پایان نامه رایگان با موضوع تفکر انتقادی، فعالیت اجتماعی، مثنوی معنوی، داستان گویی

دانلود پایان نامه ارشد

.
4- بخواهید فراگیران کتاب یا داستان را مرور کنند .
5- واکنش دیداری در برابر کتاب یا داستان ایجاد کنید .
6- با نگارش خلاق واکنش ایجاد کنید
7- زبان آموزی با داستان ” ازاین داستان کلماتی بیابید ومتضاد آنر را هم بنویسید ؟
به نظر میرسد نیاز است معلم داستان گویی را بداند یاآموزش ببیند وداستان را تا انتهاء بخواند ، مخاطبان در ورود به یک قصه دوست دارند با شخصیت ها همراه شده وتا پایان با آنها تجربه کنند.
گام دوم: برنامه کلاس پس از طرح یک داستان یا هر محرک دیگر دانش آموزان مطالبی که می خواهند در باره آن بحث کنند ومعمولا ً فهر ستی از سوالات که بهتر است از متن داستان نباشد بلکه سوالاتی باشد که آنها را به فکر وشگفتی وامی دار د ، پرسشهایی که با هدایت تسهیل گر به پرسشهای فلسفی تر وکلی تر تبدیل شوند
فیشر در کتاب داستانهای فکری برای کودکان چنین آورده : داستانها براساس يك مضمون خاص مثل خشم، زيبايي، زورگويي، جرأت و…..تنظيم شده ، بعضي داستان ها مشابه قرآني دارد، مثل داستان شماره ۲۶ (ريپ رن وينكل) كه مشابه قصه قرآني اصحاب كهف است، داستان ها از مليت هاي مختلف است. بعد از هر داستان، دو مجموعه سؤال و يك مجموعه با عنوان فعاليت هاي ديگر وجود دارد. هر داستان دو طرح بحث دارد و برای متمرکز کردن بچه ها در موارد زیر تلاش دارد:
1-تأملی در داستان جهت بررسی وکشف درک کودکان از ویژگی های روایتی داستان وترویج تفکر انتقادی وخلاق در باره داستان ؛  نخستين مجموعه سؤال ها درباره خود داستان است كه با يك پرسش كليدي شروع مي شود: مفهوم و منظور داستان چيست بچه ها مي توانند در كلاس درس درباره آن بحث كنند و درصورتي كه به جواب نرسيدند، با طرح ۱۰ سؤال، مرحله به مرحله و به تدريج به جواب پرسش كليدي سوق داده میشوند.
2-تأملی در یک مضمون کلیدی داستان : در داستان جهت بررسی وکشف درک کودکان وترویج تفکر انتقادی وخلاق در باره مضمون ؛ مجموعه سؤال هاي دوم درباره مضمون داستان است كه آن هم با يك پرسش كليدي شروع مي شود كه در آن، مفهوم آن مضمون پرسيده مي شود. مانند مجموعه سؤال هاي اول، چنانچه بچه ها در طول بحث خود به جواب نرسيده باشند، با طرح ۱۰ سؤال، رفته رفته به پاسخ پرسش كليدي مي رسند.
تفکر فعالیتی کل گرا که تعدادی عناصر ومهارت ها راشامل می شود :
پرسیدن :طرح سؤالهای خوب برای ایجاد کانون خوب تحقیق ؛ نمونه : نظرشما در این باره چیست؟ چه فکر میکنید؟
استدلال کردن:منطقی بودن برای محکم کردن بحثها وقضاوت ها ؛ نمونه : می توانید دلیلی بیاورید ؟ چرا چنین میگویید؟
تعریف کردن :روشن کردن مفاهیم باایجاد ارتباطها ،تمایزها ومقایسه ها نمونه : مقصود تان از …… چیست ؟
اندیشیدن :تعمیم ایده ها ونظرهای دیگر با تفکر خیال پردازانه ؛ نمونه :کسی هست که نظردیگری داشته باشد ؟
آزمودن حقیقت :گردآوری اطلاعات ،قضاوت در مورد مدارک ،نمونه ها ونمونه های مخالف؛ نمونه :چطور ما می فهمیم ؟
شرح وبسط عقاید:حفظ وبسط خطوط فکری واستدلال ؛ نمونه : کسی هست که فکر مخا لف یا موافق …… داشته باشد؟
خلاصه کردن : خلاصه کردن نکات کلیدی از تعدادی مصادیق وعقاید ؛ نمونه : چه کسی می تواند بگوید چه گفتیم ؟
برای تزریق دقت فکری در بحث با بچه ها ،تعدادی سؤال مفیدوجود دارد و هدف انتقال کودکان از تفسیر داستانی ومشاهدات غیر منتظره به سمت دلیل وقاعده مند کردن استدلال است وآنکه برای تفسیر ها احساس مسئولیت کنند و آنکه در باره آنچه می گویند بیندیشند ، باشد که سؤالات ملکه ذهنشان شده واین کنکاش را خودشان انجام دهند.

