پایان نامه رایگان با موضوع تاثیرپذیری، بعد شناختی، علوم اجتماعی، تغییرات اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

نوستالژی پیدا میکند که قبل از زندگی شخصی او روی داده است (105) یا فرد میتواند برای چیزی که تجربه مستقیمی از آن ندارد به سادگی حس نوستالژیکی پیدا کند. بنابراین با نوستالژی نیابتی، خاطرات افراد نه تنها زمان گذشته زندگی خود فرد را بلکه کل تاریخ گذشته را در برمیگیرد (106).
همانطور که قبلا بحث شد، شیوههای متفاوتی برای کسب اطلاعات درباره رویدادهای وجود دارد که فرد تجربه مستقیمی از آنها ندارد. نمونهای از این شیوهها داشتن حس نوستالژیکی نسبت به شئی، شخص، مکان و یا تجربه از طریق عشق ورزیدن به فردی خاص (86)، خانواده یا دوستان (12، 13، 96) و رسانه (12، 96) میشود. اشنایدر به این نتیجه رسید که افراد مسن اطلاعات خود را درباره چیزهایی که در موزه یافت میشود به جوانترها میدهند، بنابراین جوانان میتوانند با همراهی آنها درباره خاطرهای جمعی اطلاعاتی کسب کنند. این خیلی مهم است زیرا نشان میدهد که خاطرات و احساسات با همدیگر در ارتباط هستند، و احتمالا بر روی حس نوستالژی گیرنده داستان در آینده تاثیر میگذارد. همچنین یافتههای مطالعات فایرلی (2003) تاثیر نوستالژی نیابتی را نشان میدهد. پژوهش او تاثیر روایت داستان بوسیله اعضای سابق گروه برای اعضای جدید گروه را بررسی کرد. یافتهها نشان داد اعضای جدید گروه در نوستالژیک شدن برای چیزهایی که گروه در گذشته تجربه کرده بود واکنش مثبت نشان دادند، اگرچه اعضای جدید گروه حوادث و رویدادهای گذشته را تجربه نکرده بودند.
واقعی در مقابل تصنعی
قسمتی از نوستالژیک شدن قادر بودن برای بازگویی تجربیات است. در این شرایط راه و روش بازگویی خاطره گذشته ممکن است همیشه درست نباشد. در حقیقت، خاطرات را میتوان از طریق واقعیسازی فیلتر کرد که غالبا رنگین کردن عینک62 نامیده میشود، بطوری که خاطرات را نسبت به آنچه اتفاق افتاده است مثبتتر بازگویی کنیم (99، 13، 89، 91، 107). داویس معتقد است که اگر احساسات منفی در مورد گذشته برجسته شود، فرد سعی میکند این احساسات را از طریق نگرشی مثبت، مانند شوخطبعی پنهان کند. این واقعی سازی برای مصون نگهداشتن فرد انجام میگیرد (108).
احساسات مثبت در مقابل احساسات منفی
تجارب نوستالژیکی واکنشهای احساساتی پیچیده را شامل میشود (89) و به احساسات مرتبط با گذشته اشاره دارد (99، 86). احساسات ناشی از تجارب نوستالژیکی میتواند هم مثبت باشد هم منفی.
در حال حاضر، معمولا نوستالژی را به گونهای تعریف میکنند که به احساسات مثبت بیشتر از احساسات منفی ربط دارد (17). احساسات مثبت میتواند در طیفی قرار گیرد که از شادی تا محبت متفاوت است. احساسات مثبت شامل لذت، شادی، رضایت، نیکی، خوشبختی، ملایمت، قدردانی، بیگناهی، علاقه و عشق میشود (78، 89).
