پایان نامه رایگان با موضوع بازاریابی، بازاریابی ورزشی، اندازه بازار، میزان آشنایی

دانلود پایان نامه ارشد

ه پاسخدهندگان فیلم تدوینشده را به طور کامل و با دقت مشاهده کردهاند سپس به پرسشنامه پاسخ دادهاند.
فیلم تدوینشده در خصوص شخصیت نوستالژیکی پژوهش حاضر به خوبی توانستهاست حس نوستالژی افراد را برانگیزد.
محدودههای پژوهش
محدوده زمانی: این پژوهش در محدوده زمانی فروردین ماه 1393 تا مهر ماه 1393 انجام شدهاست.
محدوده مکانی و جامعه آماری: این پژوهش در حوزه هواداران فوتبال در سطح دانشگاه خوارزمی تهران انجام شدهاست.
محدوده موضوعی: این پژوهش محدود به نوستالژی شخصی بود.
محدوده مداخلهای: برای تدوین فیلم از شخصیت نوستالژیکی علی کریمی استفاده شد.
محدودیتهای پژوهش
دقت دادهها به شرایط زمانی و مکانی که شرکتکنندگان به پرسشها پاسخ دادهاند، محدود میباشد.
اگرچه در این پژوهش پرسشنامهها بدون نام بوده است، لیکن ممکن است برخی ملاحظات در پاسخگویی نمونههای پژوهش موثر بوده باشد.
پاسخدهندگان از نظر شرایط فرهنگی، خانوادگی و وضعیت اجتماعی در شرایط یکسانی قرار نداشتند.
عدم امکان کنترل تفاوتهای روانشناختی نمونههای پژوهش هنگام تماشای فیلم و تکمیل پرسشنامه.
در حالی که روشهای گوناگون برای تبلیغ و برانگیخته کردن حس نوستالژی وجود دارد (فایل صوتی، فیلم، عکس و …). در پژوهش حاضر از فیلم استفاده شد.
شخصیت نوستالژیکی پژوهش حاضر محدود به نوستالژی شخصی بود.
پاسخدهندگان شرکتکننده در پژوهش از قومیتهای مختلف (کورد، فارس، ترک و …) بودند.
برای اندازهگیری میزان نوستالژی برانگیخته از پرسشنامه استفاده شد.

تعریف واژههای کلیدی
تعاریف مفهومی
نوستالژی: سلیقهای است (علاقه کلی، نگرش مثبت یا اثر مطلوب) نسبت به مقولهای (افراد، اماکن، تجربیات و اشیا) به جا مانده از زمانی که فرد جوانتر بوده (تجربه شخصی) یا چندین بار بهصورت نیابتی و شاید هم از طریق اجتماع یا رسانه (تجربه نیابتی) نسبت به آن پیدا کرده است (15).
تمایل به خرید: تمایل به خرید به شرایطی گفته میشود که طی آن مصرف کننده میخواهد و تمایل دارد که معاملهای را انجام دهد و مشتریانی که تعهد ارتباطی بیشتری دارند به احتمال بیشتری تمایل به خرید بیشتری دارند (26).
هوادار ورزشی20: در ورزش هواداران افرادي هستند که نسبت به ورزش، تیم و یا ورزشکار خاصی متعصب هستند، و امور مربوط به آن را دنبال میکنند (27).
بازاریابی: انجام فعاليتهاي تجاري به گونهاي كه كالاها و خدمات از توليد كننده به مصرف كننده يا كاربر جريان پيدا كند (انجمن بازاريابي آمريكا21، 2012) (28).
نوستالژی برانگیخته: منظور از نوستالژی برانگیخته نوستالژیی است که ناشی از تحریک بوسیله ابزاری مانند فیلم است (15).
نوستالژی نیابتی: در نوستالژی نیابتی فرد خودش آن عامل نوستالژیکی را تجربه نکرده و از افراد دیگر در مورد آن شنیده و یا از طریق رسانهها با آن آشنا شده است (6).
