پایان نامه رایگان با موضوع توزیع جمعیت، سلامت عمومی، حمایت اجتماعی، اضطراب و اختلال خواب

دانلود پایان نامه ارشد

ر اغلب‌ روزها و اغلب‌ ساعات‌ روز ادامه داشته باشد. اختلالات افسردگی جزو اختلال‌های خلقی محسوب می‌شود. افسردگی به هر شکل دیده شود، شیوه دید فرد از خود، از دیگران و از دنیا را تعریف می‌کند. افسردگی قدرت قضاوت را تضعیف می‌کند و باعث رفتارهای نامعقول می‌شود. فرد افسرده نمی‌تواند زندگی روزمره عادی داشته باشد. افسردگی می‌تواند، باعث ابتلاء بیمار به انواع بیماری‌های جسمی و روانی شود.(سایت ویکیپدیا)
تعریف عملیاتی: منظور علایم ویژه افسردگی ازجمله احساس ناامیدی، احساس بی ارزش بودن در زندگی، داشتن افکارخودکشی وآرزوی مردن، احساس بی ارزشی وبی کفایتی است که با 7 سوال چهارم (28-22) با استفاده از طیف 4 درجه ای (اصلاً، در حد معمول، بیش از حد معمول، به مراتب بیشتر از حد معمول ) مورد ارزیابی قرار می گیرد.
22- آيا از يكماه گذشته تا به امروز فكر كرده ايد كه شخص بي ارزشي هستيد ؟
23-آيا از يكماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد كه زندگي كاملا” نااميد كننده است ؟
24- آيا از يكماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد كه زندگي ارزش زنده بودن را ندارد ؟
25-آيا از يكماه گذشته تا به امروز به اين مسئله فكر كرده ايد كه ممكن است دست به خودكشي بزنيد ؟
26- آيا از يكماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد كه چون اعصابتان خراب است نمي توانيد كاري انجام دهيد؟
27- آيا از يكماه گذشته تا به امروزبه اين نتيجه رسيده ايد كه ايكاش مرده بوديد و كلا” از شر زندگي خلاص مي شديد ؟
28- آيا از يكماه گذشته تا به امروز اين فكر به ذهنتان رسيده است كه بخواهيد به زندگيتان خاتمه دهيد ؟
بالاترین نمره دراین بعد 21 وپایین ترین نمره 0 است ودرسه سطح می توان دسته بندی نمود.
6-0 افسردگی پایین
13-7 افسردگی متوسط
21-14 افسردگی بالا

1-4- مقدمه
همانگونه که قبلا ذکر شد، این مطالعه جهت بررسی تاثیر میزان حمایت اجتماعی برمیزان سلامت عمومی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی تدوین شده است. با توجه به آنچه در فصول پیشین گفته شد و همچنین بر اساس مبانی نظری پژوهش، در این فصل یافته ها ونتایج پژوهش ارایه خواهد گردید. فصل یافته ها ونتایج پژوهش را می توان نمایش مراحل قبلی و ثمره ی آنها دانست. بنابراین در این فصل در مرحله نخست نتایج توصیفی مطالعه شامل مواردی چون: توزیع فراوانی درصدی پاسخگویان در قالب جداول ونمودار ارایه شده است و در مرحله بعد به بررسی رابطه میان میزان حمایت اجتماعی ومیزان سلامت عمومی دانشجویان پرداخته شده است.

2-4- یافته ها توصیفی
جدول شماره 1: توزیع جمعیت مورد مطالعه برحسب دانشکده محل تحصیل
دانشکده
فراوانی
درصد
درصد خالص
زبان و ادبيات فارسي
25
6.9
6.9
علوم اجتماعي
57
15.8
15.8
روانشناسي و علوم تربيتي
45
12.5
12.5
حقوق و علوم سياسي
25
6.9
6.9
مديريت و حسابداري
61
16.9
16.9
اقتصاد
24
6.6
6.6
بيمه اکو
12
3.3
3.3
زبانهاي خارجي
45
12.5
12.5
الهيات و معارف اسلامي
13
3.6
3.6
پرديس دانشگاه
54
15.0
15.0
جمع
361
100.0
100.0

همانطور که در جدول فوق مشاهده می کنیم 9/16% دانشجویان در دانشکده مدیریت وحسابداری، 8/15% در دانشکده علوم اجتماعی و0/15% در پردیس دانشگاه در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل هستند.