بعد منفی آن زمانی است که فرد به گذشته فکر میکند، او ممکن است حس علاقه یا حس از دست دادن چیزی در گذشته را درک کند که نمیتواند برای آن جایگزینی پیدا کند (89). حس منفی مرتبط با نوستالژی با دردی که معمولا مرتبط با از دست دادن یک عزیز است قابل مقایسه نیست (69). در عوض، شدت چیزهای که از دست میدهیم کمتر است و قابل کنترل است (69). همچنین حس منفی ایجاد شده مرتبط با از دست رفتهها میتواند حس تلخ و شیرینی باشد (86). حس مثبت و در عین حال منفی تجربه تلخ و شیرین در همان زمان است. برای مثال، یک مادر حس نوستالژیکی برای زمانی که بچهاش نوزاد بوده دارد و با این فکر خوشحال میشود که سن بچهاش کاهش یافته ، اما در عین حال غمانگیز است زیرا او میداند که دیگر هرگز بچهاش دوباره به نوزاد تبدیل نمیشود.
با این وجود در مطالعات اخیر به این نتیجه رسیدند که احساسات مثبت، منفی و تلخ و شیرین را میتوانند با نوستالژی در ارتباط باشند (69؛ 89؛ 20)، غالبا تجارب مثبت بیشتر از تجارب منفی هستند بدین ترتیب، به احتمال زیاد برای هر فردی منفعت نوستالژی بیشتر از زیانش است (17)، پس به احتمال زیاد در تغییر حالت فرد از حالت منفی به حالت مثبت بیشتر از عکس این مهم تاثیرگذار خواهد بود.
در تبلیغات، آگهیهای نوستالژیکی بیشتر برای ایجاد برخی احساسات منفی به کار گرفته شده است (20). اگرچه، احساسات منفی تولید شده اثری بر روی نگرش افراد نسبت به تبلیغات نداشته است. با اینکه پاسخهای منفی اثری بر روی مشتری ندارند، اما هولاک و هاولنا (1998) پیشنهاد میکنند که باید سعی بازاریابان در جهت کاهش حس از دست رفته باشد که با تجارب نوستالژی مرتبط است و نباید تلاش آنها در این راه به برندهای موجود در بازاریابی نوستالژی آسیبی برساند. برای مثال، استفاده از رخداد 11 سپتامبر 2001 در تبلیغات ایده خوبی نیست، چرا که میتواند احساس منفی بیش از حد شدید ایجاد کند.
درک نوستالژی
در حال حاضر، نوستالژی شامل ابعاد شناختی و عاطفی است (79، 80، 81، 108). بعد شناختی به چگونگی درک افراد از جامعه اشاره دارد. در چهارچوب نوستالژیکی، جهان از طریق خاطرات گذشته درک میشود. بعد عاطفی به تاثیر احساسات اشاره دارد. در چهارچوب نوستالژیکی، احساسات از طریق نوستالژی برانگیخته میشوند. بنابراین، بین خاطره، احساس و نوستالژی پیوندی وجود دارد؛ تجربه نوستالژیکی شامل خاطره و احساس است.
محققان زیادی ارتباط بین خاطره، احساس و نوستالژی را مطالعه کردهاند. تجربه نوستالژیکی فقط از یک خاطره تشکیل نشده است. زیرا یادآوری گذشته همان نوستالژیک شدن برای گذشته نیست (78). اشاره به تفاوت بین خاطرهگویی و نوستالژی نیز مهم و قابل ذکر است چرا که فکر به گذشته برای خاطرهگویی بسیار متفاوت و سادهتر از احساس مرتیط با نوستالژی است (78، 109، 80). نوستالژی احساسی است که از یادآوری گذشته نشات میگیرد (80)، چرا که یادآوری پیش نیاز تجدید خاطره است و نوستالژی احساسی است که با خاطرات یادآوری شده مرتبط است (109). بنابراین، یک خاطره به طور خودکار باعث ایجاد نوستالژی نمیشود.
