پایان نامه رایگان با موضوع تربیت جنسی، آموزش جنسی، آموزش زندگی، کودکان و نوجوانان

دانلود پایان نامه ارشد

شده است، نتیجه گرفتند که در مجموع دبیران و دانش آموزان بر اهمیت گنجاندن محتوا و تجارب یادگیری مرتبط با تربیت جنسی در دوره ی متوسطه تاکید کرده اند. در عین حال میان دیدگاه های آنها در مورد اهمیت برخی عناصر و محتوا و تجارب یادگیری تربیت جنسی به لحاظ آماری تفاوت معنادار وجود داشته است. ضمن آن که بین دیدگاه دانش آموزان دختر و پسر در زمینه محتوا ، تجارب و فرصت های یادگیری تربیت جنسی تفاوت معناداری وجود نداشته است.
ابوالقاسمی ، مرقاتی خویی و تقدیسی ( 1389 ) در پژوهشی با عنوان « تبیین تربیت جنسی دانش آموزان ایرانی از دیدگاه مربیان بهداشت مدارس ابتدایی » که در شهر تهران انجام شده است به این نتایج دست یافتند ؛ از دیدگاه شرکت کنندگان ، نهاد خانواده و مدرسه اهمیت زیادی در تربیت جنسی کودکان داشتند. اگرچه این دو نهاد مهم شناخته شدند اما مربیان شرکت کننده در این مطالعه توانمندی کافی برای توسعه و استفاده از این نهادها در دست یابی به تربیت جنسی کودکان را نداشتند. سیاست ها ، منابع محدود آموزشی و ساختار فرهنگی خانواده از عوامل بازدارنده در مدیریت رفتارهای جنسی کودکان در مدرسه شناسایی شده است.از دیدگاه مربیان بهداشت مدارس اولویت های تربیت جنسی دانش آموزان عبارت بوده اند از ؛ تغییر فرهنگ در سطح سازمان و نهادها برای تربیت جنسی در مدارس ، دستورالعمل اجرایی مشخص برای آموزش ها، تامین منابع آموزشی ، افزایش دانش و مهارت مربیان مدارس برای مدیریت رفتارهای جنسی دانش آموزان.
نیک منش ، خسروی و کاظمی ( 1387 ) در پژوهشی با عنوان ” بررسی نقش ساخت و عملکرد خانواده در رفتارهای جنسی نوجوانان ” که در شهرستان زاهدان انجام شده است، به این نتیجه رسیدند که عملکرد خانواده از جمله گرمی و پذیرش در روابط والدین و نوجوان ، کنترل نوجوان به شیوه متقاعد سازی و ساخت خانواده ( خانواده طبیعی ، عدم اعتیاد والدین و یا درگیری والدین در رفتارهای مخاطره آمیز ) در پیشگیری از رفتارهای مخاطره آمیز جنسی در نوجوانان مهم است. بررسی عامل جنسیت نیز نشان داده که روابط گرم همراه با پذیرش و داشتن الگوی مثبت و موثر برای پسران ، از مهمترین عوامل محافظتی رفتار جنسی نوجوانان به شمار می آید.
