پایان نامه رایگان با موضوع تفکر انتقادی، فلسفه برای کودکان، زیبایی شناختی، معرفت شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

درویش خراسانی ملازم صحبت یکدیگر سفر کردندی. یکی ضعیف بود که در دو شب افطار کردی و دیگری قوی که روزی سه بار بخوردی. اتفاقا بر در شهری به تهمت جاسوسی گرفتار آمدند. هر دو را به خانه ای کردند و در به گل بر آوردند. بعد از دو هفته معلوم شد که بی گناهند. در را گشادند. قوی را دیدند مرده و ضعیف جان به سلامت برده. مردم در عجب ماندند. حکیمی گفت: خلاف این عجب بودی. آن یکی بسیار خوار بوده است، طاقت بینوایی نیاورد بسختی هلاک شد و این دگر خویشتن دار بوده است، لاجرم بر عادت خویش صبر کرد و بسلامت بماند.
چو کم خوردن طبیعت شد کسی را                            چوسختی پیشش آیدسهل گیرد
  و گر تن پرور است اندرفراخــــــی                         چوتنگی بیندازسختی بمیـــــرد
مضمون :عادت
صلاحیت ها : استدلال،کاوشگری ،قضاوت وارزشیابی، تفکر
الف: اهداف الگوی طراحی شده:
1- طرح پرسش ،واکاوی مفاهیم، پرورش تفکر، یاد گرفتن چیزهایی از سنت های فلسفی در باره” عادت، خویشتن داری، صبر،کم خوری و پرخوری،سختی وراحتی،سفر وحضر ، سختی سفر و راحتی حضر “میباشد که کودکان برای فهم تجاربشان بدان نیاز دارند .
2– فهم بیشتر جهان ، درک بهتر از خود ودیگران ، قضاوت در باره اینکه عادت برامور مطلوب صبر وخویشتن داری را می افزاید برای باور داشتن موجه است ،تحمل فشار گروه همسالان تبلیغات وفشارها
ب: محتوای الگو :

جدول شماره4-10 جلسه فلسفی نمونه
جلسه فلسفی نمونه
دانش آموزان یا معلم داستان کم خوری و پرخوری را می خوانند .
نمونه: نگرش ،ارزشها ،منش، نوع بیان وروایت معلم محرک مناسبی در آغاز بحث ، کند کاو فلسفی، ارزیابی و…. است .
دانش آموزان پرسشهایی برای بحث مطرح میکنند وآنها را در یک زمینه طرح بحث تنظیم میکنند.
نمونه:
1-چرا دودرویش با هم همسفر شده بودند ؟
2-درویش لاغر و چاق چه عادتهایی داشت ؟
3-چرا دودرویش را در حبس نگاه داشتند ؟
4-حکیم در تعجب مردمان برمرگ درویش چاق چه دلیلی آورد؟

دانش آموزان ،در یک حلقه کند وکاو ،پرسشها را به بحث گذارده ،پاسخ های محتمل داده وآنرا می آزمایند ودر حین بحث یک بزرگسال آشنا به فلسفه تسهیل گر است و در این مسیر از کتب راهنما بهره میگیرد ، بحث تا زمانی که برنا مه قرائت ادامه دارد یا با توافق زمان قرائت بعدی مشخص می شود .
نمونه: “چرا دو درویش با هم همسفر بودند ؟ هر در درویش و بی بضاعت بودند وبهرروزی میرفتند ،شاید هر دو در حال سفر بودند و از این بابت با هم رفتند .
آیا آدمها در سفر بیشتر با مشکل مواجه میشوند یا در حضر ؟ چه دلیلی دارید ؟
آیا در سفر افراد آزموده میشوند ؟ چطور ؟”
2-چه دلایلی داری که درویش چاق عادت به پر خوری داشت ؟(پرسش هاییکه دلایل را بررسی میکند ).
3-اگر دودرویش از محبس نجات مییافتند در عادت زندگی تغییر می دادند ؟ چرا ؟(پرسشهایی که فرضیات را بررسی میکند ).
