پایان نامه رایگان با موضوع تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تأییدی، تحلیل عاملی اکتشافی

دانلود پایان نامه ارشد

مراکز رشد و پارک های علم و فناوری، ایجاد شرکت های انشعابی، ایجاد مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی

معیارهای حمایتی از شرکتهای نوپای دانشگاهی
سیستم پاداش مناسب، حداقل مقررات قانونی، قوانین شفاف در مورد مالکیت دارایی فکری، حمایت از شرکت های نوپا، ایجاد مراکز مشاوره
پیش برنده داخلی
انتقال دانش
وجود دفاتر انتقال فناوری، اعطاء پتنت ها و لیسانس ها

پرورش فرهنگ کارآفرینانه در همه سطوح
ارتقاء فرهنگ کارآفرینانه فردی، گروهی، دانشگاهی و ملی

مشارکت در توسعه اققتصادی و اجتماعی
همسویی مأموریت دانشگاه با طرح های توسعه ای، جذب سرمایه های محلی و خارجی، وجود مکانیزم انتقال مسائل جامعه و صنعت به سیستم آموزشی

کاهش حمایت مالی
کاهش حمایت مالی دانشگاه، کاهش تمایل سرمایه گذاری داخلی دانشگاه

ساختار سازمانی و حاکمیت دانشگاه
ساختار سازمانی غیر منعطف، عدم تمایل حاکمیت دانشگاه نسبت به کارآفرینی، بوروکراسی ها و ضعف سیستم های ارزیابی، عدم ایجاد انگیزه در دانشجویان

افراد ناکارآمد و بی تجربه
عدم تجربه مدیریت دانشگاه، استفاده از اساتید بی تجربه و کارکنان ناکارآمد
بازدارنده داخلی
بی میلی به تغییر
ثبات مدیریت و بی میلی حاکمیت دانشگاه نسبت به تغییر، مقاومت در برابر تکنولوژی های جدید

تفاوتها در اهداف کوتاه مدت و بلند مدت
عدم همسویی بین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت دانشگاه

کیفیت پایین پژوهش و دانشگاه
روش های سنتی آموزش، انجام پژوهش های غیرکاربردی، هدف ابزاری داشتن پژوهش ها، عدم انعطاف پذیری در شیوه آموزشی

کمبود منابع فیزیکی
نبود منابع فیزیکی مناسب

وابستگی به دولت
وابستگی دانشگاه به دولت و تأمیل مالی توسط دولت

کمبود تأمین مالی
عدم حمایت مالی دولت از شرکت های نوپا، کاهش یا عدم تخصیص وام های دانشگاهی، کاهش یا عدم سرمایه گذاری خارجی
بازدارنده محیطی
شرایط محیط خارجی
عدم وجود محیط رقابتی، عدم اعتماد صنعت به دانشگاه، همسو نبودن دانشگاه با محیط خارجی

ارتباطات ناکافی با صنعت
ارتباطات ناکافی با صنعت

سیستم پاداش نامناسب
عدم وجود سازو کارهای پاداش مناسب، عدم وجود پاداش های انگیزشی
تعداد 424 عدد پرسشنامه (30% بیشتر از حداقل تعداد (326 نفر)) بین اعضای هیئت علمی دانشگاه های شاهد، تهران و یزد پخش شد. تعداد 407 عدد پرسشنامه از سطح این سه دانشگاه برگشت داده شد که از بین آنها تعداد 400 عدد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که در فصل 4 بیان شده است.