رهنما ، علیین و محمدی ( 1386 ) در پژوهشی با عنوان « بررسی و تبیین مبانی ، اصول و روش های تربیت جنسی با تاکید بر دیدگاه اسلام » ، به این نتایج دست یافته اند؛ 1 – مبانی تربیت جنسی در دیدگاه اسلامی شامل ده مبنای تاثیر شرایط بر انسان ، تاثیر انسان بر شرایط ، ضعف ، اشتیاق به تداوم نسل ، تفاوت ظرفیت های جنسی در انسان، حب ذاتی انسان به جنس مخالف ، نیازمندی ، اندیشه ورزی و وجود مراحل مختلف رشد و تطور در آدمی است .2- در مبنای تاثیر شرایط بر انسان ، اصول دوگانه تربیتی شامل پیشگیری از انحراف جنسی قبل از تولد و پیشگیری از انحراف جنسی بعد از تولد است.3- در مبنای تاثیر انسان بر شرایط اصول پنجگانه تربیتی شامل اصل تاثیر گذاری ظاهر بر باطن ، اصل اصلاح شرایط، اصل هدایت انگیزه جنسی ، اصل خودسازی و اصل بازسازی است. 4- در مبنای ضعف اصول دوگانه تربیتی شامل مدارا و مسامحت و صعه صدر است.5- مبنای اشتیاق به تداوم نسل اصل تربیتی ، ازدواج است .6- در مبنای تفاوت های ظرفیت های جنسی در انسان اصل تربیتی شامل توجه به تفاوت های جنسیتی است 7- مبنای جب ذاتی انسان به جنس مخالف شامل اصل مودت است .8- مبنای نیازمندی شامل اصل ارضاء نیازهای جنسی از طریق مشروع است. 9- مبنای اندیشه ورزی شامل اصول سه گانه پرورش قوه تعقل ، تذکر و آگاه سازی است.10- مبنای وجود مراحل مختلف رشد و تطور در آدمی شامل اصل آموزش جنسی با توجه به مقتضیات سنی است ( اصل تدرج ).11- مبنای کرامت شامل اصول سه گانه تزکیه ، عزت نفس و حیا و غیرت است. 12- ده مبنا و 20 اصل ذکر شده مجموعاً شامل 96 روش تربیتی استخراج شده بوده اند. 13- صحت یافته های پژوهش به وسیله 15 نفر از اساتید حوزه و دانشگاه تایید شده است.
بهشتی ( 1385 ) در پژوهشی مروری با عنوان « تربیت جنسی از منظر فیض کاشانی » ابتدا به بررسی مبانی تربیت جنسی پرداخته و مبانی معرفت شناختی ، انسان شناختی و هستی شناختی را نام برده است. در قسمت دیگر به موضوع آموزش مسائل جنسی مثل بلوغ ، احتلام ، عادت ماهیانه ، روابط دختر و پسر اشاره شده و ضرورت آموزش این مسأله را بر اساس آیات و روایات بیان کرده است.
محمدی ( 1385 ) در پژوهشی با عنوان « بررسی مبانی ، اصول و روشهای تربیت جنسی با تأکید بر دیدگاه اسلام » 20 اصل را مدون نموده است . بعضی از این اصول عبارتند از؛ اصل پیشگیری از انحرافات ، اصل تاثیر ظاهر بر باطن ، اصل اصلاح شرایط ، هدایت غریزه جنسی ، خودسازی ، بازسازی اخلاق جنسی ، مدارا و مسامحه ، سعه صدر ، ازدواج ، اعتدال ، مودت و رحمت پرورش قوه تعقل ، آگاه سازی ، تزکیه و… و در پایان به بررسی و استخراج روش های تربیت جنسی از دیدگاه اسلام پرداخته است . محقق در این بخش 59 روش تربیت جنسی آورده است که روش هایی مثل روش توجه به سلامت جسمی – روانی جامعه ، رعایت آداب اسلامی در هنگام آمیزش ، جداسازی بستر والدین از فرزندان ، جداسازی بستر کودکان از یکدیگر و…. از جمله آنهاست .
فرمهینی فراهانی ( 1384 ) در پژوهشی با عنوان « محتوای مناسب برای تربیت جنسی در کتب درسی دوره متوسطه »، نتیجه گرفت که شیوه های کنترل و تعدیل غریزه جنسی ، تشریح نکات بهداشتی در سنین بلوغ ، تاثیر دوست در سلامت یا سقوط اخلاق جنسی در نوجوان و آگاهی از خطرات و امراض جنسی.
