پایان نامه رایگان با موضوع تابع تولید، تابع تقاضا، مبانی نظری، مصرف کننده

دانلود پایان نامه ارشد

داشته باشند .
د)فرض قطعی بودن:
این فرض به این معنی است که کلیه پارامترهای مدل عمومی برنامه ریزی خطی در افق برنامه ریزی مقادیر ثابتی هستند .اگر چه تعیین پارامترهای مدل در اکثر مواقع به طور قطعی امکانپذیر نیست ولی در برخی موارد افق برنامه ریزی آنقدر بلند است که مقادیر پارامتر ها دستخوش تغییر می شوند .
2-الگوی اقتصاد سنجی :
یکی از متداول ترین روشها برای تخمین تابع تقاضا ،تخمین با استفاده از مدلهای اقتصاد سنجی است که عمده ترین مدلهای اقتصاد سنجی عبارتند از :
الف)مدلهای تک معادله ای :
این مدلها مبتنی بر نظریه های اقتصاد خرد وبر اساس مبانی نظریه رفتار مصرف کننده بنا شده اند .در این روش تابع تقاضای مربوط به یک کالا بصورت مجزا از سایر کالاها تخمین زده میشود
ب)مدلهای سیستم معادلات :
روش دیگر برای تخمین تابع تقاضا استخراج این تابع از یک شکل خاص تابع مطلوبیت وتخمین یک دستگاه معادلات می باشد .بعنوان نمونه می توان به :
1-سیستم “معادلات خطی تقاضا “اشاره کرد که از تابع مطلوبیت استون گری یا کلاین –روبین که صورت تعمیم یافته تابع کاب داگلاس می باشد استخراج می شود .
2-روش دیگر استفاده از “سیستم تقاضای تقریبا ایده ال “است .براساس این روش مصرف کننده ترکیبی از کالاها وخدمات را انتخاب می نماید که مجموع هزینه های لازم برای رسیدن به مطلوبیت معین را حداقل کند .با استفاده از این فرض وبر اساس روابط ریاضی مربوطه می توان تابع تقاضای مصرف کننده را استخراج کرد .(شهرکی ،86)
3-3)مبانی نظری تخمین تابع تقاضای نهاده آب
در تحقیق حاضر نیازی به استفاده از روشهای سیستمی برای تخمین تابع تقاضا نمی باشد ومی توان تابع تقاضای آب صنعت را بر اساس نظریه های اقتصاد خرد(این تئوری بیان می کند که در صورت ثابت بودن سایر شرایط ،انتظار بر این است که کاهش در قیمت یک کالا ،به افزایش مقدار مورد تقاضا ی کالای مذکور منجر شود.) وبه صورت تک معادله ای و با استفاده از روشهای برآورد غیر خطی تخمین زد .
در این بخش مبانی نظری نحوه تخمین تابع تقاضای آب بخش صنعت درقلمرو مطالعاتی توضیح دادهمی شود.برای این منظور به جای تابع تولید از تابع هزینه لگاریتمی ترانسلوگ که دارای انعطاف پذیری خوبی می باشد برای استخراج تابع تقاضا استفاده می شود .به عبارتی استفاده از تابع تولید برای بررسی وضعیت تولید وبرآورد پارامترهای مربوطه همچونکشش تولید نسبت به هریک از نهاده ها ،ضریب تابع (تغییر تولید نسبت به تغییر همزمان در تمام نهاده ها) وبازدهی نسبت به مقیاس بسیار متداول است ولی به کار بردن تابع هزینه به جای تابع تولید (در واقع تابع هزینه همزاد تابع تولید است )به منظور برآورد پارامترهای تولید می تواند چارچوب غنی تری برای تجزیه وتحلیل روابط تولیدی فراهم آورد .این کار دارای مزایای زیر است :
الف )وقتی از تابع هزینه استفاده می شود نیاز به همگنی از درجه یک در فرآیند تولید نیست .توابع هزینه بدون توجه به چگونگی همگنی تابع تولید ،خود نسبت به قیمتها همگن هستند .برای نمونه : دو برابر کردن تمام قیمت ها بدون اینکه تغییری در نسبت استفاده از نهاده ها ایجاد کند به دوبرابر شدن هزینه می انجامد .
