پایان نامه رایگان با موضوع تفکر انتقادی، عطار نیشابوری، فلسفه برای کودکان، زیبایی شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

3-اگر لشگری به چاه نیفتاده بود ،درویش چگونه انتقام میگرفت ؟ (پرسشهایی که فرضیات را بررسی میکند ).
4- به نظرشمااز جاه به چاه افتادن لشگری تصادفی بوده است ؟چرا ؟(پرسش ها در باره دیدگاهها).
5-بنظرشما انتقام درویش منصفانه بود ؟ ؟(دلیل بیاورید )
اهداف مکالمه نیل به قضاوت فلسفی منطقی است.
مستدل
کاملا مستدل
1- تفکر انتقادی ،تفکر خلاق،تفکر مسئولانه 2- استدلال های درست، شواهد خوب
نمونه : درکمان کند وکاو با بیان دلایل درست وخوب بهمراه انتقاد وخلاقیت این مطلب “نسبت به اعمال ناعادلانه و ناروا لشگری مردم آزار نسبت به درویش انتقاد نموده ودست انتقام را همواره در انتظار ظالم برافراشته دانسته وسقوط از مقام وبه چاه افتادن وسنگ درویش را انواع انتقام ا عمال دانسته وآن را درک نماید ومسئولانه در رفتار خود حذر از اعمال ناعادلانه پذیرفته واعمال نماید.
مبتنی بر اطلاعات دقیق
1-از نظرات چند وجهی وگوناگون اطلاع داشته باشد 2-گفت وشنود در مکالمه های گروهی را دنبال کند
نمونه: اطلاعات متن داستان بهمراه زوایای مختلفی که در گفت وشنود حاصل شد ” اگردرویش در همان زمان با مردم آزار مقابله می کرد بهتر بود ، در هنگام گرفتاری مردم آزار اگر درویش از انتقام بر لشگری می گذشت وعفو می کرد امکان داشت ،چرا که دست انتقام الهی اورا متنبه کرده بود .
معنا دار برای شخص
1-واقعا ملموس 2- خود اصلاح 3-مرتبط با تجربه شخصی
نمونه1 : با جایگزینی این پرسشها ” آیا دوست یا آشنایی یا معلم یا والدین ضربه ای به ناحق به شما زده اند ؟چه احساسی پیدا کردید ؟آیا امکان ضربه ای مشابه به او داشته اید یا نه ؟اگر امکان نداشتید چه انتقامی در اندیشه گذراندید ؟چرا ؟به نظرتان اگر از او میگذشتید لذت بخش تر نبود ؟ “
نمونه 2: آیا به دوست یا آشنایی یا معلم یا والدین به ناحق رفتاری داشته اید ؟چه احساسی پیدا کردید ؟ آیا او ازشما انتقام گرفت ؟چگونه؟ آیا امکان عذر خواهی از او داشته اید یا نه ؟اگر شما را عفو مینمود خوشحال تر نمی شدید ؟ “

فلسفی
فلسفی بودن در محتوا ، برای مثال در قضاوت های اخلاقی ، زیبایی شناختی ،سیاسی، ماوراءالطبیعه یا معرفت شناختی
نمونه : توجه به اساسی ترین مقوله قضاوت های اخلاقی ” انتقام و عفو در زندگی “، توجه به ماوراءالطبیعه ” در عالم هستی کدام سنت انتقام جاری است ” متون برنامه فلسفه برای کودکان به بچه ها انگیزه میدهد تا به شکل فلسفی ،جنبه های پیچیده تجربیات خود را بشناسند .
قضاوت ها
در شرایط حاضر ،منطقی ترین چیز برای پذیرش ، ارزش دادن یا عمل کردن چیست ؟
قضاوت های نهایی و میانجی گرایانه
نمونه : با توجه به قضاوت های میانجی ” اسناد ،دلایل ، و… مردم آزارکه سنگی بر سر مظلومی زد ،ملک او را طرد نمود ،از جاه ومقام ساقط شد ، مظلوم صالح با همان سنگ در چاه بر سر او زد ” در مرتبه قضاوت نهایی ظلم در حق دیگران در زندگی مؤثر است و انتقام مشابه را بهمراه دارد و این ارزش پذیرش ،ارزش دادن یا عمل کردن را دارد”
در پایان هر جلسه ، دانش آموزان را به یک خود ارزیابی گروهی از تمرین فلسفی رهنمون می کند.
نمونه : از دانش آموزان بخواهیم پیرامون چه کسی وچه گفته است ؟(گوش کردن ومبنا قرار دادن نظرات در کار گروهی را ارزیابی کرده ایم).
نظرات مخالف وموافق با انتقام درویش چیست ؟ ارزیابی کنید ، نظرتان پیرامون انتقام یا عفو ؟(تفکر انتقادی و خلاق در کار گروهی ارزیابی شده است )
در میان بخشها ،شخص تسهیل گر یک تمرین فکری ،یک طرح بحث فلسفی را از کتاب راهنما اجرا می کند . وی دانش آموزان فعالیت فلسفی غیر دیالوگی برای مثال یک فعالیت یا پروژه هنری راهنمایی می کند .
نمونه: ؟
ج: اجراء و ارزیابی الگو
گام اول: ایجاد واکنش در کودکان در برابر داستان ها از راههای گوناگون میسر است :
1- در مورد سؤال هایی که طرح میشود بحث کنید .
