پایان نامه رایگان با موضوع تحلیل عامل، علی کریمی، تحلیل عاملی، رشته تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

دلیل نقص اطلاعات کنار گذاشته شد و تعداد 310 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت.
تعریف عملیاتی متغیرها
نوستالژی: در این پژوهش نوستالژی به عنوان متغیر پیش بین تمایل به خرید در نظر گرفته شدهاست و شامل سه مولفه نوستالژی برانگیخته، آشنایی با شخصیت نوستالژیکی و تاثیرپذیری نوستالژیکی است؛ که به ترتیب با استفاده از پرسشنامه شش سوالی پاسکال و سپروت (2002) در قالب طیف هفت ارزشی لیکرت، پرسشنامه چهار سوالی کاترین مییر (2010) در قالب طیف نه ارزشی لیکرت و پرسشنامه هشت سوالی روتلج و همکاران (2008) در قالب طیف هفت ارزشی لیکرت سنجیده شدند.
تمایل به خرید: منظور از تمایل به خرید در این پژوهش واکنش و شوقی بود که افراد به محض دیدن مقولههای نوستالژیکی مرتبط با علی کریمی از خود نشان میداد و علاقه آنها برای خرید افزایش مییافت و با استفاده از پرسشنامه 10 سوالی کاترین مییر (2010) درقالب طیف نه ارزشی لیکرت سنجیده شد. هوادار ورزشی: در این پژوهش منظور از هوادار ورزشی فردی بود که به محض دیدن کالا، مکان، فیلم یا وسیلهای مرتبط با علی کریمی برانگیخته میشد و همچنین عوامل ذکر شده برای او یادآور خاطرهای شیرین یا تلخ از گذشته بود.
متغیرهای جمعیتشناختی
سن: سن تقویمی افراد بر حسب سال که با مقیاس اسمی و با یک سوال باز اندازهگیری شد.
جنسیت: جنسیت دانشجویان را با یک سوال باز میسنجید.
رشته تحصیلی: رشته تحصیلی افراد را با یک سوال باز میسنجید.
مدت زمان هواداری از علی کریمی: در مقیاس اسمی و با یک سوال باز سنجیده شد.

نحوه جمعآوری دادهها
به منظور اندازهگیری نوستالژی برانگیخته با استفاده از فیلمی حس نوستالژیکی شرکتکنندگان برانگیخته شد. لذا با استفاده از نظرات متخصصان فوتبال به تدوین فیلمی مختصر از زندگی ورزشی علی کریمی به عنوان شخصیت نوستالژیک در این تحقیق پرداخته شد. فیلم تدوین شده شامل بخشهایی از زندگی شخصی، کارهای خیریه و زندگی ورزشی علی کریمی بود. برای تعیین روایی فیلم پرسشنامه تعیین روایی فیلم تدوین شد که شامل سوالاتی از قبیل زمان فیلم، کیفیت فیلم، مناسب بودن مجتوای فیلم و آهنگ استفاده شده بود. سپس فیلم و پرسشنامهها را برای تعیین روایی و اعتباریابی به متخصصین مدیریت ورزشی، بالاخص بازاریابی ورزشی، دادیم و نظرات آنها را در فیلم و پرسشنامهها دخیل دادیم. پس از نهایی شدن تدوین فیلم کل شرکتکنندگان در سالنی مجهز به به نمایش فیلم با صوت وتصویر باکیفیت جمع و فیلم مذکور برای آنها نمایش داده شد سپس پرسشنامه نوستالژی برانگیخته، میزان آشنایی با شخصیت نوستالژیک، تاثیرپذیری نوستالژیکی و تمایل به خرید در بین شرکتکنندگان پخش و جمعآوری شد.

