پایان نامه رایگان با موضوع تابع تقاضا، برنامه ریزی خطی، تقاضای نهاده، تابع تقاضای آب

دانلود پایان نامه ارشد

1.7درصد کمترین سهم را داشته اند .
2-مصرف آب در صنایع جهت خنک سازی نسبت به سایر مصارف بیشتر می باشد .
3-صنایع با مالکیت بخش خصوصی با مصرف کمتری از آب ارزش بیشتری نسبت به صنایع با مالکیت دولتی ایجاد نموده اند .
4- تقریبا نیمی از مصرف آب در صنایع کشور به صورت پساب های صنعتی دفع می گردد.
5- صنعت کاغذ ، مقوا و چاپ دارای بیشترین بهره وری جزئی و صنایع کانی غیر فلزی دارای کمترین بهره وری جزئی می باشد .
6- از دیگر ویژگیهای مصرف آب در کارگاههای صنعتی ، نوع مصرف می باشد .با توجه به وجود مصارف متعدد آب در صنعت ، مصرف آب جهت خنک کنندگی ماشین آلات و دستگاهها 25 درصد ، مصرف آب در فرایند تولید 21درصد ، تولید بخار 15.9 درصد می باشد .بکارگیری آب جهت ایجاد گرما و سرما تنها 4.7 درصد از کل آب مورد استفاده در کارگاه منتخب می باشد . به لحاظ اینکه مصرف آب جهت خنک سازی ماشین آلات و دستگاههای تولیدی در مقایسه با سایر انواع مصارف آب در صنعت بیشتر می باشد . لذا باید کارگاههای صنعتی به منظور استفاده کمتر از آب ، تکنولوژی خود را به گونه ای طراحی کنند که حجم آب برداشتی برای این منظور کاهش یابد که استفاده از روشهایی که آب مورد نیاز خنک سازی را به صورت چرخشی مورد استفاده قرار می دهد می تواند در این مورد مناسب باشد .
اهم نتایج مطالعات انجام شده در مورد تقاضای آب صنعتی در جدول زیر ارائه شده است :
جدول(2-1)خلاصه مطالعات انجام شده جهت برآورد تقاضای آب صنعت در داخل وخارج از کشور :
پژوهشگر
سال
کشش قیمتی تقاضا
منطقه
روش
Grebenstein&field
1979
0.33-تا 0.8-
USA
Translog
Babin&etal
1982
0.66-تا 0.14
USA
Translog
Ziegler&bell
1984
0.088-
Arkanas,usa
Cob-doglas
William&suh
1986
0.44-تا0.97-
USA
Log-log
Renzetti
1988
0.12تا 0.54-
BritishColumbia,Canada
Cob-doglas
Schneider&whitlatch
1991
1.16-
Columbia,USA
Log-log
Dupont&Renzetti
1992
0.15-تا 0.59-
Canada
Translog
Reynud
2003
0.1-تا0.79-برای آب شبکه و0.9-تا 2.21-برای اب تصفیه شده
France
Translog
KUMAR
2005
1.11-
India
Translog
شرزه ای و قطمیری
1375
___
Iran
Translog
شرزه ای
1381
___
Iran
Translog
خلاصه مطالعات انجام شده جهت برآورد تقاضای آب کشاورزی در داخل وخارج از کشور :
Binswanger
1974
__
America
Translog
Ray
1982
__
America
Translog
Glass & Mckillop
1989
__
Irland
Translog
هژبرکیانی و نعمتی
1376
__
Iran
Translog
ذوالنور
1376
___
Iran
Translog
ترکمانی و کلائی
1380
2.05-
Iran-Fars
Translog
جهانی و اصغری
1384
__
Iran-Arasbaran
Translog
رضایی
1386
__
Iran-Fars,Khuzestan,kermanshah
Translog
عابدی و یزدانی
1386
__
Esfahan
Translog

2-6)جمع بندی ونتیجه گیری فصل :
در این فصل همانطور که مشاهده گردیدبه طور اجمال به بررسی ادبیات تحقیق ، روشهای مورد استفاده جهت تخمین تابع تقاضای آب ، انواع کاربردهای آب و ارزشهای مرتبط به آن ، بررسی تقاضای بخش صنعت و در نهایت پیشینه مطالعات انجام شده مرتبط با موضوع طرح فعلی مطرح گردید .
