پایان نامه رایگان با موضوع تفکر انتقادی، گروه همسالان، زیبایی شناختی، فلسفه برای کودکان

دانلود پایان نامه ارشد

می‌بخشد. سال‌ها جُستم و نیافتم. جز تمسخر و طنز مردم چیزی حاصل نشد. شیخ خندید و گفت: ای مرد پاك دل! آن درخت, درخت علم است در دل انسان. درخت بلند و عجیب و گستردة دانش, آب حیات و جاودانگی است. تو اشتباه رفته‌ای، زیرا به دنبال صورت هستی نه معنی، آن معنای بزرگ (علم) نام‌های بسیار دارد. گاه نامش درخت است و گاه آفتاب، گاه دریا و گاه ابر،علم صدها هزار آثار و نشان دارد. كمترین اثر آن عمر جاوادنه است.
علم و معرفت یك چیز است. یك فرد است. با نام‌ها و نشانه‌های بسیار. مانند پدرِ تو، كه نام‌های زیاد دارد: برای تو پدر است،برای پدرش،پسر است، برای یكی دشمن است، برای یكی دوست است،صدها، اثر و نام دارد ولی یك شخص است. هر كه به نام و اثر نظر داشته باشد، مثل تو ناامید می‌ماند، و همیشه در جدایی و پراكندگی خاطر و تفرقه است. تو نام درخت را گرفته‌ای نه راز درخت را. نام را رها كن به كیفیت و معنی و صفات بنگر, تا به ذات حقیقت برسی, همة اختلاف‌ها و نزاع‌ها از نام آغاز می‌شود. در دریای معنی آرامش و اتحاد است.
مضمون :علم
صلاحیت ها :حل مسئله ،استدلال ، قضاوت ، کاوشگری ،تفکر خردمندانه
الف: اهداف الگوی طراحی شده (درخت بی مرگی ):
1- طرح پرسش ،واکاوی مفاهیم، پرورش تفکر، یاد گرفتن چیزهایی از سنت های فلسفی در باره”حیات ،جاودانگی ، طلب وجستجو ،طلب علم،نام ونشانهای علم “آفتاب و دریا ،آسمان و…”میباشد که کودکان برای فهم تجاربشان بدان نیاز دارند .
2- فهم بیشتر جهان ، درک بهتر از خود ودیگران ، قضاوت در باره اینکه “درخت دانش در هستی جهان ریشه دوانیده پس خالق هستی، عالم است” واین برای پذیرفتن ،باور داشتن وعمل نمودن موجه است ،تحمل فشار گروه همسالان تبلیغات وفشارها، “نظام جهان براصل نظم ساری وجاری و درک نظم جهان با علم میسر است”
ب: محتوای الگو :

جدول شمار4-11جلسه فلسفی نمونه
جلسه فلسفی نمونه
دانش آموزان یا معلم درخت بی مرگی را می خوانند .
نمونه: نگرش ،ارزشها ،منش، نوع بیان وروایت معلم محرک مناسبی در آغاز بحث ، کند کاو فلسفی، ارزیابی و…. است .
دانش آموزان پرسشهایی برای بحث مطرح میکنند وآنها را در یک زمینه طرح بحث تنظیم میکنند.
نمونه:
1. درخت بیمرگی چه درختی است ؟
2. بنظر شما چنین درختی وجود دارد ؟
3. همه انسانها زمانی می میرند،چه چیزهایی پس از مرگ از انسانها باقی می ماند ؟
4. آیا علم میتواند باعث شود ما نمیریم ؟چرا ؟چه دلیلی وجود دارد ؟
دانش آموزان ،در یک حلقه کند وکاو ،پرسشها را به بحث گذارده ،پاسخ های محتمل داده وآنرا می آزمایند ودر حین بحث یک بزرگسال آشنا به فلسفه تسهیل گر است و در این مسیر از کتب راهنما بهره میگیرد ، بحث تا زمانی که برنا مه قرائت ادامه دارد یا با توافق زمان قرائت بعدی مشخص می شود .
