پایان نامه رایگان با موضوع تفکر انتقادی، زیبایی شناختی، فلسفه برای کودکان، گروه همسالان

دانلود پایان نامه ارشد

متقابل محقق شده است.
گام چهارم: هدف چیره شدن بر پرسشهای فلسفی شامل: عقاید ساز گار شده ،فرضیه های جدید ، حتی تبیین سؤال و رشد در شیوه های شناختی واجتماعی کند وکاو می باشد . ارزیابی این جلسه جهت نیل به این اهداف میتواند شامل مراخل زیر باشد :
نمونه :اکنون میتوانم در اولین گام صبر خود را در تحمل شنیدن سخنان دیگران آزمون کنم ،آیا من می توانم صبور باشم؟
-در این جلسه انسانهای صبور موفق تر بودند یا انسانهای عجول ؟ چرا؟
-اکنون چه میدانم صبر تنها محدود به تحمل سخنان نیست ،بلکه انسان صبور درد را هم تحمل و گاه سکوت مینماید و… ،که قبلا نمی دانستم؟
-اکنون میدانم پهلوانی تنها به زور بازو نیست ،بلکه صابرین نیز پهلوانان وقهرمانان بزرگی هستند .
به نظر می رسد برطبق راهنمای تسهیل فلسفه در هر قسمت از بحث نیاز به گفتگو و مباحثه ، بیان توافق ها ومخالفت ها ، ارائه دلیل ، ایجاد ارتباط منطقی بین بحث و جمع بندی میباشد .لازم است در هر رتبه واولویت ارزیابی مناسب صورت گرفته تا ادامه بحث برمبنای یافته ها و با تلاش در راستای نتیجه کامل ونهایی ادامه یابد .
گام پنجم : فعالیت ها وتمرین فلسفی این داستان عبارتند از:
نمونه 1:تا بحال یک پهلوان واقعی دیده اید ؟
نمونه 2:چه ویژگی باعث شد او در نظر شما پهلوان محسوب شود ؟
4-2-1-3رومیان و چینیان (نقاشی و آینه)
نقاشان چینی با نقاشان رومی در حضور پادشاهی, از هنر و مهارت خود سخن می‌گفتند و هر گروه ادعا داشتند که در هنر نقاشی بر دیگری برتری دارند. شاه گفت: ما شما را امتحان می‌کنیم تا ببینیم کدامشان برتروهنرمندترهستید.
چینیان گفتند: ما یک دیوار این خانه را برای نقاشی برمی گزینیم، پرده ای کشیدند و دو گروه نقاش ، کار خود را آغاز کردند. چینی‌ها صد نوع رنگ از پادشاه خواستند و هر روز مواد و مصالح و رنگِ زیادی برای نقاشی به کار می‌بردند.
بعد از چند روز صدای ساز و دُهُل و شادی چینی‌ها بلند شد, آنها نقاشی خود را تمام کردند اما رومیان هنوز از شاه رنگ و مصالح نگرفته بودند و از روز اول فقط دیوار را صیقل می‌زدند.
چینی‌ها شاه را برای تماشای نقاشی خود دعوت کردند. شاه نقاشی چینی‌ها را دید و در شگفت شد. نقش‌ها از بس زیبا بود عقل را می‌ربود. آنگاه رومیان شاه را به تماشای کار خود دعوت کردند. دیوار رومیان مثلِ آینه صاف بود. ناگهان رومی‌ها پرده را کنار زدند عکس نقاشی چینی‌ها در آینة رومی‌ها افتاد و زیبایی آن چند برابر بود و چشم را خیره می‌کرد شاه درمانده بود که کدام نقاشی اصل است و کدام آینه است؟
مضمون: آینه ودل
صلاحیت ها :تخیل،استدلال، قضاوت وارزشیابی ،تفکر ،منش تفکر
الف: اهداف الگوی طراحی شده رومیان و چینیان (نقاشی و آینه)
1- طرح پرسش ،واکاوی مفاهیم، پرورش تفکر، یاد گرفتن چیزهایی از سنت های فلسفی در باره”زشتی وزیبایی ، دل ، پاکی دل( صداقت ،یک رنگی و…..) ، کدورت دل( ریا ،حسد ،کینه و…)”میباشد که کودکان برای فهم تجاربشان بدان نیاز دارند
2- فهم بیشتر جهان ، درک بهتر از خود ودیگران ، قضاوت در باره” این باورکه دل پاک چون آینه محل ظهور حقیقت هستی است” ،تحمل فشار گروه همسالان تبلیغات وفشارها؛”
ب: محتوای الگو :
جدول شماره4-8جلسه فلسفی نمونه
جلسه فلسفی نمونه
دانش آموزان یا معلم نقاشان رومی و نقاشان چینی را می خوانند .