4- نظرشما در مورد مرگ درویش چاق چیست ؟(پرسش ها در باره دیدگاهها).
5-بنظرشما چرا درویش لاغر زنده ماند ؟(دلیل بیاورید )
اهداف مکالمه نیل به قضاوت فلسفی منطقی است.
مستدل
کاملا مستدل
1- تفکر انتقادی ،تفکر خلاق،تفکر مسئولانه 2- استدلال های درست، شواهد خوب
نمونه : درکمان کند وکاو با بیان دلایل درست وخوب بهمراه انتقاد وخلاقیت”عادت، عادتهای خوب و بد تأثیر عادتها بر روحیا ت اخلاقی ” را درک نماید ومسئولانه در رفتار خودعادتهای خوب را بپذیرد واعمال نماید و سعی در ترک عادتهای بد نماید .
مبتنی بر اطلاعات دقیق
1-از نظرات چند وجهی وگوناگون اطلاع داشته باشد 2-گفت وشنود در مکالمه های گروهی را دنبال کند
نمونه: اطلاعات متن داستان بهمراه زوایای مختلفی که در گفت وشنود حاصل شده ،”اگر کسی به درویشها یاری رسانده وغذایشان می داد یا فرار می نمودند و بعدها رویه زندگی درویشی را کنار گذارده وعادات بد را ترک می نمودند.”یا “عادتها با زندگی انسانها آمیخته می شوند به گونه ای که گاهی ترک آنها امکان ندارد . “یا “صبر وخویشتن داری برای عادتهای خوب وترک عادتهای بد لازم است.
معنا دار برای شخص
1-واقعا ملموس 2- خود اصلاح 3-مرتبط با تجربه شخصی
نمونه1 : با جایگزینی این پرسشها ” آیا تا بحال پیش آمده پرخوری کرده باشید ؟ایا میتوانستید خویشتن داری کنید ؟ پس از پرخوری چه احساسی داشته اید ؟چه تصمیمی گرفته اید ؟”
نمونه2: “آیا تا بحال پیش آمده گرسنگی شدید را تحمل کرده باشید وخویشتن داری کرده باشید ؟ چه احساسی داشته اید ؟چه تصمیمی گرفته اید؟”
فلسفی
فلسفی بودن در محتوا ، برای مثال در قضاوت های اخلاقی ، زیبایی شناختی ،سیاسی، ماوراءالطبیعه یا معرفت شناختی
نمونه : توجه به اساسی ترین مقوله قضاوت های اخلاقی “چاق یا لاغری کدام در زیبایی مؤثر است ؟چرا ؟
نمونه2:” افرادخویشتن دار محبوبیت دارند یا افراد عجول ؟چرا ؟” متون برنامه فلسفه برای کودکان به بچه ها انگیزه میدهد تا به شکل فلسفی ،جنبه های پیچیده تجربیات خود را بشناسند .
قضاوت ها
در شرایط حاضر ،منطقی ترین چیز برای پذیرش ، ارزش دادن یا عمل کردن چیست ؟
قضاوت های نهایی و میانجی گرایانه
نمونه :با توجه به قضاوت های میانجی با توجه به اسناد ودلایل …”عادت درویش لاغر خویشتنداری وصبر بر گرسنگی بوده ودرویش چاق به پرخوری مداومت داشته وصبر بر گرسنگی نداشته است .”پس در مرتبه قضاوت نهایی صبر وخویشتنداری در کسب عادات پسندیده ارزش پذیرش ،ارزش دادن یا عمل کردن را دارد.”
در پایان هر جلسه ، دانش آموزان را به یک خود ارزیابی گروهی از تمرین فلسفی رهنمون می کند.
نمونه1 : از دانش آموزان بخواهیم پیرامون چه کسی وچه گفته است ؟(گوش کردن ومبنا قرار دادن نظرات در کار گروهی را ارزیابی کرده ایم).