ب)استفاده از قیمتها به جای بهره گیری از مقادیر فیزیکی نهاده ها به عنوان متغیرهای مستقل در تساویهای مورد برآورد مانند تابع هزینه ارجحیت دارد .
ج)در برآورد تابع تولید ،مسئله هم خطی مربوط به نهاده ها مشکل زا ست .ولی از آنجاکه به طور معمول ،هم خطی بسیار اندکی در قیمت نهاده ها وجود دارد این مسئله در برآورد تابع هزینه کمتر به چشم می خورد .
د)تابع هزینه در بردارنده کلیه خصوصیات تابع تولید وساختار تولید بوده وعلاوه بر آن نقش قیمت را نیز در فرایند
تصمیم گیری واحد تولیدی نمایان می سازد .
ه)در برآورد تابع هزینه ،دسترسی به برآورد مستقیم کشش های جزئی جانشینی وقیمتی آن برای نهاده های تولید وجود دارد .
در این تحقیق پس از مقایسه انواع توابع هزینه (مانندتابع هزینه کاب –داگلاس وتابع هزینه ترانسلوگ)آن مدلی را که بهترین نتیجه و یا غنی ترین چارچوب برای تجزیه وتحلیل روابط تولیدی می باشد انتخاب می گردد.(الگوی انتخابی تابع هزینه ترانسلوگ می باشد).در ادامه روش این استخراج توضیح داده می شود .(رضایی ،86)
3-3-1)تابع تولید :
فرض کنید بتوان تکنولوژی یک واحد تولیدی را که از nنهاده تولید استفاده می کند ،توسط تابع تولید Fکه حداکثر تولید Yرا در طول یک زمان مشخص نشان می دهد به صورت زیر نمایش داده می شود .
Y=f(x1,x2,…,xn)=F(X)
که در آنX=(x1,x2,…,xn)بردار مقادیر نهاده های تولید است .این عبارت متناظر است با مجموعه امکانات تولید Y(مجموعهm تایی ترکیب های ممکن نهاده ها ومحصول )است .(جلائی ، 87)
3-3-2)تابع هزینه وتئوری دوگانگی :
فرض می شود واحد تولیدی با بازار رقابتی نهاده ها ی تولید مواجه است که در آن قیمت های مثبت P=(p1,p2,..,pn)برای نهاده ها X=(x1,x2,…,xn)تعیین شده است .هزینه ترکیب خاصی از نهاده های تولید از حاصلضرب داخلی دو بردار P و X به صورت PX=(P1X1,P2X2,…,PnXn)به دست می آید .(رضایی ، 86)مواردی که تولید کننده با انتخاب ترکیب خاصی از نهاده های تولید X ،هزینه تولید Y ،را به حداقل برساند ،آن تابع هزینه به صورت زیر تعریف می شود :
C=(Y,P)=Min( PX)
S.t f(x)=y
که حداقل هزینه لازم را برای تولید Y ،با توجه به قیمت های کاملا مثبت نهاده های تولید P ،نشان می دهد .در حالت کلی ،هزینه کل تولید (C)بستگی به سطح تولید (Y)،بردار قیمت نهاده های تولید ،تکنولوژی که توسط شکل تابع تولید نمایان می شود ،دارد .با این فرض که تابع تولید شرایط عمومی زیر را ارضا کند:
الف )مثبت بودن :
مقدار مثبتی از محصول می تواند توسط بردار مقادیر مثبت نهاده های تولید حاصل شود یعنی :
F(X)0 ∀ X0
ب)همگن خطی مثبت بودن :
تکنولوژی به گونه ای است که بازده ثابت نسبت به مقیاس تولید ثابت است .
F(λx)=λf(x) ∀ y0,x0
ج )مقعر بودن :
تکنولوژی به گونه ای است که نرخ نهایی جانشینی فزاینده نیست .