نوستالژی شخصی: در نوستالژی شخصی فرد خودش مستقیما عامل نوستالژیکی را تجربه کرده است (14).
میزان آشنایی با شخصیت نوستالژیکی: این زیر مولفه از نوستالژی به چگونگی و میزان آشنایی با عامل نوستالژیکی (فرد، مکان، کالا و …) برمیگردد (6).
تاثیرپذیری از نوستالژی: عبارت است از جنبه بالقوه شخصیت فرد که میل باطنی او را در رغبت به نوستالژی را نشان میدهد (17).

مطالب این فصل در دو بخش اصلی ارائه شده است. در بخش اول مبانی نظری مرتبط با موضوع پژوهش ارائه شده است. به این منظور بازاریابی، بازاریابی ورزشی، مشتری، رفتار مصرفکننده، مصرفکننده ورزشی، هوادار به عنوان مصرفکننده ورزشی، تمایل به خرید و نوستالژی و ابعاد آن مورد بحث قرار گرفته است. بخش دوم فصل حاضر نیز شامل مروری بر پیشینه پژوهش است.

بازار
تعریف بازار عبارت است از: “محلی برای مبادلات بالقوه” (29)؛ برای مثال تصور کنید نقاشی هنرمند مدت یک ماه برای خلق یک تابلو وقت میگذارد. او برای این تابلو قیمتی را در نظر دارد، اما این سوال مطرح است که آیا کسی حاضر است این مقدار پول را به عنوان قیمت برای مبادله به او بپردازد. اگر حتی یک نفر هم وجود داشته باشد، میتوانیم بگوییم که بازار وجود دارد؛ اما اندازه بازار با قیمت تغییر میکند. نقاش مزبور ممکن است برای تابلو قیمتی تعیین کند که هیچکس توان پرداخت آن را نداشته باشد. در این صورت بازاری برای تابلو وجود نخواهد داشت. برعکس، چنانچه او قیمت را کاهش دهد، تعداد افرادی که قادر به خرید تابلو هستند افزایش مییابد، یعنی اندازه بازار بزرگتر میشود. خلاصه اینکه اندازه بازار به تعداد افرادی بستگی دارد که: 1) به محصول به معنی عام یا شیء مورد نظر علاقهمندند، 2) حاضرند منابع لازم را برای به دست آوردن محصول مبادله کنند. بنابراین هرگاه امکان بالقوه برای دادوستد موجود باشد، بازار نیز وجود دارد (30).
تعریف و مفهوم بازار سرانجام ما را به مفهوم بازاریابی میرساند. بازاریابی به معنای “کار کردن با بازار” است، یعنی تلاش در جهت از قوه به فعل درآوردن مبادلات برای ارضای نیازها و خواستههای بشر (32).
بازاریابی
پایان گرفتن جنگ سرد در دهه 1990 به آزاد شدن منابع و فزونی گرفتن نیاز به محصولات سرمایهای برای ایجاد زیرساختهای مناسب اقتصادی انجامید. در این دوران اروپای غربی به ایجاد بازاری مشترک با 324 میلیون مصرفکننده روی آورد و اروپای شرقی به صورت بازاری آماده برای محصولات غربی درآمد. از سوی دیگر بدهیهای خارجی اقتصاد بسیاری از کشورها را فلج کرده است. اینگونه کشورها، به رغم نیازمندیهای فراوان، با مشکل نبود قدرت خرید روبهرو شدهاند؛ از این رو کشورهای پیشرفته برای کسب بازار در اروپا، آمریکا و خاور دور، با یکدیگر به رقابت پرداختند. این دگرگونی سبب شد که شرکتها رقیبان خود و تحولات بازار را در گستره جهانی جدی بگیرند، هزینهها را کنترل کنند و به تحولات تکنولوژیک، نوع مواد مصرفی، ابزارهای مورد استفاده و روشهای مدیریت توجه بیشتری نشان دهند (29).