جدول شماره 4-4 تسهیل گر فلسفه
تسهیل گر فلسفی(معلم کلاس)
*تسهیل گر به عقیده ها عشق می ورزد ، فکر نمی کند که همه چیز را میداند .
*خود را بعنوان یک همکار پژوهشی درکنار بچه ها می بیند .
*الگو ساز و برانگیزاننده کند وکاو صحیح است ،پرسشها را دنباله دار میپرسد .دیدگاههای جایگزین را مطرح ،خواستار تبیین ، به برقراری ارتباط کمک میکند ،دلایل را به چالش میکشد ،خود را آشکارا تصحیح میکند
* تسهیل گر در کلاس درس، معلمان می باشند ،لذا برای ایفای نقش تسهیل گر فلسفه بایستی آموزشهای لازم همراه تمرین وممارست ضمیمه کار شود.
*کند وکاو را ملزم به پایان از پیش تعیین شده نمی داند وهر عقیده ای را تأیید نمی کند .
*از لحاظ آموزشی قوی وازنظر فلسفی متواضع است ،تعلیم بچه فکر کنید نمی دهد( مهارت محتوایی) ،بلکه تعلیم چگونه فکر کردن را درنظر دارد ( مهارت روشی ).
*به کودکان احترام گذارده وگفته های آنها را جدی می گیرد .
*مفاهیم فلسفی را بوسیله کودکان استخراج میکند .
*انتظار دارد دانش آموزان راه ورسم کند وکاو صحیح را در خود نهادینه کنند ،به طوری که دیدگاههای فلسفی خود را باز ساز ی کنند .

جدول شماره 4-5راهنمای تسهیل فلسفه

حلقه
تحقیق

ارتباط ها
مشمولیت
استدلال
ساختار

اولویت اول
در باره توافقات ومخالفت ها بپرسید.
فرایندها را یادآوری کنید و بر آنها تأکید کنید و توافق ها را نادیده نگیرید وبی توجه نباشید و به کودکان کمک کنید.
نام بردن حرکت ها در باره جواب های ممکن بپرسید از شرکت کنندگان در باره هر نظر پیچیده بیشتر توضیح دهند .
از شرکت کنندگان بخواهید بگویند نظر آنها چه ربطی به موضوع دارد .در هر زمان فقط روی یک فرضیه متمرکز شویم.

اولویت دوم

از شرکت کنندگان بپرسید نظر آنها چه ربطی به موضوع قبلی دارد .
از شرکت کنندگان بخواهید مشخص کنند که چه کسی چه چیزی گفته است .
به دانش آموزان اجازه دهید از موضوع رد شوند
شرکت کنندگان جدید را جست وجو کنید وبه آنها اولویت دهیدبپرسید آیا کسی ایده متفاوتی دارد .
برای قبول یا رد جواب دلیل بخواهید
نظرات گوناگون ارائه دهید و آنها را مشخص کنید .بپرسید آیا درست است یا نه .
بپرسید کجا هستید
از یک شرکت کننده بخواهید جهت استدلال خود را مشخص کند .

