پایان نامه رایگان با موضوع اوقات فراغت، پناهندگان، امدادگران

دانلود پایان نامه ارشد

دست خود آنها مي باشد(هيوز، ترجمه الواني و ديگران، 1377). بطوري كه مشاهده مي شود افراد كم درآمد و آنهايي كه بي پشتوانه هستند از انجام رقابت و فراهم كردن كار و كسب خصوصي محروم مي شوند، كه مانعي بر سر راه محروميت زدايي مي باشد.
6- آموزش، اطلاع رساني و تبليغ براي افزايش آگاهي مردم
آلوين تافلر مهمترين فعاليت و راه رويارويي با تحولات در زندگي آينده را براي پذيرش تغيير و تحول، آموزش مي داند. براي مشاركت مردم در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه نياز است كه ذهنيت و نگرش آنها متحول شود و لذا براي اين منظور بايد آموزش هاي مناسبي تدارك ديده شود. آموزش و اطلاع رساني فوايد مهمي در فرايند محروميت زدايي و مشاركت مردمي دارد كه از جمله:
ميزان دانش و مهارتهاي مردم را افزايش مي دهد
موجب تقويت مسئوليت پذيري افراد مي شود
باعث ايجاد و تقويت روحيه كارگروهي در جامعه مي گردد
افزايش آگاهي و ارتقاء وجدان و فرهنگ كاري افراد مي شود
باعث ايجاد اعتماد به نفس و خودباوري در مردم مي شود
باعث افزايش خلاقيت و نوآوري كه سرچشمه تغيير و سازندگي و محروميت زدايي است مي
شود) سلطاني، 1375).
باعث افزايش آگاهي و توانمندي مديران اجرايي می‌شود. از آنجائي كه در ايجاد و افزايش مشاركت مردم در روند توسعه، اولين حركت و تغيير بايد از طرف مديران سازمان ها و جامعه صورت گيرد لذا افزايش آگاهي و مهارتها و آشناسازي مديران اجرايي و دولتي با تكنيك هاي محروميت زدايي و جلب مشاركت هاي مردمي از اهميت بالايي برخوردار است. در عصر حاضر سازمانها و نهادهاي متولي توسعه بايد مديراني واجد شرايط برنامه ريزي و خلاقيت و نوآوري و آينده سازي داشته باشند. مديراني كه بتوانند با تكيه بر تواناييهاي ابداع و ابتكار زمينه فقرزدايي و توسعه و مشاركت افراد را ايجاد كند(الواني، 1373).
موجب توجه و تاكيد به مشاركت مردم در حوزه تصميم‌گيري‌هاي و سياستگذاري می‌شود. محدود نكردن مشاركت مردم صرفا در ضمينه خود ياري نقدي و فيزيكي و توجه بيشتر به مشاركت‌هاي فكري و معنوي مردم و همچنين محدود نكردن مشاركت مردم صرفا در حيطه اجرا و حمايت از مشاركت‌هاي مردم در تصميم‌گيري‌هاي خرد و كلان جامعه از ديگر عوامل تاثير گذار در افزايش مشاركت‌هاي مردمي در فرايند محروميت زدايي است.
از ديگر عوامل كارساز در فرايند محروميت زدايي و جلب مشاركت هاي مردمي، تشكيل مراكز تحقيقاتي در جامعه مي باشد تا فعاليتهاي مشاركت مردمي در مبارزه با فقر را رهبري كرده و به صورت منسجم و هدفمند به پيش ببرد.
موجب افزايش ارتباط موثر و صادقانه دولت و مردم می‌شود. ارتباط تنگاتنگ، اثربخش و صادقانه مسئولين دولتي با مردم و در يك كلام، مهرورزي و عدالت خواهي، افزايش روحيه مردمي بودن و ارج نهادن به نيازها، خواسته ها و مطالبات مردم از طرف دولتمردان در افزايش انگيزه و مشاركت‌هاي مردمي در امر محروميت زدايي موثر مي باشد.