یافتهها نشان میدهد که خاطره محرکی احساساتی است که به نوبه خود تجربه نوستالژیکی را بوجود میآورد (110). تصاویر (12) و اعلانها میتوانند با یادآوری بیوگرافی، فرد را تحریک کرد (108) و افکار مربوط به حافظه فرد را برانگیخته کنند، که باعث ایجاد تجربه نوستالژیکی میشوند. محققان به این نتیجه رسیدهاند که تجربه نوستالژیکی با خاطره آغاز میشود، اما هیچ مطالعهای به منظور بررسی ارتباط بین احساسات برخواسته از یک خاطره صورت نگرفته است. ارتباط بین حافظه، احساس و نوستالژی به سادگی تجربهای است که با میل برای گذشته همراه است(78).
گذر زمان
چه قدر زمان باید سپری شود تا یک فرد برای رویداد خاصی مربوط به گذشته حس نوستالژیکی پیدا کند؟ آیا در همان لحظه اتفاق میافتد یا ساعتها، روزها و حتی سالها باید بگذرد تا نوستالژی اتفاق بیفتد؟ داویس (1979) معتقد است که میزان زمان سپری شده بر میل ذاتی فرد برای نوستالژیک شدن تاثیری ندارد. نظر داویس اینگونه است که زمان حال نسبت به زمان مقتضی63 مهمتر است. زمان حال به وضعیت فعلی فرد اشاره دارد که با رویدادهای گذشته در تضاد است. برای مثال، یک دانشآموز ممکن است برای دیروز حس نوستالژیک داشته باشد، روزی که خانه خودشان را ترک کرد و به خانه جدید رفتند زیرا دیروز با وضعیت فعلی فرد در تضاد است. این مفهوم گذر زمان در رابطه با سن شخصیت نوستالژیکی مورد نظر مورد بررسی قرار گرفته است (111)، اما برای میزان زمان لازم موردنیاز برای نوستالژیک شدن افراد مطالعهای صورت نگرفته است. همچنین یافتهها نشان میدهد نگرش نسبت به گذشته با سن شخصیت نوستالژیکی مورد نظر و اولویتبندی فرد برای شئی، شخص، مکان و تجربه قابل تعدیل است (106).
این نشان میدهد که تجارب نوستالژیکی از میزان سن و علاقه فرد به شخصیت نوستالژیکی مورد نظر تاثیر میپذیرد.
نوستالژی برای آینده
ایده پشت نوستالژی برای آینده این است که یک فرد در زمان حال میتواند در برخی موارد نگاهی نوستالژیکی به رویدادهای آینده داشته باشد که انتظار می رود در آینده رخ دهند (78). نوستالژی برای آینده هنگامی اتفاق میافتد که افراد با تصور خودشان برای برخی موارد در آینده بتوانند نتیجه رویدادهای برگزارنشده را در نظر بگیرند (112). برای مثال، یک ورزشکار ممکن است این تصور را از خودش داشته باشد که برخی موارد مربوط به رخدادهای قریب الوقوع ورزشیاش در آینده به یک خاطره نوستالژیکی تبدیل میشود.
پیشینه نوستالژی
نوستالژی ساختاری چندوجهی دارد و درک بهتر از پیشینه نوستالژی تجسم بهتری از تجارب نوستالژیکی را میسر میسازد. پیشینه نوستالژی شامل مولفههای هویت، تاثیرپذیری از نوستالژی، محرکهای نوستالژی، سن، جنسیت و تجربیات حسی میباشد.
هویت
هویت واژهای است که به وضوح در علوم اجتماعی مانند جامعهشناسی و روانشناسی یافت میشود و چگونگی طبفهبندی افراد توسط خودش را توصیف میکند. نوستالژی ابزاری است که برای کمک به تعریف شخص یا گروه، از گذشته استفاده میکند (99)، تا مفهوم خویشتن را میسر سازد (78). بسیاری از محققان (113، 99، 78، 76، 48، 114) این تصور را دارند که نوستالژی در “ساختار، حفظ و احیا هویت ما” نقش دارد. زیرا بازخوانی لحظات نوستالژی این فرصت را به افراد میدهد که به فکر فرو بروند و در مورد کارهایی که انجام دادهاند بیندیشند (69).