اولویت
سوم

از دانش آموزان بخواهید به کسی نگاه کنند که به نظرات اشاره میکنند .
از دانش آموزانی که در بحث شر کت نکرده اند بخواهید نظراتشان را بیان کنند .
بپرسید چه فرضیه ای وجود دارد .
در باره شواهد برای حمایت یا مخالفت با جواب های ممکن بپرسید ،بپرسید نتیجه چیست.
موقعیت وجهت استدلال را مشخص کنید .
ارزیابی
کار گروهی را ارزیابی کنید (گوش دادن ،مبنا قرار دادن نظرات)
کار گروهی را ارزیابی کنید(احترام گذاشتن ،شرکت در بحث )
کار گروهی را ارزیابی کنید(تفکر انتقادی ،تفکر خلاق )
کار گروهی را ارزیابی کنید(سازمان دهی ،پیشروی )
گام سوم :گفتگو، حلقه کند وکاو تمرین محوری فلسفه است ودر آن کودکان وجوانان با اعمال شناختی درگیر مانند فرضیه سازی ، تبیین اصطلاحات ،خواستن دلیل معتبر ،ارائه دلیل معتبر ،سوال کردن از مسلمات وپیش فرضها ی یکدیگر ،استنتاج و پیگیری کند وکاو تا به نتیجه برسد ، در این فعالیت اجتماعی افراد در دیدگاههای هم شرکت می کنند ،به یکدیگر گوش می دهند ،تفکر هم را به چالش بکشند ، دیدگاههای مورد غفلت را جستجو کنند ،عقاید خود را بر عقاید دیگران بنا کند ،ایده هایشان را بازساز ی کنند،کند وکاو تا رسیدن به نتیجه ادامه می یابد آنها در باره اندیشه خودشان فکر میکنند (فراشناخت). این گفتگو های جذاب که کودکان درآن سهیم وبه مهارتهای شناختی اجتماعی دست می یابند.
گام چهارم : ارزیابی، هدف جلسات فلسفی نه یافتن پاسخنهایی برای سؤالات ،نه رسیدن به توافق کامل درمیان حلقه بلکه هدف چیره شدن بر پرسشهای فلسفی(شامل عقاید ساز گار شده ،فرضیه های جدید ، حتی تبیین سؤال ) و رشد در شیوه های شناختی واجتماعی کند وکاو باشد .
شرکت کنندگان با این اهداف خودشان را با چنین سؤالاتی ارزیابی میکنند :
*آیا در حال ارائه دلایلی برای یکدیگر هستیم ؟
*آیا در سطح بی اهمیت مانده ایم ؟
*آیامشغول گوش دادن به یکدیگر هستیم ؟
*آیا می توانیم به ایده هایمان پایبند باشیم ؟
*آیا با پرسش هایمان به نتیجه رسیده ایم ؟
*الآن در مورد پرسش هایمان چه میفهمیم که قبلاً نمی فهمیدیم ؟
* آیا سخنان دیگران را شنیدم ؟ چقدر با نظرات من متفاوت بود ؟
به نظر می رسد برطبق راهنمای تسهیل فلسفه در هر قسمت از بحث نیاز به گفتگو و مباحثه ، بیان توافق ها ومخالفت ها ، ارائه دلیل ، ایجاد ارتباط منطقی بین بحث و جمع بندی میباشد .لازم است در هر رتبه واولویت ارزیابی مناسب صورت گرفته تا ادامه بحث برمبنای یافته ها و با تلاش در راستای نتیجه کامل ونهایی ادامه یابد .
گا م پنجم : فعالیت ها وتمرین فلسفی ، ازنقاط قوت فبک آنکه دانش آموز در مراحل مختلف تنظیم واجراءفردی و جمعی برنامه مشارکت دارد و تسهیل گر با تسلط فکری دیالوگ فلسفی را هدایت و با جلب اطمینان دانش آموزان را در زمان داستان در طی گفتگو به مقصد برساندوبرای ایجاد انسجام با استفاده از تمرین های راهنما در بین قسمت ها، در پایان بحث به فعالیت وتکاپوی فکری وادارد و آنها را با تحقیق سازمان یافته به مفهوم فلسفی هدایت کند .
*یک تمرین اضافی از کتاب راهنما
* این تمرینها شامل یک طرح بحث از یک مفهوم فلسفی دربحث فعلی که اجراء نشد .
* یک تمرین فلسفی بدون دیالوگ مانند : بیان خلاقانه از یک ایده قلسفی مثلاً نقاشی ، عکاسی،نوشتن ،نمایش ،جستجوی کتابخانه ای و اینترنتی از مباحث فلسفی ، مصاحبه با خانواده ، دوستان ، اعضای در مورد مفهوم فلسفی، یک پروژه عملی که نظرات فلسفی را جدید را تحقق می بخشد انجام دهد.

