پایان نامه رایگان با موضوع تربیت جنسی، کاهش اضطراب، پیش دانشگاهی، گروه درمانی

دانلود پایان نامه ارشد

داشته اند بیان کردند که اغلب رفتار پرخطر کمتری ( تعدد شرکای کمتر ، سکس همراه با مصرف الکل و داروی کمتر، عفونتهای مقاربتی کمتر ، بارداری ناخواسته و سقط کمتر ) داشته اند. بیشتر افراد جوانی که دانش مستدل و مناسب داشتند، نگرش مثبتی در مورد پیشگیری از بارداری و عفونت های مقاربتی ( 85STI ) و مهارت استفاده از کاندوم داشتند. این پژوهش نشان داده که ارتباط مثبتی بین دریافت تربیت جنسی و انگیزه ، مهارت ، دانش و رفتار جنسی محافطت شده وجود دارد.
فنتاون86 و همکاران ( 2011 ) در پژوهشی با عنوان « درک والدین ، نگرش دانش آموزان و معلمان نسبت به تربیت جنسی مدارس » که در دانشگاه جیما در اتیوپی انجام شد، به این نتایج دست یافته اند که ؛ تمام شرکت کنندگان نگرش مطلوبی به اهمیت تربیت جنسی داشتند. آنها همچنین توافق داشتند که محتوای تربیت جنسی مدارس باید شامل تنها پرهیز و پرهیز براساس بلوغ روانی در دانش آموزان باشد. به این معنی که محتوا در مدارس ابتدایی باید شامل پرهیز و در مدارس متوسطه تربیت جنسی باید شامل پرهیز بر مبنای بلوغ روانی باشد. دانش آموزان و معلمان گفته اند که کمترین سن تربیت جنسی مدارس در 5 و بیشترین سن 25 سالگی است با میانگین 97/10 و 36/12 . تجربیات معلمان و حوزه مطالعات در زمینه این بررسی حمایتگر شروع تربیت جنسی در مدارس بوده است. تماشای فیلم های رمانتیک ، خواندن محتواهای رمانتیک و گوش دادن به برنامه های رومانتیک رادیو نشان دهنده ی بخشی از پیش بینی نگرش دانش آموزان در مورد زمان شروع تربیت جنسی مدارس بوده است .
مارکهام 87و همکاران ( 2011 ) در پژوهشی با عنوان « مداخلات اجتناب مخاطرات جنسی و کاهش مخاطرات جنسی برای جوانان مدارس متوسطه : یک آزمایش تصادفی کنترل شده » که در دانشگاه هیوستن ایالت تگزاس ایالات متحده انجام شده است، به این نتایج دست یافتند ؛ 8/59% از شرکت کنندگان مونث بوده اند. در مقایسه با گروه کنترل ، برنامه RR88 (کاهش خطرات) باعث تاخیر در شروع هر نوع ارتباط جنسی در کل نمونه بوده است ، 65.95% در میان مونث ها ، 43.95% در میان آمریکایی های آفریقایی تبار . RR همچنین شروع ارتباط جنسی محافظت نشده (در آخرین مقاربت) را نیز در میان دانش آموزان کاهش داده است، برنامه AR89 (اجتناب از خطرات) هر نوع شروع ارتباط جنسیی را در میان اسپانیایی تبارها به تاخیر انداخته است ارتباط جنسی محافظت نشده را به میزان 70.95% کاهش داده اما باعث افزایش سکس واژینال نیز شده است . هر دو برنامه بر متغیرهای روانی اجتماعی تاثیر داشته اند. در نهایت اینکه برنامه RR تاثیر مثبتی بر جوانان بی تجربه و باتجربه داشته است در مقابل برنامه AR شروع ارتباط را در اسپانیایی تبارها کاهش داده و اثر ترکیبی درمیان تجربه جنسی جوانان داشته است.