همانطور که در مطالب این فصل ذکر شد تقاضای آب صنعت در واقع عبارتست لز رابطه یک به یک میان قیمت آب و حداکثر میزان آبی که در قیمت های مختلف صنعت گران مایل و قادر به خریداری آن هستند به شرط آنکه ارزش نهاده های جانشین و مکمل آب و ارزش یا میزان محصول تولیدی ثابت باشد .
بطورکلی عوامل موثر بر تقاضای آب بخش صنعت عبارتند از :قیمت خود نهاده آب ، مقدار تولیدات ، تعدادکارگران ، تغییرات تکنولوژی و قیمت سایر نهاده های مورد استفاده در صنعت .همچنین قابل ذکر می باشد که تقاضا برای آب در بخشهای کشاورزی و صنعت تقاضا برای یک عامل تولیدی یا کالای واسطه ایی است . از سویی جهت استخراج تابع تقاضای آب صنعت از نظریه اقتصاد خرد وبا استفاده از روش حداقل کردن هزینه(فرم لگاریتمی ترانسلوگ) استفاده شده است
همانطور که از سوابق مطالعات پیشین صورت گرفته برمیآید مطالعات کمی در خصوص بررسی تابع تقاضای
آب بخش صنعت انجام شده است و همچنین در کشور ایران مطالعات اندکی در این خصوص صورت پذیرفته است و بخش اعظم مطالعات صورت گرفته در خصوص بخش کشاورزی می باشد .
در اکثرمطالعات مورد بررسی مربوط به تابع تقاضای آب صنعت نشان داده شده که آب کالایی کم کششمحسوب
می شود .از سویی کشش قیمتی تقاضا با توجه به نوع صنعت مورد استفاده (شیمیایی ، سلولزی ، نساجی ، فلزی ، غیر فلزی ، مواد غذایی و…)متفاوت می باشد
2-7)فهرست منابع وماخذ:
1-شرزه ای ، غلامعلی – قطمیری ، محمد علی (1375)”تقاضا و ارزش آب در صنعت “فصلنامه آب وتوسعه ، سال چهارم ،شماره 3
2-هژبرکیانی ،ک.- نعمتی ،م(1376)”برآورد همزمان تابع هزینه وتوابع تقاضای نهاده های گندم آبی با استفاده از رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط تکراری “فصلنامه اقتصادی کشاورزی وتوسعه ،سال پنجم ،شماره 18
3-اسپولبر،نیکلاس-صباغی ،اصغر(1378) “اقتصاد منابع آب از نظارت تا خصوصی سازی “ترجمه :محمدی-تیمور،تهران –انتشارات سازمان برنامه وبودجه ،چاپ اول
4-ترکمانی ،جواد-کلائی ،علی(1380) “استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ چند محصولی در تخمین همزمان توابع هزینه وتقاضای نهاده ها در کشاورزی (مطالعه موردی: استان فارس )”فصلنامه اقتصاد کشاورزی وتوسعه ،سال نهم ،شماره 34
5-شرزه ای ،غلامعلی “(1381)مبانی نظری تابع تقاضابرای آب وبررسی ساختار مصرف آب در صنعت “مجموعه مقالات اولین کنفرانس سالانه مدیریت منابع آب ایران
6-جهانی ،مقصود -اصغری،علیرضا (1384)”تحلیل هزینه گندم با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ تک محصولی (مطالعه موردی : :منطقه ارسباران )”مجله تحقیقات اقتصادی ،شماره 70،صفحات 262- 233
7-هندرسن ،جیمز.م.-ا.کوانت ،ریچارد(1386)”تئوری اقتصاد خرد “ترجمه قره باغیان ،مرتضی –پژویان ،جمشید، انتشارات رسا،چاپ نهم
8-عابدی ،سمانه –یزدانی ،سعید (1387)”تحلیل ساختار هزینه ذرت دانه ایی با استفاده از تابع ترانسلوگ در ایران “مجله اقتصاد کشاورزی ،جلد 3،شماره 1،صفحات 15-1