ابزار اندازهگیری
در این پژوهش از پرسشنامههای نوستالژی و تمایل به خرید استفاده شد؛ که به شرح زیر میباشند:
برای تعیین میزان نوستالژی برانگیخته از پرسشنامه نوستالژی پاسکال و سپروت (2002) استفاده شد (18)، که شامل 6 سوال با مقیاس هفت گزینهای لیکرت (1 =کاملا مخالفم و 7 =کاملا موافقم) میباشد و به تشخیص اساتید به شش سوال تقلیل یافت.
برای تعیین میزان تمایل به خرید از پرسشنامه کاترین مییر (2010) استفاده شد (6)، که شامل 10 سوال با مقیاس نه گزینهای لیکرت (1 = به احتمال کم و 9 = به احتمال زیاد) میباشد.
برای تعیین میزان آشنایی با شخصیت نوستالژیکی از پرسشنامه کاترین مییر (2010) استفاده شد (6)، که شامل 4 سوال با مقیاس نه گزینهای لیکرت (1 = اصلا آگاهی ندارم و 9 = کاملا آگاهم) بود، که به تشخیص اساتید به چهار سوال افزایش یافت.
برای تعیین میزان تاثیرپذیری نوستالژیکی از پرسشنامه روتلج و همکاران (2008) استفاده شد (127)، که شامل 8 سوال با مقیاس هفت گزینهای لیکرت (1 = عدم همخوانی با شخصیت من و 7 = کاملا همخوان با شخصیت من) میباشد.
در راستای دستیابی به اهداف تعیینشده، فرم محقق ساختهای برای جمعآوری اطلاعات فردی تهیه شد که متغیرهای سن، جنسیت، رشته تحصیلی، مدت زمان هواداری از علی کریمی را در بر میگرفت.
استفاده از پرسشنامهها پس از اخذ مجوز از صاحبان آنها به روش سه مرحلهای به ترجمه آنها پرداخته شد. ابتدا روایی محتوایی این پرسشنامهها با توجه به نظر متخصصین حوزه بازاریابی ورزش تعیین شد. پس از آن تعداد مکفی از پرسشنامهها برای مطالعهی مقدماتی در بین نمونه تحقیق پخش شد و پس از تعیین پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ نسخهی نهایی پرسشنامه تهیه شد. همچنین روایی سازه پرسشنامهها با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی تعیین شد، برای این کار از نرمافزار لیزرل استفاده شد.
ابزار اندازهگیری پایایی95 (قابلیت اعتماد)
در اين مطالعه براي بررسي قابليت اعتماد ابزار سنجش (طيفها) مورد استفاده از ضريب آلفای کرونباخ استفاده شده است.
اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه‌گيري که خصيصه‌هاي مختلف را اندازه‌گيري مي‌کند به کار مي‌رود. براي محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره‌هاي هر زيرمجموعه سوال‌هاي پرسشنامه و ورايانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زير مقدار ضريب آلفا را محاسبه می‌شود.
نتایج حاصل از ضریب آلفای کرونباخ هر یک از شاخص های تحقیق به شرح جدول زیر است.
جدول (3-1): ميزان آلفاي بدست آمده براي هر يك از شاخص‌هاي پژوهش
شاخص
ضریب آلفای کرونباخ
شاخص
ضریب آلفای کرونباخ
نوستالژی برانگیخته
875/0
تمایل به خرید
950/0
آشنایی با شخصیت نوستالژیک
840/0

