پایان نامه رایگان با موضوع بازاریابی، تصمیم خرید، تجارت الکترونیک، مقررات دولتی

دانلود پایان نامه ارشد

یکوزیا (برگرفته از صمدی، 1382)
فدزیل، عمر و مراد43 (2011) در مطالعهی خود سه پرسش اساسی را مطرح نمودند. تصمیمگیری به خرید مصرفکننده به شکلی مثبت از سن تاثیر میپذیرد؟ آیا تصمیمگیری به خرید مصرفکننده به شکلی مثبت از جنسیت تاثیر میپذیرد؟ آیا تصمیمگیری به خرید مصرفکننده به شکلی مثبت از فرهنگ تاثیر میپذیرد؟ آنها در تحقیقشان 100 پرسشنامه را در محیط واقعی خرید توزیع کردند تا تاثیر عوامل سن، جنسیت و فرهنگ را بر تصمیمگیری و رفتار خرید را شناسایی کنند. یافتههای این تحقیق نشان میدهد که این عناصر تصمیم به خرید مصرفکنندگان را به شکل قابلتوجهی تحت تاثیر قرار میدهد (61).
بلیزی، کراولی و هستی44 (1992) در تحقیقی تاثیر دو رنگ قرمز و آبی جهت افزایش تمایل به خرید را مطالعه کردند و در تحقیق خود نرخ خرید، زمان خرید و تمایل به خرید را برای 177 خریدار که شامل 70 خریدار خانم بزرگسال و 107 دانشجو بود بررسی کردند و نتیجه تحقیق حاکی از آن بود که مصرفکننده به محیط آبی تمایل بیشتری نشان دادند و در این محیطها نرخ فروش بالاتر بود (62).
تمایل به خرید: احتمال خرید یک محصول را نشان میدهد (63).
در سالهای کنونی رشد فزاینده خدمات به صورت یکی از روندهای اصلی در دنیا درآمده است. سرمایهگذاری روی خدمات تا اندازهای مهم است که امروزه بیش از 50 درصد منابع مالی مصرفکننده را به سمت خود جلب میکند. نظام اقتصاد جهانی سازمانهای خدماتی، دارای رشد زیادی هستند و بیش از یک چهارم ارزش تجاررت بینالملل را تشکیل میدهند. در واقع انواع گوناگونی از صنایع خدماتی وجود دارند که در کشورهای پیشرفته، در سراسر دنیا بیش از 69 درصد نظام اقتصادی را تشکیل میدهند. در این میان نگاه و توجه سازمانهای خدماتی به مقوله بازاریابی بسیار مهم است؛ چرا که هیچ سازمانی، اعم از کوچک یا بزرگ، انتفاعی یا غیرانتفاعی بدون داشتن یک سیستم بازاریابی صحیح به موفقیت نخواهد رسید. آن دسته از سازمانهای خدماتی که اصول بازاریابی را پذیرفته و طرحها و برنامههای خود را بر پایه عناصر بازاریابی بنا کردهاند به نتایج مثبتی رسیدهاند (64).
این مسئله در مورد باشگاههای ورزشی به عنوان یک سازمان خدماتی (خدمت به هواداران) که توسعه آن در میان اقشار گوناگون جامعه وابستگی زیادی به مقوله بازاریابی دارد صادق است. بنابراین لازم است باشگاههای ورزشی در دنیای متغیر و پر رقابت امروز، با اصول بازاریابی، به ویژه مفهوم تمایل به خرید و اینکه چه چیزی یک مشتری و یا مصرفکننده ورزشی را متمایل به خرید کالاها و محصولات ورزشی میکند، آشنا شده و از آن در جهت ارائه خدمات مطلوب و توسعه کسب و کار خویش بهره بگیرند.
بونرا45 (2011) هشت عامل تاثیرگذار روی تمایل به خرید را مورد بررسی قرار داد. این هشت عامل تسهیلکنندههای شرایط، کارایی فردی ادراک شده، تجربه، فایده ادراک شده، سهولت استفاده ادراک شده، هنجارهای ذهنی، سرگرمکنندگی و اعتماد میباشند. در نهایت نتایج به دست آمده نشان داد متغیرهایی که تاثیر منفی زیادی روی تمایل به خرید میگذارد شامل فقدان ویژگی سرگرمکنندگی، فقدان فایده درک شده و فقدان اعتماد میباشد. بنابراین وجود این سه فاکتور بسیار حائز اهمیت میباشد. فاکتورهای دیگر نیز مورد آزمون قرار گرفت و قیمت، امنیت پرداخت، تعدد خرید، سهولت استفاده و سایر هنجارهای ذهنی نیز جزء عوامل تاثیرگذار روی تمایل به خرید مورد تایید قرار گرفتند. لذا مدل شکل شماره 2-5 مورد تایید قرار گرفت (65).