9-شهرکی،جواد(1388)”تخصیص اقتصادی منابع آب حوضه آبریز هیرمند در استان سیستان وبلوچستان” ، پایان نامه مقطع دکترا ، رشته علوم اقتصادی ، دانشگاه اصفهان
10-آقاخانی ،عباس و همکاران (1389)”مقایسه روش های برآورد میزان نیاز آبی صنایع براساس استفاده از پارامترهای تعدادواحد صنعتی ،تعداد پرسنل شاغل ،مساحت کل ومساحت زیر بنا “مجله تحقیقات نظام سلامت ،سال ششم ،شماره دوم
11-تجریشی ، مسعود – ابریشم چی ،احمد “مدیریت تقاضای منابع آب در کشور “مجموعه مقالات دومین کنفرانس روشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملی ،تهران –فرهنگستان علوم ،صفحات 39-24
12-Binswanger,H.P.(1974)”A cost function approach to the measurement of factor demand and elasticities of substitution,American Journal of Agricultural Economics,No.56:337-346
13-Grebenstein,C . and B. Field(1979) , Substituting For Water Inputs in U.S.Manufacturing, Water Resources Research , 15,2,228 – 32
14-Ray,S.C.(1982). A Translog Cost Function Analysis of U.S Agricuiture , 1939-77,NO .64:490-498
15-Babin,F.,C.Willis, and P. Allen(1982),Eatimation of Substitution Possibilities between Water and other Production Inputs,AJAE 64,1,(148 -51)
16-Bell,S. AND J.Ziegler(1984),Estimating the Demand For Intake Water by Self –Supplied Firms,Water Resources Research 20(1):4-8
17-Renzetti,S.(1988),An Econometric Study of Industrial Water Demand in British Clumbia ,Canada , Water Resources Research ,24/10/1964-75
18-Glass,j.c. and D.G.Mckillop(1989).A Muiti-product Muiti – input Function Analysis of Northern Ireland Agriculture,1955-85. Journal of Agricultural Economics, no.40:57-70
19- Renzetti,S.(1992a) “Estimating the Structure of Industrial Water Demands ,(The case of canadian Manufacturing),Land Economics 68(4),396-404
20- Kumar,S.(2000)”Analyzing Industrial Water Demand In India: An Input Distance Function Approach
21- Reynaud.A(2003)”An Econometric Estimation of Industrial Water Demand in France”Environmental and Resources Economics, 25:213-232

فصل سوم
روش تحقیق ومبانی نظری انتخاب مدل

3-1)مقدمه
در علم اقتصاد دوروش برای بدست آوردن توابع تقاضای نهاده ها وجود دارد .اولین روش :استخراج توابع تقاضای مستقیم
نهاده ها با مشتق گیری از توابع سود نسبت به قیمت هر نهاده می باشد . روش دوم : مشتق گیری از تابع هزینه نسبت به قیمت هر نهاده وبه دست آوردن تابع تقاضای غیر مستقیم (مشروط )نهاده است .(حداقل سازی هزینه یا حداکثر سازی سود )در این تحقیق از روش دوم (حداقل سازی هزینه )با استفاده از فرم تابع هزینه ترانسلوگ برای بدست آوردن تابع تقاضایآب بخش صنعت استفاده می شود .