نمونه2:آیا گوش دادن به دیگران وپذیرش سخنان آنها نشانه خویشتنداری است ؟
نمونه3:نظرات مخالف وموافق را با نظر قاضی کدام است ؟ دلایل را بیان کنید .(تفکر انتقادی و خلاق در کار گروهی ارزیابی شده است )
در میان بخشها ،شخص تسهیل گر یک تمرین فکری ،یک طرح بحث فلسفی را از کتاب راهنما اجرا می کند . وی دانش آموزان فعالیت فلسفی غیر دیالوگی برای مثال یک فعالیت یا پروژه هنری راهنمایی می کند .
نمونه1 :به نظر شما کدامیک از بچه ها در بحث خویشتنداری وصبر بیشتر داشتند ؟از کجا متوجه شدید ؟
نمونه 2:با مشاهده افراد پیرامون عادتهای خوب یا بد آنها را فهرست کنید .با مصاحبه از آنان بپرسید چگونه این عادترا بدست آوردند ؟

ج: اجراء و ارزیابی الگو
گام اول: ایجاد واکنش در کودکان در برابر این داستان ها از راههای زیر میسر است :
1- در حین خواندن داستان با پرسش هایی نظیر “حالا چه اتفاقی می افتد؟ “
2- واکنش دیداری در برابر کتاب یا داستان ایجاد کنید .”روی تابلو یک کاریکاتور از یک آدم چاق ولاغر رسم کنید.”
3- با نگارش خلاق واکنش ایجاد کنید .” اگردرویشها زنده آزاد میشدند ،هریک چگونه رفتار میکردند ؟
7- زبان آموزی با داستان ” ازاین داستان کلماتی بیابید ومتضاد آنر را هم بنویسید ؟” عادت ،کم خوری، پرخوری و… “
گام دوم: ، پرسشهایی که با هدایت تسهیل گر به پرسشهای فلسفی تر وکلی تر تبدیل شوند .
*تأملی در داستان چاق و لاغر
پرسش کلیدی:” منظور ومفهوم داستان چیست ؟”
1. دو درویش خراسانی همسفرچه ویژگی داشتند ؟(تعریف کردن)
2. بنظر شما چرا دو درویش همسفر شده بودند ؟دلیل بیاورید .(استدلال)
3. بنظر شما عادت به کم خوری چه ویژگیهایی برای درویش لاغر بوجود آورده بود ؟
4. دو درویش خراسانی همسفربه چه جرمی گرفتار شدند ؟
5. چرا مردم پس از گشودن درب متعجب شدند ؟
6. حکیم به مردم چه دلیلی ارائه کرد ؟آیا با او موافق یا مخالفید ؟ چرا؟
7. بنظر شما مجازات دونفر به جرم جاسوسی مناسب بود ؟ شما در قضاوت چه تصمیمی می گرفتید .
8. بنظر شما کم خوری بهتر است یا پرخوری ؟(استدلال )
9. آیا حکیم آدم خویشتن داری بود ؟دلیل بیاورید ؟
10. پیامد منفی ومثبت کم خوری وپرخوری در شعر چیست ؟(تعمیم)
*تأملی در مفهوم “عادت “
پرسش کلیدی: مفهوم عادت چیست.
1. عادت یعنی چه ؟(پرسیدن )
2. عادت های خوب وبد چه تفاوتی باهم دارند ؟(تعریف کردن)
3. شما چه عادت های خوبی دارید ؟چگونه این ویژگی را در خود ایجاد کردید ؟
4. عادت های بد چه ویژگیهایی در شما ایجاد کرده است ؟
5. بنظر شما حبس کردن بهترین راه ترک عادت است ؟
6. از چه راهی می توان عادت بد را ترک کنیم ؟(آزمودن حقیقت)
7. شما آدمهای پر خور را دوست دارید ؟چرا ؟(قضاوت وارزشیابی)
8. بنظر شما چگونه به خویشتن داری عاد ت کنیم ؟
9. خویشتن داری چه ارتباطی با کم خوری وپرخوری دارد ؟
10. آیا پرخوری وکم خوری به طول عمر انسان ارتباطی دارد؟چرا؟(تعمیم)
گام سوم: گفتگو در حلقه کند وکاو تمرین محوری فلسفه بوده و نمونه ای از آن در این بحث عبارت است از :
نمونه :اگر درویش لاغر قبلا دوستش را هم ترغیب به ترک عادت کرده بود ؟ در موقع گرفتاری اوهم تحمل میکرد ونجات می یافت. مردم این شهر خویشتن دار بودند ؟دلیل شما چیست ؟ مردم این شهر عادت های خوب یا بد داشتند ؟ (فراشناخت). این گفتگو های جذاب که کودکان درآن سهیم وبه مهارتهای شناختی اجتماعی دست می یابند.