شکل 2-5: مدل تمایل به خرید مایکل بونرا (2011)
مدل توربان و کینگ
امروزه شرکتها باید با مشتریان به گونهای وفادارانه رفتار کنند و البته یکی از نکات کلیدی برای برقراری رابطه اثربخش با مشتری درک رفتار آنهاست.
براساس تحقیقات به عمل آمده، افرایم توربان46 و دیوید کینگ47 (2002) در کتاب خود با عنوان مبانی تجارت الکترونیکی48، اصول مدلهای رفتار مصرفکننده را نشان میدهند که به منظور انطباق با محیط تجارت تعدیلاتی در آن صورت گرفته است. بر اساس این مدل، فرایند تصمیم خرید با عکسالعمل مشتری به یک محرک شروع میشود (سمت چپ)، سپس فرآیند توسط ویژگیهای خریدار، محیط خرید، تکنولوژی مرتبط، تدارکات تجارت الکترونیک و دیگر عوامل تحت کنترل فروشنده تحت تاثیر قرار میگیرد (66).

ویژگیهای شخصی
سن، جنسیت، تحصیلات، سبک زندگی

ویژگیهای محیطی
اجتماعی، فرهنگی، مقررات دولتی

تصمیم خریدار
بخرم یا نه؟
چه چیزی را بخرم؟
از کدام فروشنده؟
کجا؟

محرکها
بازاریابی
سایر
قیمت
ترفیع
محصول
مکان
اقتصادی
تکنولوژی
سیاسی
فرهنگی

سیستمهای تحت کنترل فروشنده
سیستم لجستیک
پشتیبانی فنی
خدمات به مشتری
1.پرداخت
2.تحویل
1.عوامل هوشمند
2.امنیت
1. مراکز خرید
2.امکان مقایسه کالا
3.قابلیت سفارشی کردن کالا