نمونه: نگرش ،ارزشها ،منش، نوع بیان وروایت معلم محرک مناسبی در آغاز بحث ، کند کاو فلسفی، ارزیابی و…. است .
دانش آموزان پرسشهایی برای بحث مطرح میکنند وآنها را در یک زمینه طرح بحث تنظیم میکنند.
نمونه:
1-چرا پادشاه مسابقه برگزار کرد ؟نظر شما در این رابطه چیست ؟
2-هنر کدامیک از نقاشان کار بهتری داشتند ؟چرا ؟
3- اگر شما بجای پادشاه بودید کار کدام گروه را انتخاب میکردید ؟ دلیل شما چه بود ؟
دانش آموزان ،در یک حلقه کند وکاو ،پرسشها را به بحث گذارده ،پاسخ های محتمل داده وآنرا می آزمایند ودر حین بحث یک بزرگسال آشنا به فلسفه تسهیل گر است و در این مسیر از کتب راهنما بهره میگیرد ، بحث تا زمانی که برنا مه قرائت ادامه دارد یا با توافق زمان قرائت بعدی مشخص می شود .
نمونه: ”
1-تعریف تو از ” آینه ” چیست ؟(پرسش شفاف سازی ).
2-چه دلایلی دارید رومیان بهتر کا ر کردند ؟(پرسش هاییکه دلایل را بررسی میکند ).
3-اگر پادشاه مسابقه نمیگذاشت ،از چه راه دیگری میتوانست قضاوت کند ؟(پرسشهایی که فرضیات را بررسی میکند ).
4- نظرشما در مورد نقاشی برتر چیست ؟ (پرسش ها در باره دیدگاهها).
5-بنظر شما پادشا ه نقاشی میدانست ؟(دلیل بیاورید )
6- با فرض اینکه دل انسان یک تابلونقاشی است ، افراد چگونه آن را نقاشی میکنند ؟ (پرسشهایی که فرضیات را بررسی میکند ).
اهداف مکالمه نیل به قضاوت فلسفی منطقی است.
مستدل
کاملا مستدل
1- تفکر انتقادی ،تفکر خلاق،تفکر مسئولانه 2- استدلال های درست، شواهد خوب
نمونه : درکمان کند وکاو با بیان دلایل درست وخوب بهمراه انتقاد وخلاقیت”زشت وزیبایی ،درست ونادرستی ،پاک وآلودگی دل ” را درک نماید ومسئولانه در رفتار سعی در پاکی دل نماید ،تا در عرصه رقابت موفق شود .
مبتنی بر اطلاعات دقیق
1-از نظرات چند وجهی وگوناگون اطلاع داشته باشد 2-گفت وشنود در مکالمه های گروهی را دنبال کند
نمونه: اطلاعات متن داستان بهمراه زوایای مختلفی که در گفت وشنود طرح میشود ، نقاشی رومیان را پذیرفتنی نبود ،آنها نقاشی نکرده بودندیا چینی ها بیشتر تلاش نموده واز رنگها ومصالح واقعی استفاده کرده بودند یا هنرمندی رومیان بسیار بیشتر بود که از دیوار،آینه ای پاک وصاف ،بدون رنگ که هر آنچه از زیبایی وزشتی در مقابل بیابد آشکار سازد،نقاشی بی بدیل ،بیرنگ ،ساده وحاوی پاکترین رنگها یعنی نور ، که قادر است همه نقش های دیگر را نیز پاک میسازد ونمایان میدارد .
