پایان نامه رایگان با موضوع اقلام تعهدی، حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، قلام تعهدی

دانلود پایان نامه ارشد

وﺟﻮد دارد؟ ﺗﻌﺪاد 103 ﺷـﺮﻛﺖ از بین ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان در طی دوره زمانی 1388-1384 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. از روش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻨﻞ ﺑﺮای آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴه ﻫﺎ و ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺿﺮاﻳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه اﺳـﺖ . فرضیه های اینﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﺑﻴﺎن میﮔﺮدد:
بین ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜـﻮس معنا داری وجود دارد.
در شرکت های با کیفیت ﺣﺴﺎﺑﺮسی ﺑﺎﻻﺗﺮ، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺑـﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮسی ﭘﺎﻳﻴﻦ تر، بین کیفیت اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس ﻗﻮی تری وﺟﻮد دارد.
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ های ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎکی از آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـﺎی ﺑـﺎ ﻛﻴﻔیت ﺣﺴﺎﺑﺮسی ﺑﺎﻻﺗﺮ، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮسی ﭘـﺎﻳﻴﻦﺗـﺮ، بین کیفیت اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس ﻗﻮی تری وجود دارد.
ودیعی و عظیمی فر(1391) به بررسی ارزشﮔﺬاری ﺑﺎﻻی ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی اﺧﺘﻴﺎری پرداختند. هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط ﺑﻴﻦ ارزش ﮔﺬاری ﺑﺎﻻی ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳـﻬﺎم و اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی اﺧﺘﻴﺎری در ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه در ﺑـﻮرس اوراق ﺑﻬـﺎدار ﺗﻬﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎی 86 ﺷﺮﻛﺖ طی دوره 1388- 1382 ﺑﺮرسی ﺷـﺪه اﺳـﺖ . در این پژوهش، فرضیه ها بشرح زیر می باشد:
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ارزش ﮔﺬاری ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺑـﺎ ارزش ﮔـﺬاری ﭘـﺎﻳﻴﻦ، اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی اﺧﺘﻴﺎری ﺟﺎری ﺑﺎﻻﺗﺮی را در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎتی و اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی اﺧﺘﻴﺎری ﺟـﺎری در ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ارزش ﮔﺬاری ﺷﺪه، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـﺎی ﺑـﺎ ارزش ﮔـﺬاری ﭘـﺎﻳﻴﻦ، دارای ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻣﻌﻨﺎداری اﺳﺖ.
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن ﻓﺮﺿـﻴﻪ ﻫـﺎی ﺗﺤﻘﻴـﻖ، ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـﺎی ﺑـﺎﻻ ارزش ﮔﺬاری ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺑﺎ ارزش ﮔﺬاری ﭘﺎﻳﻴﻦ، اﻗـﻼم ﺗﻌﻬـﺪی اﺧﺘﻴـﺎری ﺟﺎری ﺑﻴﺶ ﺗﺮی را ﮔﺰارش می ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و راﺑﻄﻪ ی ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن وﺟﻮه ﻧﻘـﺪ ﻋﻤﻠﻴـﺎتی و اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی اﺧﺘﻴﺎری در ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ارزش ﮔـﺬاری ﺷـﺪه ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـﺎی با ارزش ﮔﺬاری ﭘﺎﻳﻴﻦ از ﺷﺪت ﺑﻴﺶﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﻳﻦ ﺷﺪت اﺧـﺘﻼف درﺳـﻄﺢ 5% ﻣﻌنی دار ﻧﻴﺴﺖ.
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ارزش ﺑﺎﻻی ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم، اﺣﺘﻤـﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮان را اﻓﺰاﻳﺶ می دﻫﺪ و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﻳﺪه ی ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻫـﺎ می ﺗﻮانند ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺳﻮد از ﻃﺮﻳﻖ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي اﺧﺘﻴﺎری ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻛـﻪ دراﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎیی ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ارزش ﮔﺬاری ﺷـﺪه از دو ﻣﻌﻴـﺎر ﻧﺴـﺒﺖ P/E و ﺑﺎزده ﻏﻴﺮ ﻋﺎدی ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه و ﻧﻘﻄﻪ ی اﺷﺘﺮاك دو ﻣﺒﻨـﺎی ﻓـﻮق، ﻗﻴﻤـﺖ ﺑـﺎزار ﺳـﻬﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﻻﺳـﺖ. از اﻳـﻦ رو، ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ می رﺳـﺪ ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـﺎی ﺑـﺎﻻ ارزشﮔﺬاری ﺷﺪه، دارای ﺣﺒﺎب ﻗﻴﻤتی ﺑﺎﺷﻨﺪ.
خدامی پور و همکاران (1392) درتحقیقی با عنوان «بررسی تاثیر ویژگی های کیفی حسابرسی برهزینه حقوق صاحبان سهام » در جامعه ی آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ونمونه ای با حجم 55 شرکت ودوره ی زمانی سالهای 1379 تا 1389 انجام شده است هدف اصلی بررسی رابطه بین ویژگی های کیفیت حسابرسی وهزینه حقوق صاحبان سهام دنبال گردیده وجمع آوری داده ها بصورت عددی انجام شده است؛ روش تحقیق رگرسیون خطی چند متغییره وروش تحلیل داده ها پارامتریک بوده ونتایجی به شرح اینکه بین اندازه مؤسسه حسابرسی وهزینه حقوق صاحبان سهام رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد وبین دوره تصدی حسابرس وهزینه حقوق صاحبان سهام یک رابطه منفی وجود دارد اما این رابطه معنا دار نمی باشد بدست آمده است.
خلاصه پیشینه تحقیق در سطح ملی در جدول شماره 2-2 ارائه شده است.
جدول 2-2. خلاصه پیشینه تحقیق درسطح ملی
ردیف
عنوان
نام نویسنده
سال
نتیجه گیری
1
بررسی تاثیر متغیر های حسابداری بر بازده غیر عادی آتی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بهرامفر وشمس عالم
1383