نمودار شماره 1: نمایش پاسخگویان برحسب دانشکده محل تحصیل

جدول شماره 2: توزیع جمعیت مورد مطالعه بر حسب میزان سن
سن
فراوانی
درصد
درصد خالص
21سال وکمتر
132
36.6
36.8
22 تا 24 سال
129
35.7
35.9
25 سال وبیشتر
98
27.1
27.3
جمع
359
99.4
100.0
بی پاسخ
2
.6

جمع
361
100.0

Mode=19 Median=22 Mean= 22/54
همانطور که در جدول فوق مشاهده می کنیم از تعداد 361 نفر پاسخگو در مورد متغیر سن، 6/36% از پاسخگویان در سنین 21 سال وکمترقرار دارند. 7/35% بین 22تا 24 سال سن قرار دارند و 1/27% از پاسخگویان دارای سن 25 سال وبیشتر میباشند. میانگین سنی پاسخگویان 54/22 تقریبا 23 سال است.
نمودار شماره2: نمایش پاسخگویان برحسب سن

جدول شماره 3: توزیع جمعیت مورد مطالعه بر حسب جنس
جنس
فراوانی
درصد
درصد خالص
زن
189
52.4
52.6
مرد
170
47.1
47.4
جمع
359
99.4
100.0
بی پاسخ
2
.6

جمع
361
100.0

همانطور که در جدول بالا مشاهده می کنیم از بین 359 پاسخگو به متغیر جنسیت 4/52% زن و1/47% مرد می باشند.
نمودار شماره 3: نمایش پاسخگویان برحسب جنس

جدول شماره4: توزیع جمعیت مورد مطالعه برحسب وضعیت تاهل
وضعیت تاهل
فراوانی
درصد
درصد خالص
مجرد
318
88.1
88.6
متأهل
41
11.4
11.4
جمع
359
99.4
100.0
بی پاسخ
2
.6

جمع
361
100.0

همانطور که در جدول بالا مشاهده می کنیم از بین 359 پاسخگو به سوال وضعیت تاهل 1/88% مجرد و4/11% مجرد می باشند.
نمودار شماره4: نمایش پاسخگویان برحسب وضعیت تاهل

جدول شماره 5: توزیع جمعیت مورد مطالعه برحسب وضعیت سکونت
وضعیت سکونت
فراوانی
درصد
درصد خالص
خوابگاه
151
41.8
41.8
منزل
210
58.2
58.2
جمع
361
100.0
100.0

همانطور که در جدول بالا مشاهده می کنیم از بین 361 پاسخگو به سوال وضعیت سکونت 8/41% ساکن خوابگاه و 2/58% ساکن منزل می باشند.
نمودار شماره 5: نمایش پاسخگویان برحسب وضیت سکونت

جدول شماره 6:توزیع جمعیت مورد مطالعه برحسب ميزان حمايت اعضاي خانواده
میزان حمایت
فراوانی
درصد
درصد خالص
خيلي کم
4
1.1
1.1
کم
29
8.0
8.1
متوسط
124
34.3
34.4
زياد
155
42.9
43.1
خيلي زياد
48
13.3
13.3
جمع
360
99.7
100.0
بی پاسخ
1
.3

جمع
361
100.0

همانطور که در جدول فوق مشاهده می کنیم از تعداد 360 نفر پاسخگو به سوال میزان حمایت اعضای خانواده، 1/1% خیلی کم، 0/8% کم، 3/34% متوسط، 9/42% زیاد و3/13% خیلی زیاد را برای حمایت اعضای خانواده از خودشان انتخاب کرده اند.
نمودار شماره6: نمایش پاسخگویان برحسب حمایت اعضای خانواده