معنا دار برای شخص
1-واقعا ملموس 2- خود اصلاح 3-مرتبط با تجربه شخصی
نمونه : با جایگزینی این پرسشها ” آیا در آینه نظر کرده اید ؟ آینه های مختلف را دیده اید ؟ همه تصاویر یکسان دارند ؟آینه چگونه به شما آگاهی داده است ؟ آیا می توانید مانند آینه عمل کنید واز مشاهده یک کودک ،گل ،نقاشی گزارش دهید ؟ آیا می توانید مانند آینه عمل کنید واز مشاهده یک انسان خوب یا بد گزارش دهید؟ اگر بخواهیم آینه وجود ما صاف وشفاف شود،چه کنیم ؟ “
فلسفی
فلسفی بودن در محتوا ، برای مثال در قضاوت های اخلاقی ، زیبایی شناختی ،سیاسی، ماوراءالطبیعه یا معرفت شناختی
نمونه : توجه به اساسی ترین مقوله قضاوت های اخلاقی ” رقابت،تلاش ” توجه به ماوراءالطبیعه ” پادشاه عالم هستی هم آزمون هایی قرارداده و نقاشی هایی را برتر می شناسد ؟ ” متون برنامه فلسفه برای کودکان به بچه ها انگیزه میدهد تا به شکل فلسفی ،جنبه های پیچیده تجربیات خود را بشناسند .
قضاوت ها
در شرایط حاضر ،منطقی ترین چیز برای پذیرش ، ارزش دادن یا عمل کردن چیست ؟
قضاوت های نهایی و میانجی گرایانه
نمونه : با توجه به قضاوت های میانجی ” اسناد ،دلایل 1-آینه صاف رومیان نقاشی آنان بود . 2- آنها با تلاش بسیار این نقاشی صاف را رسم کرده بودند. 3- به نظر میرسد در آزمون آنها در مسابقه برنده شده اند ؟ ” در مرتبه قضاوت نهایی تلاش ورقابت برای نقاشی زیبا در زندگی خوب است ولی نقاشی صاف ساده در عین آنکه همه رنگها وزیباییها را داشته باشد ،هنرمندانه تر وارزش پذیرش ،ارزش دادن و عمل کردن را دارا ست .
در پایان هر جلسه ، دانش آموزان را به یک خود ارزیابی گروهی از تمرین فلسفی رهنمون می کند.
نمونه : از دانش آموزان بخواهیم پیرامون چه کسی راجعبه نقاشی رومیان وچینیان اظهار نظرنموده وچه گفته است ؟(گوش کردن ومبنا قرار دادن نظرات در کار گروهی را ارزیابی کرده ایم).
نظرات مخالف وموافق پیرامون نقاشی برتر و نتیجه چیست ؟(تفکر انتقادی و خلاق در کار گروهی ارزیابی شده است )
در میان بخشها ،شخص تسهیل گر یک تمرین فکری ،یک طرح بحث فلسفی را از کتاب راهنما اجرا می کند . وی دانش آموزان فعالیت فلسفی غیر دیالوگی برای مثال یک فعالیت یا پروژه هنری راهنمایی می کند .
نمونه1: با یک آینه در زمان ومکان های واشیاء وافراد مختلف آزمون نموده،تصاویر حاصله را با دقت مشاهده وگزارش نمایید.
نمونه 2:آثار نقاشی بزرگان را مشاهده وگزارش کنید .
نمونه 3: چه تفاوتی بین مشاهدات 1و 2 وجود دارد ؟
نمونه 4:به نظر شما خالق آب و آینه ونقش و نقاش هنرمند تر نیست ؟
ج: اجراء و ارزیابی الگو
گام اول: ایجاد واکنش در کودکان دراین داستان از راههای گوناگون میسر است از جمله :
1- از دانش آموزان بخواهید هر کدام یک آینه جیبی همراه داشته باشند ودر آغاز کلاس با مشاهده خود ودیگران و اشیاءبه آزمون بپردازند .