تأثیر پذیری نوستالژیکی
743/0

نوستالژی
866/0

کل پرسشنامه
936/0
همانطور كه در جدول فوق مشخص است میزان آلفای کرونباخ بدست آمده براي شاخص های تحقیق بزرگتر از 70/0 می‌باشند و اين موضوع نشان دهنده همبستگي دروني بين متغيرها براي سنجش مفاهيم مورد نظر است و بدين ترتيب مي‌توان گفت كه ابزارهای مورد استفاده از قابليت اعتماد و يا پايايي لازم برخوردارند.
اعتبار96 ابزار اندازهگیری:
منظور از اعتبار یک مقیاس یا یک ابزار اندازه گیری، پاسخ به این سئوال است که ابزار اندازه گیری آنچه را که بایستی بسنجد آیا می‌سنجد و تا چه اندازه در این موضوع موفق بوده و صحت لازم را دارد. به عبارتی، اعتبار به معنای میزان انطباق بین تعریف مفهومی متغیر با تعریف عملیاتی آن است (141). به منظور بررسی اعتبار محتوایی ابزار اندازه گیری از نظر کارشناسان و متخصصان مربوطه و به منظور بررسی روایی سازه ابزار اندازه گیری از تکنیک تحلیل عاملی تأئیدی استفاده شده است.
تحلیل عاملی تأئیدی ابزار اندازه گیری
از آنجایی که برای تعیین اعتبار سازه پرسشنامه از روش تحلیل عامل تأییدی استفاده شده است در اینجا به بحث مختصری در مورد تحلیل عامل تأییدی و مشخصه‌های برازندگی آن می‌پردازیم. تحلیل عامل تأییدی در واقع یک مدل آزمون تئوری است، که در آن پژوهشگر تحلیل خود را با یک فرضیه قبلی آغاز می‌کند. این مدل، که مبتنی بر یک شالوده تجربی و نظری قوی است، مشخص می‌کند که کدام متغیرها با کدام عامل‌ها، و کدام عامل‌ها با کدام عامل‌ها همبسته شود. برای ارزشیابی اعتبار سازه نیز یک روش قابل اعتماد به پژوهشگر عرضه می‌کند، تا از این طریق بتواند به گونه بارزی فرضیه‌هایی را درباره ساختار عاملی داده ها که ناشی از یک مدل از پیش تعیین شده با تعداد و ترکیب مشخصی از عامل‌هاست، بیازماید. روش تأییدی بعد از مشخص کردن عامل‌های پیش تجربی، از طریق تعیین برازندگی مدل عاملی از پیش تعیین شده، تطابق بهینه ساختارهای عاملی مشاهده شده و نظری را برای مجموعه داده‌ها آزمون می‌کند. در این پژوهش برای ارزیابی مدل تحلیل عامل تأییدی از مشخصه های 2/df، RMSEA، GFI و AGFI استفاده شده است. شاخص 2/df فاقد یک معیار ثابت برای یک مدل قابل قبول است، اما مقدار کوچک 2/df دلالت بر برازش بهتر مدل دارد (138).
از جذر برآورد واریانس خطای تقریب (RMSEA) به عنوان اندازه تفاوت برای هر درجه آزادی استفاده شود. شاخص RMSEA برای مدلهای خوب برابر با 05/0 یا کمتر است. مقادیر بالاتر از آن تا حد 08/0 نشان دهنده ی خطای معقولی برای تقریب در جامعه است. مدلهایی که RMSEA آنها 10/0 یا بیشتر باشد برازش ضعیفی دارند. در برنامه لیزرل شاخص های برازندگی (GFI) و شاخص تعدیل شده برازندگی(AGFI) را معرفی کرده اند. نشان می‌دهند که مدل تا چه حدنسبت به عدم وجود آن، برازندگی بهتری دارد. بر پایه قرارداد، مقدار GFI و AGFI باید برابر یا بزرگتر از90/0 باشد تا مدل پذیرفته شود. GFI و AGFI تحت تأثیر حجم نمونه است و می‌تواند برای مدل‌هایی که به گونه ضعیفی فرمول‌بندی شده اند بزرگ باشد. درباره کاربرد آنها توافق کلی وجود ندارد. نتایج این روش به طور کامل در فصل چهارم شرح داده خواهد شد.
روشهای آماری
تمام دادههای جمعشده با استفاده از SPSS 21 مورد تحلیل قرار گرفته شد. جهت تحلیل دادههای آماری از روش آمار توصیفی (میانگین، درصد فراوانی، انحراف معیار و جدولها) استفاده شد. همچنین به منظور آزمون فرضهای آماری پس از رعایت پیش فرضهای نرمال بودن توزیع و همگنی واریانسها، با تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSSو لیزرل به آزمون فرضهای اول تا چهارم پرداخته شد. برای تعیین رابطه سن با مولفههای نوستالژی برانگیخته و تمایل به خرید از آزمون همبستگی اسپیرمن و برای تعیین رابطه جنسیت با مولفههای نوستالژی برانگیخته و تمایل به خرید از آزمون خی دو استفاده شد.

