پایان نامه رایگان با موضوع تفکر انتقادی، زیبایی شناختی، فلسفه برای کودکان، گروه همسالان

دانلود پایان نامه ارشد

قسمت از بحث نیاز به گفتگو و مباحثه ، بیان توافق ها ومخالفت ها ، ارائه دلیل ، ایجاد ارتباط منطقی بین بحث و جمع بندی میباشد .لازم است در هر رتبه واولویت ارزیابی مناسب صورت گرفته تا ادامه بحث برمبنای یافته ها و با تلاش در راستای نتیجه کامل ونهایی ادامه یابد .
نمونه :به سخنان دیگران گوش دادم ،اکنون در مورد فریب وفریبکاری اندیشیده و دانستم که باید از چشم وگوش بینا وشنوا و عقل وخرد بهره جست تا در زندگی در هلاکت فریب نیفتیم ،اکنون مصمم هستم فریبکار نباشم ودر زندگی صداقت پیشه کنم .
گام پنجم : فعالیت ها وتمرین فلسفی ، ازنقاط قوت فبک آنکه دانش آموز در مراحل مختلف تنظیم واجراءفردی و جمعی برنامه مشارکت دارد و تسهیل گر با تسلط فکری دیالوگ فلسفی را هدایت و با جلب اطمینان دانش آموزان را در زمان داستان در طی گفتگو به مقصد برساندوبرای ایجاد انسجام با استفاده از تمرین های راهنما در بین قسمت ها، در پایان بحث به فعالیت وتکاپوی فکری وادارد و آنها را با تحقیق سازمان یافته به مفهوم فلسفی هدایت کند .
*یک تمرین اضافی از کتاب راهنما* تمرینها شامل طرح بحث از یک مفهوم فلسفی دربحث فعلی که اجراء نشد.
* یک تمرین فلسفی بدون دیالوگ مانند: بیان خلاقانه از یک ایده قلسفی مثلاً نقاشی، عکاسی، نوشتن ،نمایش ،جستجوی کتابخانه ای و اینترنتی از مباحث فلسفی، مصاحبه با خانواده ، دوستان، اعضای در مورد مفهوم فلسفی، یک پروژه عملی که نظرات فلسفی را جدید را تحقق می بخشد انجام دهد
نمونه 1:آیا انسان های فریب کار وفریب خورده ای را میشناسید ،می توانید رفتار آنها را باهم مقایسه کنید ؟
نمونه 2: آیا تا بحال بدون تأمل وتفکر دست بکاری زده اید؟ اینکار چه پیامد هایی داشته است ؟
نمونه 3:چشم ودل وگوش ،خر و روبا ه وشیر چه تفاوتی داشت ؟
4-2-1-2شیر بی‌سر و دم
در شهر قزوین(1) مردم عادت داشتند كه با سوزن بر پُشت و بازو و دست خود نقش‌هایی را رسم كنند, یا نامی بنویسند، یا شكل انسان و حیوانی بكشند. كسانی كه در این كار مهارت داشتند «دلاك» نامیده می‌شدند. دلاك , مركب را با سوزن در زیر پوست بدن وارد می‌كرد و تصویری می‌كشید كه همیشه روی تن می‌ماند.
روزی یك پهلوان قزوینی پیش دلاك رفت و گفت بر شانه‌ام عكس یك شیر را رسم كن. پهلوان روی زمین دراز كشید و دلاك سوزن را برداشت و شروع به نقش زدن كرد. اولین سوزن را كه در شانة پهلوان فرو كرد. پهلوان از درد داد كشید و گفت: آی! مرا كشتی. دلاك گفت: خودت خواسته‌ای, باید تحمل كنی, پهلوان پرسید: چه تصویری نقش می‌كنی؟ دلاك گفت: تو خودت خواستی كه نقش شیر رسم كنم. پهلوان گفت از كدام اندام شیر آغاز كردی؟ دلاك گفت: از دُم شیر. پهلوان گفت, نفسم از درد بند آمد. دُم لازم نیست. دلاك دوباره سوزن را فرو برد پهلوان فریاد زد, كدام اندام را می‌كشی؟ دلاك گفت: این گوش شیر است. پهلوان گفت: این شیر گوش لازم ندارد. عضو دیگری را نقش بزن. باز دلاك سوزن در شانة پهلوان فرو كرد, پهلوان قزوینی فغان برآورد و گفت: این كدام عضو شیر است؟ دلاك گفت: شكم شیر است. پهلوان گفت: این شیر سیر است. عكس شیر همیشه سیر است. شكم لازم ندارد.دلاك عصبانی شدو سوزن را بر زمین زد و گفت: در كجای جهان كسی شیر بی سر و دم و شكم دیده؟ خدا هرگز چنین شیری نیافریده است.كه دید این چنین شیری خدا خود نافرید.
