پایان نامه رایگان با موضوع تاثیرپذیری، معادلات ساختاری، مصرف کنندگان، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

بازی افزایش یابد، طرفداران جدید جذب شوند، ارزش تجاری تیم بالا رود و فروش کالا و محصولات با آرم باشگاه افزایش می یابد (97).
انگیزه مسافرت ورزشی یکی دیگر از حیطههایی است که پژوهشگران رابطه آن را با نوستالژی سنجیدهاند. در این زمینه فایرلی و کلت82 2007، انگیزههای داوطلبان برای مسافرت به بازی های المپیک آتن را بررسی کردند. آنها به این نتیجه رسیدند که چهار انگیزه اصلی رفتن داوطلبان به المپیک عبارت بودند از: نوستالژی، رفاقت و دوستی، ارتباط (مانند خرده فرهنگ) و اشتراک گذاری و شناسایی تخصص. پس میتوان گفت که یادآوری خاطرات گذشته نوعی برانگیختگی در فرد ایجاد میکند که باعث میشود تمایل به سفر فرد افزایش یابد (133).
یکی از دغدغههای مدیران باشگاههای حرفهای وفاداری هواداران میباشد زیرا مبنای وجودی سازمانها هواداران میباشند (30). در این خصوص ولکوو، سامرز و مورگان83 با انجام پژوهشی در سال 2008 نشان دادند که نوستالژی شخصی و نیابتی باعث جذب، وابستگی و وفاداری هواداران به تیم ورزشی می شوند (115). همچنین سیفرد و مییر84 در سال 2010 در پژوهشی جنبه های نوستالژی مرتبط با امکانات ورزشی را بررسی کردند، آنها استراتژیهای لیگ بزرگ بیسبال و لیگ ملی فوتبال برای برانگیختن گذشته را مطالعه کردند. دادههای مرتبط با عناصر تحریک کننده نوستالژی با استفاده از مشاهده و بازدید از اماکن، بازسازی اسناد/ الگوها و اطلاعیهها، دادههای آرشیوی، وبسایتهای منتشر شده و مصاحبه با کارکنان جمعآوری شده بود. تحلیل دادهها نشان داد که تیمهای MLB و NFL میتوانند از راهبردها و تاکتیکهای خاص در امکانات خود برای ایجاد و برانگیختن نوستالژی استفاده کنند. علاوه بر این، فرصتهایی برای هر سازمان وجود دارد تا هواداران پنهان و نقاط دوردست خود را پیدا و جذب کنند و با سازمانهای تبلیغاتی قرارداد ببندند و از طریق روشهایی که بر افزایش تجربه نوستالژیکی منجر میشوند در بین هواداران خود محبوب شوند (98). وانگ، لی، چو و هوانگ85 در سال 2014 پژوهشی را با هدف کشف روابط علت و معلولی میان نوستالژی، ارزش ادراک شده، رضایتمندی و وفاداری در صنعت راه آهن انجام دادند. نتایج نشان داد که رضایتمندی میتواند وفاداری مشتریان را افزایش دهد، نوستالژی اثر مثبت بر ارزش درک شده مسافران از تور مسافرتی دارد و همچنین نتایج نشان داد که ارزش درک شده دارای یک ساختار چند بعدی است که بر رضایت مندی و وفاداری نیز تاثیر می گذارد (137).