شکل 2-6: مدل توربان و کینگ
مرور تاریخی نوستالژی
جوهانس هافر49 در سال 1688 میلادی برای اولین بار واژه نوستالژی را جهت اشاره به احساس غربت و یا دلتنگی برای خانه مطرح کرد. هافر اصطلاح نوستالژی را از کلمه یونانی Nostalgias مشتق کرد که Nosos به معنی بازگشت به وطن و دیار خود و Algia به معنی درد میباشد. تشخیص اولیهی نوستالژیک به سربازانی اتلاق میشد که خانه خود را ترک کرده و مریض احوال شده بودند. بعدها استفاده از اصطلاح نوستالژی بیشتر رواج یافت و افرادی را در بر میگرفت که خانه خود را ترک کرده بودند و معمولا به مهاجران ارجاع داده میشد (67). نوستالژی یک بیماری روانی در نظر گرفته میشد، این بیماری علائمی مانند غم و اندوه، اختلال در خواب، کاهش قدرت عضلانی، گرسنگی، تشنگی، ضعف حواس، تپش تند و نامنظم قلب، نالههای مکرر و اختلالات ذهنی را شامل میشد، این علائم نشان میدادند که نوعی آشفتگی در مغز بوجود میآید که باعث ایجاد حس دلتنگی برای سرزمین مادری میشود (68). درمان موجود برای نوستالژی بازگشت فرد به سرزمین مادری خود بود.
استاروبینیسکی50 (1966) بیان میدارد از آنجا که در آن مقطع زمانی طبقهبندی بیماریها امری رایج بود، هافر اصطلاح نوستالژی را به عنوان نوعی بیماری ابداع کرد. او همچنین دلیل شناخته شدن بیماری نوستالژی را ترس مردم در زمان انتشار نوع خاصی از یک بیماری را قلمداد کرد، که به نوبه خود باعث انتشار اطلاعات در مورد نوستالژی در بین مردم میشد (69). بنابراین نوستالژی به راحتی مورد بحث قرار میگرفت و بدون شک، ابلاغ آن در جامعه منجر به همهگیر شدن بیماری نوستالژیک میشد.
پژوهشگران مطالعه بر روی نوستالژی را از انجاییکه مرتبط با تمنا و دلتنگی برای خانه بود تا قرن بیستم و بعد از آن ادامه دادند (70، 71، 72، 73، 74، 75، 76، 77). در آخرین تحقیق، ریشوی51 (2002) نوستالژی را به عنوان روشی برای کنار آمدن با ترک یا دوری از خانه خانه توصیف میکند (76). تجربه نوستالژیکی به رفتاری برای فرار از واقعیت و گوشهگیری تلقی شده بود، و به مهاجران این امکان را میداد که هنگامی که از نوستالژی برای اندیشیدن درباره هویتشان بدور از خانه سابقشان استفاده میکردند احساس بهتری داشته باشند چالش پیش روی مهاجران این بود که با توسل به اینکه چه اندازهای از هویت سابق خود را حفظ کنند چگونه خود را با محیط جدید تطبیق دهند، و چه اندازهای از آن را تغییر دهند. این فرایند به عنوان درونسازی و سازش با مقتضیات محیط در رشته روانشناسی شناخته شده است. اصطلاح نوستالژی بسته به محبوبیت و مدت زمان استفاده از آن در طول تاریخ تغییر کرده است به طوری که تعریف اولیه آن با تعریف فعلی آن دیگر یکی نیست. معنی نوستالژی از یک بیماری پزشکی مرتبط با احساس دلتنگی به هیجانات (78، 71) و خاطرات (79، 80، 81، 82) تغییر یافته است. برخی از رشتههایی که به تکامل نوستالژی کمک کردهاند عبارتند از جامعهشناسی (78، 83، 19)، مطالعات فرهنگی (84)، تاریخ (85)، تجارت (86، 87، 13، 88، 89، 14، 81، 20، 18، 90، 24، 91، 92، 93) و مدیریت ورزشی (12، 15، 94، 95، 96، 25، 6، 97، 98).
اگرچه تعاریف فرهنگ عامهپسند از نوستالژی معمولا به بازنگری احساسات از گذشته اشاره دارد، اما هدف دانشگاهیان52 به کارگیری تعریفی است که تمام جنبههای نوستالژی را در بر گیرد. این تعاریف محققان را در چارچوببندی تحقیقات خود یاری میدهند. مرچانت و فورد53 (2008) تعاریف مختلفی که مححقان از نوستالژی داشتند را به چهار مقوله گسترده؛ زمانی، احساسی، تحریککننده و جامع تقسیمبندی نمودند(81). از این دستهبندی برای بحث و نقد تعاریف فعلی نوستالژی استفاده میشود. ناگفته نماند که محققان در هر رده تعاریف را طبقهبندی کردند.