مضمون : صبر
صلاحیت ها: استدلال،کاوشگری ،تفکر ،قضاوت وارزشیابی ،منش تفکر
الف: اهداف الگوی طراحی شده (شیر بی سر ودم):
1- طرح پرسش ،واکاوی مفاهیم، پرورش تفکر، یاد گرفتن چیزهایی از سنت های فلسفی در باره”صبر ،مراتب صبر، رابطه صبر و پهلوانی،مراتب پهلوانی”میباشد که کودکان برای فهم تجاربشان بدان نیاز دارند .
2- فهم بیشتر جهان رسیدن به حقیقت از مسیر صبر در زندگی ، درک بهتر از خود ودیگران ، قضاوت در باره اینکه چه چیز برای باور داشتن موجه است، گفتن وعمل نمودن وباور داشتن صبر وصبر در بلا ،خوشیها ومشکلات،تحمل فشار گروه همسالان تبلیغات وفشارها،
ب: محتوای الگو :
جدول شماره4-7جلسه فلسفی نمونه
جلسه فلسفی نمونه
دانش آموزان یا معلم داستان شیر بی سر ودم را می خوانند .
نمونه: نگرش ،ارزشها ،منش، نوع بیان وروایت معلم محرک مناسبی در آغاز بحث ، کند کاو فلسفی، ارزیابی و…. است .
*داستان شیر بی دم وسر وشکم ،ابیاتی از مثنوی قرائت شود .
دانش آموزان پرسشهایی برای بحث مطرح میکنند وآنها را در یک زمینه طرح بحث تنظیم میکنند.
نمونه:
1-چرا پهلوان نقش شیر را برای خالکوبی انتخاب کرد ؟
2-به نظرشما پهلوان ،انسان قوی بود ؟چرا ؟
3-میتوانید یک ا نسان صبور را با پهلوان مقایسه کنید ؟
4-میتوانید دلاک را با پهلوان مقایسه کنید ؟
دانش آموزان ،در یک حلقه کند وکاو ،پرسشها را به بحث گذارده ،پاسخ های محتمل داده وآنرا می آزمایند ودر حین بحث یک بزرگسال آشنا به فلسفه تسهیل گر است و در این مسیر از کتب راهنما بهره میگیرد ، بحث تا زمانی که برنا مه قرائت ادامه دارد یا با توافق زمان قرائت بعدی مشخص می شود .
نمونه:
1-منظور تو از گفتن ” پهلوان پنبه ” چیست ؟(پرسش شفاف سازی ).
2-چه دلایلی داری که نشان دهد پهلوان مانند یک شیر بی سر ودم و شکم است .؟(پرسش هاییکه دلایل را بررسی میکند ).
3-آیا با نظر دلاک در مورد پهلوان موافقی ؟چرا ؟(پرسش ها در باره دیدگاهها).
4- بنظر شما آدم های معمولی میتوانند پهلوان شوند ؟دلیل بیاورید ؟( پرسش هاییکه دلایل را بررسی میکند)
5-آیا انسان های صبور فقط درد را تحمل میکنند ؟ میتوانی یک مثال بزنی ؟( پرسش شفاف سازی)
6-چه موارد دیگری صبر وتحمل انسان را می افزاید؟( پرسش ها در باره دیدگاهها)
7-نظر تو راجعبه سؤال 4چیست ؟( پرسش در باره پرسش ها )
اهداف مکالمه نیل به قضاوت فلسفی منطقی است.
