پایان نامه رایگان با موضوع تفکر انتقادی، معرفت شناختی، گروه همسالان، گلستان سعدی

دانلود پایان نامه ارشد

نظرات من متفاوت بود ؟
آیا من می توانم دل را به آینه بدل کنم ؟چگونه ؟
اکنون چه میدانم ،که قبلا نمی دانستم؟
گام پنجم : فعالیت ها وتمرین فلسفی این درس عبارت است از :
نمونه 1:از یک نقاشی زیبا را باتصویرش در آینه مقایسه کنید وتفاوت وشباهتهای آن را بیان نمایید .
4-2-1-4فیل در تاریكی
شهری بود كه مردمش، اصلاً فیل ندیده بودند، از هند فیلی آوردند و به خانة تاریكی بردند و مردم را به تماشای آن دعوت كردند, مردم در آن تاریكی نمی‌توانستند فیل را با چشم ببینید. ناچار بودند با دست آن را لمس كنند. كسی كه دستش به خرطوم فیل رسید. گفت: فیل مانند یك لولة بزرگ است. دیگری كه گوش فیل را با دست گرفت؛ گفت: فیل مثل بادبزن است. یكی بر پای فیل دست كشید و گفت: فیل مثل ستون است. و كسی دیگر پشت فیل را با دست لمس كرد و فكر كرد كه فیل مانند تخت خواب است. آنها وقتی نام فیل را می‌شنیدند هر كدام گمان می‌كردند كه فیل همان است كه تصور كرده‌اند. فهم و تصور آنها از فیل مختلف بود و سخنانشان نیز متفاوت بود. اگر در آن خانه شمعی می‌بود. اختلاف سخنان آنان از بین می‌رفت. ادراك حسی مانند ادراك كف دست, ناقص و نارسا است. نمی‌توان همه چیز را با حس و عقل شناخت.
مضمون:اختلاف
صلاحیت ها :تخیل ، استدلال ،قضاوت وارزشیابی ،تفکر ،منش تفکر
الف: اهداف الگوی طراحی شده (فیل در تاریکی ):
1- طرح پرسش ،واکاوی مفاهیم، پرورش(بهبود واصلاح ) تفکر، آموختن نکته هایی از نظرات دیگران، یاد گرفتن چیزهایی از سنت های فلسفی در باره”تاریکی وروشنایی ،اختلاف،شناخت ،شناخت حسی ،شناخت عقلی،” میباشد که کودکان برای فهم تجاربشان بدان نیاز دارند
2- فهم بیشتر جهان ، درک بهتر از خود ودیگران ، قضاوت در باره اینکه چه چیز برای باور داشتن موجه است ،تحمل فشار گروه همسالان تبلیغات وفشارها در باره”حقیقت،معرفت نسبت به حقیقت ، شناخت حقیقت جهان،دانش وبینش”
ب: محتوای الگو :
جدول شماره4-9: جلسه فلسفی نمونه
جلسه فلسفی نمونه
دانش آموزان یا معلم داستان فیل در تاریکی را می خوانند .
نمونه: نگرش ،ارزشها ،منش، نوع بیان وروایت معلم محرک مناسبی در آغاز بحث ، کند کاو فلسفی، ارزیابی و…. است .
دانش آموزان پرسشهایی برای بحث مطرح میکنند وآنها را در یک زمینه طرح بحث تنظیم میکنند.
نمونه:
1- چرا فیل را در خانه تاریک قرار داده بودند ؟
2- مردمی که وارد خانه شده بودنداز پس از حس چه درکی ازفیل داشتند ؟
3- چرا مردم با هم اختلاف نظر داشتند ؟
4- چرا مردم درشناخت فیل دچار اشتباه میشدند ؟
دانش آموزان ،در یک حلقه کند وکاو ،پرسشها را به بحث گذارده ،پاسخ های محتمل داده وآنرا می آزمایند وتسهیل گر است و کتب راهنماکمک مؤثردر ادامه کار می باشند .
نمونه:
1-کلمه “اختلاف را در چه معنایی استفاده می کنی؟(پرسش شفاف سازی ).