گام دوم: ، پرسشهای این داستان عبارتند از :
* تأملی در داستان رومیان وچینیان
پرسش کلیدی:منظور ومفهوم داستان چیست ؟
1. نقاشان چینی با نقاشان رومی در حضور پادشاهی چه ادعایی کردند ؟(پرسیدن )
2. شاه به نقاشان که ادعای برتری بر هم داشتند ، چه گفت ؟شما با پاسخ او موافق یا مخالف هستید ؟چرا ؟
3. امتحان نقاشان چه فایدهای داشت ؟
4. چینی ها چه لوازمی درخواست کردندو از آن لوازم چه استفاده ای کردند ؟(استدلال کردن )
5. رومیان از چه لوازمی استفاده کردند وچه کاری انجام می دادند ؟(استدلال کردن )
6. هنر چینی ها و رومیان را مقایسه کنید وویژگیهای هر یک را جداگانه بنویسید .(آزمودن حقیقت )
7. کدام گروه شاه را برای دیدن نقاشی دعوت کردند ؟
8. نقاشان رومی روی دیوار چه نقشی ترسیم کرده بودند؟
9. نقاشی کدام نقاشان زیباتر بود ؟چرا ؟
10. چرا آینه رومی ها نقاشی را زیباتر نشان میداد ؟
*تأملی در باره ” آینه”
پرسش کلیدی مفهوم “آینه “چیست ؟
1. آینه چه ویژگیهایی دارد ؟(پرسیدن)
2. زشتی وزیبایی را با هم مقایسه کنید .
3. آیامیتوانید ده چیز زشت وزیبا را نام ببرید .(تعریف کردن )
4. صیقل دادن دل وآینه را مقایسه کنید ؟
5. دل انسان چه ویژگیهایی دارد ؟دل انسان با آینه مقایسه کنید ؟
6. آیا نقاشی کشیده اید و دیگران نقاشی شما را زشت یا زیبا ارزیابی کرده اند ؟
7. اگر تابلو نقاشی شما دل شما باشد ، از چه لوازمی استفاد نموده و بروی آن چه چیزی تصویر میکنید ؟
8. آیا میتوان زندگی را یک تابلونقاشی فرض کرد ؟چه ارتباطی میان آنها وجود دارد ؟
9. درتابلو زندگی خود،چه چیزهایی ترسیم کرده اید نام ببرید ،کدامیک خوب وکدامیک بد بوده اند .
10. بنظر شما برای نقاشی بروی دل باید مانند چینی ها عمل کرد یا رومیها ؟دلیل بیاورید .
گام سوم: نمونه ای از بحث در حلقه کند وکاو داستان :
نمونه :ادعای نقاشان باید آزموده می شد،نقاشان چینی شروع نمودند تا باتبحراز رنگها وامکانات استفاده نموده ونقشی زیبا بیافرینند ولی نقاشان رومی از راه دیگر کار را شروع کردند آنها دیوار راصیقل می دادند . چگونه دیوار در اثر صیقل دادن براق وشفاف و آینه میشود ؟صیقل کاری یعنی چه ؟اگر زوائد را برطرف کنی وآنقدر بتراشی وبتراشی تا برق بیفتد ونور را بتاباند . انسان هم میتواند دل را صیقل کاری کند ؟چگونه ؟اگر دل را از بدیها وپلیدیها پاک کنند صاف میشود .(فراشناخت )
گام چهارم: شرکت کنندگان اهداف خود را با چنین سؤالاتی ارزیابی میکنند: آیا در حال ارائه دلایلی برای یکدیگر هستیم ؟آیا در سطح بی اهمیت مانده ایم ؟آیامشغول گوش دادن به یکدیگر هستیم ؟آیا می توانیم به ایده هایمان پایبند باشیم ؟آیا با پرسش هایمان به نتیجه رسیده ایم ؟الآن در مورد پرسش هایمان چه میفهمیم که قبلاً نمی فهمیدیم ؟ و…….
آیا سخنان دیگران را شنیدم ؟ چقدر با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع تفکر انتقادی، زیبایی شناختی، فلسفه برای کودکان، گروه همسالان Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع تفکر انتقادی، فلسفه برای کودکان، زیبایی شناختی، معرفت شناختی