پایان نامه رایگان با موضوع تابع تقاضا، تقاضای نهاده، انعطاف پذیری، حداقل سازی هزینه

دانلود پایان نامه ارشد

ولید :
در این تحقیق تکنولوژی خاصی بر روند تولید تحمیل نشده است تا باعث به وجود آمدن محدودیت های از قبل تعیین شده شود .برای نمونه نه تنها توابع تولید کاب – داگلاس وces کشش های جانشینی بین عوامل تولید را مقید می کنند تا در طول زمان ثابت باشند (ودر مورد کاب داگلاس برابر یک باشد )بلکه تعمیم این توابع به بیش از دو نهاده تولید ، نیازمند قیدهای بسیار محدود کننده ای در مورد امکان جانشینی بین عوامل تولید است . تحمیل کردن قید برابری نرخ نهایی جانشینی بین عوامل تولید ، امکان مکمل بودن هر جفت از نهاده های تولید را از قبل مردود می شمارد .
با ملاحظه اینکه توابع تولید کاب – داگلاس وces قادر نیستند تکنولوژی زیر ساختی را به گونه مناسب نمایش دهند ، اقتصاددانان چاره ای جز این نیافتند تا در پی شکل های تابعی قابل انعطاف باشند که بر فرض های بسیار اندکی استوار باشد ودر نتیجه این امکان را فراهم آورد تا فرض های اساسی تئوری تولید مورد آزمون قرار گیرد . برای حل این مشکل ، کریستنسن31 ، یورگنسون 32و لائو33 در سال 1971 تابع تولید لگاریتمی ترانسلوگ را معرفی نمودند که محدودیت های توابع تولید بالا را نداشته و دارای انعطاف پذیری قابل ملاحظه ای می باشد در اختیار بودن توابع تولید انعطاف پذیر از یک سو وبسط وتوسعه کاربرد تئوری دوگانگی از سوی دیگر ، بررسی تجربی تکنولوژی های پیچیده تولید را به گونه نسبتا ساده ای امکان پذیر ساخته است .تحت شرایط بازار رقابت کامل محصول ونهاده های تولید ، فرض به حداکثر رسانیدن سود (یا حداقل کردن هزینه )امکان استخراج مجموعه ای از توابع را از توابع سود (هزینه )فراهم می آورد که مقدار تقاضا (یا سهم هزینه ) هر عامل تولیدی را به صورت تابعی خطی (یا لگاریتمی خطی )از قیمت نهاده ها ی تولید ارائه می کنند . تئوری دوگانگی تضمین می کند که این مجموعه معادلات مرتبط با تکنولوژی زیر ساختی تولید منحصر به فرد است .(رضایی ،86)
برای تبیین تکنولوژی زیر ساختی تولید به کمک نرم افزار Eviews و شکل تابع ترانسلوگ برخی از ویژگی های تولید همچون هموتتیکی ، بازده ثابت نسبت به مقیاس ونیز شکل کاب – داگلاس بودن نهاده تولید بر اساس اطلاعات در دسترس و به کمک آزمونهای آماری مورد بررسی واقع گردیده واز آنجائیکه در مطالعه حاضر بررسی کششها از اهمیت ویژه ای برخوردار است به محاسبه کشش های جانشینی آلن –آوزاوا وموریشیما و کشش های قیمتی نهاده های تولید پرداخته می شود.(همان،86)
3-6)الگوی ساختاری مورد استفاده در تحقیق :
3-6-1)الگوی مورد استفاده در تحقیق :
در این بخش توابع تقاضای نهاده (بر حسب معادلات سهم هزینه )را استخراج کرده وکششهای قیمتی خودی ومتقاطع
نهاده ها و کشش جانشینی موری شیما ومباحث مختلف نظری در زمینه توابع تقاضای غیر مستقیم (مشروط)نهاده ها را مرور می کنیم .