در ادامه این فصل مباحث زیر مطرح خواهد شد :
در ابتدا به بررسی روشهای تحقیق برای تخمین تابع تقاضا پرداخته شده سپس به تخمین تابع تقاضای نهاده آب ، شناسایی تکنولوژی زیر ساختی تولید و الگوی مورد استفاده در تحقیق ،معرفی جامعه ونمونه آماری وهمچنین بررسی وضعیت شهرکها وواحدهای تولیدی مستقر در شهر زاهدان ودر نهایت با ارائه خلاصه مطالب بیان شده واعلام فهرست منابع وماخذ مباحث این فصل را به پایان می رسانیم .
3-2) بررسی روشهای تحقیق برای تخمین تابع تقاضا
هر محقق با توجه به اهداف مورد نظر خود وهمچنین دسترسی به آمار واطلاعات یکی از روشهای موجود را برای برآورد تابع تقاضای کالای خاص(نظیر تقاضای آب بخش صنعت )انتخاب می نماید . این انتخاب باید مبتنی بر تئوریهای اقتصادی ودارای پشتوانه قوی باشد در غیر اینصورت نتایج بدست آمده از تحقیق قابل استفاده نبوده وبرای اهداف سیاستگذاری ویا پیش بینی نمی توان از آنها استفاده کرد .
برای دستیابی به این مقصود روشها وراه حلهای متفاوتی وجود دارد که عبارتند از :
1-الگوی برنامه ریزی ریاضی :
این سیستم خود شامل:
الف )برنامه ریزی غیر خطی :
ب)برنامه ریزی پویا :
ج)برنامه ریزی خطی :
برنامه ریزی غیر خطی به حل مسایلی می پردازد که در آنها هدف تعیین مقادیری برای متغیر معینی می باشد که بدان وسیله تابع هدف مفروضی نسبت به قیود نامعادله ای داده شده ماکزیمم یا مینیمم گردد.
برنامه ریزی خطی مشهورترین روش برنامه ریزی ریاضی است که از زمان جنگ جهانی دوم به وجود آمده است وتکنیکی است که تصمیم گیرندگان را برای حداکثر کردن یاحداقل کردن مسایلی که با یک سری محدودیتهای خطی مواجه هستند یاری می کند .
امروزه برنامه ریزی خطی بخش مهمی از تئوری اقتصاد خرد وابزاری بسیار قوی برای حل مسایل مدیریتی شده است .از طرفی الگوی برنامه ریزی خطی نسبت به سایر تکنیکهای برنامه ریزی اقتصادی از انعطاف بیشتری برخوردار بوده وبه همین دلیل توسعه بیشتری یافته است .(شهرکی ،88)
فرضیات مدل برنامه ریزی خطی :
الف)فرض تناسب یا خطی بودن :
منظور از فرض تناسب این است که هر فعالیت به تنهایی ومستقل از سایر فعالیت ها عمل می کند به عبارت
دیگر ،آهنگ تغییر یا شیب رابطه تابعی ثابت است .بنابر این چنانچه متغییر تصمیم برابر مقدارخاصی تغییر کند ،مقدا رتابع نیز دقیقا به همان میزان تغییر میکند .
ب)فرض جمع پذیری :
این فرض بیانگر این واقعیت است که باید روابط ریاضی بین متغیر ها در مدل (چه در تابع هدفوچه در محدودیتها )به صورت جمع جبری بیان گردد .بنابراین در مدل برنامه ریزی خطی هیچ گاه حاصلضرب دو متغیر دیده نمی شود .
ج)فرض بخش پذیری :
در مدلهای برنامه ریزی خطی متغیر های تصمیم می توانند هر مقدار دلخواهی (چه عدد صحیح وچه عدد غیر صحیح )در جواب نهایی مسئله

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع نیروی کار، تقاضای نهاده، بخش کشاورزی، کشش قیمتی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع تابع تولید، تابع تقاضا، مبانی نظری، مصرف کننده