مستدل
• کاملا مستدل
1- تفکر انتقادی ،تفکر خلاق،تفکر مسئولانه 2- استدلال های درست، شواهد خوب
نمونه : درکمان کند وکاو با بیان دلایل درست وخوب بهمراه انتقاد وخلاقیت”دستیابی به صبر ومقاومت در برابر سختیها را با عنایت به تفکر انتقادی به شخصیت اصلی داستان ومقایسه با شخصیت هایی که با ایده خلاق ارائه میکندغنیمت بدارند آن را درک نماید ومسئولانه در رفتار خود صبور باشد .
• مبتنی بر اطلاعات دقیق
1-از نظرات چند وجهی وگوناگون اطلاع داشته باشد 2-گفت وشنود در مکالمه های گروهی را دنبال کند
نمونه: اگر پهلوان اصلا خالکوبی نمی کرد ،پهلوان نبود ،همه پهلوان ها باید قوی بنیه باشند .با ارائه این وجوه فضای تفکر بیشترفراهم میشود .
• معنا دار برای شخص
1-واقعا ملموس 2- خود اصلاح 3-مرتبط با تجربه شخصی
نمونه : با جایگزینی این پرسشها ؟” کم صبری وکم طاقتی های خود را مثال بزنید .چه کنیم توان وتحمل بیشتر پیدا کنم “
فلسفی
فلسفی بودن در محتوا ، برای مثال در قضاوت های اخلاقی ، زیبایی شناختی ،سیاسی، ماوراءالطبیعه یا معرفت شناختی
نمونه : توجه به اساسی ترین مقوله قضاوت های اخلاقی “صبر وتحمل ازخصیصه های لازمه در خوشی وناخوشی ” ومقوله ماوراءالطبیعه “صبر برای خدا تا گوهر وجودی صیقل بخورد “متون برنامه فلسفه برای کودکان به بچه ها انگیزه میدهد تا به شکل فلسفی ،جنبه های پیچیده تجربیات خود را بشناسند .
قضاوت ها
در شرایط حاضر ،منطقی ترین چیز برای پذیرش ، ارزش دادن یا عمل کردن چیست ؟
قضاوت های نهایی و میانجی گرایانه
نمونه : با چه رفتاری پهلوان مملکت وجود خود می شویم با توجه به قضاوت های میانجی ” اسناد ،دلایل .. بدون تحمل درد در داستان ،حتی تصویری از شیر هم رسم نشده وبه تبع شجاعتی هم بدست نمی آید ” در مرتبه قضاوت نهایی صبر بر سختیها برای رسیدن به اهداف ارزش پذیرش ،ارزش دادن یا عمل کردن را دارد؟
در پایان ، دانش آموزان را به یک خود ارزیابی گروهی از تمرین فلسفی رهنمون می کند.
نمونه : از دانش آموزان بخواهیم پیرامون چه کسی وچه گفته است ؟(گوش کردن ومبنا قرار دادن نظرات در کار گروهی را ارزیابی کرده ایم).
آیا پهلوان رفتار دیگری میتوانست داشته باشد ؟ نظرات مخالف وموافق را بپرسید ؟ نتیجه چیست ؟(تفکر انتقادی و خلاق در کار گروهی ارزیابی شده است )
در میان بخشها ،شخص تسهیل گر یک تمرین فکری ،یک طرح بحث فلسفی را از کتاب راهنما اجرا می کند . وی دانش آموزان فعالیت فلسفی غیر دیالوگی برای مثال یک فعالیت یا پروژه هنری راهنمایی می کند .
نمونه: چه رنگ را برای یک انسان صبور تصور میکنید ؟چرا ؟
نمونه :یک پهلوان پنبه رابکشید .
ج: اجراء و ارزیابی الگو
گام اول: از راههای ایجاد واکنش در کودکان در این داستان :
1- واکنش دیداری در برابر کتاب یا داستان ایجاد کنید .مسابقه “طراحی پوستر ” از داستان ترتیب دهید .
2- زبان آموزی با داستان؛ ابیاتی از داستان بالاخص بیت آخر را حفظ کنید .
3- از دانش آموزان بخواهید داستان را با نمایشنامه اجراء کنند .
