پایان نامه رایگان با موضوع بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، داده ها و اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

را به دلخواه خود طبقه بندي كند. براي مثال FASB دارايي را منبعي اقتصادي مي داند كه تحت كنترل يك شخصيت حسابداري و نتيجه ي معاملات و رويدادهاي گذشته است. والتر شويتس رئيس سازمان بورس اوراق بهادار و عضو سابق FASB معتقد است اين تعريف كلي و بسيار مهم است كه خيلي از اقلام را مي توان در آن گنجاند. اين تعريف باعث مي شود كه اصل تطابق براي تمايز بين دارايي و مخارج به طور كامل مورد استفاده قرار نگيرد. بر اساس اين تعريف مخارج انتقالي فقط به اين دليل كه منافع آتي ايجاد مي كند دارايي به شمار مي آيد.گروهي از محققان معتقدند كه ما بايد با تمام دارايي ها مانند دارايي هاي نامشهود برخورد كنيم و بيش از هر چيز به معاملاتي توجه كنيم كه حقي ايجاد مي كند يا باعث افزايش حقوق قبلي مي شود. اطلاعات مالي كه مبناي استفاده از اين صورت هاي مالي است بايد ويژگي هايي داشته باشد كه موسسه با رعايت آن ها اين اطمينان را ايجاد كند كه صورت هاي مالي به صورت صحيح و منصفانه تهيه شده است.

22-2-2 پيش بيني اجزاي اختياري اقلام تعهدي به كمك متغيرهاي حسابداري
در اين روش بر اساس اصول حسابداري، اقلام تعهدي غيرعادي برآورد مي گردد. مدلي كه جونز در سال 1991 براي كشف مديريت سود ارائه نمود، يكي از اولين مدلهاي ارائه شده بر اساس اين روش مي باشد. در اين مدل، جونز مفهوم اقلام تعهدي غيرعادي ( اختياري146) را به عنوان عامل تعيين كننده كيفيت سود، معرفي نمود. جونز اقلام تعهدي را به دو جزء عادي (غيراختياري147) و غيرعادي (اختياري) تفكيك نمود. در حاليكه اقلام تعهدي غيراختياري بواسطه مقررات، سازمانها و ديگر عوامل خارجي محدود هستند، اقلام تعهدي اختياري، قابل اعمال نظر توسط مديريت مي باشد.
بنابر اين جزء اختياري اقلام تعهدي به عنوان شاخصي در جهت كشف مديريت سود در واحدهاي تجاري مورد استفاده قرار مي گيرد. به طور مشخص، مدل جونز تحت تاثير مدل دي آنجليو است. در مدل دي آنجليو فرض شده است كه اقلام تعهدي غير اختياري از دوره اي به دوره ديگر ثابت است. مدل جونز سطح كلي اقلام تعهدي را به تغييرات فروش و اموال، ماشين آلات و تجهيزات (اقلام حسابداري) مربوط ساخته و به عبارت ديگر تغييرات در اقلام تعهدي غيراختياري كه در نتيجه تغيير در شرايط اقتصادي ايجاد مي شوند را نيز وارد مدل نموده است. (هرمنز، 2006،ص32)148. در نتيجه مدل سعي در كنترل تاثير تغييرات شرايط اقتصادي واحد تجاري بر روي اقلام تعهدي غير اختياري دارد.
در مدل جونز مجموع اقلام تعهدي به يكي از دو روش زير‌(با توجه به اطلاعات موجود) محاسبه مي شود:
(1
(2
(TA: تغييرات كل اقلام تعهدي شركت iام در سال t،E : سود عملياتي، CFO: وجوه نقد حاصل از عمليات، CA: داراييهاي جاري، CL: بدهيهاي جاري، DEPN: هزينه استهلاك ، STD: حصه جاري تسهيلات دريافتي و CASH : وجه نقد)” (مشايخي و همكاران، 1384)149.
گروه كثيري از محققين مجموع اقلام تعهدي را به عنوان تغيير در سرمايه درگردش غير نقدي منهاي استهلاك تعريف نموده اند. تغيير در سرمايه در گردش غير نقدي برابراست با تغيير در حسابهاي دريافتني بعلاوه تغيير در موجوديها بعلاوه تغيير در ساير داراييهاي جاري منهاي تغيير در بدهيهاي جاري (سرمايه در گردش غيرنقدي را سرمايه عملياتي خالص150 نيز مي نامند) (هرمنز، 2006،ص223)151.