در این زمان، استفاده از شیوهها و فنون بازاریابی مورد توجه قرار گرفت. بررسیها نشان داده است که ناموفق بودن شرکتها از ناتوانی آنها در بهرهگیری از فنون بازاریابی نشئت گرفته است. این شرکتها تحولات بازار و تغییرات الگوی مصرف مشتریان را نادیده میگرفتند و به جای روی آوردن به بازاریابی پیشرفته، به فروش میپرداختند و کسب سود بیشتر را بر رضایت مشتری ترجیح میدادند. اما موفقیتهای چشمگیر شرکتهای تری ام و مک دونالدز22 در آغاز دهه 1980 که از توجه دقیق آنها به نیاز مشتریان، بازار و انگیزه کارکنان در راستای افزودن بر کیفیت محصولاتشان سرچشمه میگرفت، سبب شد تا تدوین استراتژی کارایی بازاریابی در اولویت قرار گیرد. پژوهشی در این زمینه نشان داده است که گروه کثیری از مدیران ارشد شرکتهای بزرگ آمریکایی، تدوین استراتژی بازاریابی و اجرای درست آن را در اولویت برنامهریزیها و فعالیتهای خود قرار دادهاند و کوششهای گستردهای را در راستای کنترل هزینهها و بهبود و توسعه منابع انسانی به انجام رساندهاند. از دیگر یافتههای پژوهش یاد شده این است که تقاضا برای جلب همکاری مدیران ارشد در مشاغل مهم که پیشینه تحصیلی و تجربی کارآمدی در زمینه بازاریابی داشته باشند، در مقایسه با گذشته 52 درصد افزایش داشته است (31).
اکنون که بازاریابی مورد توجه روزافزون سازمانها و نهادهای خصوصی و دولتی و ملتها قرار گرفته و از مرحله توزیع و فروش به فلسفهای پیچیده برای ارتباط پویای سازمانها با بازارهایشان تبدیل شده است، اغلب شرکتهای کوچک و بزرگ، رفتهرفته از تفاوت بین فروش و بازاریابی آگاه شدهاند و در مرحله سازماندهی بازاریابی خود هستند. برای سازمانهای غیرتجاری، مانند موزهها، دانشگاهها، مراکز دینی و نهادهای دولتی، بازاریابی به منزله روش و وسیلهای برای ارتباط با مردم است. کشورهای در حال توسعه در مرحله آزمایش اصول بازاریابی برای بهبود سیستم توزیع داخلی خود و شناخت نقش احتمالی آن در بازارهای جهانی هستند. بعضی از کشورها نیز در مرحله مطالعه چگونگی استفاده از تحقیقات بازاریابی، تبلیغات و قیمتگذاری برای بهبود برنامهریزیهای خود هستند.
تعریفهای گوناگونی برای بازاریابی بیان شده است، مانند گروهی از فعالیتهای تجاری وابسته؛ پدیدهای بازارگانی؛ فرایندی اقتصادی؛ فرایند مبادله یا انتقال مالکیت محصولات؛ فرایند عرضه و تقاضا و بسیاری معانی دیگر. هر کدام از این تعاریف بیانکننده گوشهای از فعالیتهای بازاریابی است، ولی تعریف آن کامل و منطبق بر گرایش بازاریابی جدید نیست. امروزه صاحبنظران، بازاریابی را فرایند ارضای نیازها و خواستههای بشر تعریف میکنند. به نظر فلیپ کاتلر23 (1996)، برجستهترین صاحبنظر در این رشته، بازاریابی عبارت است از: “فعالیتی انسانی در جهت ارضای نیازها و خواستهها از طریق فرایند مبادله24”. این تعریف دارای ابعاد گوناگونی است که در ادامه هرکدام به طور جداگانه بررسی خواهند شد (32).