2- چه دلایلی داری که مردم به حقیقت پی نبردند ؟(پرسش هاییکه دلایل را بررسی میکند ).
3-فرضیه شما برای بدست آوردن شناخت حقیقی چیست ؟ (پرسشهایی که فرضیات را بررسی میکند ).
4- به نظر شما آیا با حواس می توان به شناخت کامل رسید ؟(پرسش ها در باره دیدگاهها).
5-از چه راههای دیگری میتوان به شناخت بیشتر دست یافت ؟(دلیل بیاورید )
اهداف مکالمه نیل به قضاوت فلسفی منطقی است.
مستدل
کاملا مستدل
1- تفکر انتقادی ،تفکر خلاق،تفکر مسئولانه 2- استدلال های درست، شواهد خوب
نمونه : درکمان کند وکاو با بیان دلایل درست وخوب بهمراه انتقاد از مردمی که قبل یا پس ازخروج از خانه به تکمیل شناخت خود نپرداختند ،اگر با تفکر خلاق روشنایی با خود درون خانه می بردند ،یا پس از مشورت با دیگران از راه تأمل وتفکربر یافته ها شناخت خود را کامل میکردند ،آنها به یک خانه وارد وبه دنبال کشف یک حقیقت بودند .
مبتنی بر اطلاعات دقیق
1-از نظرات چند وجهی وگوناگون اطلاع داشته باشد 2-گفت وشنود در مکالمه های گروهی را دنبال کند
نمونه: اطلاعات متن داستان بهمراه زوایای مختلفی که در گفت وشنود حاصل میشود تنها راه شناخت حس وتنها حس لامسه نیست ، اگر کسی در ورود به خانه با خود روشنایی همراه میبرد ، با حس بینایی شناخت از حقیقت کامل تر می شد ، اگر مردمی که وارد خانه یا از آن خارج می شدند ،باهم ارتباطی می داشتند ، با ارتباط و بهره گیری از عقل اطلاعات کاملتری بدست میآید .
معنا دار برای شخص
1-واقعا ملموس 2- خود اصلاح 3-مرتبط با تجربه شخصی
با جایگزینی پرسشهایی اطلاعات برای شخص معنا دار می گردد.
نمونه1 : ” آیا تا بحال در محیط تاریک قرار گرفته اید ؟چگونه از اطراف خود شناخت بدست آورده اید ؟آیا شناخت شما می توانست کاملتر باشد؟چگونه؟ “
نمونه 2:” اگر شیء رابا چشم بسته ، را لمس کنید،آنرا کاملا میشناسید ؟ اگر صدای آنرا هم بشنوید ،شناخت شما کامل است؟ اگر حواس پنجگانه شما فعال باشد ، شناخت شما کامل است؟چگونه میتوانید شناخت کامل تری بدست آورید؟بنظر شما عقل ،شناخت را کامل می نماید ؟چگونه ؟ “
فلسفی
محتوا ی بحث دارای حنبه فلسفی در مقوله معرفت شناختی است .