4-2-1 داستانهای مثنوی معنوی
4-2-1-1شیر وروباه وخر
شیرى بود که او را ضعف و سستى بر آمده بود و چنان قوت از او ساقط شده که از حرکت باز ماند و در خدمت او روباهى بود.روزى روباه او را گفت:سلطان جنگل، چرا چنین ضعیف افتاده است؟ آیا در اندیشه معالجه خویش نیست؟ شیر گفت:اگر دارو دست دهد، به هیچ وجه تأخیر جایز نشمرم و گویند دل وگوش خر، علاج این ضعف است .روباه گفت: اگر جناب شیر، رخصت فرمایند و اجازت دهند خرى به نزدشان خواهم آورد. شیر گفت:  چگونه؟روباه گفت:  در این نزدیکى، چشمه‏ اى است که رختشویى هر روز براى شستن رخت‏ها بدان جا مى‏آید و با او خرى است که با رخت‏ها بر پشت او است . چون به چشمه مى‏رسد، خر را رها مى‏کند تا در اطراف چشمه بچرد . او را بفریبم و نزد سلطان آورم. شیر، پذیرفت و گفت:چنانچه خر بدین جا آورى، دل و گوش او را من خورم و باقى به تو دهم .
روباه به نزد خر رفت و با او مهربانى‏ ها کرد و سخن از دوستى و رفاقت گفت. آن گاه پرسید که سبب چیست که تو را رنجور و نزار مى‏بینم . خر گفت: صاحبم پى در پى از من کار کشد و علف، چندان که من خواهم، فراهم نیاورد .روباه گفت: ندانم چرا این محنت و رنج را اختیار کرده‏اى . خر گفت:هر جا که روم، همین است . روباه گفت: اگر خواهى تو را به جایى مى‏برم که زمین آن را علف‏هاى‏تر و تازه پوشانده است و هواى آن همچون بوى عطر، دل‏انگیز است . پیش از تو خرى دیگر را نصیحت کردم و بدان جا بردم و اکنون در آن جاى خرم مى‏خرامد و به عیش و مسرت، روزگار مى‏گذراند . خر گفت: چه روز خوبى است امروز که تو را دیدم. دانم که شرط دوستى به جاى مى‏آورى . باشد که من نیز، خدمتى به تو کنم .روباه، خر را به نزدیک شیر آورد. شیر قصد خر کرد تا او را شکار کند .اما چون قوتى در بازو نداشت، خر از دست او گریخت .روباه در حیرت شد از سستى شیر . خواست که ترک او گوید . شیر، گفت:در این ناکامى، حکمتى بود که پس از این تو را خبر خواهم داد. اکنون دوباره برو. شاید که او را باز فریب دهى و به این جا آوری. روباه دوباره رفت . خر به او عتاب کرد و گفت: مرا کجا بردى؟ این است شرط دوستى و طریق جوانمردى؟ روباه گفت:ندانم چرا گریختى ؟ آن که قصد تو کرد و به سوى تو آمد، خرى از جنس تو بود. مى‏خواست که تو را استقبال کند و همراه تو شود.خر، تا آن زمان شیر ندیده بود و وسوسه‏ هاى روباه، باز در او کارگر افتاد. همراه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع فلسفه برای کودکان، زیبایی شناختی، تفکر انتقادی، آموزش فلسفه Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع تفکر انتقادی، زیبایی شناختی، فلسفه برای کودکان، گروه همسالان