نیازها و خواستهها
منشا و رکن نظام بازاریابی، نیازها و خواستههای انسان است. بشر برای ادامه حیات خود به غذا، هوا، آب، لباس و پناهگاه نیاز دارد. علاوه بر اینها او میل زیادی به آسایش، آموزش و خدمات دیگر دارد. محصول زاییده نیازها و خواستههای بشر است. به عبارت دیگر محصول عبارت است از چیزی که قادر به ارضای یک خواسته باشد. نیاز بیانکننده حالت محرومیت احساس شده در فرد است. محصولات به هر اندازه که خواستههای فرد را برآورده سازند دارای ارزشاند. نکته مهم آن است که نباید مفهوم محصول را تنها به اشیای فیزیکی محدود ساخت. عامل اساسی در هر محصول، خدمتی است که ارائه میدهد و فوایدی است که دارد و برای خریدار ارزنده است (29).
مبادله
بازاریابی از زمانی آغاز میشود که فرد تصمیم میگیرد نیازها و خواستههایش را از طریقی خاص که آن را مبادله مینامند ارضا کند. مبادله یکی از چهار انتخاب گوناگونی است که فرد برای ارضای نیازهای خود از آنها استفاده میکند. این چهار انتخاب به ترتیب عبارتند از: 1- خود تولیدی، 2- استعانت از دیگران، 3- اعمال زور و 4- مبادله (33).
مدیریت بازاریابی
مدیریت بازاریابی یکی از شاخههای دانش مدیریت است. این دانش پس از جنگ جهانی اول در سطح بینالمللی مطرح شده، پس از جنگ جهانی دوم سریعا رشد یافته و اکنون قلمرو و حدو آن به جایی رسیده که به موجب یکی از تعاریف کلیه عملیات یک بنگاه تولیدی، توزیعی و یا خدماتی را در بر میگیرد. بنابر تعریف مذکور، بازاریابی در ادبیات بازرگانی امروز دنیا، به معنی کلیه تلاشهایی است که یک کارآفرین اقتصادی برای طراحی، توزیع، تولید و یا فروش کالا و خدمت به مصرفکننده نهایی و جلب رضایت او متحمل میشود (34).
بازاریابی ورزشی
متخصصان و صاحبنظران بر این باور هستند که هر نوع عملیات یا برنامهای که در سازمانها پیشنهاد و ارائه میشود میبایست رضایتخاطر ارباب رجوع و شرکتکنندگان در برنامهها را فراهم آورد، شعار اساسی و استراتژیک در سازمانهای ورزشی بر روی رضایت مشتریان، ورزشکاران و شرکتکنندگان در برنامههای ورزشی تاکید دارد (35).
کیم و ترایل25 (2011) بازاریابی ورزشی را به عنوان تمام فعالیتهای طراحی شده به منظور برآورده کردن نیازها و خواستههای مصرفکنندگان ورزش، از طریق فرآیندهای مبادلاتی، تعریف میکنند.
همچنین عنوان میکند که بازاریابی ورزشی دو مضمون اصلی دارد:
بازاریابی مستقیم کالاها و خدمات ورزشی به مصرفکنندگان ورزشی؛
بازاریابی سایر محصولات و خدمات صنعتی و مصرفی از طریق به کارگیری ترفیع ورزش (36).
ماهونی، ناکازاوا، فانک، جیمز و گلادن26 (2002) بازاریابی ورزشی را به عنوان فروختن ورزش و بازاریابی از طریق ورزش میدانند به این شکل که بازاریابی ورزشی یعنی استفاده از متغیرهای آمیخته بازاریاب جهت انتقال مزایای مشارکت و یا تماشا کردن ورزش به مصرفکنندگان احتمالی که، با بخش مشارکت در محل بخشبندی صنعت ورزش همخوانی دارد؛ و بازاریابی از طریق ورزش یعنی با استفاده از پشتیبانی مالی به عنوان وسیله از جهت ترفیع و تبلیغ محصولات و معمولا بازارهایی که هویت جغرافیایی دارند، که با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع توزیع فراوانی، رفتار خرید، بازاریابی، رگرسیون Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع بازاریابی، بازاریابی ورزشی، خدمات ورزشی، رویداد ورزشی