گام دوم: پرسشهای این داستان عبارتند از:
*تأملی در داستان “شیر بی دم وسر وشکم “
پرسش کلیدی :منظور ومفهوم داستان چیست ؟
1-دلاک چه کاری انجام می داد؟(پرسیدن ).
2-بنظر شمامردم برای چه روی بدن شان نقش می کشیدند ؟(استدلال کردن )
3-چرا پهلوان نقش شیر را انتخاب کرده بود ؟(تعریف کردن )
4- آیا در این داستان ارتباطی بین شیر خالکوبی وشیر واقعی وجود دارد ؟
5-دلاک کار خالکوبی شیر را ،با چه عضوی شروع کرد؟ چرا؟(استدلال )
6- با فرو بردن اولین نیش سوزن پهلوان چه کرد ؟(استدلال)
7-پهلوان هنگام کشیدن شکم شیر چه گفت و چه دلیلی آورد؟(پرسیدن)
8-بنظر شما پهلوان برای خالکوبی صبر وتحمل داشت ؟چرا؟(آزمودن حقیقت )
9-دلاک هنگام رها کردن کار چه گفت ؟
10- شما با نظر دلاک موافق هستید ؟چرا؟
*تأملی در باره” صبر “
سؤال کلیدی : مفهوم “صبر” چیست ؟
1-پهلوان کیست (تعریف کردن)
2-انسان صبور در مقابل چه چیزی باید صبر کند ؟(پرسیدن)
3- پهلوانی با صبر چه ارتباطی دارد ؟(تعریف کردن)
4-پهلوان پنبه با پهلوان واقعی چه تفاوتی دارد ؟(استدلال)
5-میتوانیدخصوصیات شیر را با پهلوان واقعی مقایسه کنید ؟(استدلال)
6- آیا شما انسان صبوری هستید ؟ دلیل بیاورید ؟(اندیشیدن)
7- تا بحال با انسان های صبور مواجه شده اید ؟می توانید آنها را توصیف کنید .(تعریف کردن )
8- انسان با صبر چه چیزهایی را بدست میاورد ؟انسان عجول چه چیزهایی را بدست میاورد؟(شرح وبسط عقاید)
9-بنظر شما صبر در برابر چه چیزهایی از یک انسان معمولی ،پهلوان میسازد ؟چرا ؟(خلاصه کردن )
10- میتوانید در مورد شیر خالکوبی شده وشیر واقعی قضاوت کنید ؟در مورد پهلوان واقعی وپهلوان پنبه چطور ؟(شرح وبسط عقاید)
گام سوم: گفتگو در حلقه کند وکاو در این داستان :
نمونه : در این داستان اگر پهلوان ،صبر وتحمل درد را پیشه میساخت (فرضیه سازی )،می توانست در ظاهر شبیه پهلوانان گردد ،که نشد (استنتاج ) اگر پهلوان ،صبر وتحمل درد را پیشه میساخت ودر ظاهر شبیه پهلوانان می گردید ،(فرضیه سازی ) ،آیا در پهلوانی ،کامل بود ؟ (خواستن دلیل معتبر) بله، او زور بازو داشت و قادر به انجام هر کاری بود .(ارائه دلیل معتبر) .کنکاش:انجام هر کاری ،از جمله کمک به دیگران و….. آیا یا زورگویی به دیگران هم او پهلوان بود ؟ چرا ؟کنکاش: آیا جوانمردی وپایمردی نشان پهلوانی است تا دیگران بهتر زندگی کنند. ( سوال کردن از مسلمات و پیش فرضها ی یکدیگر ، استنتاج و پیگیری کند وکاو در گیر تا به نتیجه برسند).
در این کنکاش ذهنی بخشی از اهداف حلقه میسر شده با مشارکت درگفتگو و جستجو وفرضیه ساز ی واستدلال ،نظم فکری حاصل و منایای اخلاقی از جمله حس اعتماد به نفس و احترام

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع هستی شناسی، تفکر انتقادی، فعالیت اجتماعی، فلسفه برای کودکان Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع تفکر انتقادی، زیبایی شناختی، فلسفه برای کودکان، گروه همسالان