گام چهارم: ارزیابی، هدف جلسات فلسفی نه یافتن پاسخهایی برای سؤالات چرا مرد چاق مرد، نه رسیدن به توافق کامل درمیان حلقه آیا عادت پرخوری خوب یا بد است ؟بلکه هدف چیره شدن بر پرسشهای فلسفی(شامل عقاید ساز گار شده ،فرضیه های جدید ، حتی تبیین سؤال ) و رشد در شیوه های شناختی واجتماعی کند وکاو باشد ،مانند آنکه “چگونه میتوانیم تصمیم بگیریم یک عادت خوب را وجودمان مستقر وپابرجاکنیم ؟
شرکت کنندگان با این اهداف خودشان را با چنین سؤالاتی ارزیابی میکنند :
*آیا در حال ارائه دلایلی برای یکدیگر هستیم ؟
*آیا می توانیم به ایده هایمان در ترک یک عادت بد پایبند باشیم ؟
*آیا با پرسش هایمان به نتیجه رسیدیم عادتهای خوبی یا بد خود را شناسایی کنیم ؟
* آیا سخنان دیگران راپیرامون عادت های خوب یا بد شنیدم ؟ چقدر با نظرات من متفاوت بود ؟
*اکنون می دانم عادت به کاری با خویشتنداری وصبر میسر است و ترک آن نیز به خویشتنداری وصبر انجام میسر است ،که قبلا نمی دانستم؟
گام پنجم : فعالیت ها وتمرین فلسفی جلسه عبارت است از :
نمونه 1:با 10نفر مصاحبه مکنید وعادت های خوب وبد آنها وعلت پدید آمدن آن را جستجوکنید ؟
نمونه 2:مطالب که از این مصاحبه چه آموختید،فهرست کنید ؟
4-2-2-2درخت بی مرگی
در هندوستان درختی است كه هر كس از میوه‌اش بخورد پیر نمی شود و نمی‌میرد. پادشاه این سخن را شنید و عاشق آن میوه شد, یكی از كاردانان دربار را به هندوستان فرستاد تا آن میوه را پیدا كند و بیاورد. آن فرستاده سال‌ها در هند جستجو كرد. شهر و جزیره‌ای نماند كه نرود. از مردم نشانیِ آن درخت را می‌پرسید, مسخره‌اش می‌كردند. می‌گفتند: دیوانه است. او را بازی می‌گرفتند بعضی می‌گفتند: تو آدم دانایی هستی در این جست و جو رازی پنهان است. به او نشانی غلط می‌دادند. از هر كسی چیزی می‌شنید. شاه برای او مال و پول می‌فرستاد و او سال‌ها جست و جو كرد. پس از سختی‌های بسیار, ناامید به ایران برگشت, در راه می‌گریست و ناامید می‌رفت, تا در شهری به شیخ دانایی رسید. پیش شیخ رفت و گریه كرد و كمك خواست. شیخ پرسید: دنبال چه می‌گردی؟ چرا ناامید شده‌ای؟
فرستادة شاه گفت: شاهنشاه مرا انتخاب كرد تا درخت كم‌یابی را پیدا كنم كه میوة آن آب حیات است و جاودانگی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع تفکر انتقادی، معرفت شناختی، گروه همسالان، گلستان سعدی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع تفکر انتقادی، گروه همسالان، زیبایی شناختی، فلسفه برای کودکان