جدول شماره7: توزیع جمعیت مورد مطالعه برحسب ميزان حمايت دوستان
میزان حمایت
فراوانی
درصد
درصد خالص
خيلي کم
24
6.6
6.6
کم
56
15.5
15.5
متوسط
140
38.8
38.8
زياد
102
28.3
28.3
خيلي زياد
39
10.8
10.8
جمع
361
100.0
100.0

همانطور که در جدول فوق مشاهده می کنیم از تعداد 361 نفر پاسخگو به سوال میزان حمایت دوستان، 6/6% خیلی کم، 5/15% کم، 8/38% متوسط، 3/28% زیاد و8/10% خیلی زیاد را برای حمایت دوستان از خودشان انتخاب کرده اند.

نمودار شماره7: نمایش پاسخگویان برحسب حمایت دوستان

جدول شماره 8: توزیع جمعیت مورد مطالعه برحسب ميزان حمايت اقوام
میزان حمایت
فراوانی
درصد
درصد خالص
خيلي کم
68
18.8
18.8
کم
138
38.2
38.2
متوسط
104
28.8
28.8
زياد
41
11.4
11.4
خيلي زياد
10
2.8
2.8
جمع
361
100.0
100.0

همانطور که در جدول فوق مشاهده می کنیم از تعداد 361 نفر پاسخگو به سوال میزان حمایت دوستان، 8/18% خیلی کم، 2/38% کم، 8/28% متوسط، 4/11% زیاد و8/2% خیلی زیاد را برای حمایت اعضای خانواده از خودشان انتخاب کرده اند

نمودار شماره8: نمایش پاسخگویان برحسب حمایت اقوام

جدول شماره9: توزیع پاسخگویان بر حسب معرف های حمایت اجتماعی
گویه ها
خيلي کم
کم
متوسط
زياد
خيلي زياد
1ـ گفتگوی صمیمانه و دوستانه با شما در جهت تقلیل نگرانی هایتان در زندگی
5.3
11.1
34.6
31.9
17.2
2ـ توجه به شما در زمینه های گوناگون زندگی
3.6
12.7
38.5
26.6
18.6
3ـ ابراز همدردی با شما در زمینه مشکلات مربوط به خودتان
6.4
10.0
40.2
25.5
18.0
4ـ احترام به احساسات شما در شرایط گوناگون
5.0
9.7
43.5
27.7
14.1
5ـ بر عهده گرفتن ضمانت وام شما
4.7
12.8
35.6
25.3
21.7
6ـ کمک به شما در انجام کارهای منزل(خوابگاه) و خارج از آن
10.6
34.5
28.7
15.6
10.6
7ـ گرفتن قرض در هنگام مواجهه و نیاز شما به دریافت کمک مالی از دیگران
3.3
9.7
31.9
29.2
25.8
8ـ رساندن شما به یک مرکز درمانی درهنگام بیماری
2.2
5.0
29.4
37.4
26.0
9ـ راهنمایی در جهت استفاده از خدمات مشاوره ای، مادی ومعنوی دردسترس هنگام بروز مشکلات
.8
4.2
41.6
34.1
19.4
10ـ انجام توصیه های مفید به شما جهت ارتقای سطح سلامت خود
1.4
2.5
20.8
52.1
23.1
11ـ ارائه اطلاعاتی به شما که در فهمیدن مسائل به شما کمک کند
4.5
7.9
33.3
42.7
11.6
12ـ دراختیارگذاشتن اطلاعات درمورد یک متخصص باتجربه در زمینه مشکلات مربوط به خودتان
2.8
10.7
45.9
29.6
11.0

جدول شماره10: توزیع جمعیت مورد مطالعه برحسب ميزان علایم جسمانی
میزان نشانه های جسمانی
فراوانی
درصد
درصد خالص
پايين
138
38.2
38.2
متوسط
189
52.4
52.4
بالا
34
9.4
9.4
جمع
361
100.0
100.0