ارزیابی تبلیغات مبتنی بر نوستالژی با استفاده از مقیاس چند بعدی ممکن است بازاریابان را با بینش راهبردی برای توسعه و تبلیغات ریزه کاری با هدف تعمیم نوستالژی در میان مصرف کنندگان را فراهم می کند. در حوزه تبلیغات پاسکال، اسپروت و مولینگ86 در سال 2002 به “بررسی تاثیر نوستالژی برانگیخته بر عکس العمل مشتریان به تبلیغات” پرداختند، نمونه مورد مطالعه آنها 147 دانشجو (93 مرد، 54 زن) با میانگین سنی 2/22 سال بود. نتایج آنها بیانگر این بود که ارتباط معناداری بین نوستالژی برانگیخته و نگرش نسبت به تبلیغات کوداک و توشیا وجود دارد. همچنین نوستالژی برانگیخته تاثیر مثبت و معناداری بر احتمال خرید کوداک فیلم و دی وی دی پلیر توشیا دارد (18). نتایج حاصل از پژوهش مولینگ و اسپروت87 (2004)، نشان داد که وجود علائم نوستالژی در تبلیغات در طول پخش آگهی بر طرز تفکر مصرف کنندگان تاثیر میگذارد. و این روند فکری بر نگرش نسبت به تبلیغات و نام تجاری تاثیر می گذارد (20). در راستای این تحقیقات ریسنویتز، اییر و کاتلر در سال 2004 پژوهشی را با عنوان ” تبلیغات نوستالژی و اثرات تاثیرپذیری از نوستالژی” انجام دادند، نتایج نشان داد که ارتباط مثبت و معناداری بین تاثیرپذیری نوستالژی و شدت برانگیختن حس نوستالژی برای تبلیغات و برند وجود دارد (24). رابطه بین سن و نوستالژی نیز در تبلیغات نوستالژیکی بررسی شده که میتوان به پژوهش کیوسومی، ماتسودا و سوگیموری88 در سال 2010 با عنوان “اثر افزایش سن بر نوستالژی در فرایند تبلیغات” اشاره کرد. نتایج مطالعه آنها نشان داد که مشتریان مسنتر نسبت به محرکهای نوستالژیکی حساستر هستند و زودتر برانگیخته میشوند. همچنین آنها به این نتیجه رسیدند که افرادی که بیشتر با عامل نوستالژیکی آشنا هستند و نگرش مثبتی دارند تمایل به خرید بیشتری نیز از خود نشان میدهند (120). در همین زمینه لفی و قربی89 نیز در سال 2011 پژوهشی را با عنوان “نوستالژی و وابستگی به برند: چهارچوب نظری و کاربردی در مطالعه موردی تبلیغات تونس” انجام دادند. آنها چهار نمونه تبلیغی را به 30 نفر نشان دادند، 30 نفر را به سه گروه سنی 29-20، 59-30 و 60 سال به بالا تقسیمبندی کرده بودند. نتایج نشان داد که بین گروه های سنی مختلف و بازخوانی خاطرات تفاوت معناداری وجود نداشت. همچنین افرادی که در رده سنی 40 تا 60 سال به بالا بودند برای گذشته افسوس میخوردند در حالی که افراد جوانتر این حس را نداشتند. بررسی نتایج نشان داد که بین جنسیت و تاثیرپذیری از نوستالژی تفاوت معناداری وجود نداشت. همچنین بین تاثیرپذیری از نوستالژی و وابستگی به برند ارتباط مثبت و معناداری وجود داشت (108). همچنین مرچانت، لاتور، فورد و لاتور90 در سال 2013 پژوهشی را با عنوان “چگونه گذشته تو را به سمت خود می کشند؟” انجام دادند. آنها میزان برانگیختگی نوستالژی شخصی از طریق تبلیغات را در بین مشتریان مرد و زن 65-20 ساله اندازه گیری کردند. نتایج پژوهش نشان داد که پاسخ های فیزیولوژیکی بر پایه برانگیختن خاطرات با تبلیغات به عنوان فاکتور جدید و مهم در ارزیابی نوستالژی شخصی است (92).