با توجه به اینکه تابع کاب –داگلاس دارای کشش جانشینی واحد می باشد وتابع cesهم که بسط طبیعی تابع کاب- داگلاس است دارای کشش جانشینی ثابت می باشد. در این حالت شکل منحنی هزینه متوسط بنگاه پیوسته افزایشی ،کاهشی یا افقی است که با Uشکل بودن منحنی هزینه متوسط بلند مدت تناقض داشته واز انعطاف پذیری کمی برخوردارند .لذا در اغلب مطالعات تجربی از تابع هزینه ترانسلوگ به صورت فرم لگاریتمی(بسط مرتبه دوم سری تیلور) که هیچ گونه محدودیتی در خصوص هموتیتیک وهمگنی آن اعمال نمی شود استفاده می گردد.بعلاوه در تابع هزینه ترانسلوگ کشش مقیاس وقیمتی همراه با محصول وسهم هزینه ها تغییر می کند .
به منظور تعیین تابع تقاضا برای آب در صنعت وارزش گذاری آن لازم است به این نکته اشاره گردد که واحدهای تولیدی صنعتی آب را برای مصارف مختلف مورد استفاده قرار می دهند که عبارتند از استفاده از آب جهت خنک نمودن سیستم تولید ،ایجاد بخار وانرژی ،انتقال ،مصارف بهداشتی وایجاد فضای سبز ومصرف مستقیم .به منظور سیاست گذاری در قبال مصرف آب در صنعت ضروری است که تابع تقاضا برای آب وکشش های قیمتی ومتقاطع تقاضا برآورد گردند. از آنجائیکه شکل تابع تقاضا از پیش تعیین شده نیست .لذا برای شناسایی ساختار تولید محصول از روش حداقل سازی هزینه و فرم تابع هزینه ترانسلوگ مورد استفاده واقع شده است .زیرا فرض شد که تابع هزینه ترانسلوگ با انعطاف پذیری فراوان خود به خوبی می تواند بیانگر تکنولوژی زیر ساختی محصول باشد . بنابراین این کار براساس نظریه دوگانگی صورت گرفت و بدین ترتیب از روشحداقل سازی هزینه (تابع هزینه ترانسلوگ) برای بدست آوردن تابع تقاضای نهاده آب بخش صنعت استفاده می شود .در این روش ابتدا یک تابع تولید برای نهاده آب صنعت انتخاب وسپس توابع تقاضای مشتق نهاده های تولید که در واقع سهم هزینه نهاده ها هستند به شرح زیر استخراج می شود :(مهرآرا،84)
Y=F(X) X=(L ,T,H,Z,W) (1)
که در آن Yمیزان سطح محصول تولیدی وΧبردار عوامل ونهاده های تولید می باشد .عوامل دخیل در امر تولید عبارتند از :L(نیروی کار )،T(ماشین آلات )،H(ساختمان)،Z(زمین)وW(آب )
با حداقل کردن هزینه تولید در سطح مشخصی از Yتابع تقاضای نهاده iΧام به صورت زیر استخراج
می شود :(مهرآرا،84)
Xi=xi(Y,P) (2)
که در آن P=(P1,P2,P3,…,Pn)بردار قیمت نسبی نهاده ها یا عوامل تولید X=(L,T,H,Z,W) می باشد بدین ترتیب فرم تبعی تابع هزینه کل تولید در هر سطح داده شده از محصول به صورت زیر خواهد بود (مهرآرا،84)
C=∑PiXi(Y,P)=C(Y,P) (3)
لم شپارد نشان داده است که هرگاه از تابع هزینه بنگاه نسبت به قیمت هر یک از نهاده ها مشتق بگیریم تابع تقاضای مشروط آن نهاده به دست می آید :
Xi(P,Y)=∂C(P,y)/∂Pi(4)
حال با فرض قابلیت جدایی پذیری آب مصرفی از سایر نهاده های تولید ،از تابع هزینه ترانسلوگ زیر به منظور استخراج توابع سهم نهاده ها (SHARE-QUATIONE)استفاده می گردد.(مهرآرا،84)
Lnc=α0+∑αiln(pi) +1/2∑∑δijln(pi)ln(pj)+1/2∑∑yijln(pi)ln(pj)+∑∑pijln(yi)ln( pi)+u (5)
در رابطه فوقC نشان دهنده کل پرداختی واحد تولیدی بابت محصول ،piوpj قیمت نهاده های تولید (نهاده های تولید شامل نیروی کار ، زمین ، ساختمان ، ماشین آلات و آب)وYارزش تولیدات می باشد
اگرفرض کنیم که تابع هزینه نسبت به قیمت عوامل دو بار مشتق پذیر است .آنگاه بر اساس نظریه شفارد ،توابع تقاضای عوامل تولید به صورت معادله (4)وهمچنین تابع سهم هزینه هر یک از عوامل تولید به صورت زیر خواهد بود :
Si =∂lnc/∂pi =pixi/c
خصوصیت منحنی تقاضای نهاده معمولا با استفاده از کششها تشریح می شوند.