3-6 روايي189 و پايايي190 تحقيق
روایی بیانگر این است که آیا ابزار تحقیق آنچه که می خواهند اندازه گیري کنند، اندازه گیري می کند و منظور از پایایی اشاره به ثبات است که مفهوم آن بدست آوردن پاسخ هاي یکسان و شبیه به هم می باشد.
برای طراحی پرسشنامه با توجه به پیشینه مدل سعی شد تا پرسشنامه بر پشتوانه مناسبی از نظریه و کاربردهای عملی آنها در پژوهش ها وآزمون های متعدد متکی باشد.
روایی نمایی (ظاهری): یک شاخص مقدماتی و حداقل از روایی محتوایی است. روایی نمایی مواردی را که انتظار می رود یک مفهوم را اندازه گیری کنند، نشان می دهد. آن ها ظاهر مفهوم را می سنجند و به نظر می رسد مفاهیم را اندازه گیری می کنند(خاکی، 1384). پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده در این تحقیق، از چندین پرسشنامه استاندارد تشکیل شده است و لذا از روایی لازم برخوردار بوده و پس از ترجمه و ویرایش آن به تأیید اساتید رسانده شده است. در روایی ظاهری متخصصین تأیید می کنند که آیا ابزار همان چیزی را که از نام آن استنباط می شود، می سنجد؟ (خاکی، 1384).
جهت برآورد پایایی از روش بازآزمایی (آلفای کرونباخ) استفاده شده است. براساس روش بازآزمایی، یک آزمون در دو نوبت برای آزمودنی های یکسان اجرا می شود و سپس نتایج همبسته می شوند. چنانچه نمره مشاهده شده ای که هریک از آزمودنی ها در دومین آزمون دریافت می کنند، دقیقاً برابر نمره آن ها در اولین آزمون باشد و در صورتی که در نمره های مشاهده شده آزمودنی ها مقدار واریانس وجود داشته باشد، همبستگی مساوی یک بوده و پایایی کامل است (خاکی،1384).
در این آزمون تعداد 400 عدد پرسشنامه تکمیل و جمع آوری شده است. بر اساس روش بازآزمایی ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه برابر با 938/0 برآورد شد، که میزان آن بالای 7/0 و در حد قابل قبول است.

در این رابطه ضریب پایایی کل آزمون،تعداد سوالات آزمون، واریانس نمرات سوال و واریانس نمرات کل سوالات می باشد.
مقدار آلفای کرونباخ مؤلفه های کلی و اصلی پرسشنامه در جدول 3-2 آمده است.

جدول 3-2 مقدار آلفای کرونباخ مؤلفه های کلی پرسشنامه
مؤلفه های کلی پرسشنامه
مقدار آلفای کرونباخ
عوامل پیش برنده داخلی
83/0
عوامل پیش برنده محیطی
865/0
عوامل بازدارنده داخلی
91/0
عوامل بازدارنده محیطی
793/0

3-7 مراحل انجام تحقيق
در تحقيق حاضر پس از تهيه طرح تحقيق و مطالعه و جمع آوري مباني نظري آن، الگوي مفهومي طراحی گردید، سپس پرسشنامه اي براي نمونه آماري تحقيق تهيه شد و در ادامه پس از توزيع پرسشنامه ها بر اساس تجزيه و تحليل داده هاي حاصل از آنها نتيجه گيري و پيشنهادات ارائه گرديد . جدول ( 3-1) اين مراحل ارائه شده اند.

شکل 3-1 مراحل انجام تحقیق

3-8 روش هاي تجزيه و تحليل اطلاعات
برای دستیابی به اهداف تحقیق و آزمون فرضیه ها، باید داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. یکی از قویترین و مناسب ترین روش های تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی تجزیه و تحلیل چند متغیره است. زیرا ماهیت اینگونه موضوعات چند متغیره بوده و نمی توان آنها را با شیوه دو متغیری حل نمود. تجزیه و تحلیل چند متغیره به یک سری روش های تجزیه و تحلیل اطلاق می شود که ویژگی اصلی آنها تجزیه و تحلیل همزمان K متغیر مستقل و n متغیر وابسته است (دهقان دهنوی،1388). روش تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق استفاده از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی می باشد.