2- واکنش دیداری در برابر کتاب یا داستان ایجاد کنید .”طراحی پوستر از داستان به صورت کارگروهی کلاسی انجام شود .”
3- با نگارش خلاق واکنش ایجاد کنید .”احساس خود پس از یک انتقام وپس از عفو نگارش کنید
گام دوم: پرسشهای این داستان:
*تأملی در داستان سنگ انتقام
منظور از داستان چیست ؟ 
1. مردم آزار سنگ بر سرچه کسی زد ؟ چرا ؟(پرسیدن )
2. آیا درویش انتقام گرفت ؟ چرا ؟
3. چندی بعد بر سر لشگری چه آمد؟
4. درویش با لشکری اسیر در چاه، چه کرد وچه دلیلی آورد ؟
5. لشکری چه چیزی پرسید ؟
6. چرا درویش تا قبل از این در فکر انتقام نبود؟(استدلال )
7. چرا درویش اکنون در فکر انتقام افتاده بود ؟
8. به نظر شما درویش قبل از افتادن لشکری در چاه هم از او انتقام گرفته بود ؟چگونه ؟
9. به نظر شما در چاه افتادن ستمگر سزای رفتارش نبود ؟
10. درویش ولشکری را با هم مقایسه کنید ؟ (تعریف کردن )
*تاملی در مورد انتقام
پرسش کلیدی :”انتقام چیست ؟”
1. انتقام یعنی چه ؟(تعریف کردن )
2. چرا انسانها انتقام می گیرند ؟
3. شما با انتقام گرفتن موافق یا مخالفتید ؟دلیل بیاورید .(گفتمان /استدلال)
4. آیا تا بحال از کسی انتقام گرفته اید ؟بعداز آن چه احساسی داشته اید؟
5. آیا تا بحال کسی از شما انتقام گرفته است ؟بعد از آن چه احساسی داشته اید ؟
6. انتقام وگذشت چه فرقی دارند ؟(تعریف کردن )
7. آیا آدمهای ضعیف کمتر به فکر انتقام هستند ؟
8. انتقام با موقعیت اجتماعی افراد ارتباط دارد ؟ چرا ؟(شرح وبسط عقاید )
9. اگر کسی نتواند انتقام بگیرد ،چه می شود ؟
10. سؤال 9 برای شما پیش آمده در مورد احساس ونظرتان صحبت کنید .
گام سوم: گفتگو در حلقه کند وکاو در بحث فلسفی میتواند :
نمونه :” مردم آزار در مقام وموقعیت قدرت بود وظلم می کرد،اگر مرد صالح درآن لحظه دست به انتقام می زد ،با قدرت لشگری سرکوب می شد ،پس سنگ انتقام را محفوظ داشت ،گردش روزگار ولی انتقام را آغازکرد وشاید دیگرانی که مورد ظلم لشگری بودند اعتراض خود را به انحاء مختلف مبارزه ،کم کاری و…” به ملک رسانیدند ،یا لشگری امور را بامرافقت وتعهد به انجام نمی رسانید پس تعهد ودلسوزی هم در کار مردم نبود،پس ملک با تحقیق از مردم علت این بی را یافته ودر حبس نمود نظمی را که ولشگری به عقوبت ملک دچار شد و مقهور وزندانی شد واز عزت به ذلت در آمد “.
گام چهارم: ارزیابی این داستان :
نمونه : آیا سخنان دیگران را شنیدم ؟ چقدر با نظرات من متفاوت بود ؟ آنها انتقام را برتر از عفو وبخشش نیست ،که قبلاً نمی دانند .
آیا من می توانم انتقام بگیرم ؟چرا؟
با پرسش هایمان به نتیجه رسیده ایم که انتقام و سنگ انتقام با هم ارتباط دارند .
اکنون چه میدانم ،که قبلا نمی دانستم؟
گام پنجم : فعالیت ها وتمرین فلسفی :
نمونه 1: با چند نفر مصاحبه نمایید ،
– افرادی که در موردی موفق به انتقام شده اند ،احساس آنها را بپرسید ؟
– افرادی که در موردی گذشت نموده و انتقام نگرفته اند ،چه احساسی داشته اند ؟
– افرادی که در موردی موفق به انتقام نشده اند، احساس آنها را بپرسید؟
– آیااز افراد سؤال 1و2و3 در موردی انتقام گرفته شده است،در این حال چه احساسی داشته اند ؟
– آیا افراد سؤال 1و2و3 توانسته اند به طور کامل از انتقام یک عمل رها شوند ؟چرا ؟
4-2-3داستانهایی از منطق الطیر والهی نامه عطار نیشابوری
4-2-3-1سی‌مرغ در پیشگاه سیمرغ
مرغان به راه خويش ادامه مي دهند تا اين که پس از تحمل رنج فراوان سي مرغ به پيشگاه سيمرغ مي رسند.
سي تن بي بال و پررنجور و مست/دل شکسته ، جان شده ، تن نادرست
جمله گفتند آمديم اين جايگاه/تا بود سيمرغ ما را پادشاه
بر اميدي آمديم از راه دور /تا بود ما را درين حضرت حضور
اما دربان از ورود آنان امتناع مي ورزد و مي گويد سيمرغ پادشاه است چه شما او را بطلبيد و چه نطلبيد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع ، ، ، Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع شیخ صنعان، تفکر انتقادی، زیبایی شناختی، فلسفه برای کودکان