3-6-2)کشش های جانشینی تقاضا34 :
کشش های جانشینی ،حساسیت یک متغیر را نسبت به تغییرات متغیر دیگر نشان می دهند .در اکثر مطالعات تجربی ،به دست آوردن ضرایب کششهای جانشینی ، از اهداف عمده است که مهمترین آنها عبارتند از :
3-6-2-1)کشش های جانشینی آلن –آوزاوا:
الف )کشش های جانشینی خودی ومتقاطع آلن (AES)35:
این نوع کشش ، که تحت عنوان کشش جانشینی آلن –آوزاوا نام گذاری شده ،برای گروه بندی هر جفت از نهاده ها از لحاظ جانشینی ومکملی به کار برده می شود .مطابق با کار بلکوربی وراسل36 (1975)،کشش های جانشینی متقاطع آلن ،درجه جانشینی بین دونهاده را نشان می دهد .این کشش به صورت زیر تعریف می شود.(اصغری،84)
θij=(c(∂2c/∂pi∂pj))/((∂c/∂pj)(∂c/∂pj))=(∂(xi/∂pi)c)/((∂c/∂pi)(∂c/∂pj))
این نوع کشش ، برای تابع هزینه ترانسلوگ ، به صورت زیر قابل محاسبه خواهد بود:(اصغری،84)
θii=γiii+(si(si-1))/(si)2 , θij=γij/sisj+1 for i≠j
اگر مقدار جبری کشش جانشینی متقاطع ، مثبت بوده باشد ،ij0ө ، نشانگر این است که بین دو نهاده رابطه جانشینی وجود دارد . واگر ij<0ө ، نشانگر رابطه مکملی است . در ارتباط با کشش های خودی آلن ، انتظار براین است که علائم این نوع از کشش ها ، منفی بوده باشند . بخاطر اینکه تقاضای هر کالا (بجز کالاهای گیفن ) با قیمت آن رابطه عکس دارد .
3-6-2-2) کشش جانشینی موری شیما(MSE)37 :
این کشش از طریق مشتق لگاریتمی نسبت نهاده ها نسبت به نرخ نهایی جایگزینی یا نسبت قیمت نهاده هابه دست می آید . این کشش ، همچنین انحنای منحنی تولید یکسان واثرات تغییر در قیمت نسبی را روی سهم نسبی هزینه بیان می کند .
مطابق کار چمبرز وبلکوربی وراسل کشش جانشینی موری شیما به صورت زیر تعریف می شود:
ωij=(∂ln⁡(xi/xj))/(∂ln⁡(pi/pj)) =MSEij
مقدار مثبت (منفی )این کشش نشانگر جانشینی (مکملی )می باشد . براساس کار بلکوربی و راسل ، کشش جانشینی موری شیما برای تابع هزینه ترانسلوگ ، به صورت زیر تعریف می شود : (اثبات در پیوست )
ωij=εij-εjj for i≠j
کشش جانشینی موری شیما همچنین اطلاعات جامعی درباره سهم نسبیعوامل از هزینه را در پاسخ به تغییر در قیمت عوامل ارائه می دهد .این اندازه گیری می تواند به صورت زیر نشان داده شود :
δij=1-ωij
سهم نسبی هزینه صعودی (نزولی )است اگر کشش جانشینی موری شیما کوچکتر (بزرگتر )از یک باشد .(همان ، 86)
3-6-3)کشش های قیمتی تقاضا :
نوع دیگر کشش ها ، کشش های قیمتی خودی و متقاطع تقاضای نهاده ها38 هستند ، این کشش ها به صورت زیر تعریف شده اند :
εij=∂lnxi/∂lnpj= ∂xi/∂pj.pj/xi
درتوابع هزینه ترانسلوگ ، این نوع از کشش ها به صورت زیر محاسبه می شوند:(اصغری،84)
Ij=өijsj for iǂj , Ɛii=өii.siƐ
در اصطلاح ، تقاضا برای نهاده مورد نظر i ام ، کشش پذیر (با کشش) ، کم کشش و بدون کشش است .اگرijƐ به ترتیب بزرگتر، کوچکتر ومساوی یک باشد .(اثبات در پیوست )
بلکوربی و راسل (1989)بیان کرده اند که کشش های جانشینی آلن ، هیچ اطلاعاتی درباره درجه انحنای منحنی تولید یکسان و سهم نسبی هزینه ها نشان نداده ونمی توان آن را به عنوان نرخ نهایی جانشینی تلقی کرد .همچنین کشش جانشینی آلن دارای اطلاعات کم است .موری شیما39(1967)نشان داد که یک اندازه گیری دیگری از جانشینی عوامل وجود داشته که تحت عنوان کشش جانشینی موری شیما(MSE) شناخته می شود .