23-2-2 پيش بيني روابط بين اقلام تعهدي و جريانهاي نقدي
يك رابطه مفهومي عميق بين اقلام تعهدي و جريان هاي نقدي كه رابطه سود با نقد را در نظر گرفته و مشكلات متعدد مربوط به رويكرد حسابداري را ندارد توسط دي چاو و دي چو،2002، توسعه يافت. دي چاو و دي چو براين نكته تاكيد مي نمايند كه اغلب تحقيقات گذشته بر روي دستكاريهاي عمدي اقلام تعهدي متمركز گرديده اند و اين دستكاريها را موجب كاهش كيفيت سود دانسته اند. اين در حاليست كه حتي در غياب دستكاريهاي عمدي (مديريت سود)، ويژگيهاي شركت و صنعت مي تواند بر روي كيفيت اقلام تعهدي تاثير گذار باشد. لذا هر دو نوع عمدي وغيرعمدي خطاهاي تخمين منجر به كاهش كيفيت سود مي گردد. در اين روش باقي مانده تخميني از رگرسيون تغييرات سرمايه در گردش بر اساس جريان هاي نقدي دروه هاي جاري، پيشين و آتي، مشخص كننده كل خطاي تخمين اقلام تعهدي (عمدي و غيرعمدي) است كه به عنوان معياري معكوس از كيفيت سود در نظر گرفته مي شود. اين روش يك رابطه مستقيم بين جريان هاي نقدي و اقلام تعهدي جاري بوجود مي آورد، اما بين خطاهاي تخمين عمدي و غيرعمدي تمايز قائل نمي شود. استفاده از اين روش نيازمند اين فرض است كه سرمايه در گردش اقلام تعهدي بيش از يك سال معوق نشده يا منجر به دريافت ها و پرداختهاي نقدي تا بش از يك سال نگرديده است.

فصل سوم
روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه
رشد و توسعه هركشوري مستلزم بكارگيري منابع در شكل بهينه و هدايت آنها در مسيري صحيح است. در هر جامعه اي، نهادهايي ميتوانند در جهت تحقق اين هدف گام برداشته و نقش موثري را در اين راه ايفا كنند. بازارهاي سرمايه و نهادهاي مربوط به آنها، يكي از مهم ترين عوامل موثر در اين فرآيند هستند. بازار بورس اوراق بهادار تهران مهمترين و اصلي ترين مركز براي مبادلات سرمايه اي تلقي ميگردد. بي شك فعاليت درست و صحيح آن ميتواند نقش موثري در تخصيص بهينه منابع در سطح كلان اقتصادي داشته باشد و موجبات رشد و توسعه اقتصادي كشور را فراهم نمايد.
كيفيت اطلاعات حسابداري تحت تأثير مجموعه اي از عوامل قراردارد كه برخي از آنها ريشه در انگيزه هاي مديران براي مديريت اعداد و ارقام گزارش شده دارد. انگيزه هاي مديريتي براي تعديل سودها ممكن است تحت تأثير عوامل متعددي قرار گيرد. مديران علاقمند به حفظ رشد سود هستند، زيرا پاداش آنها اغلب وابسته به سود متبوع شركت است. اين در حالي است كه مديران از جانب سهامداران شركت نظارت و كنترل مي شوند. اين كنترلها ممكن است در رفتارهاي فرصت طلبانه مديران تاثيرات مختلفي داشته باشد.
يك محقق پس ازانتخاب موضوع بايد به دنبال تعيين روش تحقيق باشد . انتخاب روش تحقيق به اهداف و ماهيت و موضوع پژوهش و امكانات اجرايي آن بستگي دارد . بنابراين هنگامي ميتوان در مورد روش بررسي و انجام يك تحقيق تصميم گرفت كه ماهيت ، موضوع واهداف آن مشخص باشد. به عبارت ديگر، هدف از انتخاب روش تحقيق آن است كه محقق مشخص نمايد چه شيوه و روشي را آغاز كند تا او را هر چه دقيقتر ، آسانتر و سريعتر در دستيابي به پاسخ يا پاسخ هايي كه براي پرسش تحقيق در نظر گرفته شده ياري نمايد .
در اين فصل ابتدا روش تحقيق ارائه خواهد شد. براي اين كار ابتدا به تشريح مساله تحقيق و سپس فرضيه هاي تحقيق پرداخته خواهد شد . درادامه روش آزمون فرضيه ها ، تعريف متغيرهاي تحقيق، جامعه آماري و ساير موضوعات مربوط تشريح ميشوند.