ایجاد هویت از طریق نشانهها یکی از روشهای کمک نوستالژی به افراد است (25). باکر و کندی (2004) معتقدند که انسانها مجموعهای از نشانهها را در طول زندگی خود ایجاد میکنند که نمایانگر خودشان است و همچنین این نشانهها بازتاب نوستالژیکی را برای حفظ هویت افراد تقویت میکنند. نمونهای از چنین ساختار هویت این است که اگر فردی در دهه شصت (1960) زندگی کرده باشد با تامل بر روی عکس علامت صلح حس نوستالژیکی پیدا میکند. از آنجایی که فرد مشتاقانه عضویت دهه شصتی را قبول و تایید میکند پس علامت صلح نشاندهنده بخشی از هویت فرد است.
جنبههایی که از طریق تجارب نوستالژیکی بر هویت فرد اعمال میشود، اماکن گذشته و کنونی (116)، ورزش (96) و هنجارها و آداب و رسوم را شامل میشود (12). یافتههای اشنایدر (1991) حاکی از این است که وقتی از افراد در مورد زندگیشان سوال پرسیده میشود ورزش با ارائه آرامش میتواند به آنها کمک کند هویت خود را تحکیم کنند. به عنوان مثال، هویت بازیکن پیشین فوتبال دبیرستان شاید در طول سالهای اولیه دانشگاه به چالش کشیده شود. تصور میشود که فرد با ادامه بازی فوتبال در هر سطحی در دانشگاه قادر به حفظ جزئی از هویت خود است.
هویت و گروهها: وقتی افراد گروهی را تشکیل میدهند، به احتمال زیاد در گروه حس نوستالژیکی خواهند داشت (102). به اشتراک گذاشتن خاطرات نوستالژیکی به ایجاد هویتهای گروه کمک میکند، و برای گروههای مردمی به نوستالژی تبدیل میشوند (87). نوستالژی ممکن است در گروههای اجتماعی کوچک و بزرگ به وجود آید (117). فایرلی (2003) به این نتیجه رسید که ورزش حوزهای است که فرصتی را برای افراد فراهم میکند تا هویت گروه را مقدس نگه دارند زیرا اعمال هواداران به عنوان یک پیوند مشترک است که به افراد اجازه میدهد با وجود تفاوتهای فردی گروهها را تشکیل دهند. همچنین این ایده میتواند اعضای یک تیم و مردم یک کشور را متحد سازد. یانگ64 پی برد وقتی که چین دستخوش تغییرات اجتماعی بود، نوستالژی جمعی به عنوان مشوق جامعه را برانگیخته کرد تا با گذشته خود پیوندی دوباره داشته باشند.
تاثیرپذیری نوستالژیکی
تاثیرپذیری از نوستالژی میزان حساسیت فرد به رخ دادن تجربهای نوستالژیکی را نشان میدهد. هالبروک و اسچیندلر (2003) تاثیرپذیری از نوستالژی را به عنوان “جنبه بالقوه شخصیت فرد، متغیری روانسنج، جنبهای از سبک زندگی یا ویژگی عمومی مشتری” توصیف میکند. تصور میشود کسانی که بیشتر از نوستالژی تاثیر میپذیرند ممکن است رفتاری متفاوت از دیگران داشته باشند. اینکه فرد چقدر از نوستالژی متاثر است، بر روی تجربه و چگونی رفتار وی تاثیر میگذارد.
کسانی که سطح بالایی از تاثیرپذیری نوستالژیکی دارند بیشتر احساسیاند (بعد عاطفی)، حافظه قویتری دارند (بعد شناختی) و بیشتر فعالیتهای گروهی را ترجیح میدهند (118). همچنین، به احتمال زیاد کسانی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع علی کریمی، دوران کودکی، جام جهانی، آموزش و پرورش Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع گردشگری ورزشی، میراث فرهنگی، تاثیرپذیری، مشارکت ورزشی