3-7)جامعه ،نمونه اماری وروش نمونه گیری
3-7-1) معرفی محدوده مطالعات انجام شده :
کشور ایران یک کشور خشک می باشد که از نظر منابع آب دچار محدودیت های زیادی است .این مسئله در مناطق خشک ونیمه خشک کشور (بالاخص استان سیستان وبلوچستان )شدید تر است .از آنجائیکه بخش صنعت یکی از مصرف کنندگان اصلی منابع آب کشور است لذا تعیین صحیح آب مورد نیاز این بخش یکی از اولویت های این پژوهش می باشد .هدف از این مطالعه ،انتخاب بهترین ومعتبرترین روش برآورد نیاز آبی شهرکهای صنعتی براساس آزمونهای آماری معتبر می باشد.
جهت تعیین عملی تابع تقاضای آب بخش صنعت روشهای مختلفی(از قبیل استانداردها ،پرسشنامه ،استفاده از دستور العملها واستفاده از داده های کنتور خوانی) وجود دارد که در این تحقیق از روش پرسشنامه جهت گرد آوری اطلاعات استفاده شده است .
جامعه آماری عبارتست از مقدار تقاضای آب بخش صنعت مربوط به واحدهای صنعتی شهرزاهدان
نمونه آماری عبارتست از متوسط آب مصرفی واحدهای صنعتی فعال (30 واحد تولیدی صنعتی )مستقر در شهرکهای صنعتی زاهدان در مقطع زمانی سال 1391-1390می باشد .
لازم به ذکر است براساس اطلاعات میدانی گرد آوری شده از سطح واحدهای تولیدی مستقردر شهرکهای صنعتی ، از کل واحدهای صنعتی موجود درشهرکهای صنعتی شهر زاهدان (بالغ بر 1200واحد تولیدی)بیش از 70درصد واحدهای تولیدی در مقطع زمانی سال 1391-1390غیرفعال یا نیمه فعال بوده اند40 لذا سعی شد نمونه آماری به طور تصادفی واز میان واحدهای تولیدی فعال و براساس نوع صنعت مورد استفاده تعیین گردد.
روش نمونه گیری مورد استفاده در تحقیق نمونه گیری تصادفی بوده و اندازه نمونه مد نظر به نسبت عادی (اغلب 5 درصد)از جامعه آماری می باشد(5%*n=N)
بر همین اساس نمونه آماری با توجه به متنوع و متفاوت بودن نوع فعالیت واحدهای تولیدی 30 تا انتخاب شده است .
3-8-2)وضعیت شهرکها وواحدهای صنعتی استان سیستان وبلوچستان :
استان سیستان وبلوچستان با گستره 187هزار کیلومتر مربع به عنوان پهناور ترین استان ایران اسلامی در جنوب شرقی کشور قرار دارد.در میان اراده ونیت بلند وشور انگیز پیشرفت وتوسعه ،شهرکهای صنعتی استان در دهم اسفند ماه سال 1368تاسیس واز اواخرنیمه نخست سال 1369با کارکنانی محدود تلاش گسترده ای را برای تحقق بخشیدن به هدفهای استوار نظام مبنی برایجاد شهرکهای صنعتی آغاز کرد .لازم به ذکر است در حال حاضر 28شهرک وناحیه صنعتی در استان وجود دارد .شهر زاهدان به عنوان مرکز استان سیستان وبلوچستان دارای 3 شهرک صنعتی فعال به شرح زیر می باشد:
الف )شهرک صنعتی زاهدان –میر جاوه
ب)شهرک صنعتی زاهدان –کامبوزیا
ج)شهرک کارگاهی
تعداد کل واحدهای صنعتی موجود در شهر زاهدان 1238واحد می باشد که تعداد 755واحد در شهرک کارگاهی ،312واحد در شهرک صنعتی میرجاوه و171واحد صنعتی در شهرک کامبوزیا مستقر می باشند
اطلاعات مندرج در پرسشنامه شامل متوسط میزان وقیمت محصول تولیدی ،میزان وقیمت عوامل دخیل در فرایند تولید ،متوسط آب مصرفی واحد تولیدی با توجه به نوع مصرف ونوع منبع آبی1 مورد استفاده وقیمت آن می باشد .
