پایان نامه رایگان با موضوع انحراف معیار، رضایت درونی، رفتار کارکنان

دانلود پایان نامه ارشد

متغیرها از تحلیل عاملی تاییدی و روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده می‌شود. در این پژوهش از نرم افزار SPSS و LISREL برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است.

3-10- جمع بندی فصل سوم
در این فصل به روششناسی پژوهش پرداخته شد. روش تحقیق در این پژوهش روش توصیفی- پیمایشی است و نوع تحقیق کاربردی است. جامعه آماری دانشجویان دانشگاه آزاد واحد رشت می‌باشد. با روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس ، تعداد حجم نمونه برابر با 382 نفر تعیین گردید. برای جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و پرسشنامه استفاده گردید. پرسشنامه مزبور برای بررسی فرضیات تحقیق حاوی 21 سؤال می‌باشد که در بین نمونه آماری توزیع گردید. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر اساتید و صاحب نظران و و پایایی با توجه به مقدار آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. در این پژوهش برای آزمون فرضیات تحقیق از تحلیل عاملی تاییدی و روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است.

4- 1- مقدمه
تجزیه و تحلیل داده‌ها به منظور بررسی صحت و سقم فرضیات، از اهمیت خاصی برخوردار است. داده‌های خام با استفاده از فنون آماری، پس از تجزیه و تحلیل و پردازش، به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند. اين فصل به تجزيه و تحليل داده‌هاي تحقيق اختصاص دارد؛ بدين معني كه داده‌ها، پس از جمع‌آوري ، مورد تجزيه و تحليل واقع شده تا تكليف فرضيه‌هاي پژوهش كه گذاره‌هاي احتمالي و غير يقيني بودند معين شود. براي اين منظور ابتدا ميزان و يا مقدار هر متغير بر اساس داده‌ها و امتیازات حاصل از پرسشنامه، مشخص گردید و سپس توصيف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودار های توصيفي، ديدگاه كلي از چگونگي توزيع آنها ايجاد نمود كه مي‌تواند در چگونگي استفاده از الگوهاي آماري گوناگون مفید باشد. این قسمت از تحلیل توسط نرم افزار SPSS 20 انجام شد. با تعیین الگو، آزمون فرضیه‌های تحقیق از طریق مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده و همچنین کل مدل نیز از طریق این روش مورد آزمون قرار می گیرد. تجزیه و تحلیل مذکور به وسیله نرم افزار LISREL 8.54 انجام می گیرد.

4-2- توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
در این بخش به توصیف متغیر های جمعیت شناختی تحقیق پرداخته می شود و نمائی از نمونه مورد بررسی تحقیق بر اساس جنسیت، سن، سطح تحصیلات، ارائه می شود.

4-2-1- توصیف جنسیت پاسخ دهندگان
باتوجّه به جدول و نمودار زیر مشاهده می شود که جنسیت 54.1 درصد(227 نفر) از پاسخ دهندگان مرد و 45.9 درصد(193 نفر) نیز زن می باشند.

جدول4-1-توصیف جنسیت پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
مرد
227
54.1
زن
193
45.9
کل
420
100

نمودار4-1-نمودار دایرهای جنسیت پاسخ دهندگان

4-2-2- توصیف سن پاسخ دهندگان
مطابق جدول و نمودار زیر مشاهده میشود که سن 2/16 درصد(68 نفر) از پاسخ دهندگان کمتر از 20 سال، 1/67 درصد(282 نفر) بین 21 تا 30 سال و 7/16 درصد(70 نفر) بالای 30 سال می باشد.

جدول 4-2-توصیف سن پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
زیر 20 سال
68
16.2
بين 21 تا 30 سال
282
67.1
بالای 30 سال
70
16.7
کل
420
100

نمودار4-2- نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان

4-2-3- توصیف رستوران مورد استفاده
با توجّه به جدول و نمودار زیر مشاهده می شود که تعداد 90 نفر(21.4 درصد) از رستوران رازقی به عنوان رستوران مورد علاقه خود نام برده اند، تعداد 43 نفر(10.2 درصد) از رستوران محرم، تعداد 24 نفر(5.7 درصد) از رستوران عباس رشتی، تعداد 38 نفر(9.1 درصد) از رستوران جهانگیر و تعداد 225 نفر(53.6 درصد) نیز گزینه سایر را انتخاب نموده اند.