3-8-1 تحلیل عاملی
تحلیل عاملی یک فن آوری است که در روانشناسی و علوم اجتماعی کاربرد فراوان دارد. در حقیقت استفاده از تحلیل عاملی در تعدادی از شاخه های روانشناسی، به ویژه شاخه هایی که در آن از آزمون و پرسشنامه استفاده می شود لازم و ضروری است. تحلیل عاملی از تعدادی فنون آماری ترکیب شده و هدف آن آسان (ساده) کردن مجموعه های پیچیده داده هاست. تحلیل عاملی بر اساس هدفی که بکار گرفته می شود بطور کلی به دو دسته تقسیم میشود:
1- تحلیل عاملی اکتشافی
2-تحلیل عاملی تأییدی
3-8-1-1 تحلیل عاملی اکتشافی
هدف از تحلیل عاملی اکتشافی، بررسی یک حوزه برای کشف ابعاد یا سازه های اصلی آن حوزه است. هنگامیکه یک حوزه بسیار پیچیده وجود دارد، تحلیل عاملی با مشخص کردن متغیرهای مهم، حوزه مورد نظر را ساده می کند. به طور کلی در تحلیل عاملی اکتشافی، قاعده بر این است که محققان تا حد امکان متغیرهای بسیاری را وارد تحلیل کنند یا ببینند کدامیک از آنها روی عامل مورد نظر، بار عاملی دارند.

3-8-1-2 تحلیل عاملی تأییدی
در ابتدا تحلیل عاملی صرفا یک روش آماری اکتشافی بود. اما اخیراً این امکان بوجود آمده که بتوان با استفاده از تحلیل عاملی آزمون فرض انجام داد. از جمله صاحبنظران در این زمینه می توان از یورس کوگ نام برد. در این روش بر اساس مطالعات قبلی یا بر طبق نظریه مورد بحث، برای متغیرها بارهای عاملی فرض می شود، آنگاه برای برازندن هر چه دقیق تر بارهای ماتریس هدف، تحلیل عاملی تأییدی انجام می گیرد (کلاین، ترجمه علیئی، م.، میر سندسی، م1381 ).
تحلیل عاملی یکی از روش های آماری است که برای بررسی ارتباط بین متغیرهای مکنون و متغیرهای مشاهده شده بکار می رود و بیانگر مدل اندازه گیری است. تحلیل عاملی تأییدی معمولاً به مرتبه اول و مرتبه دوم تقسیم می شود.
چون در این تحقیق به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر شکل گیری دانشگاه کارآفرین هستیم، تحلیل عاملی تأییدی روشی مناسب جهت تعیین بار عاملی هر یک از مؤلفه ها می باشد.

1-4 مقدمه
فصل چهارم اين تحقيق به تجزيه و تحليل داده ها مي پردازد. داده هاي جمع آوري شده حاصل از پرسشنامه بوسيله نرم افزارSPSS19 مورد تحليل قرار گرفت. که در اين فصل ابتدا ويژگيهاي جمعيت شناختي نمونه آماري تشريح شده و آنگاه به بررسی فرضيه ها و آزمون آنها با استفاده از روشهاي آماري مناسب پرداخته می شود.

4-2 ويژگيهاي جمعيت شناختي نمونه آماري
در اين بخش ويژگيهاي جمعيت شناختي نمونه آماري تشريح مي شوند. ويژگيهاي مورد توجه قرار گرفته در اين بخش عبارتند از :وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر ميزان تحصيلات، سن، سابقه کار، تأهل، جنسیت و رتبه.
4-2-1 وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان تحصیلات
افراد پاسخ دهنده از نظرمیزان تحصیلات به 3 گروه (کارشناسی ارشد، دانشجوی دکتری و دکتری) تقسیم شده اند. جدول 4-1 فراواني افراد پاسخ دهنده را از لحاظ میزان تحصیلات در گروههاي فوق نشان مي دهد.
جدول4-1 میزان تحصیلات پاسخ دهندگان
ردیف
تحصیلات
تعداد
درصد
1
کارشناسی ارشد
5
1%
2
دانشجوی دکتری
23
6%
3
دکتری
372
93%