نمونه : توجه به اساسی ترین مقوله معرفت شناسی یعنی معرفت انسان نسبت به هر حقيقتي، حاصل دانش و بينش او از آن حقيقت است. منظور از دانش، علوم اکتسابي است که عمدتاً حافظه در فراگيري آن نقشي فعال دارد و منظور از بينش نيز دريافت هاي شخصي تجربي و بعضاً شهودي انسان مي باشد.در اين داستان، فيل، نمادي از حقيقت است و حقيقت، آن مطلوبي است که همگان طالب آنند، دغدغه اي است که به انسان آگاه، انگيزة جستجو مي دهد. قرار دادن نماد به جاي اصل باعث مي شود، افهام مختلف مخاطبين به قدر وسع فکري خود اقناع شوند؛ آنکه اهل معناست خداوند را اراده کند و آنکه ره از عالم صورت به عالم معنا نبرده، گمشده مادي خود را «هر که نقش خويشتن بيند در آب. »«خانه»، جهان مادي است و «تاريکي»، نمادي از جهل و گمراهي. خانه تاريک يعني دنياي مادي که جهل در آن بيش از دانايي است و حتي در بهترين شرايط، نهايت دانايي اش، آگاهي به ناداني است
قضاوت ها
در شرایط حاضر ،منطقی ترین چیز برای پذیرش ، ارزش دادن یا عمل کردن چیست ؟
قضاوت های نهایی و میانجی گرایانه :
نمونه : با توجه به قضاوت های میانجی ” اسناد ،دلایل موجود در داستان ” مردم در شناخت حقیقت واحد (فیل ) اختلاف نظر داشته اند ، شناخت افراد در تاریکی خانه با حواس کامل نبوده ونیاز عقل واندیشه میباشد ” در مرتبه قضاوت نهایی ” علت اختلاف ميان مردمان، تفاوت در نگاه و برداشت آنان است و اگر نظرگاه را تغيير دهيم و به جاي شکل و صورت به معنا و باطن توجه کنيم، عملاً اختلافي وجود ندارد ” ارزش پذیرش ،ارزش دادن یا عمل کردن را دارد؟
در پایان هر جلسه ، دانش آموزان را به یک خود ارزیابی گروهی از تمرین فلسفی رهنمون می کند.
نمونه :
1-از دانش آموزان بخواهیم پیرامون چه کسی وچه گفته است ؟(گوش کردن ومبنا قرار دادن نظرات در کار گروهی را ارزیابی کرده ایم).
2-آیا با این نظر موافقید ؟چرا؟”اگر شمعی بود اختلاف نظرها ازبین میرفت ؟”( نظرات مخالف وموافق را بپرسید ؟)
3-اگر نظر افراد پیرامون حقیقت یکسان شود چه پیش می آید ؟ نتیجه چیست ؟(تفکر انتقادی و خلاق در کار گروهی ارزیابی شده است. )
در میان بخشها ،شخص تسهیل گر یک تمرین فکری ،یک طرح بحث فلسفی را از کتاب راهنما اجرا می کند . وی دانش آموزان فعالیت فلسفی غیر دیالوگی برای مثال یک فعالیت یا پروژه هنری راهنمایی می کند .
نمونه: آیامی توانید سه مورد دیگر از حقایقی که مردم در آن اختلاف نظر دارند ،بیان کنید ؟

ج: اجراء و ارزیابی الگو
گام اول:
ایجاد واکنش در کودکان در برابراین داستان از راههایی میسر است :
1- شیئی را درکیسه قرا ر داده و از چند نفر از دانش آموزان بخواهید آنرا بشناسند .
2- واکنش دیداری در برابر کتاب یا داستان ایجاد کنید .”طراحی پوستر از فیل در تاریکی در نقل داستان استفاده شود .
3- زبان آموزی با داستان ” ازاین داستان کلماتی بیابید ومتضاد آنر را هم بنویسید ؟خواب وبیداری ،دیدن وندیدن و…. “.
