پایان نامه رایگان با موضوع توزیع فراوانی، علم و فناوری، روزنامه‌نگاری، تحلیل محتوا

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………………………………………………………………………. 172
فصل پنجم: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..174
جمع بندی و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………174
1-5 جمع بندی و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….176
2-5 تنگناهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….185
3-5 پیشنهادهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 185
فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..187
پیوست: جدول کدگذاری تحلیل محتوا ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….195

فهرست جداول
جدول شماره (1-2) : پژوهش های انجام گرفته در حوزه روزنامه‌نگاری علم در آمریکای شمالی …………………………………………………………………………………….80
جدول شماره (2-2) : پژوهش‌های انجام گرفته در حوزه روزنامه‌نگاری علم در آمریکای جنوبی ……………………………………………………………………………………….81
جدول شماره (3-2) : پژوهش‌های انجام گرفته در حوزه روزنامه‌نگاری علم در اروپا …………………………………………………………………………………………………………82
جدول شماره (4-2) : پژوهش‌های انجام گرفته در حوزه روزنامه‌نگاری علم درآفریقا ………………………………………………………………………………………………………84
جدول شماره (5-2) : پژوهش‌های انجام گرفته در حوزه روزنامه‌نگاری علم دراسترالیا و اقیانوسیه ………………………………………………………………………………….84
جدول شماره (4-1): توزیع فراوانی و درصد مطالب علم و فناوری در روزنامه های مورد بررسی …………………………………………………………………………………….115
جدول شماره(4-2) : توزیع فراوانی و درصد سبک مطالب علم وفناوری در روزنامه‌های مورد بررسی ………………………………………………………………………………116
جدول شماره (4-3): توزیع فراوانی و درصد ارزش خبری غالب، در روزنامه‌های مورد بررسی …………………………………………………………………………………………117
جدول شماره (4-4): نوع تیتر در مطالب صفحه علم و فناوری روزنامه‌های مورد بررسی …………………………………………………………………………………………………118
جدول شماره(4-5) : وجود تیتر در صفحه اول روزنامه‌های مورد بررسی ………………………………………………………………………………………………………………………..119.
جدول شماره(4-6) : توزیع فراوانی و درصد نوع مطلب از نظر بنیادی و کاربردی بودن، در صفحه علم و فناوری روزنامه های مورد بررسی …………………119
جدول شماره (4-7) توزیع فراوانی و درصد نوع خبر در صفحات دانش و فناوری روزنامه‌های مورد بررسی ……………………………………………………………………..120
جدول شماره (4-8) : توزیع فراوانی و درصد منبع مطلب، در صفحه علم و فناوری روزنامه‌های مورد بررسی ………………………………………………………………….121
جدول شماره (4-9) : توزیع فراوانی و درصد مطالب صفحه علم و فناوری از نظر دارا بودن عکس در روزنامه‌های مورد بررسی ……………………………………..122
جدول شماره .(4-10) : توزیع فراوانی و درصد نوع عکس در صفحه علم و فناوری روزنامه‌های مورد بررسی ………………………………………………………………….123
جدول شماره (4-11) : توزیع فراوانی و درصد منبع عکس در صفحه علم و فناوری در روزنامه‌های مورد بررسی …………………………………………………………..124
جدول شماره (4-12) توزیع فراوانی و درصد حوزه تاثیر مطالب مورد بررسی ……………………………………………………………………………………………………………………125
جدول شماره (4-13): توزیع فراوانی و درصد ” مربوط بودن به ایران” مطالب مورد بررسی ……………………………………………………………………………………………126
جدول شماره(4-14) : توزیع فراوانی و درصد انواع مصاحبه در صفحه علم و فناوری روزنامه‌های مورد بررسی …………………………………………………………………127
جدول شماره(4-15): توزیع فراوانی و درصد مطالب بر حسب دارا بودن نات گراف” …………………………………………………………………………………………………….128
جدول شماره(4-16): توزیع فراوانی و درصد مطالب مورد بررسی بر حسب ” دارا بودن بدنه” ………………………………………………………………………………………..129