جدول4-3- توصیف رستوران مورد استفاده

فراوانی
درصد
درصد تجمعی
رازقی
90
21.4
21.4
محرم
43
10.2
31.6
عباس رشتی
24
5.7
37.3
جهانگیر
38
9.1
46.4
سایر
225
53.6
100
جمع
420
100

نمودار4-3- نمودار میله ای رستوران مورد استفاده

4-2-4- توصیف فست فود مورد استفاده
با توجّه به جدول و نمودار زیر مشاهده می شود که تعداد 83 نفر(19.8 درصد) از فست فود پیزریا به عنوان فست فود مورد علاقه خود نام برده اند، تعداد 144 نفر(34.3درصد) از پیتزا امیر ، تعداد 76 نفر(18.1درصد) از پیتزا بارسا، تعداد 68 نفر(16.2 درصد) از گارمون و تعداد 49 نفر(11.6 درصد) نیز گزینه سایر را انتخاب نموده اند.

جدول4-4-توصیف فست فود مورد استفاده

فراوانی
درصد
درصد تجمعی
پیزریا
83
19.8
19.8
پیتزا امیر
144
34.3
54.1
پیتزا بارسا
76
18.1
72.2
گارمون
68
16.2
88.4
سایر
49
11.6
100
جمع
420
100

نمودار4-4-نمودار میله ای فست فود مورد استفاده

4-3- توصیف متغیر های تحقیق
در این بخش از فصل چهارم تحقیق به توصیف متغیر های اصلی تحقیق پرداخته می شود:

4-3-1- توصیف ارزش ویژه برند
مطابق جدول 4-6 میانگین امتیاز متغیر ارزش ویژه برند از نظر پاسخ دهندگان 9275/2 و انحراف معیار 76278/0 می باشد. میانگین به دست آمده کمتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز 3) است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر ارزش ویژه برند از نظر پاسخ دهندگان معادل 27/1 و بیشترین امتیاز معادل 00/5 می باشد.
جدول4-5- توصیف متغیر ارزش ویژه برند

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
ارزش ویژه برند
420
1.27
5
2.9275
0.76278

نمودار 4-5-هیستوگرام متغیر ارزش ویژه برند

4-3-2- توصیف متغیر کیفیت فیزیکی
مطابق جدول 4-7 میانگین امتیاز متغیر کیفیت فیزیکی از نظر پاسخ دهندگان 9089/2 و انحراف معیار 88488/0 می باشد. میانگین به دست آمده کمتر از میانگین مورد انتظار است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر کیفیت فیزیکی از نظر پاسخ دهندگان معادل 00/1 و بیشترین امتیاز معادل 00/5 می باشد.

جدول4-6-توصیف متغیر کیفیت فیزیکی

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
کیفیت فیزیکی
420
1
5
2.9089
0.88488

نمودار 4-7- هیستوگرام متغیر کیفیت فیزیکی

4-3-3- توصیف متغیر رفتار کارکنان
مطابق جدول 4-6 میانگین امتیاز متغیر رفتار کارکنان از نظر پاسخ دهندگان 9206/2 و انحراف معیار 82493/0 می باشد. میانگین به دست آمده کمتر از میانگین مورد انتظار است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر رفتار کارکنان از نظر پاسخ دهندگان معادل 00/1 و بیشترین امتیاز معادل 5 می باشد.

جدول4-7-توصیف متغیر رفتار کارکنان

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
رفتار کارکنان
420
1
5
2.9206
0.82493

نمودار 4-8- هیستوگرام متغیر رفتار کارکنان

4-3-4- توصیف متغیر رضایت درونی ایدهآل
مطابق جدول 4-9 میانگین امتیاز متغیر رضایت درونی ایدهآل از نظر پاسخ دهندگان 0444/3 و انحراف معیار 85836/0 می باشد. میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر رضایت درونی ایدهآل از نظر پاسخ دهندگان معادل 00/1 و بیشترین امتیاز معادل 5 می باشد.

جدول4-8-توصیف متغیر رضایت درونی ایدهآل

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
رضایت درونی ایدهآل
420
00/1
5
3.0444
0.85836

نمودار4-8-هیستوگرام متغیر رضایت درونی ایدهآل

4-3-5- توصیف متغیر هویت رستوران
مطابق جدول 4-10 میانگین امتیاز متغیر هویت رستوران از نظر پاسخ دهندگان 7976/2 و انحراف معیار 88239/0 می باشد. میانگین به دست آمده کمتر از میانگین مورد انتظار است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر هویت رستوران از نظر پاسخ دهندگان معادل 00/1 و بیشترین امتیاز معادل 5 می باشد.