لذا اطلاعات مد نظر به صورت تصادفی ازیک نمونه 30تایی ازواحدهای تولیدی (با در نظر گرفتن نوع فعالیت تولیدی)2مستقر در شهرکهای صنعتی زاهدان برای سال 1391-1390 جمع آوری گردیده است
1-منابع آبی مورد استفاده شامل :
الف )آب چاه
ب)آب لوله کشی شده
ج)آب خریداری شده
2-با توجه به تقسیم بندی صورت گرفته توسط وزارت صنایع ومعادن ،کلیه صنایع با توجه به نوع فعالیتشان در 8گروه صنعتی غذایی،نساجی ،فلزی ،کانی غیر فلزی ،سلولزی ،شیمیایی،برق والکترونیک وخدمات قرار می گیرند که این گروه ها دارای مصارف متفاوتی از آب می باشند .41
3-8-3)تقسیم بندی صنایع براساس موارد مصرف
براساس فعالیتهای اقتصادی (ایسیک)42صنایع هشت گانه به زیر گروهای زیر قابل تقسیم هستند :
1-صنایع مواد غذایی وآشامیدنی شامل :
الف )مواد غذایی:
* تولید وعمل آوری وحفاظت گوشت ،ماهی و…
*تولید فرآورده های لبنی
*تولید محصولات از دانه های آسیاب شده و…
*تولید سایر محصولات غذایی
ب)تولید انواع آشامیدنی ها
ج)تولید محصولات از توتون وتنباکو –سیگار
2-فعالیتهای نساجی شامل :
الف )تولید منسوجات
*ریسندگی ،بافندگی وتکمیل منسوجات
*تولید سایر منسوجات
*تولید انواع پارچه وکالاهای کشباف و…
ب)تولید پوشاک ،عمل آوردن ورنگ کردن
*تولید پوشاک به استثنای پوشاک از پوست خزدار
*عمل آوردن ورنگ کردن پوست خزدار
ج)دباغی وعمل آوردن چرم و…
*دباغی وعمل آوردن چرم وساخت کیف و…
*تولید کفش
3-فعالیتهای سلولزی شامل :
الف )تولید چوب ومحصولات چوبی و…
*اره کشی ورنده کاری چوب
*تولید محصولات از چوب وچوب پنبه و…
ب)تولید کاغذ ومحصولات کاغذی
ج)انتشار وچاپ وتکثیر رسانه های ضبط شده
4-فعالیتهای شیمیایی شامل :
الف )صنایع تولید زغال کک،پالایشگاه های نفت و…
*تولید فرآورده های کوره کک
*تولید فرآورده های نفتی تصفیه شده
*عمل آوری سوخت های هسته ای
ب)صنایع تولید مواد ومحصولات شیمیایی
تولید مواد شیمیایی اساسی
تولید سایر محصولات شیمیایی
تولید الیاف مصنوعی
ج)تولید محصولات لاستیکی وپلاستیکی
*تولید محصولات لاستیکی بجز کفش
*تولید محصولات پلاستیکی بجزکفش
5-فعالیتهای فلزی:ماشین آلات ،تجهیزات ،ابزار ومحصولات فلزی
6-فعالیتهای کانی غیر فلزی :
*تولید شیشه ومحصولات شیشه ای
*تولید محصولات کانی غیر فلزی طبقه بندی نشده
7-فعالیتهای برق والکترونیک شامل کلیه محصولات وساخته های برقی (مانند :کلید وپریز،تابلوهای برقی و…)
8-فعالیتهای خدماتی شامل سرویس های خدماتی مانند :قالیشویی ،تعمیر گاه و…(همان ،تابستان 91 )
3-9)خلاصه ، جمع بندی ونتیجه گیری فصل :
با عنایت به وجود شیوه های مختلف برای بدست آوردن توابع تقاضا در علم اقتصاد در این طرح پژوهشی از روش حداقل سازی هزینه (تابع هزینه ترانسلوگ )با فرض ثبات سطح تولید استفاده شده است .همانطور که بیان گردید تکنو لوژی خاصی بر روند تولید تحمیل نشده تا باعث به وجود آمدن محدودیتهای از قبل تعیین شده شود لذا با استفاده از تئوری دو گانگی از تابع هزینه ترانسلوگ با این فرض که از انعطاف پذیری خوبی برخوردار است استفاده شده است .برای تبیین تکنولوژی زیر ساختی تولید به کمک نرم افزار Eviews و شکل تابع هزینه لگاریتمی ترانسلوگ برخی از ویژگیهای تولید همچون هموتتیک بودن ، بازده ثابت نسبت به مقیاس و شکل کاب – داگلاس بودن تابع تولید مورد آزمون واقع گردیده و از آنجائیکه در مطالعه حاضر بررسی کششها از اهمیت ویزه ای برخوردار است به محاسبه کشش های جانشینی آلن – آوزاوا و کشش قیمتی نهاده های تولید پرداخته می شود .
