درصد نیز در فاصله سنی 26 تا 28 سال قرار دارند.
جدول 4-7: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن
شرح
فراوانی
درصد
کمتر از 23 سال
81
1/26
25-23 سال
123
7/39
28-26 سال
72
2/23
بالای 28 سال
34
11
جمع
310
100

رشته تحصیلی
نتایج حاصل از سنجش رشته تحصیلی جمعیت نمونه تحقیق موید این مطلب است که، 3/41 درصد پاسخگویان مورد مطالعه دانشجو رشته تربیت بدنی و 7/58 درصد نیز دانشجو سایر رشته‌ها می‌باشند.
جدول 4-8: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی
شرح
فراوانی
درصد
تربیت بدنی
128
3/41
سایر
182
7/58
جمع
310
100
تعداد سنوات طرفداری از علی کریمی
بر طبق اطلاعات جدول زیر، افرادی که بیش از 10 سال سابقه طرفداری از تیم علی کریمی را دارند بیشترین فراوانی(7/67 درصد) و افرادی که کمتر از 5 سال سابقه طرفداری از تیم علی کریمی را دارند کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده‌اند (58/2 درصد). 68/29 درصد پاسخگویان نیز بین 5 تا 10 سابقه طرفداری از تیم علی کریمی را دارند. شاخص‌های آماری نیز موید این است که به طور متوسط سابقه طرفداری پاسخگویان از تیم علی کریمی در جمعیت نمونه تحقیق 14 سال می‌باشد.
جدول 4-9: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تعداد سنوات طرفداری ازعلی کریمی
شرح
فراوانی
درصد
کمتر از 5 سال
8
58/2
10 – 5 سال
92
68/29
بیش از 10 سال
210
74/67
جمع
310
100
شاخص آماری
14= میانگین
84/4= انحراف معیار
2 = کمترین
26 = بیشترین

بررسی متغیرهای اصلی پژوهش
در این مبحث به بررسي وضعیت پاسخگويان در ارتباط با هر یک از شاخص‌ها و ابعاد تحقیق پرداخته شده است.
لازم به توضيح است که براي ساختن هر یک از شاخص ها ابتدا با استفاده از دستور Compute گويه‌ها با يکديگر ترکيب شدند و سپس با استفاده از دستور Recode به منظور سهولت در تحلیل و تفسیر نتایج، دامنه مربوط به شاخص‌ها به سه قسمت تقسيم شد. ذیلاً وضعیت پاسخگویان در ارتباط با شاخص‌های تحقیق به همراه گویه‌های سازنده آنها مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.
سنجش متغیر نوستالژی برانگیخته
در ابتدا نتایج حاصل از سنجش شاخص نوستالژی برانگیخته آورده شده است و در ادامه به بررسی گویه‌های سازنده آن پرداخته می‌شود.
بر اساس یافته‌های جدول زیر می‌توان گفت، میزان برانگیختگی حس نوستالژیک برای 6/1 درصد از پاسخگویان در حد کم، 2/23 در حد متوسط و 2/75 درصد نیز در حد زیادی ارزیابی شده است. نتایج حاصل از شاخص‌های آماری نیز گویای این است که میزان برانگیختگی حس نوستالژیک در جمعیت نمونه تحقیق در حد بالایی می‌باشد.
جدول 4-10: توزیع فراوانی شاخص میزان نوستالژی برانگیخته
شرح
فراوانی
درصد
کم
5
6/1
متوسط
76
2/23
زیاد
229
2/75
جمع
310
100
شاخص آماری
43/33

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع تاثیرپذیری، معادلات ساختاری، مصرف کنندگان، رگرسیون Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع رگرسیون، تاثیرپذیری، ضریب تعیین، ضریب همبستگی