سبحانی نژاد ، همایی و علیین ( 1384 ) در پژوهشی با عنوان « بررسی تحلیل سبک تربیت جنسی خانواده های شهر تهران » به این نتایج دست یافته اند؛ 1- میانگین میزان توجه خانواده های شهر تهران به حیطه ی آگاهی های جنسی در تربیت فرزندان پایین تر از سطح متوسط بوده است. 2- میانگین میزان توجه خانواده های شهر تهران به حیطه ی اخلاق جنسی در تربیت فرزندان پایین تر از سطح متوسط بوده است. 3- میانگین میزان توجه خانواده های شهر تهران به حیطه ی آینده جنسی در تربیت جنسی فرزندان پایین تر از سطح متوسط بوده است. 4 –تفاوت معناداری در توجه خانواده ها به حیطه ی تربیت جنسی بوده است به طوری که بالاترین میانگین میزان توجه در حیطه ی آینده جنسی و کمترین میزان در حیطه ی آگاهی های جنسی بوده است. 5 – تفاوت معناداری در توجه خانواده های شهر تهران به سه حیطه ی تربیت جنسی بر اساس برخی متغیرهای تعدیل کننده چون؛ سطح تحصیلات ، سن ، شغل و سطح درآمد خانواده بوده است.
فرمهینی فراهانی ( 1383 ) در پژوهشی با عنوان « بررسی محتوای مناسب برای تربیت جنسی در مدارس از دیدگاه والدین ، معلمان و دانش آموزان » به این نتیجه رسیده است که مهم‌ترین رئوس مطالب درسی، که سه گروه نمونه تحقیق در مورد آن، بیشترین توافق نظر را برای تربیت جنسی در کتب درسی داشته‌اند، عبارت بوده اند از: شیوه‌های کنترل و تعدیل غریزه جنسی، تشریح نکات بهداشتی در سنین بلوغ، تأثیر دوست در سلامت یا سقوط اخلاق جنسی در نوجوانان و آگاهی از خطرات و امراض جنسی.
ثابت ( 1381 ) در پژوهشی با عنوان « تربیت جنسی در اسلام » به بررسی مراحل رشد جنسی در انسان و عوامل مؤثر در رفتار جنسی کودکان و نوجوانان پرداخته و به عواملی همچون محیط مدرسه ، کادر آموزشی ، خانواده ، دوستان و همسالان اشاره کرده است . محقق در بررسی اصول تربیت جنسی به اصولی همچون اصل ارضای میل جنسی ، اصل پیشگیری ، اصل کنترل ، تعدیل ، اصلاح و درمان اشاره کرده است . محقق در قسمت روشهای تربیت جنسی روش هایی همچون روش ازدواج ، روش آموزش مسائل جنسی ، روش توجه به عزت و کرامات انسانی ، توجه به ارزشها و روش استمداد از خداوند و اهل بیت و نیز تعدیل و کنترل حواس را بیان داشته است .
متقی فر ( 1380 ) در پژوهشی مروری با عنوان « آموزش جنسی در مدارس » به بیان دیدگاههای موجود در باب تربیت جنسی و محتوای پیشنهادی خود برای درس آموزش جنسی در مدارس پرداخته و به مواردی همچون ؛ تبیین تغییرات و تحولات جسمی و روانی دوران بلوغ، تبیین صحیح خود ارضایی و خطرات آن ، بیان شیوه های صحیح همسر گزینی ، مسائل مربوط به تجاوز به عنف ، زنای محصنه ، سقط جنین و… اشاره کرده و اجرای این طرح را در سه مرحله قابل اجرا دانسته است 1- در سطح خانواده ها و توجیه اعضای خانواده 2- در سطح مربیان و پی بردن به ضرورت کار 3- در سطح دانش آموزان.
پور ابولی ( 1379 ) در پژوهشی با عنوان « بررسی نگرش معلمان شهر کرمان نسبت به آموزش جنسی و بررسی نظرات آنان در مورد نکات مورد لزوم در آموزش جنسی جوانان در سال 1378» نتیجه گرفت که ؛83 % از معلمان معتقد بودند که (( قاعدگی طبیعی )) علل برخورد با آن و مسائل شرعی مربوط به آن و عبارت ” ایدز ” ، علل ، روش های پیشگیری و سرایت آن باید بطور کامل به نوجوانان آموخته شود . و 8/21% با آموزش سقط دختران و 26 % با آموزش روش های پیشگیری از بارداری در دختران و پسران مخالف بودند و در مجموع 7/65 % از معلمان مورد مطالعه نمره کل نگرش نسبت به آموزش جنسی را کسب کردند.