جامعه آماری مورد مطالعه مقدار تقاضای آب بخش صنعت شهرستان زاهدان می باشد و نمونه آماری متوسط آب مصرفی واحدهای تولیدی (30 واحد تولیدی فعال) مستقر در شهرکهای صنعتی شهرستان زاهدان می باشد .
لازم به ذکر است به علت غیر فعال یا نیمه فعال بودن بیش از 70 درصد کارگاههای صنعتی و یا عدم استفاده از نهاده آب در برخی از واحدهای تولیدی (با توجه به نوع صنعت مورد استفاده )نمونه آماری مد نظر به صورت تصادفی و بر مبنای نوع فعالیت واحدهای تولیدی فعال به دست آمده ، که کلیه اطلاعات مورد نیاز جهت برآورد تابع تقاضا از طریق پرسشنامه های تکمیلی از سطح واحدهای تولیدی فعالدر مقطع زمانی سال 1391- 1390 گرد آوری شده است .
نحوه تخمین تابع تقاضا وبررسی نتایج حاصله در فصل بعد بیان خواهد شد .
3-10)فهرست منابع وماخذ فصل :
1-مهر آرا، محسن – عبدی ، علیرضا(1384) “برآورد توابع تقاضا برای نهاده های ساختمانی :مورد ایران “فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ،سال پنجم ،شماره چهارم
2-جهانی، مقصود –اصغری ،علیرضا(1384) “تحلیل هزینه گندم بااستفاده از تابع هزینه ترانسلوگ تک محصولی (مطالعه موردی :منطقه ارسباران )”مجله تحقیقات اقتصادی /شماره 70/ صفحات 233-262
3-ایران نژاد پاریزی ، مهدی(1385) “روشهای تحقیق در علوم اجتماعی “موسسه تحقیقات آموزش مدیریت ، چاپ سوم
4-رضایی،غلامرضا (1386)”تخمین تابع تقاضای آب کشاورزی حوضه آبریز زاینده رود (مطالعه موردی :محصولات عمده زراعی )”دانشکده علوم اداری واقتصاد دانشگاه اصفهان
5-جلائی ، عبدالمجید –صادقی ، زین العابدین(1387) ” بررسی کشش بین واردات کالای واسطه ای ، نیروی کار و سرمایه در ایران رهیافت تابع هزینه ترانسلوگ ، دانشگاه اصفهان
6-هال واریان(1387) “تحلیل اقتصاد خرد “ترجمه رضا حسینی ،نشر نی ،چاپ سوم
7-شهرکی،جواد(1388)”تخصیص اقتصادی منابع آب حوضه آبریز هیرمند در استان سیستان وبلوچستان” ، پایان نامه مقطع دکترا ، رشته علوم اقتصادی ، دانشگاه اصفهان
8-Alen R.G.D(,1938),”Mathematical analysis for economist” , London;Mamillan
9-Blackorby,c. and Russell,R.Robert,(1975),”The morishima Elasticity of Substitution , Discussion paper , NO.75-1,economics,university of California,san diego
10-Blackorby,c.,and Russell,R.B,(1989)”Will the real elasticity of substitution please stand up?(A comparision of Allen / uzawa and Morishima elasticities)American economic Review”.vol. 79,pp.882-888

فصل چهارم
تجزیه وتحلیل الگو

4-1)مقدمه:
تقاضا برای آب خانگی (شهری ) تقاضا برای یک کالای نهایی مصرفی است درحالیکه تقاضا برای آب در بخش های کشاورزی وبه خصوص در بخش صنعت که موضوع مورد مطالعه می باشددرواقع تقاضا برای یک عامل تولیدی یا کالای واسطه اییاست .