F(λẊ+(1-λ)Ẍ≥Xf(Ỳ)+(1-λ)f(Ẍ) Ẋ,Ẍ≥0 ,0≤Ỳ≤1
آنگاه تابع هزینه (Y,P) Cمی تواند به منزله تابع هزینه مرتبط با آن تلقی شود که در عین حال شرایط عمومی فوق را ارضا کند (کفایی ودیگران ،1375،هال واریان )،ویژگی های زیررا برای تابع هزینه برمی شمارد:
1)تابع هزینه نسبت به P غیرکاهنده است .اگرPṕ باشد ،آنگاه C(ṕ≥c(p,y),Y)است
2)همگن از درجه یک نسبت به P است .t0به ازای c(tp,y)=tc(p,y)
3)نسبت به P مقعر است .به ازای :
C(tp+(1-t)ṕ , n tc(p,y)+(1-t)c(ṕ,y) 0≤t≤1
4)نسبت به P پیوسته است .
(P,Y) C تابعی پیوسته از P به ازای P0 است (واریان ،1387،صفحه 83)

3-3-3)لم شپارد 30وخصوصیات مربوط به مشتق تابع هزینه
فرض کنید تابع هزینه (P,Y) C مشتق پذیر باشد وpi0 به ازای i=1,…,n باشد .آنگاه ،اگر از این تابع نسبت به قیمت نهاده های تولید piمشتق بگیریم .توابع تقاضای نهاده های تولید که تضمین کننده حداقل هزینه تولید است به دست خواهند آمد.بنابراین :
(∂c(p,y))/∂pi =xi(y,p)
که در آن xi(y,p) مقدار منحصر به فرد نهاده تولیدi است که در قیمت های داده شده ومثبت نهاده های تولید (p) برای تولید (y) واحد محصول در شرایطی که هزینه تولید حداقل باشد ،تقاضا می شود .لازم به ذکر است که لم شپارد توسطقضیه پوش قابل اثبات می باشد .(جلائی ، 87)
3-3-4)تابع تولید وتابع هزینه ترانسلوگ
از زمان معرفی تابع تولید لگاریتمی متعالی در سال 1971توسط کریستین سن ،جورگنسون ولائوتا کنون روش تابع هزینه برای تحلیل ساختار تولید در بخش های مخنلف اقتصادی مورد توجه فراوان قرار گرفته است (رضایی ،86)
تابع هزینه ترانسلوگ از شکلهای تابعی انعطاف پذیر می باشد که به واسطه توانایی خود در تصریح جوانب ومشخصات مختلف ساختار تولید از استقبال قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است وبه خاطر خصوصیاتی نظیر پیوسته مشتق پذیر بودن از درجه دوم ،متغیر بودن کششها ،توانایی نمایان سازی ارتباطات متقابل وبه علت سهولت در تفسیر ونتایج در بررسی ها ومطالعات زیادی به کار گرفته شده است .
فرم کلی تابع تولید ترانسلوگ به صورت زیر است :
1/2∑∑bij ln xi ln xj Y=α0Пi=1xiαөn
که در آن ، y ستانده ، 0α کارایی، وxi,xj مقادیر نهاده i و j و iα و bij پارامترهای نامعلوم هستند .تابع هزینه متناظر با تابع تولید فوق به صورت زیر می باشد (برای استخراج این تابع باید از بسط دوم سری تیلور استفاده کرد).(دبرتین ،1376،جلائی ،87)
Lnc=α0+∑α1lnpi+1/2∑∑bijlnpilnpj+αylny+1/2αy ln y+1/2 αyy(lny)2+∑δiy lnpi lny
که در آن I,j=L,T,H,Z,W
در رابطه بالاPi و pj قیمت نهاده های نیروی کار (L) ،ماشین آلات (T)،ساختمان (H)،زمین (Z)،آب (W)،Qمیزان محصول تولیدیوcکل هزینه پرداختی برای تولید می باشد .