2-2-21- عناصر و متغيرهاي اثر گذار مشاركت اجتماعي
وجود فرهنگ و زمينه هاي فرهنگي بستر ساز مشاركت
احساس مسؤليت شهروندي
احساس تعلق و هويت فردي و جمعي
سطح بالاي آگاهي هاي عمومي در جامعه
وجود ميزان در خور توجهي از اعتماد و اطمينان متقابل بين دولت و شهروندان
پذيرش مشاركت اجتماعي توسط مقامات و مسؤلين
وجود نهاد‌هاي شكل دهنده گسترش دهنده و جلب كننده مشاركت شهروندان
رفع موانع قانوني، اداري و اجرايي موجود بر سر راه مشاركت شهروندان
چربش فوايد مشاركت در ابعاد مختلف بر هزينه هاي آن در محاسبه و ارزيابي شهروندان
وجود عناصر و مؤلفه هاي اصلي سرمايه اجتماعي، همدلي، همكاري، همبستگي، اجتماعي شبكه هاي اجتماعي-روابط
اجتماعي -ايثار- ديگر خواهي- مدارا- گفتگو
مهيا بودن عوامل اقتصادي و انگيزه هاي مادي براي مشاركت اجتماعي
پذيرش اصل فعاليت داوطلبانه اجتماعي توسط شهروندان
آگاهي، آموزش و توانمند سازي شهروندان در زمينه اهداف، ضرورتها، كاركردها، فنون و تكنيكها ي مشاركت در عرصه هاي مختلف جامعه
به رسميت شناختن و تحمل تنوع افكار و ديدگاهها، عقايد، سلايق و روشهاي مختلف شهروندان
محلي گرايي
حمايت سياسي و مديريتي
سيستم هاي اطلاع رساني به روز متقابل
مشخص بودن آورده ها و سرمايه هاي هر بخش در شراكت اجتماعي
پذيرش گفتگو، اقناع و اجماع مشترك براي اتخاذ راه حلهاي مشترك براي رفع نياز هاي مشترك(طالبی نژاد، 1391).
2-3- هلال احمر
2-3-1- اصول اساسي صليب سرخ و هلال احمر
انسانيت8 : هدف نهضت، التيام آلام و كاهش رنج، محافظت از جان و سلامتي نوع بشر، تضمين كرامت انسا نها، ترويج درك متقابل، دوستي، همكاري و صلح پايدار جهاني است.
بي غرضي9 : نهضت فاقد هر گونه جبهه گيري ملي، نژادي، عقيدتي مذهبي، طبقاتي و سياسي است.
بي طرفي10: نهضت در درگير يها از هيچ طرفي جانبداري نمي كند و در هيچ مناقشه اي شركت نمي نمايد.
عدم وابستگي11: نهضت مستقل است. ضمن آن كه در خدمت انسان دوستانه به دولت كشور خود كمك م يكند و از قوانين كشور خود پيروي م ينمايد ولي همواره استقلال خود را حفظ مي نمايد.
خدمات داوطلبانه 12: عضويت در نهضت داوطلبانه است و هيچ گونه سودآوري مشوق آن نمي باشد.
يگانگي 13: در هر كشور تنها يك جمعيت هلال احمر يا صليب سرخ م يتواند وجود داشته باشد.
جهان شمولي 14موقعيت، مسئولي تها و وظايف همه جمعيت در نهضت يكسان است.
2-3-2- آشنايي با جمعيت هلال احمر ايران
الف تاريخچه:
14 / 1 / 1302: سنگ بناي جمعيت در ايران نهاده شد.