همانطور که در جدول بالا مشاهده می کنیم از بین 361 پاسخگو به سوالات مربوط به وضعیت جسمانی، 2/38% نشانه های جسمانی خود را در حد پایین، 4/52% در حد متوسط و 4/9 % در حد بالا گزارش کرده اند.
نمودار شماره 10: نمایش پاسخگویان برحسب میزان نشانه های جسمانی

جدول شماره11: توزیع جمعیت مورد مطالعه برحسب ميزان اضطراب و اختلال خواب
میزان اضطراب و اختلال خواب
فراوانی
درصد
درصد خالص
پايين
234
64.8
64.8
متوسط
117
32.4
32.4
بالا
10
2.8
2.8
جمع
361
100.0
100.0

همانطور که در جدول بالا مشاهده می کنیم از بین 361 پاسخگو به سوالات مربوط به میزان اضطراب واختلال خواب، 8/64% اضطراب واختلال خواب خود را در حد پایین، 4/32% در حد متوسط و 8/2% در حد بالا گزارش کرده اند.

نمودار شماره 11: نمایش پاسخگویان برحسب میزان اضطراب و اختلال خواب

جدول شماره12: توزیع جمعیت مورد مطالعه برحسب ميزان اختلال کارکرد اجتماعي
میزان اختلال کارکرد اجتماعی
فراوانی
درصد
درصد خالص
پايين
295
81.7
81.7
متوسط
36
10.0
10.0
بالا
30
8.3
8.3
جمع
361
100.0
100.0

همانطور که در جدول بالا مشاهده می کنیم از بین 361 پاسخگو به سوالات مربوط به وضعیت اختلال کارکرد اجتماعی، 7/81% اختلال در کارکرداجتماعی خود را در حد پایین، 0/10% در حد متوسط و 3/8 % در حد بالا گزارش کرده اند.

نمودار شماره 12: نمایش پاسخگویان برحسب میزان اختلال کارکرد اجتماعي

جدول شماره13: توزیع جمعیت مورد مطالعه برحسب ميزان افسردگي
میزان افسردگی
فراوانی
درصد
درصد خالص
پايين
250
69.3
69.3
متوسط
89
24.7
24.7
بالا
22
6.1
6.1
جمع
361
100.0
100.0

همانطور که در جدول بالا مشاهده می کنیم از بین 361 پاسخگو به سوالات مربوط به سوالات مربوط به افسردگی، 3/69% افسردگی خود را در حد پایین، 7/24% در حد متوسط و 1/6 % در حد بالا گزارش کرده اند.

نمودار شماره 13: نمایش پاسخگویان برحسب میزان نشانه های افسردگي

جدول شماره14: توزیع جمعیت مورد مطالعه برحسب ميزان برخورداري افراد از سلامت عمومي
میزان سلامت عمومی
فراوانی
درصد
درصد خالص
پايين
45
12.5
12.5
متوسط
209
57.9
57.9
بالا
107
29.6
29.6
جمع
361
100.0
100.0

همانطور که در جدول بالا مشاهده می کنیم از بین 361 پاسخگو به سوالات مربوط به وضعیت سلامت عمومی، 5/12% دارای سلامت عمومی پایین، 9/57% در حد متوسط و 6/29 % دارای سلامت عمومی بالا می باشند.

نمودار شماره 14: نمایش پاسخگویان برحسب میزان برخورداري افراد از سلامت عمومي

جدول شماره15: توزیع جمعیت مورد مطالعه برحسب ميزان برخورداري افراد از حمايت عاطفي
میزان حمایت عاطفی
فراوانی
درصد
درصد خالص
پايين
77
21.3
21.6
متوسط
155
42.9
43.5
بالا
124
34.3
34.8
جمع
356
98.6
100.0
بی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع حمایت اجتماعی، سلامت عمومی، حمایت عاطفی، کارکردهای اجتماعی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع سلامت عمومی، حمایت اجتماعی، حمایت ابزاری، حمایت عاطفی