جدول -4-9- توصیف متغیر هویت رستوران

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
هویت رستوران
420
00/1
5
2.7976
0.88239

نمودار 4-9-هیستوگرام متغیر هویت رستوران

4-3-6- توصیف متغیر سبک زندگی
مطابق جدول 4-11 میانگین امتیاز متغیر سبک زندگی از نظر پاسخ دهندگان 9659/2 و انحراف معیار 86944/0 می باشد. میانگین به دست آمده کمتر از میانگین مورد انتظار است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر سبک زندگی از نظر پاسخ دهندگان معادل 00/1 و بیشترین امتیاز معادل 5 می باشد.

جدول 4-10-توصیف متغیر سبک زندگی

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
سبک زندگی
420
00/1
5
2.9659
0.86944

نمودار 4-10-هیستوگرام متغیر سبک زندگی

4-3-7- توصیف متغیر رضایت مشتری
مطابق جدول 4-12 میانگین امتیاز متغیر رضایت مشتری از نظر پاسخ دهندگان 5000/3 و انحراف معیار 68307/0 می باشد. میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر رضایت مشتری از نظر پاسخ دهندگان معادل 00/2 و بیشترین امتیاز معادل 5 می باشد.

جدول4-11-توصیف متغیر رضایت مشتری

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
رضایت مشتری
420
00/2
5
3.5000
0.68307

نمودار4-11-هیستوگرام متغیر رضایت مشتری

4-3-8- توصیف متغیر وفاداری مشتری
مطابق جدول 4-13 میانگین امتیاز متغیر وفاداری مشتری از نظر پاسخ دهندگان 1429/4 و انحراف معیار 48931/0 می باشد. میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر وفاداری مشتری از نظر پاسخ دهندگان معادل 00/3 و بیشترین امتیاز معادل 5 می باشد.

جدول4-12-توصیف متغیر وفاداری مشتری

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
وفاداری مشتری
420
00/3
5
4.1429
0.48931

نمودار 4-12-هیستوگرام متغیر وفاداری مشتری

4-4- علائم اختصاری در نمودارها و جداول
به دلیل محدودیتهای نگارشی در نرم افزار لیزرل ، از علائم اختصاری به عنوان نشانگر متغیرهای تحقیق استفاده شده است. در جدول 4-14 کلیه علائم اختصاری به کار رفته در مدلهای اندازه گیری و مدل جامع تحقیق به همراه متغیر مربوز نشان داده شده است.

جدول4-13-فهرست علائم اختصاری تحلیل
B.EQ
F.Q
E.B
I.I.S
R.I
L.F
C.S
C.L
ارزش ویژه برند
کیفیت فیزیکی
رفتار کارکنان
رضایت درونی ایدهآل
هویت رستوران
سبک زندگی
رضایت مشتری
وفاداری مشتری

4-5- بررسی نرمال بودن متغیر های اصلی تحقیق
در این بخش از فصل چهارم تحقیق به بررسی نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنف پرداخته می شود.
متغیر های تحقیق دارای توزیع نرمال می باشد:H_0
متغیر های تحقیق دارای توزیع نرمال نمی باشد:H_1

جدول 4-14-آزمون كولموگروف- اسميرنف برای متغیر های تحقیق

تعداد
آماره آزمون
سطح معنی داری
ارزش ویژه برند
420
787/0
338/0
کیفیت فیزیکی
420
952/0
212/0
رفتار کارکنان
420
991/0
198/0
رضایت درونی ایدهآل
420
994/1
033/0
هویت رستوران
420
877/0
248/0
سبک زندگی
420
177/1
083/0
رضایت مشتری
420
248/1
077/0
وفاداری مشتری
420
986/0
208/0

با توجه به جدول 4-14 مربوط به آزمون كولموگروف- اسميرنف متغیر های اصلی تحقیق مشاهده می شود که مقدار سطح معنیداری بدست آمده برای هر متغیر به جز متغیر رضایت درونی ایدهآل بالاتر از 05/0 می باشد، درنتیجه فرض صفر پذیرفته می شود. بنابر این متغیر های تحقیق در نمونه مورد بررسی دارای توزیع نرمال می باشند. لذا این پیش نیاز اول برای انجام مدل یابی معادلات ساختاری فراهم می باشد. همچنین می توان گفت که برای آزمون فرضیات تحقیق می توان از روش های پارامتریک استفاده نمود.

4-6- تحلیل عاملی تاییدی
در مدل یابی معادلات ساختاری12 عموما دو نقش اصلی مد نظر می گیرد.
1- مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تاییدی
2- مدلهای ساختاری یا تحلیل مسیر

4 – 6– 1- تحلیل عاملی تاییدی یا تحلیل مدل اندازه گیری13
به رابطه بین متغیرهای مکنون14 با مشاهده گرها، مدل اندازه گیری می گویند. با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع متغیر مستقل، تحلیل عاملی، تحلیل عامل Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع رضایت مشتری، ارزش ویژه برند، ارزش ویژه