6 / 5 / 1302: تشكيل اولين جلسه جمعيت شير و خورشيد ايران در عمارت گلستان
1347: تصويب اولين آئين نامه خدمات امدادي
1350: شروع به كار اولين تشكيلات رسمي امدادي با استخدام نيروهاي تمام وقت با عنوان « سازمان امداد»
1359: تغيير نام شير و خورشيد سرخ به هلال احمر
1362: تصويب اساسنامه جديد در يك ماده و پنج تبصره توسط مجلس شوراي اسلامي
1374: تصويب اولين اصلاحيه اساسنامه توسط مجلس
1379: تصويب دومين اصلاحيه اساسنامه توسط مجلس
1382: تصويب سومين اصلاحيه اساسنامه توسط مجلس
ب – اهداف جمعيت
تلاش براي تسكين آلام بشري، تأمين احترام انسا نها و كوشش در جهت برقراري دوستي و تفاهم متقابل و صلح پايدار ميان ملت ها و همچنين حمايت از زندگي و سلامت انسا نها بدون در نظر گرفتن هيچ گونه تبعيض ميان آن ها
ج وظايف جمعيت
ارئه خدمات امدادي در هنگام بروز حوادث و سوانح طبيعي مثل زلزله، سيل و غيره در داخل و خارج از كشور
ارائه كمك هاي اوليه درحوادث غير مترقبه به وسيله امدادگران
برنامه ريزي و اقدام در جهت آمادگي مقابله با حوادث و سوانح و آموزش عمومي در اين زمينه و تربيت كادر امدادي و نيروي انساني مورد نياز
ارسال كمك و اعزام عوامل امدادي و درماني به ساير كشورها در صورت لزوم
كمك به امر توانبخشي و ارائه خدمات اجتماعي در جهت تسكين آلام آوارگان، پناهندگان مرزي و معلولين و ايجاد حس تعاون، تفاهم، دوستي و نيكوكاري بين مردم
تلاش در جهت تسكين آلام بشري و كمك به امر سلامت جامعه و دفاع از ارزش هاي انساني و كوشش در جهت برقراري دوستي و تفاهم متقابل و صلح پايدار ميان ملت ها
اداره امور جوانان جمعيت و توسعه مشاركت جوانان در تصميم‌گيري‌هاي ها و فعاليتهاي مربوط به آنان و تربيت و آموزش جوانان مذكور به منظور آماده ساختن آن ها درانجام خدمات امدادي و عام المنفعه
كمك به تهيه دارو و وسايل و تجهيزات پزشكي مورد نياز مراكز بهداشتي، درماني و آموزشي كشور با موافقت وزارت بهداشت و با همكاري هلال احمر و صلييب سرخ
كشورهايي كه عضو اتحاديه بين المللي صليب سرخ هستند.
2-3-3- خدمات داوطلبانه
2-3-3-1-آشنايي با مفاهيم
الف- تعريف داوطلب
بر اساس تعريف فدراسيون كسي است كه با ميل و رغبت و انگيزه شخصي قوي، براي ارئه خدمت به همنوع خود و بدون هيچ گونه دستمزد و يا چشمداشتي اعلام آمادگي مي كند.
ويژگي هاي يك داوطلب
هر داوطلب براي آن كه بتواند بيشترين خدمت را ارائه دهد، بايد داراي ويژگ يهايي باشد كه در زير به مواردي از آن اشاره مي شود:
داوطلب بايد داراي صفاتي مانند احساس مسئوليت، قابل اعتماد بودن، فداكاري، تواضع، خوش خلقي و… باشد.
وقت كافي براي ارائه خدمات داوطلبانه داشته باشد.
وضع ظاهري مرتب و مناسبي داشته باشد(ساده پوشي و پاكيزگي)
هرگز افراد را از لحاظ سطح زندگي و رفتار مقايسه نكند.
خوش بين و علاقمند به پيشرفت ديگران باشد.
داراي پشتكار و جديت در كار باشد.
درانجام خدمات خود اعتماد به نفس كافي داشته باشد.