اطلاعات مربوط به درجه اهرم مالی، اقلام تعهدی، نرخ بازده سرمایه گذاری، رشد دارایی ثابت، تغییر در وجوه نقد عملیاتی، ارزش بازار شرکت، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، هزینه استقراض و توزیع سود نقدی بر بازده غیرعادی آتی سهام تاثیر گذار است.
2
نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مشایخی و همکاران
1384
در شرکت های مورد مطالعه در این تحقیق مدیریت سود اعمال شده است. در واقع مدیریت در هنگام کاهش وجوه نقد حاصل از عملیات که بیان گر عملکرد ضعیف واحد تجاری بوده است؛ به منظور جبران این موضوع، اقدام به افزایش سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری کرده است.
3
بررسی رابطه بین تخصص صنعت حسابرس و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اعتمادی و همکاران
1388
ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪﺣﺴﺎﺑﺮس آﻧﻬﺎ، ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ، دارای ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻖ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي اﺧﺘﻴﺎري ﻛﻤﺘﺮ و ﺿﺮﻳﺐ واﻛﻨﺶ ﺳﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎیی ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮس آﻧﻬﺎ، ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻴﺴﺖ، ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﺒـﺎرت دﻳﮕـﺮ، ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﺎن ﻣﺘﺨﺼـﺺ ﺻﻨﻌﺖ، ﺣﺴﺎﺑﺮسی ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺮی ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﻜﺎران ﺧﻮد اراﻳﻪ می ﻛﻨﻨﺪ.
4
رابطه بین کیفیت حسابرسی واندازه موسسه حسابرسی
حساس یگانه و آذین فر
1389
بین اندازه حسابرس و کیفیت حسابرسی رابطه معنا داری وجود دارد. بدین معنا که موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی از کیفیت حسابرسی بالاتری برخوردار هستند و در کشف تحریفات با اهمیت توانا تر هستند.
5
رابطه بین کیفیت حسابرسی و قابلیت اتکای اقلام تعهدی
نونهال نهر و همکاران
1389
ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮسی ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮسی ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ، دارای ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺪاری اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻮده و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺗﻜﺎی اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی ﺑﺎﻻیی دارﻧﺪ.
6
رابطه میان کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های با امکانات سرمایه گذاری بالا
ثقفی و معتمدی فاضل
1390
چنانچه شرکت های با امکانات سرمایه گذاری زیاد، از حسابرسان با کیفیت بالاتر استفاده کنند، سطح بالاتری از کارایی سرمایه گذاری را تجربه خواهند کرد. این در حالی است که کیفیت حسابرسی بالاتر، برخلاف انتظار، تاثیری در کاهش دستکاری در اقلام تعهدی اختیاری ندارد.
7
نقش اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی
محمود آبادی و منصوری
1390
نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری توانایی پیش بینی جریان های نقدی آتی را ندارند.
8
بررسی رابطه جایگزینی دستکاری فعالیت های واقعی و دستکاری اقلام تعهدی اختیاری
آقایی و همکاران
1391
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرسی ﻧﺸﺎن می دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻮد واقعی و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖاﻗـﻼمﺗﻌﻬـﺪی اﺧﺘﻴـﺎري، راﺑﻄـﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳنی وﺟﻮد دارد؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻮد، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻮد واقعی را ﻗﺒﻞ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی اﺧﺘﻴﺎری اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
9
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮسی، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻮد و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم
مرادزاده فر و همکاران
1391
در ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـﺎ ی ﺑـﺎ ﻛﻴﻔیت ﺗـﺮ، ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮسی ﭘـﺎﻳﻴﻦﺗـﺮ، بین کیفیت اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس ﻗﻮی تری وجود دارد.
10
ارزشﮔﺬاری ﺑﺎﻻی ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی اﺧﺘﻴﺎری
ودیعی و عظیمی فر
1391
ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـﺎی ﺑـﺎﻻ ارزش ﮔﺬاری ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺑﺎ ارزش ﮔﺬاری ﭘﺎﻳﻴﻦ، اﻗـﻼم ﺗﻌﻬـﺪی اﺧﺘﻴـﺎری ﺟﺎری ﺑﻴﺶ ﺗﺮي را ﮔﺰارش میﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و راﺑﻄﻪ ی ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن وﺟﻮه ﻧﻘـﺪ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ و اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی اﺧﺘﻴﺎری در ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ارزش ﮔـﺬاری ﺷـﺪه ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـﺎی با ارزش ﮔﺬاری ﭘﺎﻳﻴﻦ از ﺷﺪت ﺑﻴﺶﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﻳﻦ ﺷﺪت اﺧـﺘﻼف درﺳـﻄﺢ 5% ﻣﻌنی دار ﻧﻴﺴﺖ.
11
بررسی تاثیر ویژگیهای کیفی حسابرسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام
خدامی پور و همکاران
1392
بین اندازه موسسه حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد. همچنین بین دوره تصدی حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام یک ارتباط منفی وجود دارد. ولی این رابطه از لحاظ آماری معنادار نمی باشد.

فصل سوم: روش تحقیق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع اقلام تعهدی، قلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری، کیفیت حسابرسی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد فراشناختی، دوره متوسطه، مهارت های فراشناختی، درمان فراشناختی