یکی از عوامل تاثیرگذار که در هنگام خرید بر خریدار تاثیر میگذارد حالت روانی و احساساتی وی میباشد که میتواند تاثیر مثبت و یا منفی بر نحوه خرید داشته باشد و طبیعتا تفاوتهای فردی نیز در این امر دخیل میباشد، به این معنی که نگرشها و حالت احساسی از فردی به فردی دیگر متغیر میباشد (9). در این راستا سیرا و مک کویتی91 در سال 2007 پژوهشی را با عنوان “نگرش و احساسات به عنوان عامل تعیین کننده خریدهای نوستالژی: بر اساس نظریه تئوری اجتماعی” انجام دادند. نتایج مدل معاملات ساختاری نشان داد که تمایل مصرف کنندگان برای خرید محصولات نوستالژیکی به طور همزمان از اشتیاق و نگرش نسبت به گذشته تأثیر می پذیرد (19). همچنین مارچگیانی و فائو92 در سال 2009، شدتهای متفاوت نوستالژی شخصی بر احساسات را ارزیابی کردند. روش کار انها بدین صورت بود که در ابتدا از پرسشنامه نوستالژی شخصی استفاده کردند و 514 آزمودنی را به سه گروه سطح پایین (128 نفر)، سطح متوسط (258 نفر) و سطح بالای نوستالژی شخصی (128 نفر) تقسیمبندی کردند. نتایج آنها نشان داد که بین هر سه سطح نوستالژی شخصی با حالت منفی (ناراحتی و تهییج) و کم رمقی (افسوس) ارتباط معناداری وجود ندارد. همچنین بین سطح پایین و متوسط نوستالژی شخصی با حالت تشویش ارتباط معناداری وجود ندارد. اما در طرف مقابل نتایج آنها نشان داد که بین هر سه سطح نوستالژی شخصی با حالت خوش بینی، آرامش و محبت ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. و در اخر نیز بین سطح بالای نوستالژی شخصی با حالت تشویش ارتباط معنادار وجود نداشت (136). روزرفورد و شاو93 نیز در سال 2011 پژوهشی را با عنوان “گذشته را چگونه زنده کنیم: سابقه نوستالژی به عنوان انگیزه خرید در رفتار مصرف کننده” انجام دادند. آنها در مطالعه خود به بررسی ریشه و مفهوم نوستالژی پرداختند، از زمانی که نوستالژی را به عنوان یک بیماری میشناختند تا زمانی که از آن به عنوان انگیزه خرید مصرف کننده تلقی میکردند (معاصر). نتایج پژوهش آنها نشان داد که نوستالژی حس منفی یا مثبت قوی ایجاد میکند و به این نتیجه رسیدند که نوستالژی یکی از دلایل قوی انگیزه خرید مصرف کنندگان می باشد (107).

جمعبندی پیشینه
در این فصل که تحت عنوان پیشینه پژوهش در حوزه هوادارن و مشتریان ورزشی و غیر ورزشی مطرح است سعی شد تا خلاصهای از مهمترین نتایج پژوهشهای حوزه بازاریابی مورد بررسی قرار گیرد.
مرور نتایج نشان میدهد موضوع گردشگران، انگیزه، رفتار مصرفی، حضور مجدد و جذب آنها از جمله موضوعاتی است که در پژوهشهای بازاریابی ورزشی پژوهشگران زیادی به آن پرداختهاند، و پژوهشگران حوزه ورزش بیشتر بر روی روابط نوستالژی و گردشگری ورزشی کار کردهاند و مطالعه رفتار مصرفی کمتر مشاهده شد. همچنین در پژوهشهای غیر ورزشی اغلب پژوهشگران در حوزه تبلیغات کار کردهاند. در واقع از سال 1860 تاکنون این مطالعات به طور مداوم در حال انجام بودهاند و کاربرد نوستالژی از پزشکی به یک روش تبلیغی و فروش تبدیل شده است. مطالعات این حوزه را میتوان در کشورهای مختلف جهان اعم از کشورهای آمریکایی، اروپایی، آفریقایی، اسیایی و استرالیا مشاهده کرد، اما در ایران جستجوهای محقق برای یافتن مطالعهای مشابه نتیجه نداد.