تعریف داویس54 (1979) از نوستالژی میل و اشتیاق برای گذشته است. این تعریف نشاندهنده مقوله زمانی تقسیمبندی مرچانت و فورد میباشد زیرا این تعریف اشاره به گذشته اشاره دارد. تعریف داویس بیان میدارد که نوستالژی میل شدید برای چیزی است که در یک دوره قبل از زمان حال اتفاق افتاده باشد (78).
مقولههای احساس و محرک در تعریف بلک55 (1990) از نوستالژی نشان داده شده است. بلک نوستالژی را به عنوان “حالتی مشتاقانه56 که بوسیله شئی، صحنهای، رایحهی یا قطعهای از موسیقی ارتقا مییابد” (99). همه این اشیاء، صحنهها، بوها و موسیقیها محرکهای نوستالژی هستند. مقوله احساس به حالت اشتیاق که در زمان یک حالت نوستالژیکی ایجاد شده مرتبط میشود. تعریف میل و اشتیاق از آن جا که نوعی احساس نوستالژی را توضیح میدهد که میتواند هم مثبت باشد و هم منفی بسیار حائز اهمیت است.
مقولههای زمان، احساس و محرک در تعریف هالبروک و اسچیندلر57 (2003) از نوستالژی نشان داده شده است. از آنجا که این سه مقوله در تعریف هالبروک و اسچیندلر از نوستالژی نشان داده شده، پس تعریف آنها به تعریفی جامع تبدیل شده است. هالبروک و اسچیندلر نوستالژی را به عنوان “سلیقه (علاقه کلی، نگرش مثبت یا اثر مطلوب) نسبت به چیزی (انسان، اماکن، تجربیات و یا اشیا) که در دوران جوانی فرد (در اوایل بلوغ، در دوران بلوغ، در دوران کودکی و یا حتی قبل از تولد) بیشتر رایج بوده است (محبوبیت، مد روز و یا توزیع گسترده)” (14). جنبه زمانی این تعریف بیشتر از مفهوم گذشته را شامل میشود و حتی به زمان قبل از تولد نیز برمیگردد. از آنجایی که حس نوستالژیکی یک فرد میتواند زمان قبل از تولدش را نیز در بر گیرد، بنابراین فرد میتواند برای چیزی که تجربه مستقیمی از آن ندارد حس نوستالژیکی داشته باشد؛ که به آن نوستالژی نیابتی گفته میشود. احساس ذکر شده در تعریف به تجربه مثبت اشاره دارد. این تعریف به هیچ شرایط منفیای اشاره ندارد. منظور از محرکهای ذکر شده در تعریف، مقاصد (افراد، اماکن و یا اشیاء) میباشد.
تعریف استرن58 (1992) از نوستالژی مقولههای زمان و احساس را شامل میشود. استرن نوستالژی را به عنوان “حالتی احساسی که در آن فرد برای تصویر آرمانی یا شکلی سالم از دوره زمانی گذشته میل و اشتیاق نشان میدهد” (91). جنبه زمانی تعریف به دوره زمانی تعریف نشده اشاره دارد. مقوله احساس تعریف نیز تعریف نشده است. در این تعریف توجه به این نکته مهم است که مفهوم گذشته و دوره زمانی به عنوان “تصویر آرمانی یا فاصله زمانی با اهمیت” دیده میشود و خاطرهای کاملا مثبت از گذشته را نشان میدهد.
باکر و کندی59 (1994) در تعریفی جامع از نوستالژی این چنین به آن پرداختند: “میل و اشتیاقی احساسی یا تلخ و شیرین برای تجربه، محصول و یا خدمتی مربوط به گذشته” (86). جنبه زمانی تعریف به گذشته مربوط میشود. احساس به حالت تلخ و شیرین مربوط میشود، که با احساسات منفی و مثبت تحریک میشود. محرکهای نوستالژی تجارب، محصولات و خدمات میباشند. توجه به این نکته مهم است که این تعریف برای اولین بار تجارب و خدمات را نیز شامل میشد.
هولاک و هاولنا60 (1998) تعریف جامع دیگری را از نوستالژی پیشنهاد کردند. آنها نوستالژی را به عنوان “حالت، احساس و یا هیجانی مثبت و پیچیده که بوسیله بازخورد از چیزی (اشیاء، افراد، تجربیات و خاطرات) مرتبط با گذشته بوجود میآید” تعریف میکنند(89). این تعریف خاطرات را به عنوان محرک

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع رفتار خرید، تصمیم خرید، بازاریابی، خدمات ورزشی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع تاثیرپذیری، بعد شناختی، علوم اجتماعی، تغییرات اجتماعی