انگيزه خيرخواهانه و بشردوستانه داشته باشد. (نه قصد منفعت طلبي)
ب-تعريف انواع داوطلب
داوطلبان را مي توان از جنبه هاي گوناگون تقسيم بندي نمود:
*از نظر شكل انجام خدمات داوطلبانه:
الف – داوطلب منفرد: اين داوطلب خدمتش را به صورت انفرادي انجام مي دهد. خدمت اين داوطلب بيشتر در مراكز خاص و بر اساس تجارب و توان فرد صورت مي گيرد.
ب – داوطلب عضو گروه: اين داوطلب خدمت خود را در قالب گروه ارئه مي دهد.
يادآوري: انجام خدمات داوطلبانه در سازمان جوانان به صورت گروهي است.
*از نظر زمان انجام خدمات داوطلبانه:
الف – داوطلب دائمي: داوطلبي است كه به طور مستمر و مداوم، قسمتي از اوقات فراغت خود را به فعاليت در زمينه خدمات بشر دوستانه اختصاص مي دهد. مثلاً دو يا سه روز در هفته و يا يك هفته در ماه فعاليت مي كند.
ب- داوطلب غير دائمي: داوطلبي است كه در هنگام بروز حادثه و در مواقع لزوم از مهارت ها و تجارب آنان استفاده مي شود و زمان مشخصي براي بهره گيري از آنان وجود ندارد.
* از نظر كيفيت انجام خدمات داوطلبانه:
الف – داوطلب مفيد: كسي است كه علاوه بر دارا بودن آگاهي و توانايي لازم براي انجام كارهاي خير، وظايف خود را به نحو احسن انجام مي دهد.
ب – داوطلب غير مفيد: كسي است كه براي پيشبرد مقصود شخصي و يا پيدا كردن مقام و موقعيت خاصي به گروه داوطلبان مي پيوندند و يا فرد نا اميد و بدبيني است كه با افكار مسموم خود باعث
نا اميدي و بدبيني در گروه داوطلبان يا اجتماع مي شود.
ج- تعريف خدمات داوطلبانه
فدراسيون بين المللي صليب سرخ و هلال احمر، خدمت داوطلبانه را اينگونه تعريف مي كند:
خدمت داوطلبانه، خدمتي است كه فرد داوطلب آن را با ميل و اختيار انجام م يدهد نه به علت عوامل اجتماعي، اقتصادي و سياسي كه بر او تحميل شده و هدف از آن، ارئه خدمات به مردم آسيب پذير جامعه است نه كسب منافع مادي
د- انواع خدمات داوطلبانه
خدمات داوطلبانه به دو نوع تقسيم مي شوند:
اول: خدمت انفرادي: كه خود شامل دو حالت است:
الف – خدمتي كه داوطلب به تنهايي انجام مي دهد.
ب- خدمتي كه داوطلب شخصاً با مراجعه به سازمان ها و ادارات مربوط انجام مي دهد.
دوم: خدمت گروهي: در اين نوع خدمت داوطلبانه، كار در قالب فعالي تهاي گروهي انجام مي شود.
ر- ضرورت و اهميت خدمات داوطلبانه
سازمان هاي رسمي به علت گستردگي حوادث و مشكلات جوامع، بدون استفاده از نيروهاي داوطلب، از عهده انجام مطلوب وظايف خود بر نمي‌آيند. علاوه بر اين، انجام امور به وسيله داوطلبان، هزينه ها را به ميزان قابل توجهي كاهش مي دهد. زيرا استفاده از نيروهاي رسمي مزدبگير، باعث افزايش هزين هها مي شود. از طرفي داوطلبان انگيزه قوي تري براي اين نوع كارها دارند.
نياز به داوطلبان در كشورهاي در حال رشد محسوس تر است و خدمت داوطلبانه در اين كشورها اهميت به سزايي دارد. زيرا سازما نها و مؤسسات ارائه دهنده خدمات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع نظام اداری، تاثیرپذیری، تحول اداری، ارزش های دینی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع مشارکت مردمی، مشارکت مردم، کیفیت زندگی، زندگی کاری