نمونه: ”
1-منظور تو از گفتن “بی مرگی ،جاودانگی ” چیست ؟(پرسش شفاف سازی ).
2-چه دلایلی داری که کسی بتواند جاودانه بماند ؟(پرسش هاییکه دلایل را بررسی میکند ).
3- اگر کسی با میوه این درخت جاودانه شود ،چه اتفاقی می افتد ؟ (پرسشهایی که فرضیات را بررسی میکند ).
4- نظرآیا شما با نظر پیر دانا موافقید ؟دلیل بیاورید ؟(پرسش ها در باره دیدگاهها).
5-چرا مردم فرستاده پادشاه را مسخره می کر دند ؟(دلیل بیاورید ).
6- انسان عالم وجاهل چه تفاوت هایی دارند ؟
7- کدامیک از تفاوتها مهم وپایدارند ؟ (پرسش در باره پرسش ) اهداف مکالمه نیل به قضاوت فلسفی منطقی است.
مستدل
کاملا مستدل
1- تفکر انتقادی ،تفکر خلاق،تفکر مسئولانه 2- استدلال های درست، شواهد خوب
نمونه : درکمان کند وکاو با بیان دلایل درست وخوب بهمراه انتقاد وخلاقیت ” چرا افراد با یک مسئله جدید دیگرا ن را مسخره میکنند ،کما اینکه درخت جاودانگی پس از جستجو یافت گردید و هرکس بنابر شوق به علم آن را می طلبد ” را درک نماید ومسئولانه در رفتار خود بپذیرد واعمال نماید.
مبتنی بر اطلاعات دقیق
1-از نظرات چند وجهی وگوناگون اطلاع داشته باشد 2-گفت وشنود در مکالمه های گروهی را دنبال کند
نمونه: اطلاعات متن داستان بهمراه زوایای مختلفی که در گفت وشنود مطرح شد ،ممکن است جاودانگی درجسم نباشدبلکه در نام و روح باشد ،مانند علمایی که قرن هاست مرده اند ولی نام واثرشان باقی است .
معنا دار برای شخص
1-واقعا ملموس 2- خود اصلاح 3-مرتبط با تجربه شخصی
نمونه : کسی را میشناسید که نامش با علم جاودانه شده باشد ؟
فلسفی
فلسفی بودن در محتوا ، برای مثال در قضاوت های اخلاقی ، زیبایی شناختی ،سیاسی، ماوراءالطبیعه یا معرفت شناختی
نمونه : توجه به اساسی ترین مقوله قضاوت های اخلاقی” علم یا جهل کدام یک برتر است ؟چرا ؟”، توجه به ماوراءالطبیعه ” چه کسی در کل عالم از همه عالم تر است ؟توجه به علم خداوند ” متون برنامه فلسفه برای کودکان به بچه ها انگیزه میدهد تا به شکل فلسفی ،جنبه های پیچیده تجربیات خود را بشناسند .
قضاوت ها
در شرایط حاضر ،منطقی ترین چیز برای پذیرش ، ارزش دادن یا عمل کردن چیست ؟
قضاوت های نهایی و میانجی گرایانه
نمونه : قضاوت های میانجی گرایانه : پادشاه درجستجوی درخت جاودانگی بود ودر نهایت با جستجوی بسیار پیر دانا ،فرستاده را آگاه به درخت علم نمود قضاوت های نهایی:ارزش جستجوی دانش از مهد به لحد بوده و علم وعلم آموزی ارزش پذیرفتن ،باور کردن وعمل نمودن را دارد .
در پایان این جلسه ، دانش آموزان به خود ارزیابی گروهی ،می پردازند .
نمونه1 : از دانش آموزان بخواهیم پیرامون چه کسی وچه گفته است ؟(گوش کردن ومبنا قرار دادن نظرات در کار گروهی را ارزیابی کرده ایم).
نمونه 2:شما با پادشاه وفرستاده وی در جستجوی درخت جاودانگی موافق یا مخالفید ؟چرا ؟(تفکر انتقادی و خلاق در کار گروهی ارزیابی شده است ).