در این فصل، پس از تعیین اعتبار ابزارهای تحقیق، ابتدا به توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه تحقیق در قالب شکلها و جداول پرداخته شده است. سپس از اشکال و جداول به منظور توصیف متغیرهای اصلی تحقیق بهره گرفته شده است. در ادامه فصل، نتایج تحلیل آماری دادهها با استفاده از روشهای آمار استنباطی نطیر کولموگروف اسمیرنوف، آزمون همبستگی اسپیرمن و آزمون خی دو به منظور آزمون فرضیههای پژوهش، ارائه شده است.
در این قسمت از تحقیق به کمک تکنیک تحلیل عاملی تأئیدی و با استفاده از نرم افزار مدل معادلات ساختاری لیزرل97 نیز به اعتبار سوالات ابزار سنجش پرداخته می شود که نتايج اين روش به شرح ذيل بوده است:
بررسی اعتبار گویه‌های سازنده شاخص نوستالژی برانگیخته:
در این قسمت به بررسی گویه‌های سازنده شاخص نوستالژی برانگیخته پرداخته شده است تا مشخص شود آیا این گویه‌ها معرف‌های معتبری برای سنجش شاخص نوستالژی برانگیخته هست یا خیر؟

شکل 4-1: مدل اندازهگیری شاخص نوستالژی برانگیخته با گویه‌های سازنده‌اش

بررسي شاخص‌های برازش
جدول ذيل شاخص‌هاي استخراج شده از مدل را نشان مي دهند.

جدول 4-1: شاخص‌های برازش مدل نوستالژی برانگیخته
آماره
مقدار
Chi-Square
61/13
Df
9
Chi-Square/ Df
51/1
RMSEA
056/0
GFI
94/0
AGFI
92/0
CFI
91/0
NFI
93/0
RMR
038/0

با توجه به شاخص‌های برازش مدل که در جدول فوق ارائه شده، مقدار df/2x محاسبه شده 51/1 است ، وجود df/2x کوچکتر از 3 نشان دهنده برازش مناسب مدل است ، همچنين تقریب ريشه خطاي ميانگين مجذورات (RMSEA) مي‌بايستي کمتر از 08/0 باشد که در مدل ارائه شده اين مقدار برابر 056/0 است. ميزان مولفه‌هاي GFI و AGFI و CFI و NFI نيز بايد بيشتر از 9/0 باشد که در مدل تحت بررسي به ترتيب برابر 94/0 و 92/0 و 91/0 و 93/0 است. همچنین مقدار RMR نیز بایستی باید کوچکتر از 05/0 باشد که در مدل تحت بررسي برابر 038/0 است ، با توجه به شاخص‌ها و خروجي‌هاي مدل سنجش شاخص نوستالژی برانگیخته به همراه گویه‌های سازنده‌اش مي‌توان گفت، معرف‌های انتخاب شده برای سنجش شاخص نوستالژی برانگیخته از اعتبار لازم برخوردار است و به خوبی می‌توانند شاخص نوستالژی برانگیخته را بسنجند.
بررسی اعتبار گویه‌های سازنده شاخص آشنایی با شخصیت نوستالژیکی:
در این قسمت به بررسی گویه‌های سازنده شاخص آشنایی با شخصیت نوستالژیکی پرداخته شده است تا مشخص شود آیا این گویه‌ها معرف‌های معتبری برای سنجش شاخص آشنایی با شخصیت نوستالژیکی هست یا خیر؟

شکل 4-2: مدل اندازهگیری شاخص آشنایی با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع تاثیرپذیری، معادلات ساختاری، مصرف کنندگان، رگرسیون Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع رگرسیون، تاثیرپذیری، ضریب تعیین، ضریب همبستگی