وایل90 (2010 ) در پژوهشی با عنوان « تربیت جنسی و تاثیر آن بر سلامت جنسی » که در آزبورن کانزاس انجام شده است. به این نتایج دست یافته است؛ 49% افرادی که تربیت جنسی رسمی را دریافت کرده بودند ، رضایت بالایی از زندگی جنسی خود داشتند در مقایسه با 40% کسانی که رضایت نداشتند. همینطور 49% زنان و 48% مردان فکر نمیکردند که اطلاعات و مشورت کافی برای بهتر شدن جنبه های خاص احساسی روابطشان دریافت کرده باشند.
ونلاس91 و همکاران ( 1983 ) در پژوهشی با عنوان « تاثیر تربیت جنسی بر احساس گناه جنسی ، اضطراب و نگرش : یک مقایسه از قالب های آموزش»به این نتایج دست یافتند ؛ کاهش قابل توجه احساس گناه جنسی در سخنرانی ، سخنرانی + بحث گروهی و بررسی / سخنرانی فوق العاده نسبت به گروه کنترل بوده است. تغییرات قابل ملاحظه ای در جهت افزایش آزادگی نگرش جنسی در گروه های کوچک مباحثه و بررسی / سخنرانی فوق العاده نسبت به گروه کنترل مشاهده شده است . نتایج قابل ملاحظه ای دیگری از این پژوهش حاصل نشده است. بر خلاف انتظار ، افزایش بحث گروهی 9 ساعته به سخنرانی هایی با شکل طولانی تر ( در طول ترم ) تاثیر قابل ملاحضه ی مثبتی بر کسانی که تحت آموزش به روش سخنرانی قرار گرفته اند نداشته است. نتایج این یافته ها برای طراحی دوره های آموزش تربیت جنسی مورد بررسی قرار گرفته است.

الف ) پژوهش های داخلی اضطراب
مداحی و مداح ( 1393 ) در پژوهشی با عنوان « اثر بخشی آموزش مهارت مقابله با خلق منفی بر اضطراب و استرس دانش آموزان پسر » که در شهر کاشان انجام شده است نتیجه گرفتند که بین دو گروه در هر دو متغیر وابسته ( یعنی اضطراب و استرس ) تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر آموزش مهارت مقابله با خلق منفی باعث کاهش اضطراب و استرس دانش آموزان می شود.
پورسینا ، احمدی و شفیع آبادی ( 1392 ) در پژوهشی با عنوان « اثربخشی شادکامی بر اضطراب، پیشرفت تحصیلی و ارتباط والد _ فرزندی در دانش آموزان دختر » که در شهر اصفهان انجام شده است نتیجه گرفتند که مداخله به روش شادکامی و مثبت انديشی، بر مؤلفه های اضطراب آشكار، اضطراب پنهان و پيشرفت تحصيلی تأثير داشته است. همچنين آموزش شادکامی بر ارتباط والد فرزند مادر مؤثر بوده، ولی بر رابطۀ والد- فرزندی پدران اثری نداشته است.
احمدوند ، ساعی ، سپهرمنش و قنبری ( 1391 ) در پژوهشی با عنوان « تاثیر گروه درمانی شناختی و رفتاری بر اضطراب و افسردگی بیماران همودیالیزی در شهرستان کاشان » نتیجه گرفتند که گروه درمانی شناختی _ رفتاری به میزان قابل توجهی موجب کاهش اضطراب و افسردگی بیماران دیالیزی شده است.
عیسی زادگان ، دستوری و عبدلی سلطان احمدی (1391) در پژوهشی با عنوان « اثر بخشی آموزش راهبردهای برنامه ریزی عصبی زبانی بر خودکارآمدی، اضطراب و انگیزش پیشرفت دانش آموزان پسر مقطع پیش دانشگاهی » به این نتایج دست یافته اند؛ تحلیل کوواریانس نشان داده که آموزش راهبردهای برنامه ریزی عصبی _ زبانی بر خودکارآمدی ، کاهش اضطراب و افزایش انگیزش پیشرفت تاثیر مثبت داشته است.