2-3 روش تحقیق
روش تحقیق از‌نوع همبستگی است. همبستگی به دلیل اینکه در این تحقیق رابطه بین متغیرها موردنظر است. تحقيق حاضربه بررسی روابط بين متغیرها پرداخته و در پي تائيد وجود اين رابطه در شرايط كنوني براساس داده هاي تاريخي مي باشد. بنابراين ميتوان آن را از نوع پس رويدادي طبقه بندي نمود. در اينگونه تحقيقات، محقق به بررسي علت و معلول (متغير وابسته و متغير مستقل) پس از وقوع مي پردازد.در اين تحقيقات بين متغيرها يك رابطه آماري وجود دارد كه هدف بررسي اين رابطه مي باشد . همچنين متغيرها قابل دستكاري نيستند.
تحقيق از نوع همبستگي و براساس معادلات رگرسيوني مي باشد. تحليل رگرسيوني فن و تکنيکي آماري براي بررسي ومدل سازي ارتباط بين متغيرها است. در ابتدا تحليل گر حدس مي زند که بين دو متغير نوعي ارتباط وجود دارد؛ در حقيقت حدس مي زند که يک رابطه به شکل يک خط بين دو متغير وجود دارد و سپس به جمع آوري اطلاعات کمي از دو متغير مي پردازد و اين داده ها را به صورت نقاطي در يک نمودار دو بعدي رسم مي کند.براين اساس تعدادي از شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده و داده هاي مربوط به آنها در طول سالهاي 1383 تا 1388 جمع آوري مي شود و رابطه ميان متغيرها به روش مذكور مورد تجزيه و تحليل آماري قرار مي گيرد . همچنين تحقيق حاضرازنظرطبقه بندي تحقيقات ‌برمبناي هدف دردسته تحقيقات كاربردي قرارمي گيرد. تحقيقات كاربردي تحقيقاتي ‌هستند كه نظرها،قانونمندي‌ها،اصول‌و‌فنوني ‌كه درتحقيقات پايه ‌تدوين مي شوند ، را براي حل مسائل اجرايي و واقعي بكارميگيرد (خاكي ، ١٣٨٧ ؛ص ٢02)1.