نمونه3 :چه کسی با نظر پیر دانا موافق وچه کسی مخالف است ؟ چرا ؟
در میان بخشها ،شخص تسهیل گر یک تمرین فکری ،یک طرح بحث فلسفی را از کتاب راهنما اجرا می کند . وی دانش آموزان فعالیت فلسفی غیر دیالوگی برای مثال یک فعالیت یا پروژه هنری راهنمایی می کند .
نمونه: آیا میتوانید یکی از نتایج علم وعلم آموزی را در خانواده خود ذکر کنید ؟
ج: اجراء و ارزیابی الگو
گام اول:
ایجاد واکنش در کودکان در برابر این داستان ها از راههای زیر میسر است :
1- در حین خواندن داستان با پرسش هایی نظیر “حالا چه اتفاقی می افتد؟ “
2- داستان را بازگو کنید” داستان را از زبان خود بازگو کنید ، از بچه ها بخواهید داستان را به زبان خودشان بازگو کنند.
3-مسابقه زبان آموزی با داستان مرتبط با ” علم وجهل” هر چه کلمه میشناسید بیاورید .
گام دوم: پرسشهای این داستان :
تأملی در داستان درخت بی مرگی
پرسش کلیدی: “منظور داستان چیست ؟”
1. درخت بی مرگی در هندوستان چه ویژگی داشت ؟
2. پادشاه پس از شنیدن اوصاف درخت چه تصمیمی گرفت؟(پرسیدن)
3. مردم شهرها در جستجوی فرستاده پادشاه چه میگفتند ؟
4. نظر شما راجع به گفته های مردم چیست ؟ موافق یا مخالف هستید ؟(استدلال)
5. آیا فرستاده پادشاه درخت بیمرگی را یافت ؟ چرا ؟
6. آیا شیخ دانا در خت بی مرگی را میشناخت ؟چگونه ؟(
7. شیخ دانا آدم پاک دلی بود ؟ از کجا دانستید ؟(استدلال )
8. چرا مرد دانا گفت علم نامهای مختلف دارد ؟ دلیل بیاورید ؟
9. چه تفاوتی میان پادشاه ومرد دانا بود ؟(تعریف کردن )
10. بنظر شما چرا مرد دانا راز درخت جاودانگی رابه فرستاده گفت ؟
تأملی درمفهوم “علم ”
پرسش کلیدی: مفهوم علم چیست
1. علم چیست ؟(تعریف کردن )
2. علم چه فایده ای دارد ؟
3. تفاوت عالم و جاهل چیست ؟
4. شما آدمهای عالم را دوست دارید ؟چرا ؟(استدلال )
5. شما حدس می زنید درخت علم واقعا وجود دارد ؟
6. آیابنظر شما چرا علم نام های مختلف دارد ؟
7. آیا در خت علم باعث میشود هرگز مرگ ما را در بر نگیرد؟چگونه ؟
8. چه ارتباطی بین درخت علم وجاودانگی حیات وجود دارد؟دلیل بیاورید
9. مرد دانا گفت “کمترین اثر علم جاودانگی است ،اثرات دیگر ان آن چیست ؟(شرح وبسط عقاید )
10. آیا هرنوع علمی مفید است ؟چرا ؟(آزمودن حقیقت )
گام سوم: گفتگو در حلقه کند وکاو:
نمونه : بنظر می رسد پادشاه آدم خود خواهی که می خواسته جاودانه زندگی کند،ولی او یک خواسته بزرگ داشته وباعث یک حرکت بزرگ وسازنده شده است .اگر فرستاده پس ازنامیدی وتمسخر مردمان از جستجو دست می کشید وباز میگشت ، پیر دانا را ملاقات نکرده ،به علم دست نیافته ودرخت جاودانگی را پیدا نمی کرد،پس فرستاده هم انسان تلاش گر وپر امیدی است که لیاقت دارد قبل از هر کس دیگر پاسخ را بشنود وبه راز جاودانگی برسد ، پیر دانا چه کسی بود وچگونه به راز جاودانگی پی برده بود ، پیر دانا ،دانا به چه اسرار دیگری بوده وشما چه سؤالی از او
می پرسیدید ؟
