پایان نامه رایگان با موضوع تعدیل قرارداد، ضمن عقد، شگفت انگیز، شرط ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

آن که در مثال فوق، تنها بازنگرى درقیمت انجام کار و تعدیل آن متناسب با شرایط جدید درصورت وقوع پیشامد موردنظر،پیش بینى گردیده بدون آن که میزان تغییر معلوم گردد.(کاتوزیان،1376، 173)چنانچه تعدیل قرارداد به صورت یک شرط در ضمن عقد قرار گرفته است. از این رو باید تعدیل را با توجه به شرط بودن آن، مورد بررسى قرارداد.این نکته مورد غفلت بسیارى از نویسندگانى قرار گرفته که در زمینه تعدیل قرارداد قلم زده اند. به عنوان مثال دکتر سنهورى نویسنده کتاب پرارج الوسیط، درجهت اثبات نفوذ این نوع تعدیل، استناد به توافق طرفین را پیش مى کشد بدون این که سخنى از شرط ضمن عقد به میان آورد. و دیگرى نیز مدعى مى شود: این تصریح (پیش بینى تعدیل در متن عقد) براعتبار قرارداد اصلاحى نمى افزاید، همچنان که سکوت در عقد نیز، ازاعتبار آن نمى کاهد. همین که تراضى درباب تعدیل قرارداد شود کافى است. روشن است که سخن این نویسنده اگر به معناى نبودن تفاوت بین تعدیل پیش بینى شده در عقد و تعدیل توافقى پس از عقد باشد سخنى شگفت انگیز خواهد بود چرا که در صورت پیش بینى و اشتراط درمتن عقد، پس از وقوع پیشامدى که به عنوان معلق علیه ذکر گردیده، تعدیل ضرورت خواهد یافت اگر چه پس از عقد، طرفین (هردو)درمورد آن توافق نداشته باشند. در حالى که در صورت عدم اشتراط، توافق بعدى طرفین براى انجام تعدیل، یک ضرورت است. (بیگدلی،1386، 36)به هر تقدیر، دراین که تعدیل مورد بحث را باید در شمار شروط مورد بحث قرارداد، تردیدى نیست اما سخن در این است که شرط یاد شده حاوى نوعى تعلیق است چرا که مفاد آن انجام تعدیل در صورت وقوع
امر مورد نظر (مثلا بروزحادثه غیر مترقبه و…) مى باشد. بنابراین باید روشن شود که با وجود تعلیق، تغییر مشخصى که در صورت وقوع معلق علیه پیش بینى گردیده لازم الرعایه است و اصولا شرط معلق مذکور چه حکمى دارد، در پاسخ این پرسش دو دیدگاه وجود دارد.
الف) شرط معلق مذکور باطل است.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع بیمه گذار، قولنامه، جبران خسارت، قانون مدنی Next Entries منابع تحقیق درباره آشنایی زدایی، هنجارگریزی، صورت و معنا، هنجارگریزی نحوی