پایان نامه رایگان با موضوع تجارت آزاد، ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک، مرزهای سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد

ها………………………………………………………………………………………………………………….
79
3-10- تهديدات ناشي از تنوع و تعدد قومي…………………………………………………………………………..
81
3-10-1- منازعات قومي……………………………………………………………………………………………………..
81
3-11- نيروهاي همگرايي…………………………………………………………………………………………………….
82
3-11-1 دفاع وحراست از تماميت ارضي………………………………………………………………………………
82
3-12- فرصت هاي ناشي از تنوع قومي…………………………………………………………………………………
83
3-12-1- تعدد قومي يا تکثر فرهنگي……………………………………………………………………………………
83
3-12-2- تنوع قومي و توسعه حوزه تأثير ملي……………………………………………………………………….
84
3-12-3- تنوع قومي عامل توزيع فضايي جمعيت…………………………………………………………………..
85
3-12-4- تنوع قومي عامل رقابت بين اقوام……………………………………………………………………………
85
3-12-5- قوميت هاي فرامرزي و قابليت تعاملات اقتصادي…………………………………………………….
85
3-13-انطباق حوزه هاى ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک و جایگاه منطقه و ایران………………………….
86
3-14-قومیت و نژاد در غرب آسیا………………………………………………………………………………………..
88
3-15- جمعیت ایران در گذر زمان………………………………………………………………………………………..
88
3-16- زبان‌های ایران………………………………………………………………………………………………………….
90
3-17-آمارهای زبانی…………………………………………………………………………………………………………..
92
3-18- تمدن ایرانی و تكثر فرهنگی ……………………………………………………………………………………..
95
3-19- معرفی كوتاه قومیتهای مرزنشین ایران ومیزان مجانست اقوام کشورهای مجاور………………..
95
3-19-1- آذری ها …………………………………………………………………………………………………………….
95
3-19-2- كردها………………………………………………………………………………………………………………….
96
3-19-3- عرب ها………………………………………………………………………………………………………………
96
3-19-4- بلوچ ها……………………………………………………………………………………………………………….
97
3-19-5- تركمن ها…………………………………………………………………………………………………………….
98
3-20- مرزهای سیاسی ایران خشکی و آبی……………………………………………………………………………
98
3-21- ویژگی های قدرت منطقه ای……………………………………………………………………………………..
101
3-21-1- منابع قدرت…………………………………………………………………………………………………………
101
3-21-2- نفوذ در منطقه………………………………………………………………………………………………………
104
3-21-3-تاثیر گذاری منطقه ای…………………………………………………………………………………………….
107
3-21-4- پذیرش از سوی سایر دولت ها………………………………………………………………………………
108
3-22- موافقت نامه تجارت منطقه ای……………………………………………………………………………………
109
3-22-1- منافع موافقت‌نامه تجاري……………………………………………………………………………………….
109
3-22-2- «هزينه‌هاي» موافقت‌نامه تجاري………………………………………………………………………………
110
3-23- سودمندی تجارت آزاد با همسایگان و در منطقه…………………………………………………………..
111
3-24- منافع سیاسی- امنیتی تجارت آزاد با همسایگان…………………………………………………………….
113
3-25- روش هاي پژوهش در علوم رفتاري ………………………………………………………………………….
114
3-25-1 – دسته بندي روش هاي تحقيق بر اساس هدف…………………………………………………………
114
3-25-1-1- تحقيق بنيادي…………………………………………………………………………………………………..
114
3-25-1-2- تحقيق كاربردي………………………………………………………………………………………………..
114
3-26- دسته بندي روش هاي تحقيق بر اساس نحوه گردآوري داده ها………………………………………
114
3-26-1 – تحقيق توصيفي يا غير آزمايشي…………………………………………………………………………….
115
3-26-2- تحقيق پيمايشي (Survey Research)……………………………………………………………………..
115
3-26-2- 1- روش مقطعي (Cross Sectional)…………………………………………………………………….
115
3-26-2- 2- روش طولي (Longitudinal)……………………………………………………………………………
115
3-26-2- 3- روش دلفي (Delphi Technique)…………………………………………………………………….
115
3-27- تحقيق همبستگي (Correlational Research)……………………………………………………………..
115
3-27-1- همبستگي دو متغيري…………………………………………………………………………………………….
116
3-27-2- تحليل رگرسيون…………………………………………………………………………………………………..
116
3-27-3- تحليل کوواريانس…………………………………………………………………………………………………
116
3-28- تحقيق پس رويدادي (Ex-Post Facto)……………………………………………………………………
116
3-29- تحقيق آزمايشي………………………………………………………………………………………………………..
116
3-30- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………
117
3-31- متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………
3-31-1- متغیر مستقل………………………………………………………………………………………………………..
3-31-2-متغیروابسته…………………………………………………………………………………………………………..
فصل چهارم:یافته های تحقیق
117
117
117
4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….
120
4-2- تجارب همگرايي……………………………………………………………………………………………………….
124
4-2-1-همگرايي در اروپاي غربي…………………………………………………………………………………………
124
4-2-2- همگرايي در آسياي جنوب شرقي……………………………………………………………………………..
125
4-3- اهمیت جغرافیای ایران در منطقه غرب آسیا……………………………………………………………………
125
4-4- ایران پل منطقه ای………………………………………………………………………………………………………
126
4-5- ایران منطقه ای در گذر زمان………………………………………………………………………………………..
128
4-6- غرب آسیا و نقش جغرافيايي ايران در منطقه………………………………………………………………….
129
4-7- جايگاه استراتژيك و ژئواكونوميك ايران………………………………………………………………………..
133
4-7-1- موقعیت ژئوپلیتیک ایران در منطقه غرب آسیا و جهان بعد از 11 سپتامبر ………………………
136
4-8- دلایل اهمیت ژئواستراتژیک ایران در قرن 21 (هارتلند انرژی)………………………………………….
141
4-9- نظریه بیضی استراتژیک جفری کمپ…………………………………………………………………………….
143
4-10- هلال خصیب…………………………………………………………………………………………………………..
144
4-11- اهمیت ژئوکالچر ایران………………………………………………………………………………………………
144
4-12-تحلیل وضعیت جهان اسلام………………………………………………………………………………………..
145
4-12-1-ریملند شیعی و نقش جمهوری اسلامی ایران در تمدن اسلامی……………………………………
145
4-13- بیداری اسلامی، و تغییر ژئوپلیتیک منطقه…………………………………………………………………….
147
4-13-1- سقوط صدام………………………………………………………………………………………………………..
147
4-13-2- جنگ سی و سه روزه……………………………………………………………………………………………
147
4-13-3- انقلاب در کشورهای عربی……………………………………………………………………………………
148
4-13-4- سناریوهای مربوط به “میدان نبرد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع منطقه گرایی، دانشگاه آزاد اسلامی، کارشناسی ارشد، قدرت منطقه ای Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع منطقه گرایی، محل سکونت، نقش آفرینی، حمل و نقل