تحقیق حاضر با عنوان بررسی تابع تقاضای آب بخش صنعت در شهرستان زاهدان صورت گرفته که این فصل براساس الگوی نظری ارائه شده در فصل سوم ، به برآورد تابع تقاضای آب بخش صنعت وبررسی نتایج حاصله خواهد پرداخت .
این فصل خود شامل مباحث زیر می باشد:
در ابتدا به طور اجمال به معرفی متغیرهای موثر در برآورد تابع تقاضای آب بخش ضنعت واعلام ساختار الگوی مورد استفاده در تخمین تابع تقاضا ، تصریح مدل ، برآوردمدل وبررسی وتفسیر نتایج وشناسایی ساختار تولید ودر نهایت با بررسی کشش های جانشینی وقیمتی خودی و متقاطع نهاده ها واعلام فهرست منابع وماخذ مطالب این فصل را به پایان خواهیم رساند .
4-2) متغیرهای موثردر بر آورد تابع تقاضای آب بخش صنعت :
همانطور که در فصل قبل بیان شد ، جهت برآورد تابع تقاضای آب بخش صنعت از تابع هزینه ترانسلوگ (حداقل سازی هزینه )استفاده شده است .
نهاده های موثر در فرآیند تولید عبارتند از نیروی کار ، ماشین آلات ، ساختمان ، زمین و آب مصرفی می باشند .از سویی دیگر مطابق با تعریف تابع هزینه ترانسلوگ ،کل هزینه پرداختی برای تولید محصول تابعی است از قیمت نهاده های تولید ومیزان محصول تولیدی .
4-3) ساختار الگوی مورد استفاده در تخمین تابع تقاضای آب بخش صنعت :
چنانچه در فصل های گذشته بیان گردید شکل تابع تقاضا از پیش مشخص وتعیین شده نیست .برای شناسایی ساختار تولید محصول از روش حداقل سازی هزینه وفرم تابع هزینه ترانسلوگ مورد استفاده واقع شده است . زیرا فرض شد که تابع هزینه ترانسلوگ با انعطاف پذیری فراوان خود به خوبی می تواند بیانگر تکنولوژی زیر ساختی محصول باشد . لذا این کار براساس نظریه دوگانگی صورت گرفت وبدین ترتیب توابع تقاضای مشتق نهاده های تولید که در واقع سهم هزینه نهاده ها هستند به شرح زیر استخراج شد .
4-4)تصریح مدل43
برای برآورد مدل از یک تابع تولید استفاده می شود ، لذا در این پژوهش تابع تولیدی به صورت زیردر نظر گرفته
می شود :(جلائی ،87)
Y=f(Xi) i=L,T,H,Z,W (1)
بطوریکه Y سطح محصول و Xiعوامل تولید است .این در حالیست که عوامل تولید به ترتیب نیروی کار ، ماشین آلات ، ساختمان ، زمین و آب می باشند . در معادله (1) مقدار تولید محدود به عوامل تولید است بهگونه ایی که X,Y مثبت است . از سویی تابع تولید شرط اکیدا مقعر بودن را نیز دارا می باشد .
فرض دیگر تابع تولید این است که تابع تولید قابل تجزیه به عوامل تولید نیست . به این معنی که نرخ نهایی جانشینی بین عوامل تولید (MRS) مستقل از هر عامل بیرونی است .(همان ،87)
∂/∂xw(Fi/Fj)= 0 , Fi=∂Fi/∂Xi*Fi/Fj=MPPi/MPPj(2)
با فرض پیوستگی تابع تولید می توان تابع هزینه را از آن استخراج کرد . طبق اصل همزادی ، برای هر تابع تولیدی یک تابع هزینه نیز وجود دارد که فرض می شود تابع هزینه به صورت زیر است :(همان ،87)
C(Pi,Y)=min(P,X)=TC (3)
به گونه ایی که C هزینه کل و pi قیمت عوامل تولید است .