ربیعی، اسلامی ، مسعودی و سلحشوری ( 1390 ) در پژوهشی با عنوان « ارزیابی اثربخشی برنامه جرأت ورزی بر میزان استرس ، اضطراب و افسردگی دانش آموزان دبیرستانی » که در شهر اصفهان انجام شده است، به این نتیجه رسیدند که اجرای برنامه های جرأت ورزی در دانش آموزان سنین دبیرستانی منجر به کاهش میزان اضطراب ، استرس و افسردگی آنان می شود.
نریمانی ، حسن زاده و ابوالقاسمی ( 1390 ) در پژوهشی با عنوان « اثر بخشی آموزش ایمن سازی روانی بر کاهش استرس ، اضطراب و افسردگی دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی » که در شهر اردبیل انجام شده است نتیجه گرفتند که آموزش ایمن سازی روانی می تواند به طور معنی داری استرس ، اضطراب و افسردگی دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی را کاهش دهد.
عراقی، اصل فتاحی و سید غلامی ( 1390 ) در پروهشی با عنوان « اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه شناختی _ رفتاری بر کاهش علایم اضطراب دانش آموزان دختر دوره پیش دانشگاهی شهرستان شبستر » به این نتیجه رسیدند که روش مشاوره گروهی به شیوه شناختی _ رفتاری علایم اضطراب کلی ، علایم جسمانی و علایم ذهنی اضطراب را به طور معنی داری کاهش می دهد.
نوری ، کلیشادی و ضیاءالدینی ( 1389 ) در پژوهشی با عنوان « بررسی استرس‌های شایع دانش‌آموزان شهر تهران » که در شهر تهران انجام شده است ، به این نتایج دست یافتند؛ استرس های تحصیلی و ارتباطی بیشترین شیوع را در میان دانش آموزان داشته و شایع ترین مشکلات تحصیلی اضطراب امتحان ، نمره درسی و عدم علاقه به بعضی درس ها بوده. شایع ترین استرس های ارتباطی و اجتماعی نیز عبارت بوده از آشنا شدن با فرد جدید ، بی توجهی معلمان و کارکنان به توانایی های دانش آموزان ، آزار روانی توسط سایر دانش آموزان ، ارتباط اجتماعی نامناسب با هم کلاسی ها و نداشتن دوست صمیمی . استرس های مربوط به بلوغ و نوجوانی نیز در میان دانش آموزان شایع بوده است.
فلاح ، سهرابی و علی زاده محمدی ( 1387 ) در پژوهشی با عنوان « مقایسه اثربخشی موسیقی درمانی با تصور هدایت شده و راهبردهای شناختی بر کاهش میزان اضطراب دانش آموزان » که در استان یزد انجام شده است به این نتیجه رسیدند که هر دو روش درمانی یعنی موسیقی درمانی با تصور هدایت شده و راهبردهاي شناختی با سطح اطمینان 95% برکاهش میزان اضطراب مؤثر بودند.
عطایی نخعی ( 1387 ) در پایان نامه ای با عنوان « بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر روش شناختی هوشیاری » در دانشگاه فردوسی مشهد در مقطع کارشناسی ارشد کار شده است ، به این نتیجه رسید که گروه درمانی مبتنی بر روش شناختی هوشیاری فراگیر با آموزش مهارتهای مطالعه درکاهش اضطراب امتحان و اضطراب پنهان دانشجویان موثر بوده است.