برای همگن بودن تابع هزینه نسبت به قیمت عوامل و با توجه به خواص تئوری تولید نئوکلاسیک مبنی بر
جمع پذیربودن سهم های هزینه ،سیستم معادلات تقاضای سهم نهاده ها می باید قیدهای زیر را در مورد پارامترهای مدل تامین کند:
i=1, ∑bji=∑bij=∑δiy=0 ,∑bij=∑bji , ∑Si=1α∑
معادلات سهم هزینه که برطبق قضیه شپارد همان معادلات تقاضای مشروط می باشند ،از مشتق جزئی تابع هزینه لگاریتمی به صورت زیر به دست می آیند :
Si=∂lnc/(∂ ln⁡pi ) =pi/c. ∂c/∂p=pixi/c
که در آن ، C=∑XiPi و Si سهم هزینه نهاده i ام است .(جلائی ،87)
در راستای ارائه معادلات تقاضای سهم نهاده های تولید به صورت تصادفی وبرآوردآن ،فرض بر این است که تابع لگاریتمی ترانسلوگ دقیقا بیانگر تکنولوژی زیر ساختی است وهر گونه انحراف مشاهده شده ای در سهم هزینه ها از مشتق لگاریتمی تابع هزینه ترانسلوگ به دلیل خطای تصادفی در رفتار حداقل کردن هزینه است .بنابراین ،یک جمله اختلال به هر یک از معادلات فوق افزوده می شود تا فرم تصادفی زیر حاصل شود .(رضایی ، 86)
Si=αi+∑bij ln Pj+biQ lnQ +Ui,i=1,2,…,n
در رابطه فوق Ui،مبین جمله خطا است .چنانکه گفته شد ،مجموع سهم هزینه نهاده ها برابر یک است .از این رو مجموع اجزای اختلال مربوط به معاملات سهم هزینه ها برابر صفر می شود .این امر مبین منفرد بودن ماتریس واریانس –کوواریانس جمله های خطا است ودر نتیجه قابل برآورد نیست وآشکار است که فقط n-1تساوی ازn تساوی مربوط به نسبت های سهم هزینه نهاده ها ،استقلال خطیدارند .راه معمول برآورد چنین سیستمی آن است که یکی از معادلات سهم هزینه را از سیستم حذف کرده ودر عین حال اطمینان حاصل شود که پارامترهای برآورده شده به معادله حذف شده حساس نبوده وبدون تغییر باقی می باشد وجود همبستگی زیاد میان متغیر ها ی توضیحی به ناکارایی پارامتر های برآوردشده در مدل تک معادله تابع هزینه ترانسلوگ می انجامد.(همان ،86)
3-4)تخمین مدل :
از آنجائیکه هدف اصلی این تحقیق تخمین تابع تقاضای آب بخش صنعت می باشد لذا برای تخمین یک مدل وجود اطلاعات اولیه و انتخاب یک روش تخمین سازگار با مدل ضروری و اجتناب ناپذیر است .(جهانی و اصغری ،84)
داده های به کار رفته در این تحقیق مربوط به 30 واحد تولیدی فعال مستقر در شهرکهای صنعتی شهرستان زاهدان
می باشد که در مقطع زمانی 1391-1390 از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است .همچنین جهت تخمین مدل از نرم افزار Eviews استفاده شده است .از سویی برای برآورد پارامترهای سیستم معادلات از روش معادلات رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط تکراری (ISUR) استفاده خواهد شد .از سویی دیگر شکل تابعی تقاضا از پیش مشخص و تعیین شده نیست ، به همین منظور از روش هزینه وبه خصوص تابع هزینه لگاریتمی ترانسلوگ استفاده شده است . زیرا فرض بر این است که تابع هزینه ترانسلوگ با انعطاف پذیری فراوان خود به خوبی می تواند بیانگر تکنولوژی زیر ساخت تولید باشد .
3-5)بررسی وشناسایی تکنولوژی زیر ساختی تولید

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع تابع تقاضا، برنامه ریزی خطی، تقاضای نهاده، تابع تقاضای آب Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع تابع تقاضا، تقاضای نهاده، انعطاف پذیری، حداقل سازی هزینه