گام چهارم: ارزیابی، شرکت کنندگان خود را با چنین سؤالاتی ارزیابی میکنند: آیا در حال ارائه دلایلی مبنی بر وجود درخت بی مرگی برای یکدیگر هستیم ؟آیا در سطح بی اهمیت مانده ایم ؟آیامشغول گوش دادن به یکدیگر هستیم ؟آیا می توانیم به ایده هایمان در راستای اهمیت به علم پایبند باشیم ؟آیا با پرسش هایمان به نتیجه رسیده ایم ؟
آیا سخنان دیگران را شنیدم ؟ چقدر با نظرات من متفاوت بود ؟
آیا میتوانم علمی بیاموزم که مرا جاودانه کند ؟چرا؟
اکنون راجع به علم چه میدانم ،که قبلا نمی دانستم؟
گام پنجم : نمونه هایی از فعالیت ها وتمرین فلسفی عملی در زیر آمده است :
نمونه 1: از عالمان جاودانه شهر و کشور وجهان با زندگی چه کسانی آشنا هستید؟ در میان این افراد چه کس علم بیشتر دارد ؟ از او عالم تر هم هست ؟کجا ؟ بالا ترین کس در علم کیست ؟ چرا ؟
نمونه2:می توانید تصویری از درخت دانش رسم کنید ؟
4-2-2-3بیماری عجیب
یکی را از ملوک مرضی هایل بود که اعادت ذکر آن ناکردن اولی طایفه حکمای یونان متفق شدند که مرین درد را دوایی نیست مگر زهره آدمی به چندین صفت موصوف بفرمود طلب کردن .دهقان پسری یافتند بر آن صورت که حکیمان گفته بودند، پدرش را و مادرش را بخواند و به نعمت بیکران خشنود گردانیدند و قاضی فتوی داد که خون یکی از رعیت ریختن سلامت پادشه را روا باشد. جلاد قصد کرد پسر سر سوی آسمان بر آورد و تبسم کرد ملک پرسیدش که در این حالت چه جای خندیدن است؟ گفت ناز فرزندان بر پدران و مادران باشد و دعوی پیش قاضی برند وداد از پادشه خواهند اکنون پدر و مادر به علّت حطام دنیا مرا به خون در سپردند و قاضی به کشتن فتوی داد و سلطان مصالح خویش اندر هلاک من همی‌بیند، به جز خدای عزّوجل پناهی نمی‌بینم
پیش که بر آورم ز دستت فریاد /هم پیش تو از دست تو گر خواهم داد
سلطان را دل از این سخن به هم بر آمد و آب در دیده بگردانید و گفت هلاک من اولی ترست از خون بی گناهی ریختن سر و چشمش ببوسید و در کنار گرفت و نعمت بی اندازه بخشید و آزاد کرد و گویند هم در آن هفته شفا یافت.
همچنان در فکر آن بیتم که گفت /پیل بانی بر لب دریای نیل/زیر پایت گر بدانی حال مور /همچو حال تست زیر پای پیل
مضمون: ظلم وستم
صلاحیت ها :تخیل ، استدلال،کاوشگری ،قضاوت وارزشیابی، تفکر خردمندانه
الف: اهداف الگوی طراحی شده (بیماری عجیب):
1- طرح پرسش ،واکاوی مفاهیم، پرورش تفکر، یاد گرفتن چیزهایی از سنت های فلسفی در باره” بیماری ،شفا،مهربانی ،انصاف ،ظلم وستم، “میباشد که کودکان برای فهم تجاربشان بدان نیاز دارند .
2– فهم بیشتر جهان ، درک بهتر از خود ودیگران ، قضاوت در باره اینکه ” عالم وجود برپایه عدل بنا شده است وهر گونه ظلم، عدم تعادل را بوجود آورده و پیامد های خاص خود را دارد .” برای باور داشتن موجه است ،تحمل فشار گروه همسالان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع تفکر انتقادی، فلسفه برای کودکان، زیبایی شناختی، معرفت شناختی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع ، ، ،