عسگری و فتحی آشتیانی ( 1381 ) در پژوهشی با عنوان « بررسی تاثیرتمرینهای جسمانی درکاهش اضطراب » نتیجه گرفتند که در حالت اضطراب بین گروه با تمرین سنگین با گروههای با تمرین سبک و متوسط ، تفاوت معنادار وجود دارد . در حالی که بین تمرین سبک و تمرین متوسط تفوت معناداری وجود ندارد. از نظر رگه اضطراب بین گروه با تمرین سبک و تمرین سنگین تفاوت معنادار بوده است ولی بین گروههای با تمرین سبک و تمرین متوسط و بین گروههای با تمرین متوسط و تمرین سنگین تفاوت معنا دار نبوده است با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت از ورزش می توان به عنوان روشی مطمئن برای کاهش اضطراب استفاده نمود.
ب ) پژوهش های خارجی اضطراب
هالیون 92و روسکیو 93( 2011 ) در پژوهشی فرا تحلیل با عنوان « اثر اصلاحات تعصب شناختی بر اضطراب و افسردگی » که در دانشگاه پنسیلوانیا انجام شده است نتیجه گرفتند که اصلاحات تعصب شناختی(94 CBM ) تاثیر متوسطی بر تعصب و تاثیری قوی بر تفسیر و نگرش تعصبی داشته است . این تحقیقات نشان داد که درمان CBM تاثیر کمی بر اضطراب و افسردگی داشته است. در بررسی های جداگانه مشخص شد CBM بر اضطراب موثر تر بوده است.
هافمن95 ، سوایر96 ، ویت97 و اوه98 ( 2010 ) در پژوهشی فراتحلیل با عنوان ” تاثیر درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب و افسردگی ” که در آمریکا انجام شده است نتیجه گرفتند که در مان مبتنی بر ذهن آگاهی 68% ( تاثیر متوسط ) بر اضطراب موثر بوده است . این نتیجه در بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی و خلقی 99% و 95% ( تاثیر زیاد ) بوده است که این تاثیر قوی به سال نشر یا تعداد جلسات و جلسات پیگیری ارتباطی نداشته است
لیردان ، لین فلدنر و هیوارد ( 2009 ) در پژوهشی با عنوان « نقد ادبیات تجربی در رابطه با اضطراب و بلوغ » که در گروه روانشناسی دانشگاه آرکانزاس انجام شده است نتیجه گرفتند که در میان دختران بین بلوغ زودرس و نمره اضطراب بالا رابطه وجود دارد اما در مورد تاثیر بلوغ زودرسبر اضطراب یا تاثیر اضطراب بر بلوغ زودرس اطلاعاتی به دست نیامده. همچنین در رابطه با تاثیر هورمون ها بر اضطراب زمان بلوغ در دختران اقدامات خاصی صورت نگرفته است.

جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر دانش آموزان پایه پنجم و ششم دبستان شهرستان قدس بوده است.
نمونه ها و روش نمونه گیری
نمونه پژوهش حاضر تعداد 30 نفر از دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان قدس بوده است که به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شده اند به این صورت که محقق پس از مراجعه به اداره آموزش و پرورش ، لیستی از مدارس ابتدایی موجود در این شهرستان را تهیه کرد سپس به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای مدرسه ی مورد نظر( دبستان زینب 2 ) انتخاب شد. در مرحله بعد از بین لیست اعضای کلاس های پنجم و ششم این دبستان تعداد 40 نفر( 10 نفر بیشتر از تعداد مورد نظر انتخاب شد تا مسئله ریزش احتمالی افراد جبران شود) به صورت منظم انتخاب شد. به این صورت که لیست تمام دانش آموزان پایه پنجم و ششم مدرسه در اختیار محقق قرار گرفت و محقق با روش نمونه گیری منظم تعداد 40 دانش آموز را از مجموع لیستها انتخاب کرد. در گام سوم اعضای لیست 40نفره به روش تصادفی ساده ( با روش قرعه کشی ) دردو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. در این پژوهش میانگین سنی مادران دانش آموزان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع تربیت جنسی، آموزش جنسی، آموزش زندگی، کودکان و نوجوانان Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع پیش آزمون، انحراف معیار، گروه کنترل، تربیت جنسی