گام دومپرسشهایی که با هدایت تسهیل گر به پرسشهای فلسفی تر وکلی تر تبدیل شوند
*تأملی در داستانفیل در تاریکی
پرسش کلیدی:مفهوم ومنظور داستان چیست ؟
1. مردم شهر چه خصوصیتی داشتند ؟(تعریف کردن )
2. چه چیزی به شهر آورده شده بود و در کجا قرار داده بودند ؟
3. مردم فیل را با چه حسی می شناختند ؟
4. بنظر شما اگر فیل را با چشم میدیدند ،شناختشان کاملتر نبود ؟دلیل بیاورید ؟
5. كسی دیگر پشت فیل را با دست لمس كرد و فیل را به چه تشبیه کرد؟
6. كه گوش فیل را با دست گرفت؛ فیل را به چه تشبیه کرد ؟
7. مردم وقتی نام فیل را می‌شنیدند چه گمان می‌كردند ؟(خلاصه کردن )
8. چرا فهم و تصورمردم از فیل مختلف و سخنانشان نیز متفاوت بود؟(استدلال)
9. بنظر شما چه صورت اختلاف سخنان آنان از بین می‌رفت؟(تعمیم )
10. ادراک حسی چگونه کامل می شود ؟چرا؟
تأملی درباره اختلاف
پرسش کلیدی :مفهوم و منظور اختلاف چیست ؟
1. اختلاف یعنی چه ؟(تعریف کردن )
2. بنظر شما مردم بر چه چیزهایی اختلاف میکنند ؟
3. با توجه به این داستان علت اصلی اختلاف مردم چیست ؟
4. از چه راههایی به شناخت دست مییابیم ؟(آزمودن حقیقت )
5. برای شناخت صحیح چه ابزاری لازم است ؟
6. آیا میتوانید روشنایی وتاریکی را با هم مقایسه کنید ؟
7. روشنایی با شناخت چه ارتباطی دارد ؟
8. آیا با کسی اختلاف پیدا کرده اید ؟ علت آن چه بوده است ؟
9. بهترین راه از بین بردن اختلاف در سؤال قبل چه بود ؟چطور دانستید ؟(استدلال)
10. بنظر شما شناخت با حس وعقل کامل است ؟ چرا ؟(خلاصه کردن )
گام سوم: گفتگو در حلقه کند وکاو تمرین محوری فلسفه است ،درزیر نمونه ای ذکر میگردد:
نمونه :چرا فیل داستان ،در تاریکی قرار داشت ،اگر انسانها هنگام ورود به اطاق با خود روشنایی داشتند ،شناخت آنان کامل تر نبود ؟ (فرضیه سازی) آیا مهمترین ابزار شناخت دیدن بوده وپس از آن اختلافی نمی ماند وشناخت کامل میشد ؟ (سوال کردن از مسلمات و پیش فرضها ی یکدیگر ).پس اختلاف مردم در اموری که همه می بینند در چیست ؟آیا چیزهایی که دیدنی نیستند حقیقتا شناخته نمی شوند ؟(فراشناخت)
گام چهارم: ارزیابی؛ هدف در این جلسه فلسفی نه یافتن پاسخهایی برای سؤالاتی نظیر”مردم فیل را به چه تشبیه میکردند ؟ اختلاف چیست ؟علت اختلاف مردم چه بود ؟” نه رسیدن به توافق کامل درمیان حلقه “همه دانش آموزان اختلاف را کنا گذارده ودرک واحدی در پاسخ به سؤالات پیدا کننند” بلکه هدف چیره شدن بر پرسشهای فلسفی(شامل عقاید ساز گار شده ،فرضیه های جدید ، حتی تبیین سؤال ) و رشد در شیوه های شناختی واجتماعی کند وکاو باشد .
نمونه :
آیا سخنان دیگران پیرامون علت اختلاف در تشخیص “فیل در تاریکی ” را شنیدم ؟ نظرات چقدر با نظرات من متفاوت بود ؟
آیا علت اینهمه پراکندگی واختلاف نظر میان انسانها نور وروشنایی بصیرت است ؟
آیا میتوان راهی از طریق گفتگوی سالم ومنطقی یافت تا همه نظرات پراکنده را گرد هم آوریم ؟
اکنون میدانم “اگر انسانها از همه ابزار شناخت به خوبی استفاده کنند به درک وشناخت والاتری دست مییابند ” ،که قبلا نمی دانستم؟
گام پنجم : فعالیت ها وتمرین فلسفی این بحث :
نمونه 1:چند نفر از افراد جامعه با دانش وآگاهی مختلف انتخاب نموده وداستان فیل در تاریکی را برای آنان تعریف نموده ،نظرات آنان در رابطه با حقیقت داستان جویا شوید.
-نظرافراد را فهرست کنید .
-آیا اختلافی بین این نظرات وجود دارد.
– به نظر شما این اختلاف نظر ناشی از چیست ؟
4-2-2داستانهای بوستان وگلستان سعدی
4-2-2-1 چاق ولاغر
       دو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع تفکر انتقادی، زیبایی شناختی، فلسفه برای کودکان، گروه همسالان Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع تفکر انتقادی، فلسفه برای کودکان، زیبایی شناختی، معرفت شناختی