همانطور كه داده هاي جدول 4-1 دلالت دارند، بيشترين فراواني در اين جدول مربوط به پاسخ دهندگان با سطح دکتری و کمترین فراوانی مربوط به سطح کارشناسی ارشد است که تمام این اطلاعات در نمودار 4-1 خلاصه گردیده است :

نمودار 4-1 میزان تحصیلات پاسخ دهندگان
4-2-2 وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان سابقه کار
افراد پاسخ دهنده از نظرسابقه کار به 4گروه (زیر 5 سال ، بین 5 تا 10 سال ، بین 10 تا 15 سال،و بالای 15 سال) تقسیم شده اند. جدول 4-2 فراواني افراد پاسخ دهنده را از لحاظ سابقه در گروههاي فوق نشان مي دهد.
جدول 4-2 سابقه خدمت پاسخ دهندگان
ردیف
گروه
تعداد
درصد
1
زیر 5 سال
10
3%
2
بین 5 تا 10 سال
68
17%
3
بین 10 تا 15 سال
141
35%
4
بالای 15 سال
181
45%
با توجه به اطلاعات جدول 4-2 مشاهده می شود که بیشترین فراوانی محدوده سابقه در محدوده بالای15 سال می باشد و کمترین فراوانی زیر5 سال می باشد که نمودار دایره ای آورده شده در زیر به وضوح گویای این مطلب می باشد.

نمودار 4-2 سابقه خدمت پاسخ دهندگان
4-2-3 وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر رتبه
افراد پاسخ دهنده از نظررتبه علمی به 4گروه (مربی، استادیار، دانشیار، استاد) تقسیم شده اند. جدول 4-3 فراواني افراد پاسخ دهنده را از نظر رتبه علمی در گروههاي ذیل نشان مي دهد.
جدول 4-3 رتبه علمی پاسخ دهندگان
ردیف
گروه
تعداد
درصد
1
مربی
28
7%
2
استادیار
241
60%
3
دانشیار
106
27%
4
استاد
25
6%
با توجه به اطلاعات جدول 4-3 مشاهده می شود که بیشترین فراوانی رتبه های علمی مربوط به استادیار می باشد و کمترین فراوانی استاد می باشد که نمودار دایره ای آورده شده در زیر به وضوح گویای این مطلب می باشد.

نمودار 4-3 رتبه علمی پاسخ دهندگان

4-2-4 وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر سن
افراد پاسخ دهنده از نظرسن به 5 گروه (زیر 30 سال، بین 30 تا 35 سال، بین 35 تا 40 سال، بین 40 تا 45 سال و بیش از 45 سال) تقسیم شده اند. جدول 4-4 فراواني افراد پاسخ دهنده را از نظر رتبه علمی در گروههاي ذیل نشان مي دهد.

جدول 4-4 وضعیت سنی پاسخ دهندگان
ردیف
گروه
تعداد
درصد
1
زیر30سال
6
1%
2
بین30 تا 35 سال
22
5%
3
بین 35 تا 40 سال
52
13%
4
بین 40 تا 45 سال
110
28%
5
بالای45 سال
210
53%
با توجه به اطلاعات جدول 4-4 مشاهده می شود که بیشترین فراوانی از نظر سن در محدوده بالای45 سال می باشد و کمترین فراوانی زیر30 سال می باشد که نمودار دایره ای آورده شده در زیر به وضوح گویای این مطلب می باشد.

نمودار 4-4 وضعیت سنی پاسخ دهندگان
4-2-5 وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت
افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت به دو گروه (زن و مرد) تقسیم شده اند. جدول 4-5 فراواني افراد پاسخ

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع کارآفرینی، جامعه آماری، عوامل بازدارنده، دانشگاه تهران Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع دانشگاه کارآفرین، تحلیل عامل، تحلیل عاملی، کارآفرینی