آنچه در يك تحقيق عملي مورد توجه ديگران و محقق قرار ميگيرد موضوعي است كه كشف شده است. اما اغلب روشهاي كشف، اصليترين نقش را كه در يك پژوهش علمي دارد ناديده انگاشته ميشود از اين رو در اين فصل با استفاده از روش علمي به بررسي روش تحقيق، جامعة آماري، نمونه‌ تحقيق، متغيرهاي تحقيق، ابزار اندازهگيري، روايي و پايايي پرسشنامهها، نحوة امتياز گذاري پرسشنامهها ،روش جمعآوري اطلاعات و روشهاي تحليل آماري پرداخته ميشود.
روش پژوهش
با توجه به اینکه هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین تاثیر نوستالژی بر تمایل خرید هوادران فوتبال میباشد لذا روش تحقیق از نوع همبستگی است. که در آن با استفاده از روشهای تعیین همبستگی و نیز پیشبینی (رگرسیون) هدف مذکور محقق شد. در دستهبندی تحقیقات بر حسب هدف این تحقیق در دستهی تحقیقات کاربردی جای میگیرد. همچنین برای تعیین تاثیر متغیرهای پیشبین بر متغییرهای ملاک از روش معادلات ساختاری استفاده شد. مدل معادلات ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری است که به پژوهشگر امکان می دهد مجموعهای از معادلات رگرسیون را همزمان مورد آزمون قرار دهد. مدل معادلات ساختاری یکی از روشهای تجزیه و تحلیل ساختار دادههای پیچیده و یکی از روشهای نو برای بررسی روابط علت و معلولی است و به معنی تحلیل متغیرهای مختلفی است که در یک ساختار مبتنی بر تئوری، تاثیرات همزمان متغیرها را به هم نشان میدهد. از طریق این روش میتوان قابل قبول بودن مدلهای نظری را در جامعههای خاص با استفاده از دادههای همبستگی، غیرآزمایشی و آزمایشی آزمود (138).
جامعه، نمونه و روش تعیین حجم نمونه
در این تحقیق از دانشجویان دانشگاه خوارزمی به عنوان جامعه آماری استفاده شد. دلیل انتخاب این افراد به عنوان جامعه آماری عبارتست از: 1- بیشتر تماشاگران و طرفداران ورزش جوان میباشند. 2- دانشجویان نسبت به قشرهای دیگر جامعه بیشتر پیگیر رخدادهای ورزشی میباشند. 3- افراد در سن دانشجویی نسبت به افراد دیگر بیشتر از محصولات ورزشی استفاده میکنند. 4- همکاری نمونههای آماری دانشجویان به دلیل دانشجو بودن شخص محقق بیشتر از سایرین بود. همچنین در تحقیقی این نتیجه به دست آمده که حداکثر حس نوستالژی افراد در طول دوران دانشجویی است و سپس کاهش میابد (118). نمونه آماری به صورت غیرتصادفی و به روش هدفدار از بین دانشجویان دانشگاه خوارزمی تهران که هوادار علی کریمی بودند انتخاب شد. با توجه به نامشخص بودن تعداد دقیق حجم جامعه دانشجویان هوادار علی کریمی، با در نظر گرفتن میزان ریزش پرسشنامهها تعداد 350 پرسشنامه توزیع و جمعآوری شد. کرجسی و مورگان94 تعداد نمونه 350 نفر را برای یک جامعه 4000 نفری پیشنهاد کردهاند (139). همچنین برای استفاده از روش آماری مدلسازی معادلات ساختاری حداقل نمونه باید بین 5 تا 10 برابر تعداد سوالات باشد (140).
برای جمعآوری دادهها در این پژوهش از روشهای کتابخانهای و میدانی استفاده شد. بنابراین ابزار گردآوری دادهها در این پژوهش، پرسشنامه بوده است. از بین 350 پرسشنامه توزیع شده، 40 پرسشنامه به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع تاثیرپذیری، دوران کودکی، احساس تنهایی، رفتار خرید Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع تحلیل عامل، علی کریمی، تحلیل عاملی، رشته تحصیلی