3-3 جامعه مطالعاتی و نمونه آماری
اگر اشياء يا نمودها نسبت به يك يا چند صفت مشترك، يك جا در نظر گرفته شوند، ميگوييم يك جامعه آماري پديد آمده است. به بيان ديگر به تمامي عناصر مورد بررسي كه به گروه تعريف شده اي تعلق دارند، جامعه آماري گويند.
در پژوهش حاضر به منظور آزمون فرضيات تحقيق از داده هاي مالي طبقه بندي شده و حسابرسي شده شركتهاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. دلايل انتخاب جامعه آماري مذكور اين است كه سازمان بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات نسبتاً جامعي درخصوص وضعيت شركتها و روند عملكردهاي مالي و اقتصادي آنها دارد و مي توان گفت تنها منبع اطلاعاتي است كه با استفاده از آن مي توان به منابع اطلاعاتي مالي شركتها دسترسي يافته و مدلهاي تحقيق را مورد آزمون قرار داد.
در نمونه گيری بايد موارد زير مورد توجه قرار گيرد:
حجم نمونه بايد متناسب با جامعه انتخاب شود.
نمونه بايد معرف جامعه آماری باشد.
نمونه گيری بهتر است بصورت تصادفی منظم باشد، يعنی از بخشهای مختلف جامعه بايد نمونه انتخاب شود. البته اينکار هنگامی انجام میشود که جامعه از همگونی کمتری برخوردار باشد. هر چه طبقه بندی بيشتر باشد، نمونه بيشتر معرف جامعه آماری است.
اگرچه بنظر ميرسد كه انتخاب تصادفي نمونه مطلوب مي باشد، ولي شايد اين روش نتواند نمونه اي را ارائه كند كه نماينده جامعه و جهت آزمون و تعميم نتايج فرضيات سودمند باشد. ازاين رو امكان دارد انتخاب نمونه تصادفي از ميان شركتها نتواند نمونه يك صنعت خاص باشد. اغلب در دنياي عمل بهتر است نمونه گيري به روش سيستماتيك انجام شود.
جهت انتخاب نمونه آماري مناسب، در اين تحقيق از روش نمونه گيري حذفي سيستماتيك استفاده شده است. در اين روش ابتدا شرايطي جهت انتخاب نمونه تعريف مي شود و نمودهاي فاقد شرايط مذكور از نمونه حذف مي گردند. اين شرايط با توجه به مدل آزمون فرضيات و متغيرهاي تحقيق تعيين مي شود.دليل استفاده از اين روش و تعريف چنين شرايطي همگون نمودن نمونه آماري با كل جامعه و امكان تعميم نتايج حاصل از آزمونها به جامعه آماري مي باشد.
پایان سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند باشد.
شرکت در دوره مورد مطالعه تغيیر سال مالی نداشته باشد.
نماد معاملاتی شرکت به تابلوی غیررسمی بورس منتقل نشده باشد.
نماد معاملاتی شرکت فعال و حداقل یکبار در سال معامله شده باشد.
اطلاعات مالی شرکت در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد.

مسئله تعيين مناسب ترين تعداد نمونه به موضوع هزينه و منفعت بستگي دارد. بهتر است تا آنجا كه امكانات اجازه مي دهد بزرگترين نمونه انتخاب شود. با بزرگتر شدن نمونه، نتيجه تحقيق تصوير بهتري از جامعه را ارائه مي كند و از نظر آماري معني دارتر مي شود . دست كم، بايد نمونه در سطحي تعيين شود كه بتوان آزمون هاي لازم را با توجه به پرسش تحقيق انجام داد.
در اجراي آزمون فرضيات، نمونه انتخابي اهميت زيادي دارد زيرا آزمون پارامترها از نظر معني داري ايجاب مي كند كه اساس فرض را برپايه نمونه هاي تصادفي بگذاريم كه بصورت يكنواخت در جامعه توزيع شده اند.
جدول 3-1 نحوه انتخاب و استخراج نمونه آماري مناسب تحقيق را باتوجه به روشهاي نمونه گيري ، ملاحظات و شرايط مطرح شده و داده ها و اطلاعات موجود در بورس نشان مي دهد.

جدول 1-3 : نحوه انتخاب و استخراج نمونه
تعداد شركتهاي كه در سالهاي 1383الي 1388 در بورس حضور داشته اند.
440 شركت
تعداد شركتهاي توليدي كه در سالهاي 1383الي 1388 در بورس حضور داشته اند.
348

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، پیامدهای اقتصادی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، فرصتهای رشد