رضازاده ( 1369 ) در پژوهشی با عنوان « نظام تربیت جنسی کودک و نوجوان در اسلام » به موضوع هویت جنسی و توجه به نقش جنسی کودکان و تثبیت این نقش در کودکان تأکید کرده است . همچنین موضوع آگاهی کودکان و نوجوانان از میل جنسی و لزوم پاسخگویی به مسائل جنسی کودکان و نوجوانان را با رعایت شرایط و براساس برنامه مدون را بررسی کرده است . در قسمت دیگر ، به موضوع پرهیز از تحریکات جنسی در دوران کودکی اشاره داشته و تلاش نموده تا یک نظام سازمان یافته ای را در تربیت جنسی کودکان و نوجوانان ارائه دهد .
د ) پژوهش های خارجی تربیت جنسی
تریپاتی76 و تی. سکر77 ( 2013 ) در پژوهشی با عنوان « جوانان در هند آماده برای تربیت جنسی ؟ مدارک درحال ظهور برای پیمایش ملی » که در مومبایی هندوستان انجام شد ، نتیجه گرفتند که ؛ نسبت اختلاف بین جوانانی که تربیت جنسی دریافت کرده بودند و مهمترین چیزهایی که اونها واقعا درک کرده بودند ، نشان دهنده نیازهای برنامه آموزش زندگی بود که برآورده نشده بود. جوانانی که برنامه آموزش زندگی دریافت کرده بودندنسبت به همتایان خود آگاهی نسبتا زیادی در مورد مسائل بهداشت باروری داشتند. اکثریت جوانان هند صرف نظر از جنسیت و سن ، برنامه آموزش زندگی را از کلاس هشتم به بعد ترجیح میدادند. چالش محققین در انتهای مقاله توسعه ی برنامه ی درسی آموزش زندگی حساس به فرهنگ و قابل قبول در تمام بخش های جامعه ی هند بوده است.
نیوبی78 و همکاران ( 2012 ) در پژوهشی با عنوان « بررسی تجربه جنسی نوجوانان انگلیسی و اولویت برای تربیت جنسی مدرسه محور » که در دانشگاه کاونتری انگلستان انجام شده است ، نتیجه گرفتند که پتانسیل برای تنوع گسترده ای از تجربه ها و اولویت های جنسی در میان کلاس های مدرسه وجود دارد. بنابراین چالش های مربیان این است که محتوای تربیت جنسی و ارتباطی (SRE79) فراگیر در چارچوب محدودیت های تدریس در مدرسه را گسترش دهند .
کویومجیان80 ، دجونگ81 ، افیفی82 و زورایک83 ( 2012 ) در پژوهشی با عنوان « تربیت جنسی و عوامل موثر بر مهارتهای امتناع جنسی در بین نوجوانان لبنان » که در دانشگاه بیروت لبنان انجام شده است ، به این نتایج دست یافتند ؛ بیشتر از 40% ( 50.4% از پسران و 34.8% از دختران ) از دانش آموزان مطمئن نبوده اند بتوانند در مقابل پیشنهاد آمیزش جنسی « نه » بگویند. تجزیه و تحلیل های آماری نشان داده که مونث بودن ، سن بالاتر و داشتن نظارت والدینی ، پیش بینی کننده داشتن مهارت امتناع جنسی در نوجوانان است. با این وجود داشتن دانش یا تربیت جنسی در مورد رفتارهای پرخطر ، قوی ترین پیش بین برای داشتن مهارت اتناع جنسی در نوجوانان لبنانی بوده است.
رایس84 و همکاران (2011 ) در پژوهشی با عنوان « تاثیر تربیت جنسی در ارتقاء سلامت جنسی و باروری در دانشجویان دانشگاه پرتقال » که در لیسبون پرتقال انجام شده است، نتیجه گرفتند که ؛ دانش آموزانی که در مدارسشان تربیت جنسی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع آموزش جنسی، سیستم عصبی، سلامت جنسی، تصویر ذهنی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع تربیت جنسی، کاهش اضطراب، پیش دانشگاهی، گروه درمانی