تابع هزینه قابلدیفرانسیل گرفتن تامرتبه دوم نیز هست . از سویی تابع هزینه محدب است .Pj,Y>0 بگونه ای که:
(همان ،87)
C=f(Pl,Pt,PH,PZ,PW,y)
به گونه ایی که Pl,PT.PH,PZ,PW به ترتیب شاخص قیمت آب ، زمین ، ساختمان ، ما شین آلات و نیروی کار است ،Y سطح محصول تولیدی و C هزینه کل می باشد .
در این پژوهش سعی میشود که تابع هزینه ترانسلوگ به عنوان تابع هزینه در نظر گرفته شود .این تابع به صورت زیرتصریح شده است :(همان ،87)
lnc=α_0+α_1 ln⁡(p_H )+α_2 ln⁡(p_L )+α_3 ln⁡(p_T )+α_4 ln⁡(p_Z )+α_5 ln⁡(p_W )+β_1 (0.5)(ln(p_H )^2 )+β_2 ln(p_H )ln(p_L )+β_3 ln(p_H )ln(p_T )+…+β_23 (0.5)(ln(p_Z )^2 )+β_24 ln(p_Z )ln(p_W )+β_25 (0.5)(ln(p_W )^2 )+δ_1 ln(Y)+δ_2 ln(p_H )ln(Y)+…+δ_6 n(p_W )ln(Y)+δ_7 (ln(Y)^2 ) (5)
برای همگن بودن تابع هزینه نسبت به قیمت عوامل قیودی به صورت زیر بر تابع هزینه اعمال می شوند :(همان ،87)
∑αi=1 , Bij=Bji , ∑Bij=∑δiy=0 , i,j=L,T,H,Z,W (6)
لم شفارد بیان می کند که مشتق تابع هزینه نسبت به قیمت عامل تولید ، برابر با تقاضای مشروط آن عامل تولید است . بنابراین :(همان ،87)
∂lnc/∂lnpi=p/c*∂c/∂pi=pixi/c=S_i(7)
لذا با مشتق گیری از تابع (5)نسبت به pi سهم هریک از عوامل تولید به صورت زیر استخراج می شود :(جلالی ،87)
Si=αi+∑Bij LNPj+δiyLNY (8)
سهم هریک از عوامل تولید به صورت زیر است :(همان ،87)
SL=α L+BLL LNPL+BLT LNPT+BLH LNPH+BLZ LNPZ+BLW LNPW+ δ ly LNY (9)
ST=α T+BTL LNPL+BTT LNPT+BTH LNPH+BTZ LNPZ+BTW LNPW+ δ Ty LNY (10)
SH=α H+BHL LNPL+BHT LNPT+BHH LNPH+BHZ LNPZ+BHW LNPW+ δ Hy LNY (11)
SZ=α Z+BZL LNPL+BZT LNPT+BZH LNPH+BZZ LNPZ+BZW LNPW+ δ Zy LNY (12)
SW=α W+BWL LNPL+BWT LNPT+BWH LNPH+BWZ LNPZ+BWW LNPW+ δ Wy LNY (13)
ضرایبی که در سیستم معادلات بالا باید تخمین زده شوند 38عددند که به دلیل وجود تقارن تعداد پارامترها از 38عدد به 28 عدد کاهش می یابند .
موارد مورد تقارن در ضرایب به شرح زیر می باشد :(همان ،87)
B LH=BHL , BHT+BTH , BTL=BLT , BZH=BHZ , BZL=BLZ , BZT=BTZ , BWL=BLW , BWH=BHW , BWT=BTW , BWZ=BZW (14)
تابع هزینه ترانسلوگ نسبت به قیمت نهاده ها همگن از درجه 1است بنابراین :(همان ،87)
αl+α T+α H+α Z+

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع تابع تولید، تابع تقاضا، مبانی نظری، مصرف کننده Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد بازاریابی، توزیع فراوانی، بازاریابی رابطه مند، استراتژی بازاریابی