جدول شماره(4-17): توزیع فراوانی و درصد مطالب بر حسب ” دارا بودن پایان بندی” در مطالب مورد بررسی …………………………………………………………….130
جدول شماره(4-18) توزیع فراوانی و درصد ” استفاده از آمار” در مطالب مورد بررسی …………………………………………………………………………………………………….131
جدول شماره(4-19): توزیع فراوانی و درصد ” استفاده از واژه‌های تخصصی” در مطالب مورد بررسی ……………………………………………………………………………..132
جدول شماره(4-20): توزیع فراوانی و درصد ” پرداختن به سیاست علمی” در مطالب مورد بررسی ………………………………………………………………………………..133
جدول شماره(4-21): توزیع فراوانی و درصد ” پرداختن به مناقشات علمی” در مطالب مورد بررسی ………………………………………………………………………………134
جدول شماره(4-22): توزیع فراوانی و درصد ” نوع مناقشات علمی” در مطالب مورد بررسی …………………………………………………………………………………………..135
جدول شماره (4-23) : توزیع فروانی و درصد مطالب مورد بررسی بر اساس “موضوع” ……………………………………………………………………………………………………136
جدول شماره (4-24) : بررسی معنی‌داری تفاوت میان روزنامه‌های مورد بررسی از نظر سبک مطلب …………………………………………………………………………………138
جدول شماره (4-25): بررسی معنی‌داری تفاوت میان روزنامه‌های مورد بررسی از نظر ارزش‌های خبری …………………………………………………………………………..139
جدول شماره (4-26) : توزیع فروانی و درصد نوع تیتر مطلب به تفکیک روزنامه‌های مورد بررسی ……………………………………………………………………………………140
جدول شماره (4-27) : توزیع فروانی و درصد نوع خبر به تفکیک روزنامه‌های مورد بررسی ………………………………………………………………………………………………141
جدول شماره (4-28) : توزیع فروانی و درصد نوع مصاحبه به تفکیک روزنامه‌های مورد بررسی ………………………………………………………………………………………142
جدول شماره (4-29) : بررسی معنی‌داری تفاوت بین روزنامه‌های مورد بررسی از نظر دارا بودن تصویر …………………………………………………………………………….143
جدول شماره (4-30) : توزیع فروانی و درصد نوع عکس مطلب در صفحه علم و فناوری به تفکیک روزنامه‌های مورد بررسی …………………………………………..144
جدول شماره (4-31) : توزیع فروانی و درصد منبع عکس در مطلب در صفحه علم و فناوری به تفکیک روزنامه های مورد بررسی …………………………………145
جدول شماره (4-32) : توزیع فروانی و درصد منبع مطلب در صفحه علم و فناوری به تفکیک روزنامه های مورد بررسی …………………………………………………146
جدول شماره (4-33) : توزیع فروانی و درصد نوع مطلب در صفحه علم و فناوری به تفکیک روزنامه های مورد بررسی ……………………………………………………..147
جدول شماره (4-34) : توزیع فروانی و درصد حوزه تاثیر مطلب در صفحه علم و فناوری به تفکیک روزنامه‌های مورد بررسی …………………………………………..148
جدول شماره (4-35) : توزیع فروانی و درصد استفاده از آمار در مطالب در صفحه علم و فناوری به تفکیک روزنامه‌های مورد بررسی ……………………………..149
جدول شماره (4-36) : توزیع فروانی و درصد استفاده ازواژه‌های تخصصی به تفکیک روزنامه های مورد بررسی ………………………………………………………………..150
جدول شماره (4-37) : توزیع فروانی و درصد پرداختن به سیایت علمی به تفکیک روزنامه های مورد بررسی …………………………………………………………………..151
جدول شماره (4-38) : توزیع فروانی و درصد پرداختن به مناقشات علمی در مطالب در صفحه علم و فناوری به تفکیک روزنامه‌های مورد بررسی………..151
جدول شماره (4-37) : توزیع فروانی و درصد ساده‌نویسی در مطالب در صفحه علم و فناوری به تفکیک روزنامه‌های مورد بررسی …………………………………152
جدول شماره (4-38) : توزیع فروانی و درصد موضوع مطالب به تفکیک روزنامه‌های مورد بررسی …………………………………………………………………………………….153
جدول شماره (5-1): چالش‌های مشترک با نهاد عل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع روزنامه نگاری، نامه نگاری، روش شناسی، تحلیل محتوا Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع روزنامه‌نگاری، علم و فناوری، قرن نوزدهم، مشارکت عمومی